Start your family tree now Is your surname Schaffalitzky de Muckadell?
There are already 85 genealogy profiles with the Schaffalitzky de Muckadell surname on Geni. Join now to find your relatives.

Schaffalitzky de Muckadell Genealogy and Schaffalitzky de Muckadell Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

view all

Profiles

About the Schaffalitzky de Muckadell surname

Schaffalitzky de Muckadell (også S. von M.) er en fra Schwaben og Mähren stammende uradelig slægt, der også har etableret sig i Danmark.

Slægtens stamtræ begynder med Sebastian Schaffalitzky von Muckadell (1551-1624), godsejer til Freudenthal ved Besigheim i Schwaben. Slægtens våbenskjold er blåt og viser en harniskklædt arm, hvis ubehandskede hånd svinger en hammer med sort jernhoved og træskæfte. Hjelmen har et hjelmklæde i blåt og sølv og to vesselhorn i henholdsvis sølv og blåt.

Slægten kom til Danmark med Heinrich Bernhard Schaffalitzky de Muckadell (1681-1751), som her steg til general af kavalleriet og hvid ridder. Hans søn, oberst, gehejmeråd, kammerherre og hvid ridder Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell (1720-1797), blev 2. april 1783 optaget i den danske grevestand og oprettede 26. november 1784 Grevskabet Muckadell med hovedsædet Arreskov. Dennes sønnesøns sønnesøn, kammerherre, hofjægermester, grev Albrecht Christopher Carl Ludvig Schaffalitzky de Muckadell (1859-1935), var grevskabets femte og sidste besidder. Dennes næstsøskendebarn, direktør for Orlogsværftets regnskabsafdeling, kaptajn, baron Cai Schaffalitzky de Muckadell (1877-1972), der har udgivet Haandbog i Nordens Søkrigshistorie (1911), har som medarbejder ved Berlingske Tidende skrevet talrige meget værdifulde og fra formens side ypperlige artikler om vort forsvarsvæsen og om udenrigspolitiske forhold.

Slægten Schaffalitzky, eller, som dens oprindelige Navn lød, Pschovvolizky, er hjemmehørende i Mähren, hvor dens Stamsæde Mukodiel el. Muckodiel (Muckathell), fordum fandtes, beliggende mellem Auspitz (Hustopec), i nærheden af Brünn, og den polske Grænse, men allerede ødelagt ved Hussiternes Indfald i Mähren 1418-36. Skønt den var indgiftet i og regnedes blandt de fornemmeste mähriske Slægter, saasom Terzky, Collowrat, Kinsky, von Jannowitz osv., kan dens historie ikke følges længere tilbage end til midten af det 16. aarhundrede (se punkt 1.), da Familien udvandrede til Württemberg.

Som dens ældste kendte Stamfader nævnes Sebastian Pschovvolizky, der vel er identisk med den Schaffalitzky, der 1558 sattes i Spidsen for 1000 Mand Musketerer i hertugelig württembergsk Tjeneste. – Hans Søn i Ægteskab med Anna von Rabenhaupt var:

Sebastian Schaffalitzky von Muckodell, født 1551 I Mähren, kom I sit 12. Aar til Gvev Albrecht Löwensteins Hof, dernæst i Huset hos Kunz von Feldberg, blev senere Page hos Hertug Ludvig af Württemberg, tjente først paa spansk side i Nederlandende og deltog i Krigen mellem Spanien og Portugal, vendte derpaa tilbage til Würtemberg og blev 1581 (1587) beskikket til Obervogt (Amtmand) over Zabergau med Sæde i Branckenheim, senere ogsaa til Inspektør over alle Fæstninger og Munitionen i Württemberg. Købte ca. 1590 en Del af Godset Freudenthal, der umiddelbart hjemlede ham Friherretitlen og som Slægten derefter ejede indtil 1685, sendtes 1608 af Hertug Johan Frederik til Kejseren for at tage Württemberg til Len, var 1618 blandt dem der opvartede Prinsesse Elisabeth Margrethe af Hessen, Hertug Ludvig Frederiks trolovede Brud, da hun overnattede med sine Forældre i Unterønisheim. † 24 Nov. 1624 paa Freudenthal, begravet den 29. samme Maaned i Kirken Sct. Johann i Branckenheim, hvor hans Ligsten med Vaaben og følgende Indskrift endnu ses: ”Anno 1624 den 23 November ist m. Gott entschlaffen der wohledle gestrenge Sebastian Schaffalitzky von Mucködell, Fürstlicher Obervogt im Zarbergaw, auch Inspector der Festungen und Munition, seines Altes im .. Jahr.- Han ægtede 1581 Hofdame ved det Hennebergske Hof i Schlesien Beninga von Griesheim (Forældre Hans Georg von Griesheim og Catherine von Wangenheim) 19 Febr. 1633, begravet i Sct. Johann i Branckenheim, hvor hendes Ligsten endnu findes med Indskrift: Benigna Schaffalitzkin von Muckadell geborne von Griesheim. Sammesteds findes ogsaa Ligsten over deres tidligt afdøde Børn: Ernst Schaffelitzky von Muckendel, f. 22 Sept. 1589 † 21 Dec.1590 og Ulricus Schaffalitzky von Muckotel, f. 16 Nov. 1597 † 22 April 1598.

Af deres øvrige Børn, der naaede den voxne Alder, var tre Sønner:

 1. Ludvig
 2. Bernhard
 3. Conrad – en af Conrad Schaffalitzky von Muckadells Sønner med Anna Barbara Jäger von Gärtingen var:

Georg Conrad Schaffalitzky von Muckadell, f. 1635 i Strassburg, gift med Veronica Magdalene von Rathsamhausen, der forblev I Strassburg, hvor deres Søn Heinrich Bernhard fødtes samme Aar, som da Byen blev besat af Franskmændene (30 Sept. 1681). Som 5 ars stor dreng indkom han herfra til Danmark som Page hos en af de württembergske Hertuger, der var knyttet til Danmark og tjente sig fra 1700 som Fændrik op til General.

Hans Søn Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell fik 1784 Bevilling paa at oprette Grevskabet Muckadell af sine ved Giftermaal og Køb erhvervede Gaarde I Salling Herred I Fyen, nemlig Brobygaard (Sønder Broby Sogn), som han fik 1769 med sin anden Frue, Ølstedgaard (samme Sogn), købt 1770, Arreskov (Øster Hæsinge Sogn) og Gelskov (Hillerslev Sogn), som hans tredie Frue medbragte i Ægteskabet.

Aaret før Grevskabets oprettelse blev fornævnte Geheimeraad og Kammerherre Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell med Frue Birthe Kirstine Juel Reedtz optaget i den grevelige Stand under Navnet Greve af Muckadell, med Vaaben som beskrives saaledes:

Skjoldet firdelt med blaat Hjerteskjold, hvori fra venstre Side kommende en harniksklædt Arm, svingende en Sølvhammer. (Schaffalitzky).

 1. Felt et rødt Oxehoved i Guld (Reedtz),
 2. en sexoddet Guld-Stjerne i Blaat (Juel),
 3. en blaa Lilje i Sølv,
 4. en blaa Mur med Port i Sølv. Paa Hjelmene: I. en Krone mellem et Sølv- og et blaat Vesselhorn; II. en nedvendt blaa Pil mellem en Guld- og en rød Strudsefjer; III. en sexoddet Guld-Stjerne mellem en Guld og en blaa Vinge. Skjoldholdere: en Vildmand med hævet Kølle i højre Haand og en tilbageseende guldbevæbnet naturlig farvet Ørn.

Kilder