Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Per Tønder (1911 - 2015)
  var ordfører i Salangen kommune fra 1964 til 1984. Som ordfører var han også med i Troms fylkesting. Han var også vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet 1954–1957, 1958–1961 og 1961–1965. ...
 • Borger Huseby (1911 - 1990)
  Borger Huseby (født 20. september 1911, død 18. januar 1990) var gårdbruker og lokalpolitiker i Tjølling. Bondepartiet/Senterpartiet). Han var sønn av Paul Magnus Huseby og Marie Grinde. Huseby var med...
 • Ole Eriksen Løes (1812 - 1884)
  fra garden Flateby og eide Søndre Løes. Han fungerte som ordfører i årene 1865-1867 for Nesodden kommune mens den valgte ordføreren, Andreas Hansen Grøstad var syk og måtte fratre vervet.Eriksen og kon...
 • Gunder Olsen Sætersmoen (1832 - c.1915)
  Folketelling 1910 Elverum
 • Henrik Henriksen Opsahl (1835 - 1883)

Dette prosjektet har som formål å samle alle ordførere i Norge.

Fra Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Formannskapsloven):

Formannskapslovene var to lover som ble vedtatt i 14. januar 1837 og som gjaldt fra 1. januar 1838.

Det ble opprettet nye folkevalgte organer i henhold til disse lovene både i bygder og byer. Landet ble delt inn i formannskapsdistrikter, 355 på landet og 37 for byene.

Ved siden av disse primærdistriktene ble det opprettet amtsformannskap som omfattet alle formannskapsdistriktene i et amt.

Utover 1800-tallet ble det vanlig å kalle formannskapene for herred og på 1900-tallet ble kommune den mest vanlige betegnelsen.

Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunes innbyggere, og styrer ofte i fire år. Ordningene og betegnelsene for offentlige styresmakter og besluttende forsamlinger på lokalt nivå varierer fra land til land. De norske kommunestyrene tilsvarer i Sverige kommunfullmäktige, mens de i enkelte engelskspråklige land kan kalles city councils, town councils og annet. I Tyskland tilsvarer Gemeindevertretung omtrent de norske kommunestyrene.

Kommunestyrene i Norge spiller nesten den samme rollen i kommunene som Stortinget gjør for hele landet. Kommunestyremedlemmene representerer som oftest politiske partier, men det er ikke uvanlig med lokale bygdelister og tverrpolitiske lister. I noen få små kommuner velges representantene direkte.

I de fleste kommuner med bystatus heter kommunestyret bystyre, mens enkelte kommuner med bystyre har likevel behold navnet kommunestyre.

Minimum fem av kommunestyrets faste medlemmer blir valgt til å sitte i et formannskap. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Kommunestyret velger et av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører.

Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er ordføreren som leder møtene i kommunestyret og formannskapet.

Kommuneadministrasjonen er en egen stab av fast ansatte personer som ledes av en rådmann. Administrasjonens oppgave er å forberede og iverksette det politkerene vedtar (lokalt og nasjonalt).