Surnames » Galinaitis » Profiles
Photo
Name

? Galinaitis MP (deceased)

? Galinaitis MP (deceased)

? Galinaitis MP (deceased)

? Galinaitis MP (deceased)

Adelė Galinaitis MP (deceased)

Alfonsas Galinaitis MP (1914 - 1993)

Alfonsas Galinaitis MP (deceased)

Antanas Galinaitis MP (c.1904 - d.)

Antanas Galinaitis MP (b. - c.1950)

Antanas Galinaitis MP (deceased)

Augustas Galinaitis MP (1944 - c.1998)

Bronislovas Stanislovas Galinaitis MP (1927 - 1927)

Elze Galinaitis MP (deceased)

Elžbieta Lizdas (Galinaitis) MP (1871 - 1937)

Jonas Galinaitis MP (deceased)

Jonas Galinaitis MP (deceased)

Jonas Galinaitis MP (deceased)

Jonas Galinaitis MP (c.1935 - c.1991)

Juozas Galinaitis MP (1909 - d.)

Juozas Nikodemas Galinaitis MP (1928 - 1937)

Juozas Galinaitis MP (1853 - 1926)

Juozas Galinaitis MP (b. - c.1999)

Juozas Galinaitis MP (deceased)

Juozas Galinaitis MP (1911 - d.)

Juozas Galinaitis MP (deceased)

Mare Galinaitis MP (deceased)

Mare (Marija) Galinaitis MP (1862 - 1930)

Martynas Galinaitis MP (deceased)

Mikas Galinaitis MP (deceased)

Mutter ? Galinaitis MP (deceased)

Mykolas Galinaitis MP (2014 - 2014)

Nikodemas Galinaitis MP (1898 - 1968)

Petronėlė Galinaitis (Majauskaitė) MP (1898 - 1972)

Romas Galinaitis MP (deceased)

Ruta Herta Galinaitis (Motgabis) MP (1930 - 1993)

Stasys Galinaitis MP (deceased)

Stasys Galinaitis MP (deceased)

Tamošius Galinaitis MP (1825 - 1886)

Tomas Galinaitis MP (1858 - 1924)

Vater ? Galinaitis MP (deceased)

Viktoras Galinaitis MP (1917 - d.)

Viktoras Galinaitis MP (deceased)

Vincas Galinaitis MP (1905 - 1982)

Vytautas Galinaitis MP (1933 - d.)