Rabbi Joseph Messas

Is your surname Messas?

Research the Messas family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Rabbi Joseph Messas

Hebrew: יוסף משאש
Also Known As: "Josef", "Yossef", "Yosef", "Joseph"
Birthdate:
Birthplace: Meknes, Al Ismailia, Meknes-Tafilalet, Morocco
Death: January 25, 1974 (81)
Haifa, Haifa, Haifa District, Israel
Place of Burial: ב שבט תשל"ד, ב שבט תשל"ד, ב שבט תשל"ד, בית העלמין שדה יהושע, חיפה, ישראל
Immediate Family:

Son of Rabbi Haim Messas and Simha Messas b. Benzeno
Husband of Private and Simha Cohen Scali
Ex-husband of Rachel Elkrief
Father of Elie Eliaou Messas; Private and Private
Brother of Mira Toledano
Half brother of Judah Yehouda Messas; Yédidia Messas; Sidi Haim Messas and Zohra Berdugo

Managed by: David Elkouby
Last Updated:
view all 14

Immediate Family

About Rabbi Joseph Messas

GEDCOM Note

עליה מרוקו לישראל

GEDCOM Note

Y

GEDCOM Note

<p><p dir="rtl">מתוך ויקיפדיה:</p></p><p><p dir="rtl">הרב יוסף משאש (ה'תרנ"ב (1892) - ב בשבט ה'תשל"ד (25 בינואר 1974)), דיין, פוסק, משורר ואיש ציבור. כיהן כרבה הראשי של חיפה. בן דודו של הרב שלום משאש.</p></p><p><p> </p></p><p><p dir="rtl">הרב יוסף משאש נולד בעיר מקנס שבמרוקו, בחודש סיון שנת תרנ"ב. בצעירותו למד בישיבה שהקים הרב הלפרין במקנס, תוך שהוא לומד בעיקר תורה והלכה; את ידיעותיו באותם שנים ניתן לשפוט גם לפי מכתבים ששלח בגיל 16 (1907) והתפרסמו בהמשך באוצר המכתבים (בחתימתו היו"ם, הצעיר יוסף משאש). בגיל 31 (1924) נבחר לכהן כרבה הראשי של העיר תלמסאן שבאלג'יר; תפקיד אותו ביצע במשך 17 שנה. בהמשך, לאחר פטירת הרב משה טולידאנו, חזר לעיר מקנס כדי לשמש כדיין. הרב יוסף משאש היה בעל מהלכים במסדרונות השלטון, תוך שהוא זוכה לכבוד ממלך מרוקו. הוא זכה לאות כבוד מהמלך ומשר החינוך. קשריו אלו הועילו לו לצורך פעילות לטובת היהודים.</p></p><p><p> </p></p><p><p dir="rtl">בשנת תשכ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר חיפה. בתחילה סירב לכהן כרב בחיפה, למרות מעמדו הרם במרוקו; אךלחץ של ראש העיר (אבא חושי) וההסכמה שהוא ייבחר ללא התנגדות, הובילו להסכמתו, והרב יוסף משאש החל לכהן כרבה הראשי הספרדי של העיר חיפה בשנת תשכ"ח. בתפקיד זה החזיק עד פטירתו.</p></p><p><p> </p></p><p><p dir="rtl">לרב משאש היה חוש אמנותי רב, וביטוי לזה ניתן לראות בעיטורים הגראפיים שעל שערי ספריו, אותם צייר בעצמו. כמו כן בספריו השונים, ובעיקר בספרו "נר מצוה", פזורים שיריו השונים; כגון שירו לכבוד חג העצמאות (נר מצוה, עמ' קעו) ושירו לכבוד הרמב"ם (נר מצוה, עמ' רד).</p></p><p><p> </p></p><p dir="rtl">הרב יוסף משאש חיבר 48 ספרים</p>

GEDCOM Note

GEDCOM Source

MH:S5 ויקיפדיה

GEDCOM Source

MH:SC203 ראה בהערות 0

GEDCOM Source

MH:S4 אהרון בן חסין מטה אהרון מוה"ר יוסף טרדוגו זצ"ל, נולד בשנת תקס"ב בעיר "מקנאס", בן הגאון ר' יהודה ברדוגו זצ"ל, היה עילוי בעל כשרונות נעלים, מפליא בלימודים, התקיים בו "בוצין בוצין מקטפיה ידיע" )מילדותו נכר אדם אם טוב הוא(, גדל בין רבנים גדולים, עליו אמרו חכטי דורו "וזרח השמש ובא השמש" היות ובשנה שבה נולד ד' יוסף ז"ל נלב"ע הגאון ר' יקותיאל ברדוגו זצ"ל )עיין עליו(. בהיותו בן טו"ב שנים שנת תק"ף נלב"ע הגאון רי פתחיה ברדוגו זצ"ל )עיין עליו( והזמינו את ר' יוסף ז"ל לשדת בקודש ונמנה בבית דין של ארבעה )הרב המבי"ן מחבר ספר "לב מבין", הגאון אביר יעקב ברדוגו מחבר ספר "שופריה דיעקב" והגאון ר' חיים טולידאנו, זכר כולם לחיי עד(. עברו עליו ועל משפחתו צרות רבות )עיין בהקדמת המוה"ל לספר "כתונת יוסף" חלק ג', עם נל הצרות לא מש מאהולה של תורה, עשה הסגר כמה שנים ולא יצא לשוק כי אם בעש"ק, כדי לקבל מהנדיבים את ההקצבה הרגילה עבור תלמידי חכמים שנלמדו בישיבתו. רבנים דגולים הוסמכו על ידו וביניהם הרה"ג אברהם בן חסיז )סבו למחבר ספר זה( והרה"ג שלום משאש זלה"ה מחבר ספר "דברי שלום". ר' יוסף ז"ל היה רב ועצום בישראל, הניח אחריו כמה חבורים, מהם הודפסו כבר ומהם עדיין בכתב יד: ספר כתרות יוסף - שו"ת, ספר השרשים - דינים ע"ס א"ב ג"ח, ספר מגלה עמוקות, כותנות יוסף על הרמב"ם, והרבה ספרים אחרים. בהקדמה לספרו "השרשים" חלק ג' כותב עליו כמה"ר משה מאיר חי אליקים זצ"ל... נודע שמו לתפארת, טימיו אנו שותים, ומפיו אנו חיים, צרי ומרפא לכל מכאובינו, וכל שודש ושודש, ענף וענף, נמצא מרגניתא טבא, וכמה"ר יההטע סררוגו זצ"ל כתב עליו בהקדמה "הספר הנכבד הזה, אבקת דוכל הוא, ריח נחוח באפי כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מגד תבואות מפרי קודש משפטים ישרים במקצוע הגדול בתורתנו הק- דושה, אינו צדיך לכל נוליץ, כי מצדו כולו אומר כבוד, מעשה רב גאון מפורסם הור יוסף חי אתקרי, צדיק באמונתו, לעשות מלאכתו וכו'.

GEDCOM Source

MH:SC204 רמה רמה <p>מ ו ה ״ ר י ו ס ף משאש של י ט ״ א : י ל י ד מ ק נ א ס ש ב מ</p><p>ר ו ק ו ב ש נ ת ת ד נ ״ ב . ב נ ו של ה צ ד י ק</p><p>ה ח ס י ד ע י רו ק ד יש כ מ ו ה ר ״ ר ח * פ מ ש א ש זצ״ ל .</p><p>ל מ ד ב ישי ב ת ״עץ חי ים״ ב ר אשו ת ו ש ל ה א ד מ ו ״ ר</p><p>ה ח ס י ד כ מ ו ח ר ״ ר ח י י ס כ ר ד ו ג ו זצ״ל .</p><p>ב ש נ ת ת ר פ ״ ד כהן כ ר ב ר אשי ב ע י ר ״ ת ל מ ס א ן ״</p><p>שב א ל ג י ר , ו ישב שם ט ו ״ ב שנ י ם , ו א ח ר י כן נ ת מ נ ה</p><p>ל ח ב ר ב י ת הדין ב ע י ר מ ו ל ד ת ו ״ מ ק נ א ס ״ , שנ י ם</p><p>ר ב ו ת כהן ב ת פ ק י ד של סג ןא ב ב י ת דין, ב ב י ת</p><p>דיגו ש ל ח ח ס י ד מ ו ה ״ ר ר פ א ל כ ד ו ד ט ו ל י ד א נ ו</p><p>זצ׳׳ל (ע״ע), ו י ב ל ה ״ ט ואר ו כ י ם ה ר ה ״ ג מ ו ה ״ ר</p><p>י ו ס ף מ ש א ש ומוה״ ר ב ר ו ד ט ו ל י ד א נ ו י חשל ״ א</p><p>ב כ מ ה ״ ר א ב ר ה ם זצ״ ל .</p><p>ר׳ י ו ס ף של י ט ״ א ש מ ש ר א ב ״ ד ל ע י ג י השד ר ד</p><p>ל כ ל מ ר ו ק ו , ה י ה ד מ ו ת מ ו פ ת י ת , ח ב י ב ו מ כ ו ב ד</p><p>ע ל ה ב ר י ות , א ה ב א ת ה ב ר י ו ת , איש ה מ ו ס ד ו ה ח ס ד ,</p><p>ב ע ל ה ד ר ת פ נ י ם .</p><p>ב י ו ם ט׳ ב נ י ס ן ש נ ת תשכ ״ ד ע ל ה ל א ר ץ ושנ ה</p><p>א ח ר י כ ן נ ב ח ר ל ת פ ק י ד ר ב ר אשי ל ח י פ ה . מ ר ב ת</p><p>ה ו ר ה ב ר ב י ם , נ ת ק י י ם ב ו ב ב ו ק ר ז ר ע ז ר ע ך ו ל ע ר ב</p><p>א ל ת נ ח י ד י ך , ה ק י ם ת ל מ י ד י ם ב צ ע י ר ו ת ו ו ב ז ק נ נ</p><p>ו ת ו כ ן י ר ב ו .</p><p>ח ב ר כ־ 48 ס פ ר י ם , ח ל ק מ ה ם יצא ב ד פ ו ס וב״ד,</p><p>ע ו ד י ד ה ר ב של י ט ״ א נ ט ו י ה י ״ ר שי ז כ ה ל ה ס יץ</p><p>כ ל מ ע י נ ו ת י ו ח ו צה .</p><p>ה ג י ה ח ב ו ר י ם ר ב י ם , ויש ל ו ה ר ב ה ה ק ד מ ו ת</p><p>ב ה ר ב ה ח ב ו ר י ם , ה ק ד מ ו ת ב ע ל י ת ו כ ן ר ב , ס ג נ ו ן</p><p>עשי ר , מ ל ו ט ש ומגוון, מ כ ו נ ה בשם ע ט ר ת צ ב י</p><p>ו צ פ י ר ת ת פ א ר ת , ג ב ו ר ח י ל ב מ ל ח מ ת ה ש ל ת ו ר ה ,</p><p>ס י נ י ו ע ו ק ר ה ר י ם , ושמ ו נ ו ד ע בשע ר י ם , א ו צ ר ה ח כ מ ה ה מ ד ע ו המל י צ ה , ה ו ד פ נ י ו ב ז י ה ד א י ש ־</p><p>משא , ה ר ה ״ ג , מע ו ז ומג ד ו ל , ב נש״ ק כ מ ו ה ״ ד ד ב</p><p>ה ו ד י ו ס ף משאש יהשל ״א. יאר י ך ימים ע ל מ מ ל</p>כ ת ו ו י רב ו כ מ ו ת ו ב ישר א ל אכ י ״ ר 4

GEDCOM Source

MH:S500005 אילן היוחסין העולמי של Geni MyHeritage אילן היוחסין העולמי של Geni נמצא ב-<A href="http://www.geni.com" target="_blank">www.Geni.com. האתר Geni הוא בבעלות MyHeritage ומתופעל על ידה. 40000 Collection

GEDCOM Source

MH:SC205 http://www.myheritage.co.il/research/collection-40000/%D7%90%D7%99%... http://www.myheritage.co.il/research/collection-40000/%D7%90%D7%99%... <p>Rabbi Yoseph Messas
מין: זכר
אב: Rabbi Haim Messas
אם: Simha Messas b. Benzeno</p> 4

GEDCOM Source

MH:S500005 אילן היוחסין העולמי של Geni MyHeritage אילן היוחסין העולמי של Geni נמצא ב-<A href="http://www.geni.com" target="_blank">www.Geni.com. האתר Geni הוא בבעלות MyHeritage ומתופעל על ידה. 40000 Collection

GEDCOM Source

MH:SC206 https://www.myheritage.co.il/research/collection-40000/%D7%90%D7%99... https://www.myheritage.co.il/research/collection-40000/%D7%90%D7%99... Rav Yossef Messasמין: זכרלידה: 1892פטירה: 1974אב: Rav Haim Messasאח/אחות: Mira Toledano לבית Messas 4

view all 14

Rabbi Joseph Messas's Timeline

1892
June 7, 1892
Meknes, Al Ismailia, Meknes-Tafilalet, Morocco
1923
March 12, 1923
מקנס מרוקו
1964
March 22, 1964
Age 71
ישראל
March 22, 1964
Age 71
קרית שמואל חיפה
1964
Age 71
1974
January 25, 1974
Age 81
Haifa, Haifa, Haifa District, Israel
January 25, 1974
Age 81
ב שבט תשל"ד, ב שבט תשל"ד, ב שבט תשל"ד, בית העלמין שדה יהושע, חיפה, ישראל