Start your family tree now Is your surname Plazibat?
There are already 381 genealogy profiles with the Plazibat surname on Geni. Join now to find your relatives.

Plazibat Genealogy and Plazibat Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

view all

Profiles

About the Plazibat surname

Prezime je nadimačkog podrijetla: plazibat je onaj kojemu je spolovilo tako dugo da plazi po tlu. Postoji prezimenska inačica da se prikrije izvorno značenje prezimena, a koje glasi Laznibat.

U Blagaju pokraj Kupresa je 9. listopada 1754. godine zabilježen oblik Blaznibat. Danas u Hrvatskoj živi 820 osoba koje se prezivaju Plazibat, a najviše ih je u Dugopolju, Postinju Donjem, Tijarici i Trilju. Na mućkom se području Plazibati pojavljuju u venecijanskom zemljišniku iz 1711. godine, u kojem su zabilježeni: -u Postinju Donjem obitelj Bože Plazibata pokojnog Mije; -u Postinju Gornjem obitelj Augustina Plazonića pokojnog Nikole. Veoma su zanimljivi upisi pripadnika tog roda u Alberghettijevu zemljišniku (1725-1729), u kojem je u sklopu banderije harambaše Martina Buljana za područje Postinja, (H)muća, Zelova, Satrića i dijela Bitelića i Vrdova upisano prezime s oblikom Blazibat: obitelji Bože i Martina Blazibata. Također je zanimljivo još jednom podsjetiti da se taj oblik prezimena pojavljuje na Kupreškoj visoravni 1754. godine. U austrijskom zemljišniku iz 1835. godine Plazibati su zabilježeni: -u Postinju Donjem je upisano 6 obitelji s tim prezimenom, kojih su domaćini: dvojica s imenom Stipan, te Božo, Frane, Ivan i Marko; -u Postinju Gornjem tada je živjela obitelj Stipana Plazibata (a ne kako bismo očekivali Plazonića); I godine 1948. u Postinju Donjem 6 Plazibatovih obitelji imaju prebivalište, a u Postinju Gornjem ponovo je jedna obitelj s tim prezimenom Danas u Postinju Donjem živi 6 obitelji tog roda s ukupno 12 duša, a u Postinju Gornjem četiri obitelju s ukupno 4 duše. Starina roda Plazibat je selo Srijane u drevnoj Poljičkoj Kneževini. U dokumentu iz 1623. godine, prevedenom s turskog jezika, je zapisano: „Ivan Lučin založi Juri Ivanovu sinu „u Poljičkoj Državi u Selu Srijanima“ jednu njivu za pet groša. Isti Ivan Lučin „potvrdi uvike istu njivu Nikoli.“ Pismo je istumačio emin Mehmed pred svjedocima Filipom Plazibatom i Markom Lončarom. U sklopu seobe Poljičana, uglavnom iz Doca Donjeg, Srijana i Sitnog, na triljsko su područje pod vodstvom kapetana Stipana Stazića iz Doca Donjeg i harambaše Mate Žuljevića u Dugopolju je 1691. godine novo prebavilšte našla i 9-člana obitelj Poljičanina Pavla Plazibata. I u sklopu popisa vjernika Splitske nadbiskupije 1725. godine upisano je da u Dugopolju svoje domove imaju i dvije Plazibatove obitelji: 27-člana obiteljska zadruga Grgura Plazibata i 5-člano kućanstvo Petra Plazibata. U 18. stoljeću Plazibati stočari traže mjesto pod suncem za svoja stada na obroncima planine Kamešnice. Tako je ostalo zabilježeno da se 1773. godine braća Vuko iz Tijarice tuže općem providuru da im Nikola i Šimun Plazibat s članovima njihove obiteljske zadruge oduzimaju zemlje i puštaju životinje u gajeve i ograde, iako su im ti posjedi 1772. godine potvrđeni. Providur Giacomo da Riva je strogo zapovjedio da se poštuje njihovo vlasništvo. Ovaj smo ispis iz povijesnih isprava naveli da bismo podsjetili zašto je i danas najveća koncentracija Plazibata baš u Dugopolju (31 obitelj, 110 članova), Trilju (7, 37), Tijarici (7, 12) i Postinju Donjem. Plazibati, koji danas žive u Vržeralama pokraj Livna, potomci su iz Tijarice 1940. godine doseljenih Plazibata. O Blazibatima, kako je na kupreškoj visoravni svojedobno zabilježeno prezime Plazibat, K. Draganović je objelodanio zanimljiv zapis. "Devetog siječnja 1754. godine fra Petar Lozić "vinča Ivana sina Antonè Bekavca", pa nastavlja odmah: u isti dan ja fra Petar Lozić (vinča) p. n. S. M. C. (Svete Matere Crkve) Nikolu sina pok. Antonè Bekavca s Marom kćerju Antone Blaznibata". Ponajprije vjenčaju se istog dana sin i kći obitelji Blaznibat i obitelji Bekavac, tako da se međusobno uzmu. Zanimljiv je i naglasak na zadnjem slogu, koji dolazi samo kod imena Antun ili Anto u obliku Antona.“

izvor: "Hrvatski rodovi općine Muć"

Google Translate for English:

Last name is nadimačkog origin: No Data is the one to whom the penis so long that crawls on the ground. There surnames version to disguise the original meaning of the surname, which reads Laznibat.

In Blagaj near Kupres on 9 October 1754, recorded form Blaznibat. Today in Croatia there are 820 persons with surname Plazibat, and most of them in Dugopolje, Postinje Donji Tijarica and Trilj. On Muck territory PLAZIBAT appear in the Venetian land register from 1711, in which they were recorded: Lower cost Postinje family God Plazibat late Mijo; -u Postinje Upper family Augustine Plazonić late Nicholas. Very interesting are the entries of members of this genus in Alberghettijevu land register (1725-1729), which is within banderije harambaše Martin Buljan for area Postinja, (H) husband, Zelovo, Satric and part Bitelić and Vrdovo registered name with the shape Blazibat: family God and Martin Blazibata. It is also interesting to once again remind you that this form of the surname appears on the Kupres plateau in 1754. The Austrian land register from 1835 PLAZIBAT are recorded: those Postinje Lower enrolled 6 family with that surname, which hosts: two with the name Stipan, and Bozo, Francis, Ivan and Marko; -u Postinje Upper then the family lived Stephen Plazibat (not that we expected Plazonić); And in 1948 in the Lower Postinje 6 Plazibatovih family are resident and in Postinje upper back is one family with that surname today in Postinje Lower lives 6 family of that generation with a total of 12 souls, and in the Upper Postinje four families with a total of 4 souls. Old house genus Plazibat the village Srijane in ancient Poljica Principality. In a document from 1623, translated from the Turkish language, he says: "Ivan Lucin pledges Yuri Ivanov son" in Poljice State in the Village Srijani "a field of five piasters. Same Ivan Lucin "confirm UVIK same field Never." The letter was istumačio Mehmed Emin front of witnesses Filip PLAZIBAT and Marko Loncar. As part of the migration of Poljica, mainly from Doc Commons, Srijani and Petty, the Triljski the area, led by captain Stephen path from Doc Lower and harambaše Mate Žuljević in Dugopolje in 1691 by a new prebavilšte found the 9-member family Poljičanin Paul Plazibat. And as part of the list of the faithful of the Archdiocese of Split in 1725 were enrolled in Dugopolje that their homes have two PLAZIBAT family: 27-family cooperative Gregory Plazibat and 5-member household Petra Plazibat. In the 18th century PLAZIBAT herders looking for a place under the sun for their flocks on the mountain slopes Kamešnice. This left recorded that in 1773 the brothers Vuko from Tijarica suing General proveditor them Nicholas and Simon Plazibat with members of their family cooperatives deprive the country and let the animals in the groves and fences, even though they called estates in 1772 confirmed. Proveditor Giacomo da Riva was strictly commanded to respect their property. This we print from historical documents that we would be reminded why is today the largest concentration Plazibat just in Dugopolje (31 families, 110 members), Trilj (7, 37), Tijarica (7, 12) and the Lower Postinje. Gaudin, who live in Vržeralama near Livno, descendants of Tijarica 1940 settlers Plazibat. About Blazibatima, as above Kupres once recorded surname Plazibat, K. Draganović has revealed an interesting note. "Ninth January 1754, fra Peter Lozić" winch Ivana son Anton Bekavac, "and continues immediately in the same day I Fr. Peter Lozić (winch) pn SMC (Holy Mother Church) Nicolas son of late. Anton Bekavac with Mara's daughter Antone Blaznibata" . First of getting married on the same day the son and daughter of the family and family Blaznibat Bekavac, so that each take. It is interesting accent on the last syllable, which comes only with the name Anthony or Anthony in the form of Anthony. "

source: "Croatian generations municipality husband"