Gilliecolum mac Somairle

Is your surname mac Somairle?

Research the mac Somairle family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Gilliecolum mac Somairle

Birthdate:
Birthplace: Colonsay, Scotland (United Kingdom)
Death: 1164
Argyll, Scotland (United Kingdom) (Battle of Renfrew)
Immediate Family:

Son of Somerled, “King of the Isles” and Ragnhildr Óláfsdóttir, of Man
Brother of Ragnall mac Somhairle, Lord of the Isles; Dougal MacRory, 1st of Dunollie and of Lorn; Angus of Bute & Arran; Bethoc, Prioress of Iona and Olav
Half brother of Gall "the Foreigner" mac Somairle

Occupation: Lord i Argyll, Skottland
Managed by: Alexander Lindquist
Last Updated:

About Gilliecolum mac Somairle

Brother [and sister], parents not known:

 • 1. SOMERLED (-killed in battle 1164). m --- of Man, illegitimate daughter of OLAV King of Man & his mistress ---. The Chronicon Manniæ et Insularum records that “Olavus filius Godredi Crovan” had many concubines by whom he fathered “filios tres…Reignaldum, Lagmannum et Haraldum et filias multas”, adding that one daughter married “Sumerledo regulo Herergaildel”[1024]. Balfour Paul names her "Ragnhildis" but he does not cite the corresponding primary source[1025]. Somerled & his wife had five children:
 • a) DUGALD (-after 1175). The Chronicon Manniæ et Insularum names “Dulgallum, Reginaldum, Engus et Olavum” as the four sons of “Sumerledo regulo Herergaildel” and his wife the daughter of Olav King of Man[1026].
 • b) REGINALD . The Chronicon Manniæ et Insularum names “Dulgallum, Reginaldum, Engus et Olavum” as the four sons of “Sumerledo regulo Herergaildel” and his wife the daughter of Olav King of Man[1027]. The Chronicon Manniæ et Insularum records that Engus, son of Somerled, defeated his brother Reginald in 1192[1028].
 • c) ANGUS (-killed 1210). The Chronicon Manniæ et Insularum names “Dulgallum, Reginaldum, Engus et Olavum” as the four sons of “Sumerledo regulo Herergaildel” and his wife the daughter of Olav King of Man[1029]. The Chronicon Manniæ et Insularum records that Engus, son of Somerled, defeated his brother Reginald in 1192, adding in a later passage that Engus was killed in 1210[1030]. Balfour Paul states that Angus inherited "Bute, with a part of Arran, and the Rough Bounds (Garmoran) extending from Ardnamurchan to Gleneig"[1031]. m ---. The name of Angus’s wife is not known. Angus & his wife had one child:
 • i) JAMES . Balfour Paul names James as son of Angus, but does not cite the corresponding primary source[1032]. Lord of Bute and Arran. m ---. The name of James’s wife is not known. James & his wife had [one child]:
 • (a) JEAN . Balfour Paul names Jean as daughter of James Lord of Bute and Arran, and records her marriage to Alexander Stewart, but does not cite the corresponding primary source[1033]. Andrew McEwen suggests that there is no evidence to indicate that the wife of Alexander Stewart was the daughter of James Lord of Bute[1034]. Heiress of the isles of Bute and Arran. m ALEXANDER Stewart High Steward of Scotland, son of WALTER FitzAlan High Steward of Scotland & his wife Beatrice of Angus (-1283).]
 • d) OLAV . The Chronicon Manniæ et Insularum names “Dulgallum, Reginaldum, Engus et Olavum” as the four sons of “Sumerledo regulo Herergaildel” and his wife the daughter of Olav King of Man[1035].
 • e) GILLECOLAN (-killed in battle 1164). The Chronicle of Melrose records that he was killed in battle with his father[1036]. The Extracta ex Cronicis Scocie records that "Sumerlendus regulus Ergadie" rebelled against King Malcolm for 12 years, landed at Renfrew from Ireland, and was killed "et filium suum Gillecolanem", among passages dealing with events in 1164[1037].
 • f) GALL Macsgillin . Balfour Paul names "Olave and Gall Macsgillin" as two other possible sons of Somerled, but does not cite the corresponding primary source[1038]. Olav is named in the Chronicon Manniæ (see above) but not Gall.]
 • g) BEATRICE . Balfour Paul names "Beatrice prioress of Iona" as the daughter of Somerled, but does not cite the corresponding primary source[1039]. Olav is named in the Chronicon Manniæ (see above) but not Gall.]

Somerled, den berömda härskare Argyle, som också nämns i Orkney saga, och i sagan om kung Hacon Haconsson som grundare av sin dynasti, är stylad kung eller lindrig kung endast i denna krönika och den irländska annaler. Sagorna nämner inte sin far, men från en släktforskning, konserverade det verkar bland hans ättlingar, Mac Donalds, och tryckt i Johnstones Antiquitates Celto-Norinannicæ, s. 152, får vi veta att han var son till Gilbrigid, och sonson till Gil-Adomnan. Skene (Highlanders i Skottland, V. II. S. 40, 41) informerar oss, från två nyfikna gamla gaeliska MSS, som Gil-Adoninan drevs ut från sina ägodelar i Skottland genom våld av Lochians och Fingalls (dvs. Norrmän), och tog sin tillflykt i Irland, och att Gillebridd, som det förefaller, gjorde ett misslyckat försök att återfå sin faderliga länder, som dock var äntligen ske genom Somerled, som ställde sig i spetsen för invånarna i Morven och genom en serie snabba attacker lyckades, efter mycket kamp, i utvisa norrmännen, och göra sig till herre över hela Morven, Lochaber, och norr Argyle, som han strax därefter lagt till södra distrikt Argyle. Kanske vi kan få möjlighet att bära släktforskning ännu längre upp än till Gil-Adomnan. I Annals of the Four Masters anges att Somerled, son till Gilbrigid, kung av Innsie Gall (dvs. Sudreys), dog i 1083. Det förefaller tydligt av upprepning av personnamn att detta Somerled var far till Gil-Adomnan, och att vara ursprungligen och korrekt Herre Argyle, han hade också förvärvat några av de närliggande öarna, som Jura, Mull, etc, räcker att upphandla honom titeln Insular kung. Vi kanske till och med vara benägen att tro att Gil-Adomnan, är, som vi förmodar, hans son, utvisades sitt rike genom Godred of Man, inte, som herr Skene antyder, av Magnus av Norge, som redan hittat Godred och Lagman helt etablerad i gångarna. Faktum är att chefen familjen ägodelar Godred, som enligt ovan, ön Isla, som ligger bredvid Jura och Argyle, kan vi gissa att det inte bara i de tidigare åren av Godred, innan han erövrade Man, men även i tider av deras respektive förfäder fanns det ständiga fejder mellan de båda familjerna, som vanligtvis används till raseri bland angränsande klaner i dessa dagar, och att utvisningen av Gil-Adoninan till Irland var bara en fortsättning på gamla konflikter. Ser, längre, att de norska namnet på Somerled, som visas två gånger i dynastin, visar ett samband med norska familjer, och att den kraftfulla Sigurd jarl, far till Torfinn, hade verkligen en son hans förstfödde, som heter Somerled, medan maken av hans syster, Sudreyan jarlen, kallas Gille (dvs. Gilbrigid, Gilchrist, Gil-Adomnan, eller annan liknande namn), vi tycker det är ganska troligt att Somerled den äldre var en ättling till Earl Gille genom syster till Earl Sigurd, och att hans namn, liksom av Sigurd jarl son, härrör från samma gemensamma förfader, säger de, är det även troligt att Somerled av öarna, som verkar ha varit född omkring 1020, blev genast uppkallad efter Orkneyan jarlen som dog på den tiden. (Chronicle of Man och Sudreys, not 14)

Cantyre (Kintyre In Skottland, Nara Inre Hebriderna) Somerled Mac Gillabride, Född förgrunden 1140. Grundare AV-dynastin Lords of the Isles. Han var son till Gillibride (Gilbert) and Yxkullsgatan till Gillaegammon, SOM grundade kungariket Argathelia (= Argyll). Död i Slaget vid Renfrew ÅR 1164. Sumerled, Lord av Argyll, och detta var orsaken till undergång för hela riket av öarna, ty han hade problem med sina fyra söner, Dugald, Reginald, Angus och Olave. (Familjen register över Bruces och Cumyns "tryckt Kinnard, Falköping, januari 1870.)

----------------------------------------------------------------------------------------------- Somerled, the celebrated ruler of Argyle, who is also mentioned in the Orkney saga, and in the saga of King Hacon Haconsson as the founder of his dynasty, is styled king or petty king only in this Chronicle and the Irish annals. The sagas do not mention his father, but from a genealogy, preserved it would seem among his descendants, the Mac Donalds, and printed in Johnstone's Antiquitates Celto-Norinannicæ, p. 152, we learn that he was son of Gilbrigid, and grandson of Gil-Adomnan. Skene (Highlanders in Scotland, V. ii. p. 40, 41) informs us, from two curious old Gaelic MSS, that Gil-Adoninan was driven out from his possessions in Scotland by the violence of the Lochians and Fingalls (i.e., the Norwegians), and took refuge in Ireland, and that Gillebridd, as it would appear, made an unsuccessful attempt to recover his paternal lands, which, however, was at last effected by Somerled, who put himself at the head of the inhabitants of Morven, and by a series of rapid attacks succeeded, after considerable struggle, in expelling the Norwegians, and making himself master of the whole of Morven, Lochaber, and north Argyle, to which he soon afterwards added the southern district of Argyle. Perhaps we may be able to carry the genealogy still farther up than to Gil-Adomnan. In the Annals of the Four Masters it is stated that Somerled, son of Gilbrigid, king of Innsie Gall (i.e., the Sudreys), died in 1083. It seems evident from the repetition of the personal names that this Somerled was the father of Gil-Adomnan, and that, being originally and properly Lord of Argyle, he had also acquired some of the adjacent isles, as Jura, Mull, etc, enough to procure him the title of Insular king. We might even be inclined to think that Gil-Adomnan, being, as we presume, his son, was expelled his dominions by Godred of Man, not, as Mr Skene suggests, by Magnus of Norway, who already found Godred and Lagman fully established in the Isles. Indeed the chief family possessions of Godred, being as demonstrated above, the island of Isla, which is next to Jura and Argyle, we may guess that not only in the earlier years of Godred, before he conquered Man, but even in the times of their respective ancestors, there existed constant feuds between both families, such as generally used to rage among neigh-bouring clans in those days, and that the expulsion of Gil-Adoninan to Ireland was only a continuation of ancient conflicts. Seeing, farther, that the Norwegian name of Somerled, which appears twice in the dynasty, indicates some connection with Norwegian families, and that the powerful Earl Sigurd, the father of Thorfinn, had really a son his first-born, named Somerled, while the husband of his sister, the Sudreyan earl, is called Gille (i.e., Gilbrigid, Gilchrist, Gil-Adomnan, or another similar name), we find it rather likely that Somerled the elder was a descendant of Earl Gille by the sister of Earl Sigurd, and that his name, as well as that of Earl Sigurd's son, was derived from the same common ancestor; say, it is even probable that Somerled of the Isles, who seems to have been born about 1020, was immediately named after the Orkneyan earl who died about that time. (Chronicle of Man and the Sudreys, note 14)

Cantyre (Kintyre på Skottland, nära Inre Hebriderna) Somerled Mac Gillabride, född före 1140. Grundare av dynastin Lords of the Isles. Han var son till Gillibride (Gilbert) och sonson till Gillaegammon, som grundade kungariket Argathelia (=Argyll). Död i slaget vid Renfrew år 1164. Sumerled, Lord of Argyll; and this was the cause of the ruin of the whole kingdom of the Isles, for he had issue by her four sons, Dugald, Reginald, Angus and Olave. (The family records of the Bruces and the Cumyns' tryckt Kinnard, Falkirk, januari 1870.)

http://www.espell.se/saga/p0b8449b0.html

view all

Gilliecolum mac Somairle's Timeline

1164
1164
Argyll, Scotland (United Kingdom)
????
Colonsay, Scotland (United Kingdom)