Christian Erman

Is your surname Erman?

Research the Erman family

Christian Erman's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Christian Erman

Birthdate:
Birthplace: Lund, Domkyrkoförsamlingen, (M), Sweden
Death: (Date and location unknown)
Immediate Family:

Son of Christian Erman and Margareta Cassia
Brother of Paul Erman

Occupation: studerade år 1700 medicin; civilt yrke
Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Christian Erman

Denne Christian Erman var antagligen inte apotekare.

Skånska nationen nr. 202. 1691:

Christian Erman, son af akad. apotekaren Chri- stian E. (d 1704); döpt i Lund 11 febr. 1674; studerade år 1700 medicin; civilt yrke.

Dömdes 1693 af akad. kons. till 14 dagars fängelse vid vatten och bröd för det han »försedt sig med nattegång på gatan uppå then förbudna tijden». — Slägtnamnet skrifves också Ertman. Farfadren var Paul E. (akad. apotekare i Lund; f 1671), som äfven hade sönerna Nils (kyrkoh. i Mällby; t 1710) och Johan (kyrkoh. i Välinge; t 1*593), h vilken blef fader till 274. I Lunds apotekare serie, sådan den fram ställes af Sacklén och, efter honom, Bruzelius, är en lucka efter Paul Erman. Han efterträddes emellertid af sin son Christian. Denne upp- bar af akademien, som akad. apotekare i Lund, enligt k. resol. ,5 « 1688, 50 daler smt årligen i hushyra ända till och med år 1699, oak- tad t han år 1691 tillsades att han skulle »mista sina privilegier här i staden om han icke till den 1 maj hade skaffat academien ett gott och wehlbestellt Apotek». År 1695 skulle han åter i förhör inför kon sistorinm för sitt sätt att sköta apoteket och april 1696 anmäles att han »sitt apotek här i staden cederat». Apotekaren i Malmö Chri fttoffer Diderich (se n:o 74) söker då få i Lund »inrätta ett apotek och med goda medicamenter fournera», med vilkor att behålla privilegiet i Malmö samt att liksom Erman erhålla 50 dalers årlig hyresersättning. Maj 1697 hade emellertid Erman återvänd t. Juli samma år ackorderas åter med Diderich, men utan resultat. År 1699 hade Erman för allvar lemnat sin tjenst och nu söker nämnde Diderichs broder, »unge per- sonen Jacob Diderich» att blifva antagen, men enär han »tjent för gosse endast l 1 ,» år, då han bordt tjena i 7 år och aldrig serverat för gesäll ansågs han ej kapabel.

År 1700 blef D. Kelder akademi -apotekare. Han dref sin rörelse i Ermans gärd, som han öfvertog. Samma Ar sökte Jacob Diderich ho» magistraten i Lund att få bosätta sig der och »med handel och vandel sig nit h ra och uppehålla», h vilket bevil jades. Kort derefter, * n 1700, kom han upp på rådstun och företedde guvernören O. G. Rehnschiölds fullmakt af a * « 1700 »att vara Apo thecare uthi staden Lundh» och förmanas uti fullmakten »att hålla nödiga material i er och Medicamenter, skohlandes han niuta samma privilegier som andra Apothecare åtniuta, så länge han samma Apothec försvarligen förestår >. Derpå »svor han Konungen och Staden sin trohets Kdh>. Härmed fick Lund, om än blott på en tid, två apote- kare. D. benämnes i kyrkoböckerna alltid »stadsapotekaren». Han hade bröllop i Lund li'i702 med Anna Mary reta Hisiny (f 1707); 2) 1708 med Mary reta Gier». Köpte *» * 1701 af häradshöfding Petter Tollsten en gård »på torget, belägen cmällan hustru Anna Jöns Schults gårdh och Jacob Bakares gårdh». Ar 1703 fick han af magi- straten ensamrätt att i sin källare sälja vin. Han kom snart i process med personer, som gjorde intrång i denna hans »källarefrihet» och var hårdt ansatt af björnar. Då han slutligen ej kunde skaffa borgen för kontraktets fullgörande och ej ens tillhandahöll vin, blef han af magistraten 7 » 1708 uppsagd från utskänkningen. Den *" n 1708 upp- lästes i rådsturätten generalguvernörens skrif velse 24 s. m. till magi- straten, hvari denna befalles förkunna för Diderich kammarkollegii beslut att »Daniel Kehler allena bör handhafvas vid Apoteket här i staden och Jacob Diderich får söka på en annan ort sin näring bruka». Som orsak till sin dåliga affärsställning anför I). bland annat att han genom konkurrensen med Kehler »icke hafft någon af handling på si ne medicinalier, utan det som icke med stor flit på denna fucktiga orten kunde conserveras, måste till dess största skada bortskiämmas och för derfvas; dessutan har hans Apotheque öfver åhr och dag stådt till- slutet, efter alla sökte Kehlers ock icke hans Apothek, hvarigenom nähringen aftog, ock ehuruwäll han sedan antagit sig arrendera stads- kiällaren, har likwäll sådant ej heller vehlat lyckats, utan han, som gifvit ett stort arrende, blifvit bedragen af otroget tiänstefolk under hustruns sjukdom, ock af en dehl, som han fiderat sina wahror, icke fådt sin hetahlning.> Begifvcr sig från Lund till Landskrona, der han ännu 1713 har apotek och sänder räkningar på hal fly ska till sterbhusen. Men i apotekareserien för Landskrona är han hos omförmälda författare ej heller upptagen.

view all

Christian Erman's Timeline

1674
February 11, 1674
Lund, Domkyrkoförsamlingen, (M), Sweden
1674
Lund, Domkyrkoförsamlingen, (M), Sweden
????