Start your family tree now Is your surname Vilović?
There are already 422 genealogy profiles with the Vilović surname on Geni. Join now to find your relatives.

Vilović Genealogy and Vilović Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

view all

Profiles

About the Vilović surname

This was written by Professor Filip Škrabić in IZ POVIJESTI: RAZVOJ PREZIMENA I OBITELJI U BRELIMA.

http://www.brela.com/brolanenses/prezimena/index.htm

VILOVIĆ

Prvi pisani trag prezimenu Vilović našao sam u starim crkvenim knjigama na otoku Braču, kao nadimak obitelji Peruzović koje su doselile iz Brela. Peruzovići su došli na Brač kao novo stanovništvo 1645. godine u Milnu (najstariji zapis). Peruzovići u Dolu se vode kao Peruzović alias Vilović. Ove podatke obradio je u knjizi ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE Andro Jutronić, Zagreb, 1950. godine. U citiranim zapisima vidljiva je veza između prezimena Peruzović i Vilović. Nadimak Vilović vjerojatno je nastao u Brelima, dio obitelji koje su odselile na Brač zadržale su prezime Peruzović, u onom dijelu koji je ostao u Brelima nadimak je postao prezime Vilović. Iz navedenog je vidljivo da Vilovići pripadaju starosjediocima u Brelima. U literaturi o postanku imena i prezimena susreću se dva objašnjenja za nastanak prezimena Vilović: a) U osnovi postanka prezimena Vilović je imenica dvor čije je prvobitno značenje u slavenskim jezicima "prostor pred kućom, nadvor" van. Imenica dvor kasnije u srednjem vijeku znači "stan vlastelinov", vlastelinovo imanje. Na jugu gdje je bio utjecaj talijanskog jezika, javljaju se prezimena slične motiviranosti, vlastelinov stan VILLA, odatle su nastala prezimena VILLA, VILOTTA, VILLOTTI, VILOTIĆ, VILIVIĆ i sl. b) Prezime je moglo nastati od riječi za narodno praznovjerje: gatalica, vilenica, vilenjak i sl. Od pridjeva vilen, tj. kao bajoslovno biće, nastala su mnoga imena kao npr.: Vila, Vilica, Vicka, Vili, Vilko i sl.

Drugo objašnjenje o postanku ovog prezimena je prihvatljivije a dobivale su ga osobe koje su u ranim jutarnjim satima žurile k planini, pa su ih nazivali vilenjacima. Izmišljale su se i priče o drugovanju tih osoba s vilama, te pomoći vila pri čupanju trave, grma, čuvanju stoke i sl. Starije osobe su ove priče vezivale uz pojedine predjele, posebice za prijevoj Nevistu gdje su Vilovići svakodnevno prolazili. Vilenjak - sin od Vilenjaka - mladi Vilenjak - Vilović. Nadimak je u ovom slučaju potisnuo prezime Peruzović i tako su Peruzovići postali Vilovići. Ovo prezime je nastalo u Brelima. Naziv predjela kod Gornjeg Krička "Peruzovina" svjedoči da su u Brelima živjeli Peruzovići. Vilovići se spominju 26. travnja 1769. kad don Pavao Ursić pita za savjet Biskupa da li može vjenčati Antona Vilovića sa Cvitom Kupičić koju je poštenim načinom prosio ali se njezini roditelji protive, pak je pobjegla u drugu kuću. Vilovići su 1830. godine živjeli i imali građevinske objekte u pet zaseoka:

 a) zapadno od Skalica,
 b) kod Sv. Jurja,
 c) u zaseoku Bekavci,
 d) Zabrdom,
 e) u Zaveterju (uz Bekavce).

Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima su živjele tri obitelji Vilovića, koje se vode:

- pod brojem 104.

 Ilija Vilović 50 godina
 Šime, žena
 Josip, sin Ilijin 6 godina
 Mandina, kći Ilijina
 Matija, kći Ilijina
   ukupno 5 članova

- pod brojem 105.

 Ivo Vilović 40 godina
 Jelena, žena
 Mate, sin Ivin 7 godina
 Matija, kći Nina
 Eva, kći Nina
   ukupno 5 članova

- pod brojem 106.

 Jakov Vilović 34 godine
 Anđe, žena
 Mate, sin Jakovljev 5 godina
 Jure, sin Jakovljev 3 godine
 Matija, kći Jakovljeva
   ukupno 5 članova

U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Viloviće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata u pet zaselaka, a bili su upisani na imena:

 a) zapadno od Skalica - Josipa pok. Ilije i Matu pok. Darija (Iva).
 b) kod crkve Sv. Jurja - Josipa,
 c) u zaseoku Bekavci (Gornji Kričak) - Ivana,
 d) Zabrdom - Josipa, Mate i Ivana,
 e) u Zaveterju - Ivana.

Prema popisu stanovništva koji je vršen 1948. godine u Republici Hrvatskoj Vilovići su živjeli u 22 mjesta. Breljanska skupina Vilovića bila je četvrta po veličini a činilo ju je 10 osoba koje su živjele u dvije obitelji.

VILOVIĆ

The first written record of the Vilović family surname I found in old church books on the island Brač, as a family nickname Peruzović who migrated from Brela. Peruzović have come to Brač as a new population in 1645 in Milna (the oldest record). Peruzović in Dol run as Peruzović alias Vilović. This data was processed in the book BULLETIN FOR THE NATIONAL LIFE AND CUSTOMS Andro Jutronić, Zagreb, 1950.

In the cited record there is an evident connection between surnames and Peruzović and Vilović. Nickname Vilović probably originated in Brela, a part of families that moved to the Brac retained the surname Peruzović, in that part which remained in Brela nickname became the name Vilović. From the above it is evident that Vilović belong to indigenous peoples in Brela. The literature on the origins of names and surnames are found two explanations for the emergence of surnames Vilović:

a) The basis for the origin of the surname Vilović Palace which is a noun originally meaning in Slavic languages, the space in front of the house, outside out. Noun court later in the Middle Ages means flat vlastelinov, vlastelinovo estate. In the south, where there was the impact of the Italian language, there are names like motivation, vlastelinov apartment VILLA, hence the surname originated VILLA, VILOTTA, VILLOTTA, VILOTIĆ, VILIVIĆ etc.

b) Surname could arise from the words to popular superstition: fortune teller, vilenica (elf), etc. Since adjectives Vilen, ie as being fabulously, created many names such as: Villa, Vilica (Fork), Vicka, Vili, Vilko etc.

Another explanation about the origin of surnames is acceptable and were given by people who are early in the morning hurried to the mountain, so they were called vilenjacima (Elves). Made up the story and the companionship of people with villas, villas and help in uprooting the grass, bushes, guarding, etc. The elderly are the stories tied to particular areas, especially where they pass nevista Vilović day passed. Elf - the son of the Elves - a young Elf - Vilović.

Nickname in this case is suppressed surname Peruzović and so they become Peruzovic Vilović. This name was created in Brela. Name area in the Upper Krička "Peruzovina" testified that lived in Brela Peruzović. Vilović mentioned April 26, 1769 when don Pavao Ursić asks the advice of the Bishop if he could marry Ante Vilović with Cvita Kupičić as her parents opposed, however, by fair means she fled to another house.

In the year 1830, the Vilović family had lived and owned buildings in the five hamlets of: a) west of Skalica, b) at Sveti Jurja, c) in the hamlet Bekavac, d) Zabrda, e) in Zaveterju (with Bekavac). According to the 1799 book of Omis, in Brela lived three families Vilović that are related:

- the number 104

Ilija Vilović 50 years, Šime, wife of Ilija Josip, son of Ilija 6 years Mande, daughter of Ilija Matija, daughter of Ilija total of 5 members

- the number 105 

Ivo Vilović 40 years Jelena , wife of Ivo Mate, the son of Ivo, 7 years, Matija, daughter of Nina Eva, daughter of Nina total of 5 members

- the number 106

Jakov Vilović, 34 years Andja, wife of Jakov Mate, son of Jakov, 5 years Jure, son of Jakov, 3 years Matija, daughter of Jakov a total of 5 members

In the Report of Austrian Cadastral Survey of 1830, Vilović is registered as owners of buildings in five villages, and were registered in the names of: a) west of Skalica - Josip son of Ilija and Mate, son of the late Darius (Ivo). b) near the Church of Sveti Juraj - Josip, c) in the hamlet Bekavac (Upper Kričak) - Ivan, d) Zabrda - Josip, Mate and Ivan, e) in Zaveterju - Ivan. According to the census which was conducted in 1948 in the Republic of Croatia, Vilović families lived in 22 places. The Vilović group in Brela was the fourth largest and it seemed that 10 people lived in two families.