Surnames » » Profiles
Photo
Name

Agnes Hsu-Tang 徐心眉 MP

徐氏 (deceased)

王徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

Djie (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐王氏 (deceased)

徐張氏 (deceased)

徐林氏 (deceased)

徐彭氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

三繼 徐氏 (b. - 1920)

徐氏 (1362 - 1407)

徐氏 (deceased)

【(浙江德清)】 徐氏 (b. - 1784)

【(江蘇吳縣)】 徐氏 (b. - 1803)

徐氏 (1855 - 1909)

繼 徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

【(東海郯縣)】 徐氏 (deceased)

徐氏 (1877 - 1895)

15. Lady Xu 徐氏 (deceased)

徐佳氏 (b. - 1871)

徐氏(二) (deceased)

徐氏(一) (deceased)

【(浙江錢塘)】 徐氏 (deceased)

【(安徽壽州)】 徐氏 (deceased)

【(江蘇嘉定)】 徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

繼 徐氏 (deceased)

徐氏(三) (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

繼 徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (1841 - d.)

【(浙江秀水)】 徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐仁钊 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (1710 - 1793)

徐氏 (deceased)

徐石輝氏 (deceased)

徐賜豐 (deceased)

徐靜英氏 (deceased)

【(直隸天津)】 徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

【(江蘇嘉定)】 徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

【(江蘇嘉定)】 徐氏 (deceased)

【(江蘇嘉定)】 徐氏 (deceased)

【(江蘇嘉定)】 徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

【(揚州高郵)】 徐氏 (成甫) (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (c.1887 - 1963)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

【(四川金山)】 徐氏 (deceased)

【(直隸天津)】 徐氏 (deceased)

【(直隸天津)】 徐氏 (deceased)

【(浙江武康)】 徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

【(江蘇武進)】 徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

【(江蘇崑山)】 徐氏 (deceased)

【(江蘇崑山)】 徐氏 (deceased)

【(浙江桐廬)】 徐氏 (deceased)

【(東海郯縣)】 徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

【(徐州彭城)】 劉氏 (deceased)

【(浙江錢塘)】 徐氏 (deceased)

【(直隸天津)】 徐氏 (deceased)

Zhang 張 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

徐氏 (deceased)

Xu Hong 徐 (deceased)

Xu Hong 徐 [18622] See documentation for possible father, Yue [95]. Anhui TZ, 154.7a. — RMH

Xu Shi of Zhang Bi ) 徐氏(張弼妻) (deceased)

Xu Shi of Zhang Bi ) 徐氏(張弼妻) Index year algorithmically generated: Rule 14;

Xu Shi of Shi Chang Yan ) 徐氏(施昌言妻) (1001 - 1043)

Xu Shi of Shi Chang Yan ) 徐氏(施昌言妻) Xu Shi [5099] Ouyang Xiu, WJ, 36.2a-2b. CBD, 2, 1533. — RMH

Xu Shi (wife of Qian Guanfu) 徐氏(錢觀復妻) (1098 - 1156)

Xu Shi of Qian Guan Fu ) 徐氏(錢觀復妻) Xu(3) Anren [5005] Liu Yizhi, WJ, 18b-21a. CBD, 5, 4089. — RMH

Wang Shi (wife of Zhao Shitong) 王氏(趙世統妻) (1044 - 1093)

Wang Shi of Zhao Shi Tong ) 王氏(趙世統妻) Wang(2) Shi(18) [5226] Fan Zuyu, WJ, 49.17a-18b. CBD, 4, 3427. — RMH