Surnames » Quy » Profiles
Photo
Name

Allan MP (1934 - 1998)

Ấm Thất Ấm Phong Nghi Nhân Húy Thu,Hiệu Nghiêm Khiết Hoàng Quý Thị (16/05) (Chi Bính), Thụy Lạc Thiện MP (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Quyền Quận Công = Chi Bính = Tiên Tổ Tiền phụng quản Tiền Nhất Thủy Đội Thiêm Quản Hậu Nhất Cô Chánh cai cơ Quan Hồng Trạch Hầu, Húy Trụ, Tự Trung Liệt, Thụy Ôn Nghi, Đỗ Tạo sỹ...

Arthur William Quy MP (1853 - 1908)

Mr Arthur William Quy MP (b. - 1908)

Beaulah Gertrude Quy (Reynolds) MP (1911 - 1992)

Catherine Agnes Quy (Aynsley) MP (1875 - 1944)

Catherine Agnes Quy (Aynsley) MP (1875 - 1944)

Charles Quy MP (1920 - d.)

Chính Thất Ấm Phong Húy Đông Nghi Nhân Vũ Quý Thị (Chi Bính) MP (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Quyền Quận Công = Chi Bính = Tiên Tổ Tiền Anh Nghị Tướng Quân Phụng Quản Hậu Tả đội Hiệu Trạch Hầu, Húy Hiệu, Tựu Dương Ngô, thụy Minh Mẫn (1765-1799) Đỗ Tạo Sĩ. Giỗ: 26/05. Ch...

Chính Thất Ấm Phong Húy Cẩn, Hiệu Trang Khiết Nghi Nhân Nguyễn Quý Thị (01/11) (Chi Đinh) MP (1757 - 1786)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Phó Thủ Hiệu Thị Hậu Tuyển Nhất Đô Tổng Binh Sứ Tư Đô Đốc Binh Sứ Diệu Lĩnh Hầu, Húy Diệu, Tự Trung Đoán, Hiệu Kính Âm (1750-1786) Giỗ ...

Chính Thất Ấm Phong Húy Nghi Nghi Nhân Vũ Quý Thị ( 73 Tuổi) (Chi Đinh) MP (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Lê Hương công Đặc bán Tiến Triều Thăng Xuất Nạp Nhập Thị Thiêm Sai Tri Binh Phiên Chiểu Lĩnh Hầu, Húy Chiểu, Tự Dung Trọng, Hiệu Bỉnh T...

Chính Thất Ấm Phong Húy Thư, Nghi Nhân Trần Quý Thị (10/09) (Chi Đinh) MP (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Phụng Quản Thị Hậu Trung Mã Đội Anh Nghi Thắng quân đô chỉ huy sứ tư đô chí Huy Đông Tri Hiệu Vũ Bá, Húy Liệu, Tự Cung Thuận, Hiệu Lãn ...

Chính Thất Ấm Phong Húy Tuyên Nghi Nhân Hoàng Quý Thị (25/08) (Chi Đinh) MP (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Phụng Quản Thị hậu Uy Hữu Đội Anh Nghị Tướng Quân Đô Chỉ huy sứ tư Đô Chỉ huy Đồng Tri Trứ Vũ Bá, Húy Trứ tự Hy Minh, Thụy Địch Tiết ( ...

Chính Thất Ấm Phong Húy Thiều An Nhân Vương Quý Thị (18/08) (Chi Đinh) MP (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Ấm Hoằng Tín Đại Phụ Thị vệ quản hàng Nhị Đội, Quýnh Lĩnh Hầu, Húy Quýnh. Thọ 77 tuổi. Giỗ: 27/02. Chính Thất Ấm Phong An Nhân Vương Quý Thị...

Chính Thất ấm phong Nghi Nhân Húy Đài Phạm Quý Thị (?) (Chi Giáp) MP (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Tín Quận Công = Chi Giáp = Tiên Tổ Tiền Vũ Huân Tướng Quân, Chính thủ, hiệu Đô chỉ huy sứ quân Thiêm Lĩnh Hầu, Húy Thiêm, Thụy Thanh Khiết (1732-1789). Giỗ 29/05. Chính Thất Ấm...

Chính Thất ấm Phong Nghi Nhân Húy Lan Nguyễn Quý Thị (Chi Ất) MP (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Thức Quận Công = Chi Ất = Tiên Tổ Tiền Hương cử Giám Sinh Hiệp Mưu Tá Lý Công Thần, giữ quốc đồng hữu Thư công Bộ Hữu Thị lang, Thiêm tri Hộ phiên, Cơ Mật Sự Vụ Lạng Sơn Trấn, ...

Chính Thất Quận Phu Nhân Huý Hiên, Hiệu Từ Ân Trịnh Quý Thị (24/02) (Chi Đinh), Thuỵ Điền Chính MP (deceased)

ĐỜI THỨ NĂM ( V ) = Con Triệu Khánh Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Đinh Quận Công,Tiền Đặc Tấn Phụ Quốc Thượng Tướng quân Thượng trụ Quốc Hiệp mưu tả Lý Công Thần Giữ quốc Đồng Hưu, Trung Hưng quân Doanh Tr...

Chính Thất Tự Phu Nhân Huý Thư Thuỵ Trinh tiết Lê Quý Thị (28/07) (Chi Bính) MP (deceased)

ĐỜI THỨ NĂM ( V ) = Con Triệu Khánh Công = Chi Bính = Tiên Tổ Bính Quận Công Tiền Đặc Tấn Phụ Quốc Thượng Tướng Quân, Trung Tiệp quân doanh trưởng doanh quan Thiêm Sai Ngũ phủ Tham đốc hữu hiệu điểm qu...

Christina Winona Quy MP (1915 - d.)

TRÂN Quy Châu MP (deceased)

écrit par an : on l'appelait : ông đốc Châu a habité Blois; Bordeaux, Domaine de Hontane " pcien 2e classe" ( pendant ADMINISTRATION française au Vietnam); ++++++++++++++++++++++

Chính Thất Trinh Nhân Húy Khuê Trần Quý Thị (05/07) MP (1685 - 1751)

ĐỜI THỨ TƯ ( IV ) = Con Mai Quận Công = Khởi tổ tiền tả Giảng a Bảo Tá lý suy trung Dực Vận Công Thần Bồi tụng, Đặc ấn kim Tử Vinh Lộc Đại Phu Công bộ Thượng thư Nam Quận Công, Bao phonng Thượng Đẳng P...

Chính Thất ấn phong Nghi Nhân Trinh Nhân Minh Thiện(11/11) (Nguyễn Quý Thị Thụy Trinh Liệt), Hiệu Từ Ý MP (c.1786 - c.1786)

ĐỜI THỨ BA ( III ) = Con Thu Quận Công = Tiên Tổ phong tặng đặc Tấn Phụ quốc thượng tướng quân Thái Phó, gia tặng Thái tế Mai Quận Công, Hiệu Minh Thiện Thụy Thuần Tín, Húy Tương, Tự Thắm (1663-1688) n...

Clara Winifred Maus Setter Quy MP (1899 - 1987)

U.E.L. (United Empire Loyalist) descendant " United States Social Security Death Index ," index, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Clara Quy, May 1987; citing U.S. Social Security Administr...

Clive? Edwards Quy (Price) MP (1893 - 1970)

Dates taken from headstone. Marriage record to Peter John Larkin (see timeline or media)

Công Nguyễn Quý MP (deceased)

Cơ Nguyễn Quý MP (deceased)

David Jean Quy MP (1929 - 1929)

Emily Jane wheeler (Quy) MP (deceased)

Ephraim Quy MP (1904 - 1964)

Eric Quy MP (1962 - d.)

Gertrude O. Shadday-Smith-Quy MP (deceased)

HUỲNH MINH QUÝ MP (c.1937 - 1966)

Huỳnh Đăng Quý MP (deceased)

HỒ VĂN HOÁN 4/14/Quý tỵ MP (deceased)

Nguyễn Quý Hồng MP (deceased)

Kathleen Dyeming (Quy) MP (deceased)

Le Quy Toan MP (deceased)

Le Quy Quang MP (deceased)

LÊ THỊ QUÝ MP (deceased)

Lily Thompson (Quy) MP (deceased)

Lê Thị Quý MP (deceased)

Mildred Lee Quy MP (1910 - 1976)

Muriel Irene Quy (Wood) MP (1904 - d.)

Nguyen Quy Co MP (deceased)

Nguyễn Kế Quỹ MP (deceased)

NGUYỄN VĂN QUY MP (deceased)

Nguyễn Quý Hiếu (tên hiệu) MP (b. - 1860)

GIA PHẢ HỌ TÔ - Tô Ngọc Nữu 14 tuổi cưới vợ là con gái ông Nguyễn Kỳ Phong trước làm quan ở Chiêu Văn Quán. GIA PHẢ HỌ TÔ - Tô Tu Cụ có 3 cụ bà. (Cụ nọ chết lấy tiếp cụ kia). Cụ chính thất ...

Nguyễn Gia Cát (Quỳ Giang) MP (1762 - d.)

Nguyễn Gia Cát (Quỳ Giang), Ðời 7-3a (11) Cụ Nguyễn Gia Cát tức Nguyễn Quỳ Giang tiên sinh. Sinh năm Cảnh Hưng thứ 23 (1762) đời Hậu Lê. Là một người rất thông minh mẫn tiệp. Năm ông 26...

Nguyễn Quý MP (deceased)

Nguyễn Công Quý MP (deceased)

Nguyễn Thủ Quý MP (deceased)

Nguyễn Thủ Quý Con thứ 9 đời thứ 6 đỗ nho sinh tên là Thủ Quý. Tổ lên làm ấp trên Đại Tài, cần kiệm, giàu có. Lấy 7 vợ chỉ sinh được một gái. Tổ để ruộng 3 mẫu tiền 400 quan làm hậu Thần thôn Đ...

Nguyễn Văn Quỳ MP (1900 - 1964)

Ngô Thị Quy MP (deceased)

Ngô Thi Quý Oanh MP (1926 - 1996)

Ngô Quý TiếP (Liên Giang) MP (deceased)

Oliver J. Quy MP (1849 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; citing sheet 5B, family 67, ...

Patricia Ann Quy MP (1932 - 1977)

Pham Van Quy MP (deceased)

Pham Xuan Quy MP (deceased)

Phuong Phan Quy MP (deceased)

Phạm Văn Quy (Tự Nhân phố (chi Cao)) MP (deceased)

Quy Nguyen Nguyen (QUY), d MP (1923 - d.)

Quận Phu Nhân Chính thất Từ An (04/05) (Nguyễn Quý Thị) MP (deceased)

ĐỜI THỨ NHẤT ( I ) = Thủy tổ Phong Tặng Đô đốc Thiêm Sự Cao Quận Công, Hiệu Phúc Nghị (1620-1660) Ngày giỗ : 13/08 Chính Thất phong tặng Quận Phu Nhân, Nguyễn Quý Thị Hiệu Từ An. Ngày giỗ: 04/05 Cao Qu...

Quận Phu Nhân Chính Thất Phu Nhân Thuỵ Huệ Phương Huý Pháp tự La Thanh (06/11) (Nguyễn Quý Thị), Hiệu Từ Nhân MP (deceased)

ĐỜI THỨ HAI ( II ) = Tiên Tổ phong tặng đặc tấn Phụ quốc thượng tướng quân thiếu bảo, Gia phong Thái bảo Thu Quận Công, hiệu Phúc đức, thụy đôn hậu, Húy Phát, tự là Thu (1640-1680) ngày giỗ 13-9. Chính...

Robert Dean Quy MP (1937 - 1974)

Robert D. Quy MP (1905 - 1974)

Sarah Quy MP (1849 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Sarah Quy in household of Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; ci...

Sarah Quy MP (1802 - 1880)

Reference: Ancestry Genealogy - SmartCopy : Mar 11 2017, 2:41:55 UTC * Residence : 1841 - Village, Henham, Essex, England** Reference: 1841 England & Wales Census - SmartCopy : Mar 11 2017, 2:54:48 UTC

Shirley Irene Quy MP (deceased)

Soan Phan Quy MP (deceased)

Thị Quy (Vợ 3) MP (deceased)

Thomas Quy MP (1887 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Thomas Quy in household of Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; c...

Thứ Thất Hiệu Từ ý Hoàng Quý Thị (29/01) (Chi Giáp) MP (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Tín Quận Công = Chi Giáp = Tiên Tổ Tiền Vũ Huân Tướng Quân, Chính thủ, hiệu Đô chỉ huy sứ quân Thiêm Lĩnh Hầu, Húy Thiêm, Thụy Thanh Khiết (1732-1789). Giỗ 29/05. Chính Thất Ấm...

Thị Khuyên Lê (Lê Thị Khuyên) MP (c.1950 - c.2011)

Tổ Khảo Nguyễn Công ( Sau đổi thành Trần Nguyên Sinh) Húy Quỹ (ở An Vĩ, Khoái Châu) (Chi Đinh), (04 Gai) MP (deceased)

VÕ QUỴ MP (deceased)

VÕ QUÝ MP (deceased)

Văn Quỳ Đỗ (Đỗ Văn Quỳ) MP (1940 - c.2012)

Vũ Thị Quy MP (deceased)

Ông Quỳ MP (deceased)

Đinh Văn Quý MP (deceased)