Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Christoffer Hannevig, de (1852 - 1938)
  Var en skipper, skipsreder og politiker fra Borre i Vestfold. Han var far til skipsreder Christoffer Hannevig jr. og krigshelten Thor Olaf Hannevig. Ordfører i Borre 1908-1910. Unge år Han var sønn...
 • Anders Mathiassen Wold (1864 - 1948)
  Ordfører i Borre 1886-1889 og 1896-1905
 • Paul Theodor Lorck (1834 - 1910)
  Det er notert at enka Cathrine tok med seg de fem barna og reiste tilbake til Flensburg. Den eldste sønnen, Paul Theodor Lorck, kom seinere tilbake til Norge. Han slo seg ned i Borre i Vestfold. Han bl...
 • Fredrik Honoratus Bonnevie, til Falkensteen (1801 - 1870)
  Ordfører i Borre 1852-1859
 • Prest i Selbu Hans Emaus Tønder Sandborg (1798 - 1863)
  Født 1799, blev Theol. Cand., Præst til Selbo, og forflyttedes senere som saadan til Horten hvor han døde i 1863. sønn av generalkommisær Christian Sandborg (1752-1826) og Maren Fredrikke Coldevin (1...

Dette prosjektet har som formål å samle alle ordførere i Norge.

Fra Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Formannskapsloven):

Formannskapslovene var to lover som ble vedtatt i 14. januar 1837 og som gjaldt fra 1. januar 1838.

Det ble opprettet nye folkevalgte organer i henhold til disse lovene både i bygder og byer. Landet ble delt inn i formannskapsdistrikter, 355 på landet og 37 for byene.

Ved siden av disse primærdistriktene ble det opprettet amtsformannskap som omfattet alle formannskapsdistriktene i et amt.

Utover 1800-tallet ble det vanlig å kalle formannskapene for herred og på 1900-tallet ble kommune den mest vanlige betegnelsen.

Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunes innbyggere, og styrer ofte i fire år. Ordningene og betegnelsene for offentlige styresmakter og besluttende forsamlinger på lokalt nivå varierer fra land til land. De norske kommunestyrene tilsvarer i Sverige kommunfullmäktige, mens de i enkelte engelskspråklige land kan kalles city councils, town councils og annet. I Tyskland tilsvarer Gemeindevertretung omtrent de norske kommunestyrene.

Kommunestyrene i Norge spiller nesten den samme rollen i kommunene som Stortinget gjør for hele landet. Kommunestyremedlemmene representerer som oftest politiske partier, men det er ikke uvanlig med lokale bygdelister og tverrpolitiske lister. I noen få små kommuner velges representantene direkte.

I de fleste kommuner med bystatus heter kommunestyret bystyre, mens enkelte kommuner med bystyre har likevel behold navnet kommunestyre.

Minimum fem av kommunestyrets faste medlemmer blir valgt til å sitte i et formannskap. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Kommunestyret velger et av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører.

Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er ordføreren som leder møtene i kommunestyret og formannskapet.

Kommuneadministrasjonen er en egen stab av fast ansatte personer som ledes av en rådmann. Administrasjonens oppgave er å forberede og iverksette det politkerene vedtar (lokalt og nasjonalt).