Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

If in your family tree you have persons who were Lithuanian Army Officers, please add them to this project. It would be great if within the profile description there would be a brief biography.

In 1940 Lithuanian armed forces had 17 general officers, 1800 officers, 30 078 non-commissioned officers and soldiers

Ranks of officers were

 • Lieutenant
 • Senior lieutenant
 • Captain
 • Lieutenant colonel
 • Colonel
 • Lieutenant general
 • General officer

Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project.

Note: Only public profiles may be added to projects.


Sources:

Jei jūsų giminės medyje yra Lietuvos kariuomenės karininkų - pridėkite juos prie šio projekto. Būtų šaunu, kad pridedami profiliai turėtų savo istorinį aprašymą.

1940 m. kariuomenę sudarė 3 pėstininkų divizijos (9 pulkai), 3 kavalerijos, 4 artilerijos pulkai, karo aviacija, 1 ryšių ir 2 inžinerijos batalionai, priešlėktuvinės apsaugos, automobilių ir šarvuočių rinktinės, karo laivynas (1 minų gaudytojas). Tuo metu kariuomenėje tarnavo 17 generolų, 1800 karininkų, 30 078 puskarininkiai ir kareiviai.

Karininkų laipsniai

 • Leitenantas
 • Vyresnysis Leitenantas
 • Kapitonas
 • Majoras
 • Pulkininkas leitenantas
 • Pulkininkas
 • Generolas leitenentas
 • Generolas

Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.

Šaltiniai:

Proszę dodac osoby, które były w Armii Litewskiej, do tego projektu. Byłoby wspaniale, gdyby w opisie profilu znajdowała się krótka biografia.

W otwartej stronie profilu użyj przycisku "Akcje", aby "Dodaj do projektu". Wybierz ten projekt (musisz być na liście współpracowników w tym projekcie, aby zobaczyć go na liście wyboru). Możesz dodać tylko publiczny profil, do którego masz uprawnienia do edytowania. Jeśli nie masz uprawnień do edytowania profilu, do menedżera profilu zostanie wysłane żądanie, aby dodać profil do projektu.

Uwaga: do projektów mogą być dodane tylko profile publiczne.

Если в вашем дереве есть профили Литовских офицеров - пожалуйста добавьте их к этому проекту. Было бы неплохо хотябы кратко описать их личную биографию.

Откройте страницу профиля, нажмите на кнопку «Действия» и выберите строчку «Добавить в проект». Выберите проект (вы должны быть в числе соавторов проекта, чтобы увидеть его в списке выбора). Вы можете добавить любой общедоступный профиль, на который у вас есть разрешение на редактирование. Если у вас нет разрешения на редактирование профиля, заявка будет отправлена менеджеру профиля.

Примечание: только общедоступные профили могут быть включены в проекты.