Is your surname Wartski?

Connect to 368 Wartski profiles on Geni

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Haim Wartski, HaCohen

Hebrew: חיים ורצקי, הכהן,מגזע אראלים ותרשישים
Current Location:: Israel
Birthplace: Tel Aviv Yafo, Tel Aviv District, Israel
Immediate Family:

Son of Israel "Izo" Wartski, HaCohen,Z"l and Miriam Malka (Manya) Wartski
Brother of Private

Last Updated:
view all

Immediate Family

About Haim Wartski,HaCohen (עברית)

,

לזכרון עולם,ולעילוי נשמתם של הוריי שהיו שורדי שואה, מנוחתם עדן

  אני חיים הכהן ורצקי,הי"ו, נצר מגזע היחס,מגזע אראלים ותרשישים,צאצא ישיר של משפחות ושושלות רבניות ששורשינו הישירים מגיעים לרש"י הקדוש ע"ה(משתי בנותיו,מרים ויוכבד),לדוד המלך ע"ה ולמלכה בת שבע, לשלמה המלך ע"ה ולמלכה נעמה העמונית,לשפטיה בן אביטל,ע"ה(בנו ה-5 של דוד המלך ע"ה)וכן אני בן אחר בן לאהרן הכהן ע"ה.

==אשא ברכה מאת ה',אמן==

בנם של:

אימי מורתי היקרה בנשים,עטרת בעלה ותפארת בנה,האשה החשובה,אשת החיל מרת מרים מלכה ("מניה") ורצקי(לבית גלפמן)ז"ל, והאיש החשוב אאמו"ר מר ישראל ("איז'ו") ורצקי הכהן, ז"ל

בְּגַן עֵדֶן מְנוּחָתָם,אמן==

אני קרוי על שמו של סבי ה"ה הרב הצדיק הקדוש רבי חיים אליעזר ורצקי(הכהן) זצוק"ל, הי"ד, אשר נרצח על קידוש השם בתאי הגזים באושוויץ,בנו של כקש"ת, ה"ה הצדיק הנסתר(מל"ו הצדיקים) הר"ר בנימין מנחם(בייניש)הכהן ווארצקי,זצוק"ל זי"ע נ"י,נשמתו בגנזי מרומים-פרנס ומנהיג הקהילה היהודית בקאליש,בנו של ה"ה הטפסר האלוף המרומם מוהר"ר משה מאיר ווארצקי הכהן,זצ"ל-פרנס ומנהיג בק"ק קאליש,בנו של ה"ה הטפסר האלוף המרומם מוהר"ר נפתלי צבי הירש ווארצקי הכהן,זצ"ל-פרנס ומנהיג הקהילה היהודית בקאליש.

אנו צאצאיהם הישירים של משיח ה' אלוף הגאונים וקודש הקדשים, מקור הבינה ועמק הדעת, מאורן של ישראל ורבן של כל חכמי וצדיקי דורו , כמלאך אלקים צבאות הוא קדוש ונורא שמו,מרנא ורבנא כקש"ת ה"ה ראש גולת אריאל הגה"צ האדיר והגה"ק האדיר האדמו"ר מרן הגדול מקוצק רבי מנחם מנדל מורגנשטרן ("השרף מקוצק"),זצוק"ל זי"ע נ"י,מייסד חסידות קוצק,מגדולי האדמורי"ם בכל הזמנים,נשמתו בגנזי מרומים,ואשתו הרבנית הצדקת מרת גליקל(לבית רייז)זצ"ל, דרך בנם איש האלוהים קדוש וטהור רבן של ישראל נזרם ותפארתם , כקש"ת, ה"ה הגה"צ האדיר והגה"ק האדיר האדמו"ר השני מקוצק מרן רבי דוד מורגנשטרן, זצוק"ל זי"ע נ"י,נשמתו בגנזי מרומים,ואשתו הרבנית הצדקת מפורסמת לשם ולתהילה מרת חיה טויבע(לבית גרינוולד)זצ"ל,דרך בתם וחתנם ה"ה הרה"צ הרבני המופלג ותיק וחסיד מו"ה שרגא פייבל ויינגוט(תאומים) זצ"ל וה"ה הצדקת הרבנית מרת רבקה ויינגוט(תאומים),זצ"ל, לבית מורגנשטרן.

אנו צאצאיהם הישירים של משפחות ושושלות רבניות ששורשינו הישירים מגיעים לרש"י ע"ה(דרך שתי בנותיו,הן יוכבד והן מרים) ועד דוד המלך ע"ה והמלכה בת שבע,דרך בנם שלמה המלך ע"ה והמלכה נעמה העמונית, ושפטיה בן אביטל-בנו החמישי של דוד המלך ע"ה,ולאהרן הכהן ע"ה.

אנו צאצאים ישירים של הנביאים:ישעיהו, יונה,שמואל,וחנה הנביאה

בין השאר אנו צאצאים ישירים של:

כקש"ת הצדיק הנסתר ר' בנימין מנחם(בייניש)הכהן ורצקי,זצוק"ל,נבג"ם

כבוד קדושת שם תפארתם של איש האלוהים, שר התורה ומקור הבינה,אלוף הגאונים וקודש הקודשים,מרנא ורבנא ראש גולת אריאל "השרף מקאצק" ומייסד חסידות קאצק, מרן האדמו"ר הגדול מקצאק ר' מנחם מנדל מורגנשטרן,זי"ע נבג"ם,דרך בנו בכורו מרן האדמו"ר מקאצק השני ר' דוד מורגנשטרן,זי"ע,נבג"ם

כבוד קדושת שם תפארתם:

      ר' יהושע העשיל חריף(" מגיני שלמה"),המהר"ל מפראג,המהרש"א,  ,המהרש"ל ,השל"ה הקדוש, הש"ך הקדוש,הרמ"א,ר' יונה פרנקל-תאומים("קיקיון דיונה"),ר' שלום שכנא,המהר"ם מלובלין,ר' שאול ואהל-קצנלנבוגן(מלך פולין ליום אחד),ר' מרדכי יפה "בעל הלבושים",המהר"ם מרוטנברג,המהרש"ך, הרא"ש,הראבי"ה,הרמב"ן,עד רש"י הקדוש(משתי בנותיו), ר' יהושע בן זמרי,ר' יוחנן הסנדלר,הלל הזקן.....דוד המלך ע"ה והמלכה בת שבע,שלמה המלך ע"ה והמלכה נעמה העמונית,שפטיה בן אביטל ע"ה,וכן אני בן אחר בן לאהרן הכהן ע"ה

זכר צדיקים כולם לברכה

זכרם יגן עליי,אמן

הוריי ז"ל היו שורדי שואה אשר איבדו את רוב משפחתם במלחמה. לאחר מותם,החלטתי להקים את עץ המשפחה שלנו בכדי שיהווה זכרון עולם לענף שלנו.

הוריי מנוחתם עדן, היו בעלי אישיות יוצאת דופן,ישרים וצנועים,חיפשו תמיד את הצד המאחד והמפשר בין האנשים.עזרו לאנשים רבים. חתרו תמיד לאמת,ושנאו דבר שקר,היו אהובים מאד על הבריות.נודעו בשם טוב.

זכרון מעשיהם הטובים ויושר מדותיהם הם נחמתי,ומנחים אותי בחיים שלי ובהתנהגותי.

לנשמת אבי מורי היקר והאהוב ביותר

נצר מגזע היחס נכבד ונשוא פנים נדיב ושוע,אהוב ונחמד ורב פעלים, מהולל בחוכמה ודעת,  איש ישר תמים הגון וצנוע, אוהב אדם, נודע בש"ט, האיש החשוב אאמו"ר מר ישראל "איז'ו" ורצקי הכהן,ז"ל , מנוחתו עדן.

בנם של:
ה"ה הרב הצדיק חיים אליעזר ורצקי הכהן זצ"ל הי"ד אשר נרצח בשואה על קידוש השם(צאצא ישיר של שושלת קרול),צאצא ישיר של המהר"ל מפראג זי"ע ,רשכבה"ג השר רבי שאול ואהל-מלך פולין ליום אחד זי"ע,ר' מרדכי יפה("בעל הלבושים")זי"ע..צאצא ישיר של משפחות ושושלות רבניות ששורשיהן הישירים מגיעים לרש"י הקדוש ע"ה ולדוד המלך ע"ה ולאהרן הכהן ע"ה,והאשה החשובה הצדקת מרת פייגה גיטל ורצקי(לבית רייזמן )זצ"ל,הי"ד,אשר נרצחה בשואה על קידוש השם, אשר גוועה מרעב בגיטו לודז,וגופתה הושלכה לקבר אחים,
נינתו של הרה"ק האדיר והגה"ק האדיר מרן אדמו"ר ר' דוד מורגנשטרן-האדמו"ר מקוצק השני ,זצוק"ל(בנו של הרה"ק האדיר והגאון האדיר ראש גולת אריאל מרן האדמו"ר רבי מנחם מנדל מורגנשטרן,זצוק"ל-"השרף מקוצק",מייסד חסידות קוצק,והאדמו"ר הראשון מקוצק).צאצאית של משפחות ושושלות רבניות ששורשיהן הישירים מגיעים לרש"י הקדוש ע"ה,לדוד המלך ע"ה,ולאהרן הכהן ע"ה

נכדם של: ה"ה הצדיק הנסתר(מל"ו הצדיקים) הר"ר מנחם בנימין(בייניש)ורצקי(הכהן) זצוק"ל זי"ע נ"י והרבנית הצדקת מרת מלכה רבקה ורצקי/מיירנץ, זצ"ל(לבית האלטער).

ה"ה החסיד המופלג והנדבן רבי זיסמן רייזמן, זצ"ל(צאצא ישיר של שושלת תאומים,ושל רשכבה"ג השר רבי שאול ואהל קצנלנבוגן-מלך פולין ליום אחד,זצוק"ל) והרבנית הצדקת מרת דישקא רייזמן/ורדיגר(לבית ויינגוט-תאומים)זצ"ל הי"ד,אשר נרצחה בשואה על קידוש השם-נכדתו של ה"ה הרה"ק האדיר והגה"צ האדיר מרן האדמו"ר רבי דוד מורגנשטרן,זצוק"ל-האדמו"ר מקוצק השני , ונינתו של התנא האלוקי ראש גולת אריאל האדמו"ר מרן רבי מנחם מנדעל מורגנשטרן("השרף מקוצק"),זצוק"ל-האדמו"ר מקוצק הראשון ומייסד חסידות קאצק.

נינם של:

ה"ה הרה"צ הרבני המופלג ותיק וחסיד מו"ה שרגא פייבל ויינגוט זצ"ל(צאצא ישיר של שושלת פרנקל תאומים ושל משפחות ושושלות רבניות...רש"י-דוד המלך ע"ה ) ו ה"ה הצדקת הרבנית מרת רבקה ויינגוט זצ"ל (לבית מורגנשטרן-בתם של ה"ה איש אלוהים קדוש וטהור רבן של ישראל נזרם ותפארתם הגאון הקדוש מרן האדמו"ר מקוצק השני רבי דוד מורגנשטרן זצלל"ה זי"ע נ"י,ו ה"ה הצדקת הרבנית מקוצק נודעה לשם ולתהילה מרת חיה טויבע מורגנשטרן לבית גרינוואלד,,זצ"ל,ונכדתם של ה"ה משיח ה' שר התורה מקור הבינה ועמק הדעת אלוף הגאונים וקודש הקדשים עמוד העולם ופלאו רכבו ופרשיו הרב האדיר מאורן של ישראל ורבן של כל חכמי וצדיקי דורו ראש גולת אריאל הגאון הקדוש מרן אדמו"ר מנחם מנדל מורגנשטרן-"השרף מקוצק" זצלל"ה זי"ע נ"י- האדמו"ר מקוצק הראשון ומייסד חסידות קוצק,מגדולי האדמורים בכל הזמנים וה"ה והצדקת הרבנית הראשונה מקוצק מרת גליקל לבית רייז,זצ"ל).

ה"ה האלוף מוהר"ר משה מאיר ורצקי הכהן זצ"ל מנהיג ופרנס בק"ק קאליש והרבנית מרת רבקה ורצקי ז"ל(לבית קרול- צאצאית ישירה למהר"ל מפראג,לרשכבה"ג השר רבי שאול ואהל-קצנלנבוגן{מלך פולין ליום אחד}).

ה"ה הגאון רבי מרדכי אליהו(אליאס)הלטר זצ"ל, אב"ד בלאשקי ופיוטריקוב והרבנית מרת שרה דבורה האלטער ז"ל(לבית זיידל).

ה"ה החסיד המופלג רבי שמחה שמעון רייזמן זצ"ל(מגדולי חסידי קוצק, וממשפחה ממקימי ובוני הישוב היהודי בלודז')והרבנית מרת פייגה גיטל רייזמן ז"ל(לבית ברונובסקי- משפחה פילנתרופית ממקימי ובוני הישוב היהודי בלודז',מיקירי הקהילה היהודית בעיר).

לנשמת אמי מורתי האהובה היקרה בנשים

עטרת בעלה ותפארת בנה,

מהוללה בחוכמה ודעת נודעה בש"ט, הצנועה התמימה הישרה הנדיבה והחסודה,אוהבת אדם, נזר תפארתי מנשים באוהל תבורך, בחכמה בנתה ביתה, אשת החיל מרת מרים מלכה "מניה" ורצקי (לבית גלפמן)ז"ל מנוחתה עדן.

בתם של : מר צבי הירש הלל גלפמן/הלפמן (הכהן )ז"ל הי"ד אשר נרצח בשואה על קידוש השם במלחמתו בצורר הנאצי ועוזריהם ומרת הינדה גיטל גלפמן(לבית ריבק)ז"ל.

נכדתם של:

מר ישראל לייב גלפמן/הלפמן הכהן ז"ל ומרת חוה שפרינצה(לבית פישמן) ז"ל הי"ד אשר נרצחה בשואה על קידוש השם.

מר משה הירש ריבק(הלוי)ז"ל הי"ד אשר נרצח בשואה על קידוש השם יחד עם בתו הצעירה מניה בידי הנאצים ועוזריהם הפולנים במקום מחבואם 6 שבועות לפני סיום המלחמה,ומרת חיה רבקה ריבק(לבית קלפר)ז"ל הי"ד אשר נרצחה על קידוש השם במחנה ההשמדה סוביבור.

נינתם של:

מר שמואל איציק גלפמן/הלפמן הכהן ז"ל ומרת חיה יהודית גלפמן/הלפמן ז"ל.

מר שמחה ריבק(הלוי)ז"ל ומרת הניה שרה ריבק(לבית הוכמרק)ז"ל.

מר קלמן קלפר ז"ל ומרת מלכה קלפר(לבית רבינוביץ)ז"ל

מר משה פישמן ז"ל ומרת אסתר פישמן(לבית סינגר)ז"ל

ככל הנראה צאצאית של ר' יהודה בן קלונימוס(ריב"ק),וסבה משה צבי ריבק היה בן אחר בן שלו,ושל ר' מרדכי יפה "בעל הלבוש"

וזו מגילת היוחסין שלנו

אנו צאצאים ישירים של משפחות ושושלות רבניות,ששורשיהם הישירים מתחילים מ(ה"ה)רבי חיים לייזר זצ"ל הי"ד (בנו של הצדיק הנסתר ה"ה הר"ר בנימין מנחם{בייניש}ורצקי, זצוק"ל,)ואשתו מרת פייגה גיטל ורצקי ז"ל הי"ד(לבית רייזמן)נינתו של  הגה"ק מרן  האדמו"ר רבי דוד מורגנשטרן(האדמו"ר מקוצק השני) ואביו הרה"ק האדמו"ר רבי מנחם מנדל מורגנשטרן(ה"שרף מקוצק",האדמו"ר מקוצק הראשון ומייסד חסידות קוצק,מגדולי האדמורים בכל הזמנים),המהר"ל מפראג,השר רבי שאול ואהל קצנלנבוגן(מלך פולין ליום אחד),המהרש"ך,הרמב"ן,רש"י....שורשינו הישירים  מגיעים עד למלכים,נביאים, כהנים גדולים, אהרן הכהן ע"ה, ומגיעים לדוד המלך ע"ה והמלכה בת שבע,דרך בנם שלמה המלך ע"ה והמלכה נעמה העמונית, לאבשלום בנו השלישי של דוד המלך ע"ה,ולשפטיה בן אביטל-בנו החמישי של דוד המלך ע"ה, והנביאים:ישעיה, יונה,שמואל ואמו חנה הנביאה

=== זכותם תגן עליי===
מידע אודות משפחתנו נמצא ב:
# the unbroken chain

 1. the luria legacy
 2. The Jacobi Papers - IIJG.
 3. האדמו"ר מקוצק ו 60 האריות המקיפים אותו
 4. אהבת דוד השלם(על צאצאי הרה"ק דוד מורגנשטרן זצלל"ה זי"ע נ"י-האדמו"ר מקוצק השני).

כמו כן,סבי הרבא וסבתות הרבתות שלנו מוזכרים/ות באינציקלופדיות שונות,בספרות הרבנית,בויקיפדיה,וכמובן בספר התנ"ך

אנחנו צאצאים ישירים של שושלות: איסרליש,באב"ד, הגדול,היילפרין, הלוי הורוביץ, ווייל, טראבטו-קולון,טרבס(טרייוויש), יפה,לוריא, ליפשיץ,לנדאו ,מייזליש, מינץ,מירומי(אזולאי), מרגליות,סטאדן,סלומון,פרנקל,פרנקל תאומים, קוצק,קלונימוס,קצנלנבוגן,קרול, ראפופורט,רוטנבורג,ריבלין, שאכנא,שור, שמולמן,שפירא,שרענצל,תאומים

בין שאר המשפחות אליהן אנו צאצאים ישירים:

אברמוביץ,אדלר,אויערבך,איסנהיימר ,איסרליש, איסרלין,אלטשולר(איברליש),אליאס(דה וסול), אמריך,אנג"ל, אפשטיין, ארליך, אשד,אשכנזי,באב"ד, בירך,ביקנאו, בן אמנון,בן בצלאל-לווה,בן חזקיה,בן יוסף, בן נתן, בן ראובן, בן שמואל, בנבנישתי,בעריש, בצלאלס, בק,ברונובסקי, ברך, ברקוביץ,גאון, גוגנהיים,גולדמן,גולדשמיט, גומפשטיין,גינזבורג,גלפמן(הלפמן),גרינוולד,דה וסול(אליאס), דה לוניל, דזיאלובסקי, דלהינר,דרוקר, די ויזא,האברקשטן, הכהן,הלוי הלוי אידלס(שפירו) ,הלוי הורוביץ,הלוי כתבן,הלוי לנדאו, הלוי לנדא, הלוי סגל,הלוי שטיינברגר,הירש,הלטר(האלטער), הכהן,הלמן, הלפרין,הלר ולרשטיין, העשל חריף ,הרץ,ואזדל, וולך, וורשלר,ויגדרוביץ, ויטל,ויינגוט, וייל,ווירשלר,ורצקי/ הכהן- ווארצקי(ורטסקי)הכהן,זיידל, זילברברג,זליגמן,זלצמן,ז"ק, חיות, ,חריף,טראבוט,טראבוטו, טרבס, טריוויש,יעקובוביץ, יפה,יצחקי, כהנא,כ"ץ, כתבן, לוריא,לזרס, ליברמן,ליווא , לייב, לייבמן,ליפמן שרנצל,ליפשיץ,  ,לנדא, מאדיל,מונק, מורגנשטרן,מייזליש, מירומי(אזולאי) מרגוליס,מרגליות,מרמר,סג"ל, סג"ל הורוויץ,סופר,סטאדן, סינגר, סירקיס,סלומון,ספירו, פאם,פאיבוך, פוגל,פולק, פויליץ,פטרשהאגן, פינשבסקי,פישל,פישל(פייזל),פישמן,פרושינובסקי, פרנקל,פרנקל-תאומים,פרנקל תאומים למל ,פוהליץ,פרנקפורטר, ציריך,צרפתי, קאשי,קדוש, קולון, קופל-סגל,קלאוזנר,קלויבער,קלונימוס, קליינברגר,קצנלנבוגן,ואהל-קצנלנבוגן, קרא(קארו) ,,קרול, קרמר,קרקובר, רוזנטל, רומנר(ראמאנר),רונקל,ריבלין, ריבק, רייז,רייזמן,רייכהארט, ריסליסק,רפופורט,שור, שטיינברגר,שטרן ,שכנא,שמולמן,שפירא, שר, שרנצל,תאומים,תאומים למל.
המוצא שלנו הוא:אשכנזי,ספרדי,מזרחי

מצד אבי:אני כהן(דרך סבי),לוי(,מצד אמו-מדורות רחוקים יותר-משפחת הלוי הורוביץ).מצד אימי(כהן,דרך אביה,לוי דרך סבה של אימי-אביה של אמה)

I, haim wartski (HaCohen ),A direct descendant of rabbinical families and dynasties whose direct roots go to the holy  Rashi &King David and Queen Batsheva, through their son King Solomon and Queen Naama the Ammonite,to Shaftia ben Avital (the 5th son of King David) ,And I am son after son to Aharon HaCHOEN(the high priest), established the site in memory of my wonderful parents,The memory of their good deeds and their integrity are my consolation:

my Dearest and most beloved father MR. Israel wartski (HaCohen )z"l(A direct descendant of rabbinic families and dynasties Whose direct roots reach to King David& Queen Bat-Sheba Through their son King Solomon and Queen Naamah) , son of rabbi chaim lazer (HaCohen ) zt "l hy" d{direct descendant to kroll and teomim dynasties } and MRS. feiga gitel wartski(nee rajzman) z "l hy" d(g.granddauther of rebbe dovid morgenstern ztk"l-the admor of kozk) ,son of haZadik haNistar (one of the 36 righteous people) rebbe Benjamin menachem( Benasz) Wartski (HaCohen ) ztk "l ,son of Rabbi Mojzesz Majer Wartski, (HaCohen) zt"l(parnas&leader of kalisz},son of Rabbi Hersz Wartski (HaCohen)zt"l{Leader of the Jewish community in Kalish}. , my Dearest and most beloved mother: mrs.miriam malka (mania)z"l,daughter of MR. zvi hirsh hilel gelfman/helfman (HaCohen ) z"l hy"d and MRS. hinda gitel(rybak)z"l,son of MR. israel-srul leib(HaCohen) z"l,son of MR. shmel icyk(HaCohen) z"l,son of MR. israel-srul(HaCohen)z"l

this is our Megillat Yuhasin:

#
we are direct descendants of Jewish rabbinical Families and dynasties, My whole family in my father's side described in the books:

 1. the unbroken chain
 2. the luria legacy
 3. The Jacobi Papers - IIJG.
 4. the Rebbe of Kotzk and the 60 warriors surrounding him
 5. ahavas dovid

Ours great-grandfathers and great-grandmothers also written in various encyclopedias, Rabbinic literature, Wikipedia, and the Bible

: .Our direct roots go from haZadik haNistar rebbe  Benjamin menachem (Benasz) Wartski (hachoen) ztvk"l(Who was one of the 36 righteous), Through the holy rebbe menachem mendel morgenstern ztvk"l- the kozker rebbe(Founder of chassidut kozk)  and his son: the holy rebbe dovid morgenstern ztvk"l-the second admor of kozk through his dauther: The Rebbetzin rivka wajzngott-teomim(morgenstern) Through rabbinical families and dynasties and reach up to King david & Queen Bat-Sheba Through their son King Solomon and Queen Naamah, Aaron the High Priest, also to  Isaiah the Prophet, Samuel- the Prophet,Hannah-the Prophet.. . we are direct descendant of a dynasties:Babad ,eiger,frenkel,frenkel teomim, HaGadol( rabbinic dynasty),,HaLevi Horowitz, Halpern, Isserles ,Kalonymus,Katzenellenbogen,jaffe, kroll,landau,Lifshitz,luria, Margaliot,  Meisels ,Minz,MiRomi( Azulai),morgensten(Hassidut kozk),Rapoport,rivlin, Rothenburg,salomon,Shapira,Schrentzel, Shachna,Shmulman ,Shor,Staden, Trabotto-colon,Treves,WEIL 

. Among the families to whom we are direct descendants I will mention: Abramowicz,adler,Epshtein, Elias( Héliot de Vesoul),Altschuler (Eberles), angel,Ashkenazi, , Auerbach,Babad, bak, Benamnon , Ben Betzalel Loew,ben-nathan, Benveniste , Berech,berkowicz, ben Reuben,Betzalash , Birknow,bronowski,,chayes,Char, Colon ,de lunel,Delhiner, di visa,Drucker, DZIALOWSKI,EMMERICH,Erlich,Eshet, Feibusch ,Fischel, Fishel (Fiszel),fishman,fogel, Frankfurter,frenkel,frenkel-teomim,frenkel teomim lemel,Fum, ,gaon,gelfman, Goldman, Goldschmidt,Gompshtein ,greenwald(grynwald),Gugenheim,Günzburg,,halter,halperin, halevi,Halevi Eideles (Shapiro), HaCohen , HaLevi (Katvan),halevi horowitz,Halevi Landau, Halevi Segal,HaLevi Steinberger,halberkasten,Heliot de Vesoul,Helman, Hertz,heschel,heller wallerstein,Hirsch ,,Issenheimer, isserles,Isserlin, jaffe, zak,kara(caro),Kashi, kahana,katvan , katz, Katzenellenbogen, wahl-Katzenellenbogen, khana,Klauber,Kleinberger,Klonimus, Kloisner ,Krakover,Kramer, kroll,Lazars,Leib,Leibman ,lipman schrentzel,Leiberman ,lipshitz,Loew,luria,Margaliot ,Margaliyos, marmer,meisels, model,morgenstern,Moyzeszowa,munk, Petershagen, PINCZEWSKI, Pohelitz ,Polack, Pruszynowski, raiz,rajzman,rapoport,Raychert, Rislisk ,rivlin, romaner,ronkol,Rosenthal,rybak, salomon,Saltsman,schor,segal,Seligman, singer,sirkes ,shapiro,Shmulman ,spiro,sofer,Steinberger,steren,treves,treves-Ashkenazi,TRIVISCH , teomim, Theomim Lemmel,trabot, Trabotto ,tzarfati,Vigdarovich, vital,wajzngot,Walch ,Warschler/Wirschler ,wartski,weil, ,Yitzchaki,zaydel,jakubowicz, zylberberg,Zurich Our origin is: Ashkenazi, Sephardi, Mizrahi