Gerrit Booysen, b3

How are you related to Gerrit Booysen, b3?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Gerrit Booysen, b3

Birthdate:
Birthplace: Drakenstein, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
Death: November 02, 1781 (80)
Paarl, Drakenstein, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
Immediate Family:

Son of Boy (Hans) Booysen (Boysen/Boijeszoon) and Hermina van Nes, SM/PROG
Husband of Johanna Durand, b1
Father of Booy Booysen, b3c1; Willemina Roos (Boysen); Hermina Aletta Verwey; Jan Louis Booysen; Anna Venter and 5 others
Brother of Maria Magdalena Claasen; Leendert Booysen; Dirk Booysen and Pieter Booysen

ID: b3
Managed by: Private User
Last Updated:

About Gerrit Booysen, b3

DVN on Geni !

South African Genealogical numbering system DVN/DVP
Please DO NOT add these to any field other than the Label field, or About

These numbers MUST NOT be added to the surname, added as a middle name or used in a display name. They can be recorded in the "About".

The genealogical numbers used in the South African tree were introduced in the 19th Century by C.C. de Villiers. (DVN or DVP) The old Pama/De Villiers genealogies were used by the HSRC and later GISA to compile the SAG volumes covering the years 1652 to 1830. This set of 17 books were completed in 2011. Then GISA started to produce the new set covering the years 1652 to 1930. This is now called SAF (SA Families).

In this system the genealogical number of the South African Stamouer/progenitor is “a” (although on the South African Geni tree we us SV/PROG instead), and his children are numbered chronologically “b1”, “b2”, “b3” etc.; his grandchildren are the ‘c” generation, great grandchildren “d” and so on. (e.g. b1c3d5e2f5g8 etc.)

Please Note: This numbering system is not obligatory. It is not universally endorsed by everyone. You do not have to add them, but if you do, please respect the request above.

If there was more than one SV/PROG then they would be SV/PROG1/ SV/PROG2 etc. and their family would be numbered SV1b2c6 etc. or SV2b4c6d7 etc.

Civil death registration

 • http://databases.tanap.net/mooc/
 • Reference no.: MOOC8/18.11
 • Testator(s):
 • Gerrit Booijsen
 • 13 December 1781
 • Rd:s
 • aan de volgende van des overleden en kinderen, tot een equivalent van ’t geene d’ andere getrouwde kinderen bij het afsterven van hunl: moeder voor rouw kleederen hebben genoten, namentlijk
 • Booij Booijsen 45:--
 • Jan Booysen 45:--
 • Maria Booijsen 45:--
 • Susanna Booijsen 45:--
 • Pieter Booijsen 45:--
 • Johanna Booijsen 45:--
 • de Diaconij armen van Drakenstein een legaat van twaalf guldens bij testament besproken
 • aan kerken geregtigheijd 24:24
 • aan Hermina Luttig 6:--
 • aan Johannes van Aarden

You have some of the children as b5's children and others as b3's children Gerrit their father is ab3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inventaris des boedels en goederen van wijlen den burger Gerrit Booijsen ingevolge hiertoe, door den edele achtbr: Rade van Justitie deses gouvernements, op zeeker door des overl: zoon Booij Booijsen aan denselven Rade gepresenteerd request, sub 6 der presente maand December verleend appostil, aan Heeren Weesmeesteren opgedragene redderinge dies boedels en dientwegen bekomene qualificatie door ons ondergetekende, als ter desen uit het Collegie van haar Eerw:s expres gecommitteerd, volgens opgave en aanwijsinge van den burger Pieter Booijsen opgenoomen en ten papiere gebracht, zijnde deselve goederen bevonden te bestaan in als volgt, te weeten

Een plaats ofte hofsteede S:t Martijn ende ook de Eselscloof genaamt, geleegen onder ’t Drakensteinse district, welke plaats ofte hofsteede door den in den hoofde gen:de overl: en desselfs voorafgestorvene huisvrouw Johanna Durand aan haarl: zoon Pieter Booijsen, bij weege van vermakinge testamentair beschreven geworden is, omme ofte voor de somma van vier duijzend guldens Indische valuatie in vier eugale paaijen te betaalen Bevindende zig voorts ter gem:e plaatse, en aldaar

In de camer ter linkerhand 1 kelder cast, en daarop 1 stel van 3 porc: potten, en 3 beekers 1 tafel 5 stoelen

In de camer ter regterhand 1 pijpe rak 2 lepel rakken en daarop 12 zilvere lepels van dewelke bij zeekere onderhands geschrift sub 20 Novemb: 1780 door den overl: ter presentie van seeven getuigen gepasseert, zes p:s aan desselfs klijn-zoon Gerrit Booijsen Jansz: en d’ overige zes p:s aan sijn mede klijn soon Gerrit Verweij Gijsbertsz: zijn gelegateerd geworden ter Weescamer in de grote geld kist in bewaring gelegd; 1790 den 20 Maij aan Gerrit Verweij 6 p:s zilvere leepels onder quitantie afgegeven; 1794 den 22 October d’ overige 6 p:s zilvere aan Gerrit Booijsen Jansz: insgelijks onder quitantie afgegeven 3 porc: rakken waarop 12 porc: schootels in zoort en 8 aarde borden 4 stoelen 1 zitbank 1 tafel 2 houte vuurstooven 1 water emmer met zijn dekzel 1 tinne ketel 1 tinne trekpot en wat porc:

In de agter camer 1 kelder cast waarop 3 potten 2 beekers en 1 confijtpot 1 vierkante tafel waarop staande 1 cop: coffijkan 1 cop: keetel 2 cop: trommels 1 cop: rasp 1 cop: inktkoker 1 cop: deksel 1 ijzere balans met 2 cop: schaalen en 2 lb lood gewigt 1 cop: vuurtestje 1 tinne thee vles 2 blicke trommels 2 strijkijzers in zoort 1 blicke tregter 1 houte tabaksdoos 1 Bijbel in folio met cop: beslag 1 aarde ketel 1 aarde theepot 1 aarde cruijk 4 led: bottels 1 cijferlij 1 mandje met enige boecken 2 cadels 1 pavilloen met rood behangzel waarop 1 onderbed 1 peuluwe 1 kussen en 1 combaars 1 capstok 1 led:e kist

In ’t voorhuijs, zijnde teffens de combuijs 4 ijzere potten 2 ijzere schoorsteenkettings 1 ijzere tang 1 ijzere vleesvork 1 ijzere drievoet 1 ijzere rooster 1 ijzere hackemes 1 ijzere comfoir 1 cop: schuijmspaan 1 cop: casserol 1 cop: taartepan 3 cop: candelaars 1 cop: vijsel met zijn ijzere stamper 1 coffijmolen 4 messen 9 staale vorcken 5 tinne lepels 2 tinne schootels 3 aarde schootels 3 aarde commen 2 aarde potten 1 Keulse can 1 blicke peperbus 1 blicke worstehoorentje 1 backist 1 pottebank 1 klijne eetens castje 1 rolstok 1 bank waarop 4 water emmers 1 wasfontijntje met zijn balij 1 rak

In ’t pakhuijs 9 led: leggers 1 legger rode wijn 1 legger witte wijn 3 led: bierpijpen 1 groote trapbalij met zijn boom 2 balijs in zoort 1 klijne platte balij 1 vlees vat 1 houte tregter 2 cop: craanen 1 cop: tregter 1 tinne pomp 2 open leggers 1 kelder met led: flessen 11 coorn sacken 1 groote steenen cruijk 3 wijngaard messen 3 haamers 1 vuurmand 1 schepel 2 stoelen 3 stellagies om vrugten te drogen 1 dekspaan 1 legger met wat azijn 1 seshalfaams vat 1 led:e half aam 6 cop: hoepels, 2 cop: hengsels en 4 cop: ooren 8 steenen Caabse seep 1 meelseeft 1 balij 5 manden in zoort 2 hout bijlen 1 scheepel

In ’t pakhuijs camertje 6 paarde tuijgen 1 vat met zout 2 led:e oude halve leggers 1 slijpsteen 1 zak met wat veeren 1 cop: keetel 1 waterhalfaam 1 speerhaak 4 graaven 4 picken 2 saagen 1 dissel 2 racken waarop enig timmermans gereedschappen 2 wagen scheenen 1 ploeghaak 1 yzere bank schroef 1 stroo mat

Op de werf 1 paardewagen 1 rijstblok 1 oude tafel 1 ossen wagen met 5 jucken 1 cruijwagen 1 tent zeijl 1 ploeg met zijn toebehooren 1 eg met yzere tanden 1 brandewijns ketel met zijn toebehoren

Beestiaal 12 trek ossen 3 ruijn paarden 2 hengst paarden 5 merrij paarden 116 bocken 4 hamels

Leifeijgenen, dewelke door den thans verstorvenen Gerrit Booijsen en zijne vooroverledene huisvrouw Johanna Durand aan de volgende hunner kinderen, ten prijse daar bij gemeld, bij testament zijn vermaakt geworden, te weeten

Aan Maria Booijsen een slavinne gen:t Silvia van de Caab voor een hondert rijxdaald:s

Aan Susanna Booysen een slavinne in naame Lena van de Caab, voor twee hondert rijxdaalders

Aan Johanna Booijsen een slavinne gen:t Sara van de Caab, voor een hondert rijxdaalders

Zijnde wijders

aan Christina Booijsen invoegen voorschreven meede gelegateerd, een slavinne in name Janna van de Caab, die egter overleden zijnde naar dictamen van ’t ged:e testament, den boedel is afgestorven: dit voor memorie

Ook zijn naderhand door wijlen meerm:e Gerrit Booijsen bij de hiervooren gementioneerde onderhandse acte aan desselfs ondergenoemde kinderen al meede tegens sekeren prijse, nog vermaakt de volgende slaven, als

Aan Susanna Booijsen een slavinne gen:t Dorinda van de Caab, voor een hondert ryxdaalders.

Aan Maria Booijsen een slaven jonge in name Fortuijn van de Caab, voor een hondert rijxdaald:s

Aan Pieter Booijsen een slaven jonge gen:t Dijk van Madagascar, voor een hondert rijxdaald:s een slaven jonge in naame Meij van de Caab, voor twee hondert rijxdaald:s een slaven jonge gen:t Februarij van de Caab, voor een hondert rijxdaalders, en een slaven jonge in naame Farla van Madagascar, voor een hondert en sestig rijxdaalders

Terwijl aan denselven Pieter Booijsen bij de voorsz: acte, edog sonder prijs, daarenboven is vermaakt al het houtwerk, ’t welk tot den opbouw van een huijs gedestineerd en zig ter gem:de plaatse bevindende, bij opneem bevonden is te bestaan in negen cassijns en een parthij timmerhout in zoort.

In opsigte van welk een en ander gelegateerde, gelijk mede ten belange der voorwaartsgem: vermaakte twaalf silvere lepels, des overl: zoon Booij Booijsen en schoonsoon Gijsbert Roos, bij het inventariseeren present zijnde, hebben verclaard zig met dit gedisponeerde van wijlen hunl: vader en schoon vader niet te kunnen conformeeren als sustinerende de voorsz: acte niet bestaanbaar te weesen en dat zijl: zig uijt dien hoofde genoodzaakt zouden vinden, daar tegen in regter te ageeren - dit verschil is opgeheven, zoo als bij resolutie van den 6 Februarij 1782 consteerd

Gelijk de soo evengerepte Booij Booijsen en Gijsbert Roos nog hebben verclaard, van geender waarde te houden de coopbrieven waar bij zeekere twee slaven jongens, gen:t Gedult van Madagasar en Achilles van Mallabaar, aan derselver broeder en swager Pieter Booijsen zijn getransporteerd geworden, seggende dat die twee leijfeijgen door wijlen hun vader betaald zijnde, mitsdien ten voordeele des boedels moeten werden vercogt met ende benevens een klijn slaven jongetje, in name Jephta van de Caab, dewelke als een eigendom des boedels is opgegeven.

Crediten Rd:s aan contan zes en een halve rijxd:s zegge 6 1/2 den burger Daniel Hugo, over aan hem geleverde wijnen 114

Lasten Rd:s aan de volgende van des overleden en kinderen, tot een equivalent van ’t geene d’ andere getrouwde kinderen bij het afsterven van hunl: moeder voor rouw kleederen hebben genoten, namentlijk Booij Booijsen 45:-- Jan Booysen 45:-- Maria Booijsen 45:-- Susanna Booijsen 45:-- Pieter Booijsen 45:-- Johanna Booijsen 45:-- de Diaconij armen van Drakenstein een legaat van twaalf guldens bij testament besproken aan kerken geregtigheijd 24:24 aan Hermina Luttig 6:-- aan Johannes van Aarden 7:24

Aldus geinventariseert ter plaatse hiervorengemeld den 13 December 1781.

Als gecomm: Weesm:ren: J:M: Bletterman, J:n C:s Gie

Voor den opgaaf: Pieter Booijsen

Mij present: T:C: Rönnenkamp, Secret:s

[Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/18.11]

view all 14

Gerrit Booysen, b3's Timeline

1701
January 27, 1701
Drakenstein, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
1715
June 23, 1715
Age 14
Paarl, Drakenstein, Caep de Goede Hoop, South Africa
1736
April 30, 1736
Drakenstein, Kaap de Goede Hoop, Suid Afrika
1737
September 1, 1737
Paarl, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
1739
May 17, 1739
Kaapstad, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
1741
January 29, 1741
Drakenstein, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
1742
August 12, 1742
Stellenbosch, Cape of Good Hope, South Africa
1744
May 1744
Drakenstein, Cape, South Africa
1746
May 15, 1746
Drakenstein, Caep de Goede Hoop, South Africa