Thorkild Christian Dahl, til Moesgaard Gods ved Aarhus

How are you related to Thorkild Christian Dahl, til Moesgaard Gods ved Aarhus?

Connect to the World Family Tree to find out

Thorkild Christian Dahl, til Moesgaard Gods ved Aarhus's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Thorkild Christian Dahl, til Moesgaard Gods ved Aarhus

Birthdate:
Birthplace: Århus Mølle, Århus, Danmark
Death: April 04, 1872 (64)
På Moesgård Gods ved Århus, Mårslet, Ning, Aarhus amt, Danmark (Denmark)
Place of Burial: Mårslet, Aarhus amt
Immediate Family:

Son of Johannes Frederiksen Dahl, til Århus Vandmølle and Kirsten Terkildsdatter Fogh, til Århus Vandmølle
Husband of Eleonore Emilie Dahl
Father of Caroline Margrethe Eleonore Emilie Bang and Anna Kirstine Gertrude Frederikke Bothilde Thora Dahl, til Moesgård Gods
Brother of Carl Bodilius August Dahl; Frederik Anton Birch Dahl, til Buderupholm i Aalborg Amt; Johanne Kirstine Elisabet Dahl; Johannes Dahl and Julius Joakim Dahl

Occupation: Cand.jur. Stiftamtmand i Aarhus, kammerherre. Ejer af Moesgård
Managed by: Private User
Last Updated:

About Thorkild Christian Dahl, til Moesgaard Gods ved Aarhus

http://runeberg.org/dbl/4/0143.html

Dahl, Torkild Christian, 1807-72, Politiker, Stiftamtmand, blev født i Aarhus n. Sept. 1807 og var en Broder til ovennævnte C. B. A. D. Han dimitteredes fra Aarhus Skole 1827, blev 1834 juridisk Kandidat og efter nogle Aars Virksomhed som Amts- og Herredsfuldmægtig 1837 Overretsprokurator ved Viborg Overret. I 1838 kjøbte han sammen med en Ven Mosgaard (ved Aarhus) med Gods og blev 1844 Eneejer af dette smukke Herresæde. Allerede tidlig sluttede han sig til det national-liberale Parti, blev 1847 valgt til Stænderdeputeret for Sædegaardsejerne i Aarhus Stift og mødte i Viborg 1848. I dette bevægede Aar, hvor en stor Del af Jylland var besat af preussiske Tropper, var han fra Maj til Okt. konstitueret Amtmand i Skanderborg Amt. Til den grundlovgivende Rigsforsamling valgtes han i Aarhus Amts 3. Kreds, og han var Sekretær i Grundlovsudvalget, et Hverv, som stillede store Fordringer til Indsigt og Arbejdsevne. Ogsaa han blev, som andre af Grundlovens Fædre, strax Offer for den demokratiske Strømning og faldt igjennem i sin Kreds ved Valget i Dec. 1849, men valgtes endnu i samme Maaned til første Landstingsmand for 9. Kreds. Uden at være nogen fremragende Taler tog han gjennem en Række Sessioner livlig Del i det parlamentariske Arbejde og sad ligeledes fra 1856 i Rigsraadet. I denne Periode havde han tillige adskillige offentlige Tillidshverv; han var Medlem af den i 1849 nedsatte store Landbokommission, i 1851 – 52 Taxationskommissær paa Statsgodserne, Medindbyder til og Medbestyrer af den jyske Kreditforening, fra 1852 Meddirektør for Daareanstalten ved Viborg. I Okt. 1855 modtog han under Unsgaard Posten som Chef for Indenrigsministeriets 2. Departement, og i 1858 blev han Stiftamtmand i Aarhus, hvormed senere fulgte Udnævnelse til Kammerherre.

10 Aar efter nødte svageligt Helbred ham til at søge sin Afsked, og Natten mellem 4. og 5. April 1872 døde han paa Mosgaard. 28. Maj 1852 havde han ægtet Eleonore Emilie Andersen (Datter af Skibskapitajn A.), som overlever ham. D. var en ualmindelig fint dannet Mand med mange aandelige Interesser. Han var Medstifter af det jyske historisk-topografiske Selskab og var nøje fortrolig med Fædrelandets Litteratur og Historie. Ved Siden deraf var han praktisk dygtig, en udmærket Forretningsmand og en samvittighedsfuld Embedsmand. Aarhus skylder ham Anlægget af Fredensgade og nogle tilstødende Gader, det første Skridt fremad til Byens hurtige Udvidelse.

Illustr. Tid. XIII, 279. Erslew, Forf. Lex. F. Barfod, Dansk Rigsdagskal.

C. St. A. Bille.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thorkil Christian Dahl (1807-1872) blev 11. september 1807 født på Århus Mølle. Han var søn af den velhavende mølleejer, kaptajn og overkrigskommissær Johannes Dahl (1775-1815) og Kirstine Fogh (1780-1855), der fik seks børn. Efter Johannes' død, giftede Thorkils mor Kirstine sig i 1823 med Christian Thansen Guldager (1786-1834), der havde Bygholm Mølle. Kirstine og Christian fik ingen børn.Thorkil Dahl gik på Århus latinskole, og blev uddannet latinsk jurist på Københavns Universitet, i øvrigt sammen med Orla Lehmann. Herefter blev han overprokurator (overretssagfører) i Viborg.

view all

Thorkild Christian Dahl, til Moesgaard Gods ved Aarhus's Timeline

1807
September 11, 1807
Århus Mølle, Århus, Danmark
1853
November 1, 1853
Moesgaard, Mårslet, Ning, Aarhus amt, Danmark (Denmark)
1861
April 5, 1861
Moesgård, Mårslet, Ning, Aarhus amt, Danmark (Denmark)
1872
April 4, 1872
Age 64
På Moesgård Gods ved Århus, Mårslet, Ning, Aarhus amt, Danmark (Denmark)
April 10, 1872
Age 64
I Parken ved Moesgård Gods, Mårslet, Aarhus amt