Susanna van Oostdijk

Is your surname van Oostdijk?

Research the van Oostdijk family

Susanna van Oostdijk's Geni Profile

Records for Susanna van Oostdijk

2,045 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Susanna van Oostdijk

Birthdate: (63)
Birthplace: Brielle, South Holland, The Netherlands
Death: August 2, 1661 (63)
The Hague, The Hague, South Holland, The Netherlands
Place of Burial: The Hague, The Hague, South Holland, The Netherlands
Immediate Family:

Daughter of Pieter van Oostdijk
Wife of Arnoldus Geesteranus
Mother of Justus Geesteranus van Loevestein

Managed by: George J. Homs
Last Updated:

About Susanna van Oostdijk

OOSTDIJK, Susanna van (geb. Brielle 4-10-1597 – gest. Den Haag 2-8-1661), volgde haar verloofde in gevangenschap. Dochter van Pieter Oostdijk (gest. ca. 1619), lid van de Brielse vroedschap. Susanna van Oostdijk trouwde op 22-12-1627 op Slot Loevestein met Arnoldus Geesteranus (1593-1658), remonstrants predikant. Uit dit huwelijk werden 8 of 9 kinderen geboren, van wie 2 dochters en 2 zoons de volwassen leeftijd bereikten.

Over de achtergrond van Susanna van Oostdijk is weinig bekend. Zij moet de dochter zijn geweest van Pieter Oostdijk, een stadsbestuurder van Brielle – de naamlijsten van de vroedschap van Brielle zijn onvolledig – die vanwege zijn remonstrantse sympathieën bij de wetsverzetting van 1618 van het kussen is gestoten. Kort hierna moet hij zijn gestorven. In diezelfde tijd werd Arnoldus Geesteranus, een jonge predikant te Schelluinen (bij Gorinchem) aan wie Susanna trouwbeloften had gedaan, uit zijn ambt gezet omdat hij niet in alle opzichten instemde met de besluiten van de Dordtse Synode. Susanna van Oostdijk bleef in Brielle wonen om haar zieke moeder te verzorgen, terwijl haar verloofde een min of meer zwervend bestaan leidde. Onder deze omstandigheden gaf hij Susanna haar woord terug. Enkele jaren later (in 1624) werd hij in Amsterdam gevangengenomen en na enkele maanden overgebracht naar Slot Loevestein. Daar zaten al enkele remonstrantse predikanten gevangen, wiens vrouw en kinderen toestemming was verleend bij hen te wonen op het slot. (Zie Isabella van Hattem).

Pas na acht jaar zag Susanna van Oostdijk haar oude verloofde terug. In 1626 werd het regime op Loevestein versoepeld, en Geesteranus kwam op het idee om zijn vroegere verloofde uit te nodigen voor een bezoek. Haar moeder was inmiddels overleden. Susanna was nog steeds niet getrouwd, ondanks de vele aanzoeken die haar werden gedaan. Geesteranus zelf noemt haar in dit verband een trouwe heldin die ‘niettegenstaande zij van veel andere vrijers werd verzocht, de courage nam met mij te trouwen’ (‘Aanteekening’, 213). Het huwelijk werd op 22 december 1627 op Slot Loevestein ingezegend door haar schoonvader Jodocus Geesteranus, rechtzinnig predikant te Gorinchem. Hun eerste kind werd precies negen maanden na de bruiloft – op 21 september 1628 – geboren. Dit kind stierf nog dezelfde dag, maar twee andere kinderen die op Loevestein werden geboren, bleven in leven. Zoon Justus, geboren op 14 april 1631, zou zich later Justus Geesteranus van Loevestein noemen.

In de nacht van 19 op 20 juli 1631 wist Arnoldus Geesteranus met enkele medegevangenen te ontsnappen. Hun vrouwen, onder wie Susanna van Oostdijk, bleven op Loevestein achter. Zij dienden een rekest tot vrijlating in, en mochten inderdaad kort hierna het slot verlaten. Susanna moet hierop korte tijd in Rotterdam hebben gewoond, maar al snel vestigde zij zich in Den Haag, waar haar man als predikant was beroepen. In 1637 verkocht hij het huis in Brielle dat zij nog steeds bezat. Zij stierf drie jaar na haar man, en is begraven in de Oude Kerk, in het familiegraf waar ook Geesteranus was begraven.

De naam van Susanna van Oostdijk is de geschiedenis ingegaan als ‘de Loevesteinse bruid’. Haar levensverhaal is overgeleverd dankzij de brieven van Geesteranus en andere remonstrantse zegslieden. In de achttiende en negentiende eeuw is haar huwelijkstrouw veelvuldig bezongen in gedichten, verhalen en toneelstukken. Het beroemdste is het gedicht dat Tollens over haar schreef in 1848.

In English:

Oostdijk, Susanna van (born 4-10-1597 Brielle - gest Hague 2-8-1661.), Followed her fiancé in captivity. Daughter of Pieter Oostdijk (d. about 1619), a member of the town council Brielle. Susanna Oostdijk married on 22-12-1627 in Loevestein Arnoldus Geesteranus (1593-1658), Arminian preacher. From this marriage eight or nine children were born, of whom two daughters and two sons reached adulthood. About the background of Susanna Oostdijk little is known. It must have been the daughter of Pieter Oostdijk, city director of Brielle - lists the name of the town council of Brielle are incomplete - that because of his Arminian sympathies is bumped at the law about-face from 1618 of the pillow. Shortly after he has died. At the same time Arnoldus Geesteranus, a young preacher Schelluinen (in Gorinchem) was Susanna who had made ​​vows put out of office because he did not agree in all respects with the decisions of the Synod of Dort. Susanna Oostdijk continued to live in Brielle to take care of her sick mother while her fiancé led a more or less nomadic existence. Under these circumstances, he gave her Susanna word back. A few years later (in 1624), he was imprisoned in Amsterdam and after a few months transferred to Loevestein. There were already some Arminian preachers caught, whose wife and children had been authorized to attend the lock with them. (SeeIsabella vanHattem). Only after eight years saw Susanna Oostdijk her former fiancé back. In 1626 the regime was eased on Loevestein and Geesteranus had the idea to invite for a visit. His former fiancee from Her mother was now deceased. Susanna was still not married, despite the many marriage proposals to her were made. Geesteranus himself calls it in this regard a faithful heroine who 'they, nevertheless many other suitors were invited, took the courage to marry me "(" Aanteekening', 213). The wedding was on December 22, 1627 at Loevestein blessed by her father Jodocus Geesteranus, orthodox preacher in Gorinchem. Their first child was exactly nine months after the wedding - born - on September 21, 1628. This child died the same day, but two other children who were born at Loevestein survived. Son Justus, born April 14, 1631, would Justus Geesteranus Loevestein call later. During the night of 19 on July 20, 1631 Arnoldus Geesteranus escaped. Single inmates Their wives, including Susanna Oostdijk, Loevestein remained behind. They presented a petition to release in, and were in fact shortly after leaving the lock. Susanna needs to address briefly lived in Rotterdam, but soon settled in The Hague, where her husband was a minister professions. In 1637 he sold the house in Brielle that they still possessed. She died three years after her husband, and is buried in the Old Church, in the family plot where Geesteranus was buried. Name Susanna Oostdijk entered history as "the Loevesteinse bride. Her life story is narrated through the letters of Geesteranus remonstrant and other informants. In the eighteenth and nineteenth centuries is her chastity frequently celebrated in poems, stories and plays. The most famous is the poem that Tollens wrote about her in 1848.

view all

Susanna van Oostdijk's Timeline

1597
October 4, 1597
Brielle, South Holland, The Netherlands
1631
April 14, 1631
Age 33
Poederoijen, Zaltbommel, Gelderland, The Netherlands
1661
August 2, 1661
Age 63
The Hague, The Hague, South Holland, The Netherlands
????
The Hague, The Hague, South Holland, The Netherlands