Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 161 genealogy profiles with the Žamić surname on Geni. Join now to find your relatives.

Žamić Genealogy and Žamić Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all

Profiles

About the Žamić surname

This was written by Professor Filip Škrabić in IZ POVIJESTI: RAZVOJ PREZIMENA I OBITELJI U BRELIMA. See link below for more information on family names from Brela.

http://www.brela.com/brolanenses/prezimena/index.htm

English translation follows. Any one who can translate better, please do so, I just ran it through the computer translator and some of it seems to need finessing.

Žamić u Brelima

Za tvorbu prezimena Žamić najvjerojatnije je kao motiv poslužilo zanimanje jednog od članova obitelji, od kojeg je najprije nastao nadimak, koji su strani bilježnici zapisali u današnjem obliku prezimena. Džam perz. - okno, prozor, staklo. Džam: "Snijeg se zamrznuo pa se nebo u njemu ogleda kao džam". Ovo prezime oslikava vrijeme u kojem su nastajala nova zanimanja. Usavršavanjem alata za obradu kamena zidovi postaju ravniji te se na ulogu vrata i prozora postavljaju novi zahtjevi (sigurnost, nepropusnost, prodor svjetlosti, estetski izgled i sl.), osim drva potrebito je upotrebljavati i novi materijal. Novi zahtjevi zahtijevaju novog majstora specijalistu koji obradi drva posvećuje više pažnje tc poznaje metal i staklo. Majstor dobiva strani naziv Džam - Džamadžija - (sin od Džama) - Džamić koje je strani bilježnik upisao u današnjem obliku Žamić.
Oko 1830. godine Žamići su imali građevinske objekte (kuće, staje, dvorišta i bunare) u četirima zaseocima: Podskalicama, Banji, Zabrdom i u Zaveterju. Na popisu stanovnika koji je sačinio Jurju Cetergi 27. lipnja 1686. u
Zadvarju, na listu 476. Generalnog providura Cornara libro unico koji se čuva u Povijesnom arhivu u Zadru, među doseljenicima iz Zagvozda u Brela upisano je i ime Andrije Žamića s 3 člana obitelji. U svojim objavljenim radovima fra Vjeko Vrčić i dr. Stavko Kovačić ovu obitelj su izostavili. U Imotskoj krajini ne spominju se Žamići već Džamići kao nadimak Šabića u Zmijavcima. Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima je živjela jedna obitelj Žamića, koja se vodi:

pod brojem 13.

 Ivan Žamić pok. Mije 59 godina
 Ana, kći Mije
 Mate, sin Ivana 33 godine
 Antonija, žena Mije
 Mijo, sin Mate 1 godinu
 Božica, kći Mate
 Ante, sin Ivana 27 godina
 Margarita, žena Ante
 Jure, sin Ante 1 godina
 Jure, sin Mije 50 godina
 Marta, žena Jure
 Eva, kći Jure
 Kate, kći Jure
 Ivanica, kći Jure
 ukupno 14 članova

U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine građevinski objekti bili su upisani na imena:
 a) Podskalice i Banji - Ante pok. Ivana i Grge,
 b) Zabrdom - Mate, Ante pok. Ivana i Stjepana,
 c) Zaveterje - Mate i Grge.

Za vrijeme popisa stanovništva iz 1948 godine u Republici Hrvatskoj Žamići (Zanići) su živjeli u šest naselja, a breljanska skupina bila je najveća. Činila ju je 61 osoba u 12 obitelji.

Žamić in Brela

For the formation of surnames Žamić probably served as a motive for interest in one of the members of the family, for which he was given a nickname, which they wrote down in its current form of the last name. Džam Persia. - Pane, window glass. Mosque: "The snow is frozen so that it reflects the sky in a mosque". This name reflects a time when new jobs are created. Training tools for working stone walls become flatter and the role of door and window sets new requirements (security, tightness, light penetration, aesthetics, etc.), unless the wood is necessary to use the new material. New demands require new master woodworking specialist who devotes more attention to knowing metal and glass. Veteran gets the name of the Mosque - Džamadžija - (son of the mosque) - Džamić by foreign notary enrolled in its current form Žamić. Around 1830 the Žamić family had buildings (houses, barns, yards and wells) in the four hamlets: Podskalic, Banji, and Zabrdom and Zaveterju. There were 476 Žamići on the list of people made by George Cetergi on July 27th 1686 in Zadvarje. General governor Cornaro libro unico kept in the Historical Archives in Zadar, among immigrants from Zagvozda to Brela enrolled in the name of Andrija Žamić disappearing with 3 family members. In his published works father Vjekoslav Vrčić and Stavko Kovačić this family has been omitted. In Imotski not mentioned, but they disappear as a nickname Džamići Šabić in Zmijavci. According to the register book in Omiš for 1799 in Brela lived a family named Žamić, which leads to:

the number 13

Ivan Žamić, the late Mijo Žamić, 59 years Ana, daughter Mijo Mate, son of Ivan 33 years, Antonia, wife of Mijo Mijo, son of Mate 1 year Božica, daughter of Mate Ante, son of Ivan 27 years Margarita, wife of Ante Jure, son of Ante 1 years Jure, son of Mijo 50 years Marta, wife of Jure Eva, daughter of Jure Kate, daughter of Jure Ivanica, daughter of Jure a total of 14 members

The Austrian Study catastral survey of 1830 buildings were registered in the names of:

a) Podskalice and Banji - the late Ante Ivan and Grge, b) Zabrdom - Mate, the late Ante, Ivan and Stjepan, c) Zaveterje - Mate and Grge.

During the census of 1948 in the Republic of Croatia, Žamić (Zanić) were living in six villages, the group living in Brela was the largest at 61 people in 12 families.