3de. Peder Jensen Bering( Rimboldsøn (Borgmester Hobro)

Is your surname Jensen Bering?

Research the Jensen Bering family

3de. Peder Jensen Bering( Rimboldsøn (Borgmester Hobro)'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Peder Jensen Bering, borgmester og konsumtionsforpagter i Hobro

Also Known As: "Rimboldsøn"
Birthdate:
Death:
Immediate Family:

Son of Jens Pedersen Bering, Store and Kirsten Pedersdatter Rimboltsen
Brother of 1de. Peder Jensen Bering; 2 de.Peder Bering ( Bedemand Viborg); 4de. Peder Jani Jensen Bering and Elisabeth Jensdatter Bering

Occupation: borgmester og konsumtionsforpagter i Hobro
Managed by: Anette Guldager Boye
Last Updated:

About 3de. Peder Jensen Bering( Rimboldsøn (Borgmester Hobro)

Biografi for: Jens Pedersen Bering Blev i Viborg, kaldt "Store Jens Bering".

Havde 12 sønner, der alle hed Peder Bering.
3 kendes.
Præsten i Kobberup,
en Peder Bering var bedemand i Viborg,
og en Peder Bering kaldet Rimboldsøn blev borgmester i Hobro.

Sognepræst ved Viborg domkirke. • 6. 1588. Jens Nielsen Bloch; F. N. B., Foged i Rind Herred; M. Kirsten Jensdtr.; udenlands i 15 Aar; ~ Anna Jensdtr. Høy, f. Vibg.; F. Rdmd.; 7 B.; see P. E. Steen t. Vibg. Graabr. K.-A.-T.; P. Rimboltsen t. Vibg. Sortebr. K.; Etm.; [%E2%80%A0 1592]. http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/1313-14-Vibg.Dk.htm#JensBloch
--------------------------------------------------

https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/view/35343

/678862) Om Anledningen til, at store Jens Bering gav alle sine Sonner samme Nayn, fortaslles et Sagn i Provst Vitus Berings Delineatio stirpis Beringians (Kbh. 1749). Af disse 12 Sonner anforer Oluf Hormansen Nysted kun folgende tre: 1) Hr. Peder Bering, Sogneprasst i Kobberup og Fellingberg; 2) Peder 8., Bedemand i Viborg; 3) Peder 8., almindelig kaldet Peder Eimboldtsen, Borgmester i Hobro. Ventelig ere da de andre dode som smaa, og ikke, som Provst Vitus Bering beretter, alle tolv naaede til at blive Studenter.


"Nedenstående gør at familie kommer til at hænge sammen "

Jens Nielson Bloch*, født 1535-40, død 21./22. oktober 1580. Sogneprest til Domkirken i Viborg. Rørdam skriver at hans mor var en søster til biskop Jens Pedersen Skielderup og Aage Brask kan fortelle oss at moren heter Kirsten Jensdatter gift med herredsfogd Niels Bloch (født omkring 1500, død 1573/74). Dermed kan det foreligge den mulighet at biskopens mor, som angivelig skulle hete Maren Nielsdatter, må ha vært gift med en Jens før hun for annen gang ble gift med biskopens far, Peder Jensen. En annen mulighet kan være at Jens Blochs mor Kirsten Jensdatter, er en søster til biskopens far. • Fotnote: "Kirkehistorisk Samling I", side 278; Krog: "Efteretninger om Viborg By", side 149; H.F.Rørdam; Brask, Aage: "Niels Bloch i Rold og hans nærmesate slægt", 1947. MAGISTER JENS NIELSEN BLOCH Denne maa uden Tvivl regnes for at være den af Søskende- kuldet, der er kommet længst frem i Verden - ja forøvrigt ogsaa videst omkring i Verden. I 1559 kom han som Student til København og tager her Baccalaurgraden; 1561 nævnes han som studerende i Wittenberg. Da Rørdam i sit Værk om " Københavns Universitets Historie oplyser, at Jens Bloch, som han ganske vist ligesom Wiberg i sin Præstehistorie - angiver at være Søn af Herredsfoged Niels Bloch i Rinds Herred, i 1563 var Professor pædagogicus i København, maa det siges at være en stærk Overdrivelse, naar det af Wiberg meldes, at han havde været udenlands i 15 Aar. Rørdam knytter til det anførte Bemærkningen om, at Jens BIoch.'s Moder var Søster til Biskop Jens Pedersen Skjelderup, men dette Familieskab kommer ogsaa frem i en af Imm. Barfoed nærmere belyst Affære med en uordineret Præst, der ved falske Erklæringer fra, Jens BIoch.'s Svigersøn, Ærkedegnen Dr. med. Johs. Paludan, samt formentlige Svoger, Kanniken Peder Jensen Høg, begge i Viborg, søger at bevise, at et med Biskop Skjelderups Navn underskrevet Ordinationsbrev virkelig er udfærdiget af denne. Senere fremskaffes et ægte Brev af 5/10 1591 fra de 2 Mænd, hvorved det bekræftes, at der forelaa Falskneri, og dette Brev angives skrevet af "voris Drengh Niels Block". Ret længe har Jens Bloch dog vist ikke været i København, idet han i 1564 bliver forlenet med et af Kannikedømmerne til Viborg Domkirke, kaldet Huorum Præbende, og i de efterfølgende Aar hører vi altid om ham med Viborg som Hjemsted. - I sin Egenskab af Kannik maa han have haft særlig Forbindelse med Læsø, der dengang hørte under Viborg Bispedømme, i hvert Fald nævnes det i 1568, at han optræder paa Kapitlets Vegne angaaende en Tønde, som efter Fr. II's Befaling i 1560 skulde udlægges ved Trindelen for de Søfarendes Skyld, men som han ved sit Besøg der havde fundet ufærdig paa Land, og en Skov paa Øen skal af hans gode Ven Magister Morten Hvas i Viborg være opkaldt efter Jens Bloch med Navnet Blockholt. I Henhold til en Opfordring fra Biskop Peder Hegelund i Ribe om at give ham Oplysninger vedrørende Hans Tavsens Ophold i Viborg, har Mag. Jens Bloch i et Brev paa Latin 19/6 1576 gengivet en ham af ovennævnte Morten Hvas meddelt mundtlig Beretning, som forekom ham at være den sandeste Efterretning om Hans Tavsens Færd i Byen, og som ogsaa nu regnes for at være den paalideligste Kilde til Kundskab herom"). I 1571 faar Magister Jens det Hverv at optræde paa samtlige vibergensiske Prælaters Vegne, idet han sendes til København for at forhøre om, hvorvidt der efter Superintendenten Kjeld Juels Død maa ske Valg efter Kirkens Ordinans. Jens Bloch , der var Sognepræst ved Domkirken og havde Bopæl i Mogensgade 7 blev ikke nogen gammel Mand, sikkert kun 40-45 Aar gl., den 21. elI. 22. Oktober 1580 afgik han ved Døden - ifølge en Aarbogsoptegnelse af en grasserende Pestfeher - og allerede den paafølgende 3. Novbr. udstedes der nyt Forleningsbrev i. H. t. det ved hans Død ledigtblevne Kannikedømme). Medens man efter det iøvrigt foreliggende at dømme maa faa det Indtryk, at Jens Bloch var en anset og samvittighedsfuld Kirkens Mand, som maatte have en god Karriere for sig, hvis han ikke var død saa ung, forefindes der en enkelt Underretning, der kunde give Anledning til Tvivl m. H. t. hans Paalidelighed i Pengesager. 13 Aar efter hans Død meldes det, at der af Lensmanden, Bispen og Kapitlet er fundet Indvendinger at fremføre mod Hr. Morten Hvas' og Mag. Jens BIoch.'s Regnskaber for Hospitalet i Viborg, for hvilket han formentlig var Forstander allerede før 1568, og at der blev opfordret til ny Gennemgang af Regnskaberne og til at kræve rigtig Besked, hvis nøje Kvittancer ikke forelagdes. Om Resultatet af denne noget sildige Revision ses der ikke at foreligge Underretning. Jens Bloch var gift med Anna Høg, Datter af Raadmand Jens Høg i Viborg, og skal have haft 7 Børn. Hun satte i levende Live et Gravmindesmærke over Manden, sig selv og Børnene i Domkirkens søndre KapeI. Nysted har paa en lille Lap Papir opført Navnene paa 5 Døtre i ret god Overensstemmelse med Oplysningerne i Wibergs Præstehistorie og nævner dem i følgende Orden: Cidsel, Inger, Dorothe, Marie og Karen, men A 1-5. han anfører ikke noget om eventuelle Sønner; der er dog som nedenfor omtalt Mulighed for, at en Lauritz Bloch i Viborg har A 6? været Søn af Magister Jens. - Ret naturligt blev alle 5 Døtre godt akademisk gift, og 4- af dem fik deres Hjem i Fødebyen, hvor de sammen med deres Mænd sikkert har dannet en indflydelsesrig Klan, der synes ogsaa at foreligge Tegn paa, at denne har afgivet et Rygstød for andre af Slægten ved dens Forbindelse med Domkapitlets Jordegods. I-A 1. CIDSEL JENSDATTER BLOCH eller Cecilie Bloch, som hun ogsaa kaldes, blev gift med Dr. med. . Johannes eller Hans Paludan, Ærkedegn ved Viborg Kapitel, ttidligere Dronning Dorotheas Livlæge. Han, der vistnok stammede fra Flandern, havde først været gift med Hedevig von Bruchhofen, der døde 1584, blev 77 Aar gl. og døde selv 1615 efter at have været gift i 27 Aar med Cidsel, som saaledes maa være blevet gift o. I 588. De havde en Datter Hedevig, der døde i 1592 som spædt Barn). I-A 2. INGER JENSDATTER BLOCH ægtede først - i 1599 - Magister Jens Pedersen af den kendte vibergensiske Prælatslægt, der mente at tilhøre den adelige Familie Løvenbalk. Til deres Bryllup havde Brudgommens Fader, Peder Thøgersen, der med stor Samstemmighed var blevet kaaret til Biskop ved Valget i 1571, og hvis Enke ægtede den tidligere nævnte Mag. Morten Hvas, skrevet et ",Epithalamium", der blev trykt..I dette Ægteskab havde Inger Bloch efter Nysted en Søn Jens, der antog Moderens Efternavn, blev Præst og Provst i Borup ved Randers og Stamfader til en Slægt Bloch, , samt en Datter Maren, der var gift med 2 Præster i Jelling, først med Hr. Søren Stefansen Virst (Verst), som blev sat i Fængsel af Tyskerne under Kejserfejden og "der han af Fjendens Trusler blev forfærdet" dræbte sig selv med en Kniv. Wiberg har ikke noget om, at Præsten dræbte sig selv, men oplyser, at han ved et i en udhulet Stok anbragt Brev vilde give Indberetning om Fjendernes Forehavender, men, da Listen blev opdaget, kastedes i et haardt Fængsel, hvor han døde. Efter samme Kilde blev hans Legeme nu mishandlet og hængt op i Skægget til Advarsel, men Hustruen lod det nedtage og begrave. Ogsaa Marens anden Mand Hr. Jørgen Pedersen Lemvig skulde blive indblandet i Krigsforhold, men han slap heldigere fra det. Da Svenskerne i 1657 stod ved Kolding, bad Jelling Bymænd - forsamlede i Kirken - ham om at skaffe dem Salvegarde (Beskyttelsesvagt); han drog saa ind til Kolding og vendte tilbage "med Kongebreve paa Tryk og flere Salvegarder." Mag. Jens Pedersen døde vist i 1609; forinden Ægteskabet med Inger Bloch havde han været gift med Anna Thøgersdatter, en Præstedatter fra Randers, og der skal i dette Ægteskab have været 2. Sønner, hvoraf den ene var Peder Jensen Wiborg, Sognepræst til Børglum og Fureby. Denne maa igen have haft en af Wiberg ukendt Søn og Præst Hr. Jens Pedersen Bloch, som har stærk Tilknytning til en Række Medlemmer af vor Slægt og ganske optræder, som om han tilhørte den, han kalder saaledes Herredsfogden Morten Kjærulf, gift med en Anne Bloch, for sin Svoger og Hustruen for sin Frænke og laaner Penge af Anne BI.'s Fader, Herredsfoged Jens Sørensen Bloch i Arden. Med mindre han paa anden ukendt Maade skulde have Adkomst til Navnet, giver han et udmærket Eksempel paa, I. hvilken Grad Slægtens Navn har virket tillokkende. Der synes ikke at have været andet Grundlag for Antagelsen af Navnet, end at hans Farfader havde Mag. Jens Bloch blandt sine Forgængere i Sognepræsteembedet ved Viborg Domkirke, og at Mag.Jens' Datter var hans Faders Stedmoder. Derimod vilde den gode Forbindelse med Herredsfoged Jens Sørensen BIoch.'s Slægt være vel 'begrundet, hvis man antager, at sidstnævntes Hustru Karen Jensdatter var en Søster til Hr. Peder Jensen Wiborg; herfor taler ogsaa et andet senere omtalt. Forhold. Skønt denne . Hr. J ens Pedersen Bloch saaledes i og for Sig maa anses for Slægten Bloch uvedkommende, skal det dog her lige yderligere oplyses, at han i nogen Tid har vikarieret i Kjettrup for Hr. Kjeld Sørensen, som ved sit andet Ægteskab var kommet i Forbindelse I. med Bloch'er, samt at han sandsynligvis er død der i Begyndelsen af 1658, idet der holdtes Registreringsforretning over hans ringe Løsøre den 20/1 dette Aar, Andendagen efter hans Begravelse, medens det insolvente Bo - han havde mange Kreditorer blandt Medlemmer af den Blochske Familie - først behandledes i 1663. Inger Bloch blev senere gift med Dr. med. Peder Iversen, Kantor og Kannik i Viborg, som havde været 14 Aar i Udlandet, og hvis første Hustru, der var Datter af den nævnte Biskop Peder Thøgersen, døde i 1610. Da Inger Bloch skal være død ca. 1613, har dette Ægteskab kun været af kort Varighed. I 1612 er Hr. Peder Iversen indblandet i en Retssag, hvorunder 4 Borgere i Viborg protesterede imod en af en Peder Pallisen og en Niels Bloch - uden Tvivl den foran omtalte Skriverdreng - afgivet skriftlig Erklæring om, at de 4 skulde have samtykket Hr. Peder Iversen "at komme til Thostrup og dets tilliggende Ejendom " . Han maa dog have faaet Fodfæste i Ejendommen (formentlig Tostrup i Rinds Herred), for i 1616 har han ladet en Borger i Viborg Vold oversværge for nogle Egetræer, denne skulde have hugget i Hr. Peders Skov i Tostrup. Om hans Ret skyldtes Tilknytningen til Domkapitlet eller Forbindelsen med Bloch' eme, er ikke ganske klart; da der tales om Samfrændebrev paa Ejendommen, og de to Erklæringsudstedere dels er en Bloch, der dog ikke kan være Søn af Mag. Jens Bloch , idet det anføres under Sagen, at han havde Ophold hjemme hos sin Fader, dels en Mand, der havde Bopæl hos Selgen Christensen i Ferslev, som maa antages gift med en Datter af gamle Niels Bloch i Rold, synes det sidste naturligst. - Peder Iversen døde den 25/11 1629 I-A 3. DOROTHE JENSDATTER BLOCH blev gift med Magister Peder Rimboltsen eller Rimbert, Sognepræst til Sortebrødre Kirke i Viborg. Efter Mandens Død i 1612 lod hun sætte et Gravminde over ham og hans første Hustru i Domkirkens søndre Kapel. I 1616 lod Dorothe Blochsdatter i Viborg en Mand sagsøge i Anledning af, at der var hugget i Knækkeborg Skov (ved Hald Sø), og at et øg var gaaet i en Brønd; under denne Sag, der blev afvist af formelle Grunde, optræder Lauritz Block, Borger i Viborg, for hende. Der har sikkert været et større Bo efter Ægteparret; Registreringen i 1618 gav da ogsaa Aarsag til en Retssag, hvorunder det Bloch. oplystes, at der i Ægteskabet var 3 Børn, Rimbolt, Ane og Kirsten, at Raadmand Jens Pedersen Bering var gift med en Halvsøster til dem, samt at Dorothe BI.och's Farbroder Peder Bloch i Ger- holm havde været hendes Lavværge, og at ingen - der vederhæftig var - var nærmere i Byrd til at forestaa Værgemaalet for Børnene. Ogsaa ved denne Lejlighed er Lauritz Blochtil Stede, saa han maa uden Tvivl tilhøre Familien; det vilde være naturligt at betragte ham som Broder til Dorothe og hen des Søstre, men i saa Fald kan han ikke vel have været fuldt "vedet;hæftig", siden han ikke gik forud for Peder Bloch i Gerholm som Formynderemne. Dorothe Jensdatter døde selv den 14/7 1618 og skal være begravet sammen med sine 3 Børn. I-A 4. MARIE JENSDATTER BLOCH ægtede Magister Peder Erichsen Steen, Sognepræst til Graabrødre Kirke i Viborg. Han skal være død 12/7 1602 og hun 13/2 1600; hendes Moder satte et Gravmæle over dem i Domkirken. I-A 5 KAREN JENSDATTER BLOCH. Om hende siger Nysted, at hun havde Hr. Laust Mikkelsen i Nibe, men at hun døde, da hun skulde gøre Barsel. Som anført af Postmester C. Klitgaard i Nibe Bys Historie synes det vanskeligt at faa Karen Bloch indføjet i Hr. Lausts ægteskabelige Liv, men efter Nysteds Oplysning har de sikkert ogsaa kun været gift i kortere Tid.

view all

3de. Peder Jensen Bering( Rimboldsøn (Borgmester Hobro)'s Timeline