Surnames » Karashik » Profiles
Photo
Name

Adele "Edie" Rubin (b. - c.1991)

Alex "Ellico" Karashik (c.1925 - c.1988)

Anna Menikoff (Karashik) (deceased)

Esther Karashik (deceased)

Ethel/Esther Karashik (1896 - 1990)

Ida "Chaney" Newman (1921 - 2007)

Jacob Karashik (1886 - 1941)

His name is Jacob or Jakob

Leonard Karashik (1931 - 2008)

Malka Karashik (Alexandrov) (deceased)

Milton Karashik (1926 - 2009)

Miriam Karashik (b. - c.1994)

Roslind Karashik (b. - c.1988)

Samuel Karashik (1899 - 1990)

Sarah Karashik (Buslovich) (1895 - 1959)

Died at Beth El Hospital