Josina Prins, a1b7

Is your surname Prins?

Research the Prins family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

About Josina Prins, a1b7

Doopregister NGK Kaapstad 23 Desember 1725

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZN4-WYH?i=18&cc=1478678

Getuygen de Ouders zelve.

-------------------------------------------------------------------

 • Reference no.: MOOC8/14.46
 • Testator(s):
 • Josina van den Heever
 • Johan David Prins
 • 11 Maart 1773
 • v: Plettenberg
 • Staat en inventaris mitsgaders taxatie des boedels in gemeenschap bezeeten geweest door den burger Johan David Prins en huijsvrouw Josina van den Heever mitsgaders van de zijde des eerstgenoemde metter dood ontruijmt ende nagelaten, omme ingevolge op den 19:e November 1743 opgeregt testament bij opgem:e nu weduwe in vollen eijgendom beseeten te werden tot herhuwelijken toe, waartoe thans komende te inclineeren, naar inhoude van het selve testament heeren Weesmeesteren bij haar Eerw:s resolutie van den 5:e deeser, ten versoeke van gem:e weduwe de voogdije over de portien der drie minderjarige kinderen met namen:
 • 1) Jurriaan Marthinus oud 20 jaaren
 • 2) Douwe Gerbrand oud 14 en
 • 3) Lodewijk August Prins oud 8 jaaren
 • Hebbende aanvaard, des ten eijnde deselve portien te vinden, ten overstaan van de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren geschied is, inventarisatie en taxatie van alle de nu in weesen zijnde effecten des boedels, welke naar het opgeeven en aanwijsen van opgem:e wed:e en boedelhoudster, in het bijweesen van de burgers Hendrik Brand en Franciscus Xaverius Jurgensz nomine uxoris meede erfgenamen in deesen, bevonden zijn te bestaan in het volgende, namentl:
 • Rd:s
 • Een huijs en erff staande ende geleegen in deese Tafelvalleij in ’t Blok V:V: blijkens transport de dato 8:e September 1761 getaxeert op ƒ5000 ofte 1666:32
 • In ’t eevengem: huijs
 • In de voorkamer ter regterhand
 • Rd:s
 • 2 ophaal gordijnen 4:--
 • 1 spiegel 6:--
 • 10 schilderijen in soort 8:--
 • 1 cabinet waarop 30:--
 • 1 stel porc:e kaspotten en een parthij porcelijn in zoort 5:--
 • bevindende zig in ’t eevengem:e cabinet de kleederen welke tot lighaams gebruijk van de wed:e behoren
 • 1 lessenaar 3:--
 • 1 foliant Bijbel met cop:e beslag zijnde ontramponeerd 4:--
 • 1 ledicant met zijn behangsel 10:--
 • 2 tafeltjes met een spreij 2:--
 • 6 stoelen met hare 6 cussens 15:--
 • 4 cop:e quispedoors 4:--
 • 2 guerridons 0:24
 • 1 silvere soupleepel, 10 silvere leepels we:e tesamen 51 loot 25:24
 • 1 parthij tafelmessen en forken 2:--
 • In ’t voorhuijs
 • Rd:s
 • 1 lantaarn 2:--
 • 4 schilderijen 0:24
 • 2 houte armblakers 0:12
 • In de voorkamer ter linkerhand
 • Rd:s
 • 1 ophaal gordijn 0:12
 • 2 ledicanten met haar behangsels 6:--
 • 8 buldsacken 64:--
 • 4 peulen
 • 19 cussens
 • 5 combaarsen
 • 1 kelder met ledige flessen 1:24
 • 4 stoelen 3:--
 • 2 stoelen cussens
 • In de gaanderij
 • Rd:s
 • 1 cop:e hanglamp 2:--
 • 4 rakken, daarop 10:--
 • 19 porc:e schotels in zoort
 • 21 porc:e borden en 1 parthij porc:e theegoed
 • 2 spiegels 3:--
 • 1 cop:e armblaker, 4 verlakte bakjes 2:--
 • 1 pijperak 0:12
 • 1 cop:e waschfontijntje met zijn balij 4:--
 • 3 cop:e tafelcransen 1:24
 • 2 tinne tafelcransen 1:--
 • 1 cop:e schenkbord 0:24
 • 2 cop:e coffijkannen 4:--
 • 2 tinne theekeetels 5:--
 • 1 cop:e confoor
 • 1 ovale tafel 3:--
 • 2 vierkante tafeltjes 3:--
 • 1 rustbank met zijn mattras 3:--
 • 6 stoelen 10:--
 • 6 stoelen cussens
 • In ’t glase muurcasje
 • Rd:s
 • 1 parthij porcelijn in soort 2
 • 2 ophaal gordijnen 4
 • In de combuijs
 • Rd:s
 • 2 cop:e taartepannen 6:--
 • 1 balans met 2 cop:e schalen 1:24
 • 3 cop:e pannen in zoort 3:--
 • 1 cop:e gatepetiels 0:12
 • 2 cop:e beekers 0:36
 • 1 cop:e nagtblaker 3:--
 • 5 cop:e kandelaars
 • 1 cop:e rasp
 • 2 tinne schootels 1:--
 • 1 tinne tregter
 • 1 cop:e waterkeetel 4:--
 • 3 ijsere potten 6:--
 • 1 cop:e koekepan en 1 keetelje 1:--
 • 1 ijsere koekepan, 1 rooster 5:--
 • 1 ijsere drievoet, 1 asschop en 1 vuurtang
 • 3 ijsere schoorsteenkettings
 • 2 ijsere braadspitten met 3 staanders, 1 wafel en 1 oblie ijsers 3:--
 • 1 combuijs cast, daarop wat oud porcelijn 4:--
 • 1 bakkist 0:36
 • 2 waterhalfaamen 5:--
 • 1 water emmers
 • 1 combuijs tafel
 • Op de agterplaats
 • Rd:s
 • 3 kadels en 2
 • 1 gemakstoel
 • 1 wagen 160
 • 6 paarden
 • 4 paardentuijgen
 • 1 parthij oude cafsacken 2
 • Leijfeijgenen
 • Rd:s
 • 1 slave jonge genaamt Frisman van Madagascar 600
 • 1 slave jonge genaamt Adam van d’ Caab
 • 1 slavinne genaamt Dafini van Mandhar met haar kind Candasa van d’ Caab
 • 1 slavinne genaamt Camonie van Macassar
 • 1 slavinne genaamt Clowie van Mallabaar
 • Lasten des boedels
 • Rd:s Rd:s
 • aan den sergeant Johan Hen:k Stieber 100:--
 • aan diverse kladschulden 50:--
 • over ’t geene de wed:e nog debet is weegens seekere door wijlen den burger Isacq Villiers aan hare kinderen vermaakte legaat waarvan d’ portien der 4 kinderen Maria Emerentia, Jurgen Marthinus, Douwe Gerbrandsz: en Lodewijk August Prins, onder haar komen te berusten, zijnde ieder rd:s70 ofte te samen 280:--
 • aan den eerwaarden heer Henricus Croonenburg aan capitaal ƒ5000 ofte 1666:32
 • beneevens een half jaar daarop verscheene intresten à 5 p:r c:to ’s jaars 41:32
 • Nota: werd alhier nog bekend gesteld dat wijlen den burger Johan David Prins sig als borg g’interponeert hebbende, voor het geene den burger Jan Hasse weegens opgenomene capitalen van de Weescamer alhier, als meede aan juff:w d’ wed:e wijlen de heer David d’ Aillij debet is d’ wed:e en boedelhoudster begeerd heeft, daarvan mits deesen notitie te neemen, omme in gevalle desweegens in der tijd eenig nadeel ten lasten des boedels opkomende mogte zulx na rato op de portien der kinderen mag werden gedimunieert
 • 2138:16
 • Sulx op den boedel voor tegenwoordig suijver komt over te schieten Rd:s591:16
 • Welke respective somma van rd:s591:16 in twee deelen gesplits zijnde werd de weduwe daarvan voor d’ helfte alvoorens toebedeeld rd:s295:32 en dewijl voor het overige blijkt, dat de helfte pro legitima, waarin de gesamentlijke kinderen, bij ’t in den hoofde gem:e testament zijn g’institueert, uijt het voorsz:e rendement van des overledens zijde bedraagt de somma van rd:s21:4 ieder egter door de wed:e en boedelhoudster ter verdere geruststelling van haar gemoed, aan deselve kinderen, uijt eijgen vrije wille verclaard werdende te sullen bewijsen de filiale portie met ende beneevens haar wed:e daartoe participeerende, competeerd, alsoo gemed:e wed: desweegens nog rd:s37 invoegen voor de gesamentlijke kinderen resteerd rd:s259, als namentlijk
 • Anna Maria Prints welke sig op Batavia komt te bevinden 37:--
 • Josina Jacoba gehuuwd met den burger Floris Brand 37:--
 • Elisabeth Johanna huijsvrouw van den burger Hendrik Brand 37:--
 • Jurriaan Marthinus Prins 37:--
 • Maria Emerentia Prints getrouwt met den burger Franciscus Xaverius Jurgens 37:--
 • Douwe Gerbrand Prints 37:--
 • en Lodewijk August Prints 37:--
 • Somma Rd:s259:--
 • Aldus g’inventariseert, getaxeeert ende geslooten aan Cabo de Goede Hoop den 11:e Maart 1773 en betuijgde meergem:e wed:e overigens, in het opgeeven van deesen inventaris haar selve getrouwelijk ende opregtelijk te hebben gedragen, sonder desweegens iets agtergehouden ofte versweegen te hebben direct ofte indirect, mits dien bereijd zijnde, des noods ende daartoe gerequireerd werdende, deese met den boedel eed te sullen bekragtigen: belovende indien iets naders tot voordeel ofte schade den gemeenen boedel mogte opkomen, hetselve ten allen tijde bij nadere ampliatie te sullen te voorschijn brengen.
 • Als gecomm: Weesmeest:n: J:A: Kuuhl, A:D: Spuijs
 • Voor den opgaaf: Josina van den Heever weduwe Prins
 • Ter onser presentie: Hendrik Brand, Franciscus Xaverus Jurgen
 • Mij preesent: O:G: de Wet, Secret:

Inventaris van alle soodanige goederen soo roerende als onroerende, schulden en inneschulden als ’er sijn naargelaaten en met ’er dood ontruijmt door Maria van Hoeve wed:w wijlen den landbouwer Jurgen Pietersz: van den Heever ten voordeele van haare neegen naargelaatene kinderen, met naame

 • Susanna van den Heever getrouwt met den landbouwer Matthijs Greef
 • Elisabeth oud 21 jaaren
 • Jacoba getrouwt met den burger Hendrik Paasen
 • Maria oud 18
 • Magdalena oud 16
 • Petronella oud 15
 • Josina oud 12
 • Anna Margaretha oud 7, en
 • Geertruijd van den Heever oud 6 jaaren

soo ende in diervoegen als deselve door de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren sijn opgenoomen en hieronder gespecificeert staan, naamentlijk

 • Een plaats ofte hofsteede geleegen in de Tijgebergen gen:t Meerendaal, waarbij nog sijn 4 morgen en 480 roeden bouwland in erfpagt vergunt
 • een plaats ofte hofsteede geleegen aan de Mosselbank gen:t de Klipheuvel, met 39 morgen en 220 roeden bouwland in erfpagt vergunt
 • een opstal ofte leenplaats gen:t en geleegen aan de Soetemelks Rivier
 • een opstal geleegen aan de Palmiet Rivier
 • een huijs en erf staande en de geleegen in de Tafelvallij in ’t Blok L:L: N:o 3

...

Aldus gedaan en g’inventariseert op de plaatsen Meerendaal en d’ Klipheuvel voorn:t den 30 en 31 Maart, 1, 2, 3 April 1738.

Gecommitt:e Weesm:ren: D:d d’ Aillij, J:ns Cruijwagen
Als mondige erfgenaamen: Matthijs Greef, H:k Paasen
Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/6.26a on http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F6.26a&freesearchkey=1738-03-30


VAN DEN HEEVER Jurgen Petersen

Written by Pieter Conradie.

Jürgen Petersen VAN DEN HEEVER (VAN DER HEEVER), afkomstig van Holstein in Duitsland, het in die jaar 1693 as matroos na die Kaap gekom. Van 1710 tot 1713 was hy as boerkneg werksaam. Jürgen Petersen van der Heever was die eienaar van die plase ,,Merendal” te Tierberg en ,,Klipheuwel” te Mosselbank (Agter-Paarl), en ook van die opstal op Soetmelksrivier en by die Palmietrivier. Hy op 19 November 1713 in die huwelik bevestig met Maria VAN HOEVEN van Middelburg in Seeland, Nederland. Hulle het elf kinders.

KINDERS:

 • b1 Susanna, getroud 30.9.1736 met Matthijs GREEFF.
 • b2 Elisabeth = 10.1.1717, getroud 25.10.1739 met Jacob VERCOLJE, van Amsterdam.
 • b3 Jacoba, getroud met Hendrik PAASEN.
 • b4 Maria = 2.3.1720, getroud met Friedrich Wilhelm EMSIGHOFF.
 • b5 Magdalena = 18.10.1722, getroud 10.6.1742 met Hendrik STORM.
 • b6 Petronella = 31.5.1724, getroud 1.10.1741 met Francois DE NICKER.
 • b7 Josina =23.12.1725, getroud 13.10.1743 met Jan David PRINS, en hertrou 11.4.1773 met Johan Hendrik STIEBER van Sakse Eysenach.
 • b8 Jurriaan =19.10.1727.
 • b9 Jacobus 1728.
 • b10 Anna Magdalena = 1.7.1731, getroud 4.1.1750 met August Frederik BEUTLER, van Drinkeisbien.
 • b11 Geertruij = 22.6.1732, getroud 5.11.1750 met Joachim FREDERICI, van Swerin.

VERWYSINGS:

 • C.PAMA : Die Groot Afrikaanse Familie-naamboek (1983)
 • J.H Redelinghuys: Die AFRIKANER FAMILIENAAMBOEK & PERSONALIA (1955)
 • SAG Vol 3

Saamgestel deur: Pieter Conradie pietc@iafrica.com

Regstelling van data:

b8 Jurriaan gedoop 19 Okt 1727. Jurriaan is gedoop as Jurriana wat dus beteken dat hierdie kind dalk 'n dogter en nie 'n seun was nie. Saamgestel deur: Annelie Els * van der Heever. 24 Des 2013.

Verwysing:

 • Transvaalse Argiefbewaarplek :
 • Fotokopieë van Kerkregisters verkry van die N.G. Kerkargief, Kaapstad.
 • (TAB FK Reeks #2148 bld 42.)

- on http://www.stamouers.com/index.php/stamouers/surnames-v-z/519-van-den-heever-jurgen-petersen


Inventaris van alle zodanige goederen als er op den 17 deeser ab intestato metter dood ontruijmd ende naargelaten door Josina van den Heever laats wed:e wylen den posthouder van ’t Robben Eyland Jan Hendrik Stieber ten voordeele haarer overgebleevene kinderen door haar in eerder huwelyk bij wylen den burger Jan David Prins geprocreeerd zynde, genaamt

 • 1) Anna Maria Prins thans gehuwd met den eerw: heer predikant te Batavia Adriaan Somerdyk
 • 2) Josina Jacoba Prins wed: wylen den burger Floris Brand
 • 3) Elizabeth Johanna Prins wed: van wylen den burger Hendrik Brand
 • 4) Jurriaan Marthinus Prins
 • 5) de nagelatene kinderen van wylen juff: Claara Emerentia Prins bij s:r Frans Exaverus Jurgens in huwelyk verwekt
  • a) Johannes Joseph Jurgens
  • b) Maria Johanna Jurgens huysvrouw van den capitain ter zee in dienst der Ed: Oost Indische Compagnie de manh: Carel Jacob Brugman /uitlandig/
 • 6) Dauwe Gerbrand Prins
 • 7) de overgebleven kinderen van wylen den burger Lodewyk Prins, met naamen
  • c) Josina oud 11
  • d) Jan David oud 9
  • e) Johanna oud 7
  • f) Anna Maria Prins oud 5 jaaren

Zodanig ende indier voegen als dezelve door ons ondergeteekendens ord: clercq der Weeskamer Hendrik Emaneul Blanckenberg en vendu bode Gerrit Schierhout zyn geinventariseerd en opgenoomen, mitsg:s bevonden te bestaan in de volgende, te weeten

In een huys van de juffrouw de wed:e Biel door d’ overleedene in huur bewoond geweest en aldaar

...

Aldus gedaan en g’inventariseerd ten huyse voorm: op de 21 December 1795 ende zulx op ’t op en aangeeven van de in den hoofde deeses gem: wed: Floris Brand en Jurriaan Marthinus Prins de welke verklaarde zig daar in ter goeder trouwe gedragen en hunne weetens niets verswegen te hebben dat tot de voorsz: nalatenschap behoorende, presentatie des gerequireerd werdende met eeden gestand te doen met verder belofte wanneer inder tyd iets mogte ontdekken daar van getrouwelijk opgaaf te doen van deese inventaris meede te amplieeren, en is deese tot meerder sekerheid vant een en ander door de inventarient benevens ons eigenhandige onderteekende

Josina Jacoba Prins weduwe F: Brand
J:M: Prins
H:E: Blanckenberg
G:t Schierhout

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/21.17 on http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F21.17&freesearchkey=%20Josina%20van%20den

view all 18

Josina Prins, a1b7's Timeline

1725
December 23, 1725
Cape Town
December 23, 1725
1725
Cape Town, Cape Town, Western Cape, South Africa
1744
1744
Age 19
1746
1746
Age 21
1748
September 6, 1748
Age 23
1750
1750
Age 25
1752
1752
Age 27
Cape Town, Cape Town, Western Cape, South Africa
1754
May 26, 1754
Age 29