Surnames » Komod » Profiles
Photo
Name

Abram Komod (deceased)

Abram Komod (1825 - d.)

Basia Komod (1838 - d.)

Ber Komod (c.1862 - 1935)

Berel Komod (1805 - 1854)

Borukh Girsh Komod (1858 - d.)

Chana Komod (1885 - d.)

Chana Ita Komod (1852 - d.)

Chaya Feiga Komod (1834 - d.)

Eliash Komod (deceased)

Ester Manevitz (Komod) (1900 - d.)

Etel Komod (c.1884 - 1886)

Feige Beile Komod (deceased)

Feyga Komod (1834 - d.)

Freide Gandelman (Komod) (deceased)

Gershon Komod (1835 - d.)

Gute Ente Komod (1855 - d.)

Hena Gutil Komod (1882 - d.)

Ita Bela Pesin (Komod) (1885 - c.1942)

Kalman Komod (1822 - d.)

Leyzer Komod (1835 - d.)

Malka Komod (1842 - d.)

Mera Komod (1828 - d.)

Mera Elka Komod (Yanchuk (Janchukaite)) (1898 - d.)

Perel Komod (1886 - d.)

Rachel Leye Komod (Melnik) (deceased)

Reyza Komod (1808 - d.)

Reyze Meriam Gordon (Komod) (1879 - d.)

Riva Komod (1845 - d.)

Rochel Leah Komod (Fein) (c.1866 - 1941)

Rochel died in the Holocaust

Sara Golde Komod (1877 - d.)

Sheyna Fruma Komod (1881 - d.)

Shimel Komod (1834 - d.)

Shimon Komod (1905 - d.)

Shmuel Komod (1834 - d.)

Vite Komod (Sudarski) (deceased)

Yehuda Eliezer Komod (c.1890 - 1891)

Yudis Komod (1896 - 1896)