Projects » Provinciale Staten van Friesland ‧ 1814-1861 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Lucas Britzel MP (1810 - 1883)

: Burgemeester WONSERADEEL - Friesland : Lid Provinciale Staten Friesland

4/4/2016 4/4/2016

Jetze Idzert van Burmania MP (1710 - 1775)

Kapitein van de Friese Garde Luitenant-generaal en grootmajoor in het Staatse leger 1751-1767 : Lid van de Friese Staten 1769-1775 : idem

11/9/2012 9/22/2015

Jacobus Nicolaas Witteveen MP (1821 - 1915)

12/19/2007 7/12/2015

Julius Vitringa Coulon MP (1767 - 1843)

12/5/2013 12/6/2013

8/23/2012 6/9/2013

Leonardus de Wendt MP (1757 - 1834)

2/14/2010 6/9/2013

Adriaan Gillis Camper MP (1759 - 1820)

"Gilles"

2/14/2010 12/3/2012

Johan Anne Lycklama à Nijeholt MP (1809 - 1891)

"Jan Anne Lycklama à Nijeholt"

1/5/2008 12/2/2012

BS Huwelijk / Echtscheiding met Maurits Franciscus Calixtus Johannes de Rotte en Tateke Adriana Hendrika Ommelandica Albarda van Ekenstein Aktesoort Echtscheidingsakte 17-03-1832 Opmerking Vonnis van d...

6/14/2009 12/2/2012

Willem Hendrik Baron van Heemstra, geboren te Oenkerk op Heemstrastate op 18 oktober 1779, overleden te Leeuwarden op 30 december 1826. (Vrijwilliger in Britse dienst 1799, Commissaris van de Verponbdi...

2/27/2007 12/2/2012

Schelto Baron (mr) van Heemstra Curriculum VITAE Lid prov. staten van Friesland lid 2e kamer Commissaris der Koningin in Utrecht Commissaris der Koningin in Zeeland Minister van Binnenlan...

2/27/2007 12/2/2012

Petrus Deketh MP (1762 - 1846)

11/7/2011 12/2/2012

Wiardus Willem Buma MP (1802 - 1873)

Wiardus Willem Buma (1802-1873) was de schepper van drie verschillende dubbele achternamen: Hopperus Buma, Van Haersma Buma en De Blocq van Haersma Buma.

10/23/2012 12/2/2012

Bernhardus Buma MP (1770 - 1838)

4/8/2012 12/2/2012

11/27/2012 12/2/2012

11/27/2012 12/2/2012

7/6/2012 12/2/2012

Rienck van Burmania MP (1758 - 1825)

11/9/2012 12/2/2012

Ulbe van Burmania MP (1737 - 1816)

11/9/2012 12/2/2012

11/10/2012 11/10/2012

Johan Hendrik van Boelens, mr. MP (1792 - 1865)

"Jan Hendrick"

Studie Recht Franeker Hogeschool Proefschrift 'Quaestiones jur. inaug. praesertim ex loco codicis Napoleontei de titulis' 1840-1854 : Burgemeester Leeuwarden Lid Provinciale Staten Friesland Ad...

10/6/2012 10/24/2012

Martinus Manger Cats MP (1817 - 1896)

WkP

10/23/2012 10/23/2012

Jacob Johan Bergsma MP (1771 - 1854)

10/22/2012 10/22/2012

Johannes Casparus Bergsma MP (1775 - 1818)

10/18/2012 10/22/2012

10/22/2012 10/22/2012

Fokke Sijtzes Reiding MP (1808 - 1887)

⌘ ‧

10/22/2012 10/22/2012

Curriculum VITAE 1871-1877 : Burgemeester Leeuwarden 1850 : Grietman Weststellingwerf 1851 : Burgemeester Weststellingwerf termyn : Lid Tweede Kamer termyn : Lid Provinciale Staten 1858 :...

10/10/2011 10/22/2012

10/20/2012 10/20/2012

Albartus Telting MP (1803 - 1863)

"Teiting"

10/18/2012 10/19/2012

Martinus van Scheltinga MP (1744 - 1820)

Raad ter admiraliteit van Friesland, raad ter admiraliteit op de Maze, raadsheer hof van Friesland, grietman van Kollumerland en Nieuw-Kruisland, gedep. SG

1/5/2012 10/19/2012

10/17/2012 10/19/2012

10/18/2012 10/19/2012

3/3/2012 10/19/2012

8/22/2012 10/19/2012

Wikipedia ; Huize Lyndenstein (anno 2014) Huize Lyndenstein Huize Lyndenstein is in de jaren 1821-1822 gebouwd door Frans Godard Ayzo Reinhards (Godert) baron Boelens van Lynden (1781-1828), grietman...

9/14/2012 10/19/2012

10/10/2012 10/19/2012

1850 : Burgemeester KOLLUMERLAND~NIEUWKRUISLAND - Groningen * 1850-1861 : Burgemeester KOLLUMERLAND - Groningen Burgemeester NIEUWKRUISLAND - Groningen

8/19/2012 10/19/2012

10/6/2012 10/19/2012

Johannes Fockema MP (1745 - 1820)

10/18/2012 10/19/2012

Daam Fockema MP (1771 - 1855)

10/18/2012 10/19/2012

Willem Engelbart Engelen MP (1817 - 1879)

[ ... ] ; Jhr.Mr. W.E. Engelen Burgemeester van Leeuwarderadeel, die in 1853 voor het district Sneek tot Tweede Kamerlid werd gekozen. Had daarin twee jaar als conservatieve afgevaardigde zitti...

10/17/2012 10/19/2012

Daniël Engelen MP (1791 - 1857)

10/17/2012 10/19/2012

Wibo Bernhardus Buma MP (1807 - 1848)

4/8/2012 10/19/2012

Christoffel Johannes Binkes MP (1791 - 1868)

10/19/2012 10/19/2012

Willem Livius van Sminia MP (1769 - 1822)

8/22/2012 10/19/2012

Arent Johannes van Sminia MP (1806 - 1857)

"Arend Johan"

7/16/2012 10/19/2012

Matthijs Ypeij MP (1762 - 1817)

10/18/2012 10/19/2012

Carel Æmilius Els Collot d'Escury MP (1779 - 1828)

"Emilius", "Escurij", "Esturij"

nl.wikipedia... ; Æmilius Els baron Collot d'Escury (Rotterdam, 26 mei 1779 - Leeuwarden, 27 januari 1828) was een Nederlands politicus.[1] Familie Collot d'Escury , lid van de familie Collot d'E...

9/10/2012 10/12/2012

Neno Burhoven Vietor MP (1783 - 1855)

10/9/2012 10/9/2012

Arnold Andreae MP (1804 - 1873)

10/9/2012 10/9/2012

Berend Alring MP (1754 - 1824)

10/9/2012 10/9/2012

Johannes Albarda MP (1825 - 1862)

10/9/2012 10/9/2012

Cornelis Albarda MP (1796 - 1866)

10/9/2012 10/9/2012

Henricus Julius Albarda MP (1752 - 1824)

10/9/2012 10/9/2012

Johan Herman Albarda MP (1826 - 1898)

10/9/2012 10/9/2012

Johan Hora Adema MP (1798 - 1867)

"N.B. Wijziging familie-naam ‧ K.B. 23-11-1865 nr. 54 ‧"

6/7/2012 10/9/2012

Curriculum VITAE wanneer : Studie .. t/m Propedeuse Leiden 1839 : Student te Franeker - KAN DAT AAN DE UNIVERSITEIT ZIJN GEWEEST, gezien de bestaansjaren van deze instelling ....? wanneer : Pro...

8/19/2012 10/6/2012

10/10/2011 10/6/2012

Pompejus Onno van Vierssen MP (1765 - 1852)

10/6/2012 10/6/2012

⌘ ‧ Curriculum VITAE Lid Municipale raad Schout in Oudega Bewoner van Groot Haersma State 1816-1833 : 1e Grietman Smallingerland -na de Franse tijd- - opvolger van in 1795 afgezette grootvade...

5/27/2012 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

: Lid Ridderschap van Friesland

10/4/2012 10/6/2012

10/10/2011 10/6/2012

10/25/2010 10/6/2012

Johannes Galenus van Sytzama MP (1767 - 1839)

10/10/2011 10/6/2012

Zie Wikipedia...

10/6/2012 10/6/2012

Binnert Philip van Eysinga MP (1785 - 1835)

1/5/2008 10/6/2012

9/14/2012 10/6/2012

Cornelis van Eysinga MP (1821 - 1862)

10/6/2012 10/6/2012

Idzerd Frans van Eysinga MP (1794 - 1870)

8/28/2012 10/6/2012

Zie Wikipedia... Zie Parlementair Documentatie Centrum...

8/28/2012 10/6/2012

5/12/2012 10/6/2012

Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma MP (1753 - 1820)

"Coert Lambertus van Beyma", "Court Lambartus van Beima"

Bron: www.parlement.com Democratisch gezinde patriottische voorman uit Friesland, die in 1787 één van de leiders werd van de patriottische vluchtelingengemeenschap in Frankrijk. Onbuigzaam van kara...

4/11/2012 10/6/2012

Jan Albert van Heloma MP (1826 - 1901)

10/6/2012 10/6/2012

Marcus van Heloma MP (1806 - 1885)

10/6/2012 10/6/2012

Nicolaas van Heloma MP (1798 - 1879)

"Nicolaus Heroma"

10/6/2012 10/6/2012

Eduard Lamoraal Rengers MP (1804 - 1877)

10/6/2012 10/6/2012

8/22/2012 10/6/2012

8/22/2012 10/6/2012

Bonifacius van der Haer MP (1778 - 1827)

10/6/2012 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

10/6/2012 10/6/2012

Suffridus Salverda MP (1775 - 1851)

2/14/2010 10/6/2012

Ludolf Reinier Salverda MP (1805 - 1870)

2/14/2010 10/6/2012

10/4/2012 10/6/2012

Hobbe Baerdt van Sminia MP (1797 - 1858)

1851-1858 : Burgemeester TIETJERKSTERADEEL - Friesland : Lid Provinciale Staten Friesland : Buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal : Lid Ridderschap van Friesland

8/22/2012 10/6/2012

Bernhard Walrud van Welderen Rengers, baron MP (1777 - 1823)

"Walraad", "Bernhard Walrud van Welderen"

3/3/2012 10/6/2012

Voir Wikipedia...

3/3/2012 10/6/2012

10/1/2012 10/6/2012

Sjuck van Welderen Rengers, baron MP (1799 - 1870)

"Sjaak"

3/3/2012 10/6/2012

nl.wikipedia... ; Antoon Anne van Andringa de Kempenaer (Leeuwarden, 3 december 1777 – Den Haag, 13 juni 1825) was een Nederlands jonkheer, bestuurder en politicus . Levensloop Antoon van Andring...

8/28/2012 10/6/2012

nl.wikipedia... ; Marius Albert van Andringa de Kempenaer (Lemmer, 17 juli 1806 – Leeuwarden, 23 maart 1870) was een Nederlands politicus. Van Andringa de Kempenaer was een Friese, in Lemmer gebo...

8/28/2012 10/6/2012

Curriculum VITAE 1848-1851 : Grietman Franekeradeel 1851-1876 : Burgemeester Franekeradeel

10/5/2012 10/6/2012

Curriculum VITAE 18-x-1841 : Studie Rechten Leiden 1841 : dec-11 Promotie 1841-x : Procureur te Heerenveen 1842-18-x : Secretaris Grietenij Engwirden - waar ernstige misstanden m.b.t, beheer ...

10/5/2012 10/6/2012

Bruidegom: Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma Geslacht: Man Geboorteplaats: Workum Leeftijd: 28 jaar Vader van de bruidegom: Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma Geslacht: Man Moeder...

4/11/2012 10/6/2012

Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma MP (1781 - 1847)

"NB: uitbreiding familie-naam d.d. 1821", "Julius Matthijs van Beima"

1825-1847 : Grietman FRANEKERADEEL - Friesland

4/11/2012 10/6/2012

Petrus Johannes van Beyma MP (1783 - 1830)

"Petrus Johannes van Beima"

8/30/2012 10/6/2012

9/23/2012 10/6/2012