Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Finland and Karelia - General naming standard

Back to the main page of Finland and Karelia project


General naming standard

It is important that a standard name is used at least in one language page of the profile, because Geni is a common family tree database. Otherwise there is a risk that later we have to merge enormous "shadow trees". The standard names vary typically by region and by religion-cultural background of a person.

About standard names: the spelling of Finnish or Karelian first names is standardized as carefully as possible to their Finnish and Karelian general form. Such a procedure brings benefits: avoiding false guesses about popular forms of names, and avoiding formation of double profiles in Geni, and facilitating the creation and use of directories and Geni database. More about this subject (in Finnish): Sirkka Paikkala: Etunimet sukututkimuksessa. Sukutieto 1997:1, s. 19-24. Standard names by region and by religion-cultural background for the Finland and Karelia project are developed by project Finland and Karelia - Normalized first names by region. It is of outmost importance to note that the standard names are different from straightforward "translation to Finnish" of a name. It is also important to note that Swedish-language baptismal names for Swedish-speaking persons have a standard name in Swedish.

Use of language pages of a profile

There two schools of though among the Finnish genealogists: some would like the names to be standardized into Finnish, and some would like them to stay as in the baptismal records. We use a solution, where both schools are taken into account: the names are added in both ways, using Geni's profile language pages. This solution also prevents the creation of double profile branches ("shadow trees").

Known name

If the name used by a person is known, this name is used instead of the standard name.

Different spoken language w.r.t. the baptismal record language

If the person spoke Finnish or Karelian, and the baptismal record is in Swedish or Russian:

 • Insert the name in the Finnish or Finnish-Karelian standard form on the English and/or Finnish and/or Karelian language page
 • Insert the name in Swedish or Russian on the Swedish or Russian language page (the Russian name with Cyrillic alphabet)

Same spoken language w.r.t. the baptismal record language

If the person spoke the same language as the baptismal record is written (Swedish, Russian), the name is not standardized, but there is need write it in the standard form to the English language page.

The language used by a person is not known

If the language used by a person is not known, and he/she is clearly from a region where two or more different languages are very likely to be spoken languages (especially the Ostrobothnian coast), the baptismal name for the Swedish or Russian language is primarily recorded according to the church book language.

Surnames

The last surname used is entered in the upper surname field. The birth surname and previous surnames are entered separated by commas in the lower surname field.

For women, only birth surnames are written - they kept their original names from their birth to the end of their lives. There are two exceptions to this: (1) women whose surnames are changed to their husbands' surnames (this habit became more common in upper class of the society in the 1800's), and (2) women who died after the beginning of 20th century (and especially after the surname legislation).

Other name forms

Other name forms, such as different name forms present in the church books, can be added to "Known also as" field. The old Finnish female names ending with -tar or -tär can be written here.

No slashes

It is not recommended that different name forms are combined with slash (e.g. Valborg/Valpuri/Wappu/Walborg Kinnunen/Kinnutar/Kinnu) -- this only increases the work load of people carrying out merges in the tree.

Patronyms

Patronym (or matronym in the case of children born outside of marriage) is written normally only to persons who were born before year 1900.

Western Finnish names

According to the tradition of Western Finland, patronyms were most commonly used, and an additional name was often used. The difference between an additional name and a surname is that the additional name usually changed for both men and women according to their place of residence, and was not inherited like the surname. The most common additional name was the name of the house, but the name of the village or the island, where the house was located, was also used as an additional name. Finland's first law on surnames came into force in 1920, which made the surname compulsory for everyone and left out the use of additional names.

The additional name can be added to the surname field in Geni. Multiple consecutive additional names are separated by a comma. Names should not be combined with a kernel or hyphen or otherwise written together. Similarly, the soldier name can be entered in the surname field.

Names in Olonets, White Sea, Tver, Tikhvin and Valday Karelia

If the person in question was born or lived in Olonets, White Sea, Tver, Tikhvin or Valday Karelia, the name is in the format:

Firstname Patronym Finnish-Karelian surname-Russian surname. For example, "Arhippa Ivaninpoika Maaninen-Manijev" to the Finnish language page, and "Архип Иванов Маниев" to the Russian language page.

In the Russian patronyms, the form used before the Russian Revolution is used, like Ivanov, Ivanova (Иванов, Иванова), not Ivanovitš, Ivanovna (Иванович, Ивановна).

Suomi ja Karjala - Yleinen nimistandardi

Takaisin Suomi ja Karjala -projektin pääsivulle


Yleinen nimistandardi

Koska Geni on yhteinen sukupuutietokanta, on tärkeää että yhdistämiset tapahtuvat riittävän ajoissa, jotta ei jouduttaisi yhdistämään valtavia tuplaprofiilioksia ("varjopuita"). Siksi käytämme vähintään yhdellä välilehdelle normimuotoa nimille. Norminimimuoto vaihtelee alueittain ja uskonnollis-kulttuurisen taustan mukaan.

Kielivälilehdet tulivat käyttöön vasta 2014 (https://www.geni.com/blog/new-on-geni-multilingual-profiles-386125.html), eli 7 vuotta Genin aloittamisen jälkeen. Tiedot profiileissa jotka luotiin ennen 2014 tulivat automaattisesti oletusvälilehteen, eli englanninkieliseen.

Norminimistä: suomen- ja karjalankielisten etunimien kirjoitusasut normaalistetaan mahdollisimman varovaisesti suomen- ja karjalankieliseen yleisasuunsa. Tällainen menettely tuo hyötyjä: vältetään kansanomaisia nimimuotoja koskevat väärät arvaukset, toiseksi vältetään Genissä tuplaprofiilioksien muodostumista ja helpotetaan hakemistojen ja Geni-tietokannan laadintaa ja käyttöä. Enemmän asiasta: Sirkka Paikkala: Etunimet sukututkimuksessa. Sukutieto 1997:1, s. 19-24. Suomi ja Karjala -projektin norminimiä alueellisesti ja uskonnollis-kulttuurisen taustan mukaan jaoteltuina kehittää projekti Suomi ja Karjala - normalisoituja nimiä alueittain. On ensiarvoisen tärkeää huomata, että norminimi on eri asia kuin suoraviivaisesti "suomennettu nimi", ja niinikään on tärkeää huomata, että ruotsinkielisten ruotsinkielisillä kastenimillä on myös ruotsinkielinen norminimi.

Profiilin kielivälilehtien käyttö

Suomalaisten sukututkijoiden keskuudessa on kaksi ryhmittymää, jotka ajattelevat nimimuodoista eri tavalla: toinen suosii suomenkielisiä norminimiä ja toinen suosii kastenimiä. Käytämme ratkaisua, jossa molemmat ryhmittymät on otettu huomioon: nimet tulevat molemmilla tavoilla käyttäen Genin profiilin kielivälilehtiä. Ratkaisulla torjutaan myös varjopuiden syntymistä.

Tunnettu nimi

Jos henkilön käyttämä nimi tunnetaan, käytetään sitä nimimuotoa norminimen sijaan.

Erikielisyys kastemerkintään verrattuna

Jos henkilö on suomen- tai karjalankielinen, ja kastemerkintä on ruotsiksi tai venäjäksi:

 • englannin- ja/tai suomenkieliselle ja/tai varsinaiskarjalankieliselle välilehdelle: nimi suomalaisessa tai suomalaiskarjalaisessa normimuodossa, ja
 • ruotsin- tai venäjänkieliselle välilehdelle kastenimi ruotsiksi tai venäjäksi (venäjänkielinen nimi venäjänkielen aakkosjärjestelmää käyttäen).

Samankielisyys kastemerkintään verrattuna

Jos henkilö on samankielinen kuin kastemerkintä (ruotsi, venäjä), ei nimeä normaalisteta suomeksi, mutta se on tarpeen kirjoittaa normimuodossa englanninkieliselle välilehdelle.

Henkilön käyttämää kieltä ei tunneta

Jos henkilön käyttämää kieltä ei tunneta, ja hän on kotoisin selkeästi seudulta, jossa kaksi tai useampi eri kieltä ovat hyvin todennäköisiä puhuttuja kieliä (erityisesti Pohjanmaan rannikko), kirjataan ensisijaisesti kastenimi ruotsin- tai venäjänkieliselle lehdelle kirkonkirjakielen mukaan.

Sukunimet

Viimeisin käytössä ollut sukunimi kirjataan ylempään sukunimikenttään. Syntymäsukunimi ja aiemmat sukunimet kirjataan pilkuilla erotettuina alempaan sukunimikenttään.

Naisten sukunimiksi kirjataan vain syntymänimi, sillä naiset pitivät sukunimensä syntymästä hautaan. Poikkeuksia käytäntöön on kaksi: ne naiset, joiden sukunimi on kirkonkirjoissa muutettu miehen sukunimeksi (tapa alkoi ns. ylemmissä yhteiskuntaluokissa 1800-luvulla) ja 1800- ja 1900-luvun vaihteen jälkeen kuolleet naiset (erityisesti sukunimilain voimaantulon jälkeen).

Muut nimimuodot

Muita nimimuotoja, kuten kirkonkirjoissa esiintyviä eri nimimuotoja, voi lisätä "tunnetaan myös" laatikkoon. Esimerkiksi naisten vanhat nimimuodot, jotka päättyvät -tar/-tär, voi kirjata tähän kohtaan.

Ei vinoviivoja

Erilaisia nimimuotoja ei suositella myöskään yhdistettäviksi vinoviivalla (esim. Valborg/Valpuri/Wappu/Walborg Kinnunen/Kinnutar/Kinnu) -- tämä lisää vain yhdistäjien työtä ja aiheuttaa virheitä vietäessä tietoja GEDCOM-tiedostolla Genistä muihin ohjelmistoihin.

Patronyymit

Patronyymi (tai matronyymi aviottomien lasten tapauksessa) kirjoitetaan tavallisesti vain henkilöille, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1900.

Länsisuomalaiset nimet

Länsisuomalaisen perinteen mukaan käytettiin yleisimmin patronyymejä, ja usein käytettiin myös lisänimeä. Lisänimen ja sukunimen ero on siinä, että lisänimi yleensä vaihtui sekä miehillä että naisilla asuinpaikan mukaan eikä se periytynyt sukunimen tavoin. Tyypillisin lisänimi oli talon nimi, mutta myös kylän tai saaren nimeä on käytetty lisänimenä. Suomen ensimmäinen sukunimilaki tuli voimaan 1920, minkä myötä sukunimi tuli pakolliseksi kaikille ja lisänimet jäivät pois käytöstä.

Lisänimen voi merkitä Genissä sukunimikenttään. Useat peräkkäiset lisänimet kirjoitetaan peräkkäin pilkulla erotettuna. Nimiä ei pidä yhdistää keno- tai tavuviivalla eikä kirjoittaa muutenkaan yhteen. Samoin sotilasnimen voi merkitä sukunimikenttään.

Aunuksen, Vienan, Tverin, Tihvinän tai Valdain Karjalan nimet

Jos henkilö on syntynyt tai asunut Venäjän Aunuksen, Vienan, Tverin, Tihvinän tai Valdain Karjalassa, merkitään nimi muotoon:

Etunimi Patronyymi Suomalais-karjalainen sukunimi-venäl. sukunimi. Esimerkiksi suomenkieliselle välilehdelle "Arhippa Ivaninpoika Maaninen-Manijev" ja venäjänkieliselle välilehdelle "Архип Иванов Маниев".

Venäläisissä patronyymeissä käytetään ennen vallankumousta olevassa ajassa muotoja, jotka silloin olivat käytössä, kuten esimerkiksi ei-ylhäissäätyisellä Ivanov, Ivanova (Иванов, Иванова), ei Ivanovitš, Ivanovna (Иванович, Ивановна).

Финляндия и Карелия - Общий стандарт имен и названий

Вернуться на главную страницу проекта «Финляндия и Карелия»


Общий стандарт имен и названий

Важно, чтобы стандартное имя или название на странице профиля было использовано хотя бы на одном из языков, потому что Geni - это общая бесплатная база данных. Иначе есть риск, что позже нам придется объединять огромные "темные древа". Имена и названия обычно зависят от региона. То есть если вы, например, родились в Олонце, и живете в России, то указываете в своем профиле в графе место рождения "Олонец", а если живете в Финляндии, то "Aunus".

Страницы профиля на разных языках

В Финляндии есть две генеалогических школы: одним нравится переводить имена в их финские варианты, другие оставляют имена, указанные в записях о крещении. Мы объединяем эти варианты, используя разные языки на странице профиля.

Если человек говорил на финском или карельском языке, а запись о крещении имеется на шведском или русском:

 • вставьте финское или карело-финское имя в поле ввода имени на странице английского/финского/карельского языка;
 • вставьте шведское или русское имя на странице шведского или русского языка (русское имя должно быть записано кириллицей).

Если человек говорил на том же языке, которым сделана запись о крещении (на русском, шведском), имя не переводится, но нужно написать его в поле Имя на странице английского языка.

Другие формы имени, в том числе его вариации из церковных книг, могут быть добавлены в поле "Псевдоним". Женские имена старой финской формы, оканчивающиеся на -tar или -tär, могут быть записаны там же.

Без слэшей

Не рекомендуется перечислять различные формы имени через слэш (косую черту) (например, так: Valborg/Valpuri/Wappu/Walborg или Kinnunen/Kinnutar/Киннунен/Kinnu) - это существенно усложняет работу по объединению родственных ветвей.

Женские фамилии

Для женщин записываются только их девичьи фамилии, а свои имена у них остаются неизменными с рождения и до смерти. Но есть два исключения: (1) женщины, сменившие свои фамилии на фамилию мужа (это вошло в традицию в 1800-х), и (2) женщины, умершие в начале 1900-х (особенно после узаконивания фамилий).

Отчества

Отчества по отцу (или в России по деду - отцу матери, если дети были рождены вне брака) обычно указываются у рожденных до 1900 года. В России примерно до середины 1800-х отчеством служила фамилия (Иванов - сын Ивана).

Имена в Олонецкой, Беломорской, Тверской, Тихвинской и Валдайской Карелии

Если человек родился в Олонецкой, Беломорской, Тверской, Тихвинской и Валдайской Карелии, его имя записывается следующим образом:

Первое имя и отчество по-фински, фамилия по-карельски, фамилия по-русски. Например, "Arhippa Ivaninpoika Maaninen-Manijev" на финноязычной странице, и "Архип Иванов Маниев" на русскоязычной странице.

Если используется форма отчества в дореволюционной России, то её следует записывать как, например, Ivanov, Ivanova (Иванов, Иванова), не Ivanovitš, Ivanovna (Иванович, Ивановна).

Finland och Karelen - Allmänna namnstandarden

Tillbaka till huvudsidan för projektet Finland och Karelen


Allmänna namnstandarden

Eftersom Geni är en gemensam familjeträdsdatabas är det viktigt att kopplingarna sker i tid så att det inte skulle behövas att förbinda stora "skuggträd". Det är därför vi använder en standardform på namnen och minst på en flik. Standardformen kan variera beroende på region och område.

Språkflikarna kom i bruk så sent som 2014 (https://www.geni.com/blog/new-on-geni-multilingual-profiles-386125.html), dvs 7 år efter att Geni startade. Informationen för de profiler som skapades före 2014, blev automatiskt på standardspråkbladet dvs engelska.

Att använda språkflikarna för en profil

I finska släktforskarna har vi två olika åsikter: den ena föredrar finska namn och den andra dopnamnet. Vi använder en lösning där båda åsikterna beaktas: Namnen kommer på båda sätten använda med hjälp av Genis profilspråkflikar.

Om personen är finsk eller karelsk och dopmärkningen är på svenska eller ryska:

 • På engelska och/eller finska och/eller kareliska fliken: namnet på finska eller den kareliska formen, och
 • På den svenska eller ryskspråkiga fliken är dopnamnet på svenska eller ryska (det ryska namnet använder det ryska språkets alfabet).

Om personen har samma språk som dopmärkningen är (svenska, ryska), översätts inte namnet, men det är nödvändigt att skriva i standardformen på den engelska fliken.

Efternamn

Det sista efternamnet som användes anges i det övre efternamnfältet. Dopefternamn och tidigare efternamn anges åtskilda med kommatecken i det nedre efternamnfältet.

Som kvinnornas efternamn skrivs bara födelsenamnet, eftersom kvinnor behöll sitt efternamn från födelsen till graven. Undantag finns två tillfällen: de kvinnor vars efternamn har bytts till mannens efternamn i kyrkböckerna (sättet började i de så kallade övre klasserna på 1800-talet) och de kvinnorna som dött efter sekelskiftet 1800- och 1900-talet (särskilt efter släktnamnslagen ikraftträdande).

Andra namnformer

Andra namnformer, som t.ex. olika namnformer som finns i kyrkböcker, kan läggas till i rutan ”Alias”. T.ex. kan finska kvinnors äldre namn som slutar på -tar/-tär skrivas in här.

Inga snedstreck

Olika namnformer rekommenderas inte att sammansättas med en snedsträck (t.ex. Valborg/Valpuri/Wappu/Walborg Kinnunen/Kinnutar/Kinnu) - detta bidrar bara till mer arbete för dom som sammankopplar.

Patronymikon

En patronym (eller en matronym för barn födde utanför äktenskapet) skrivs vanligtvis endast till personer födda före 1900.

Namnen på Olonets-, Vitahavs-, Tver-, Tichvin- eller Valdajkarelen

Om en person är född eller bosatt i Rysslands Olonets-, Vitahavs-, Tver-, Tichvin- eller Valdajkarelen, ska namnet anges i formen:

Förnamn Patronym Finska-karelska efternamn-ryskt efternamn. T.ex. till den finska fliken "Arhippa Ivaninpoika Maaninen-Manijev" och till den ryska fliken "Архип Иванов Маниев".

I de ryska patronymerna användes före den revolutionära perioden de former som användes då på den tiden, såsom t.ex. ej-adlade Ivanov, Ivanova (Иванов, Иванова), ej Ivanovitš, Ivanovna (Иванович, Ивановна).

Finland og Karelen - Generell navngivningsstandard

Tilbake til hovedsiden av Finland og Karelen -prosjektet


Generell navngivningsstandard

Det er viktig at et standardnavn blir brukt i det minste på en språkside i profilen, fordi Geni er en felles slektstre database. Ellers er det fare for at vi senere må slå sammen enorme "skygge trær". Standardnavnene varierer vanligvis etter region og etter religionskulturell bakgrunn av en person.

Om standardnavn: skrivemåten til finske eller karelske fornavn er standardisert så nøye som mulig til deres finske og karelske generelle form. En slik prosedyre gir fordeler: å unngå falske gjetninger om populære former, unngå dannelse av doble profiler i Geni, og gjøre det lettere å opprette og bruke kataloger og Geni-databasen. Mer om dette emnet (på finsk): Sirkka Paikkala: Etunimet sukututkimuksessa. Sukutieto 1997: 1, s. 19-24. Standardnavn etter region og etter religionskulturell bakgrunn for Karelia-prosjektet er utviklet av prosjektet Finland og Karelia - Normaliserte fornavn etter region. Det er ytterst viktig å merke seg at standardnavnene er forskjellige fra grei oversettelse til finsk av et navn. Det er også viktig å merke seg at svenskspråklige dåpsnavn har et standardnavn på svensk.

Bruk av profilens språksider

Det er to skoler blant de finske slektsforskerne: noen vil at navnene skal oversettes til finsk, og noen vil at de skal bli som i dåpspostene. Vi bruker en løsning, hvor begge skolene tas i betraktning: navnene legges på begge måter, ved hjelp av Genis profilspråksider. Denne løsningen forhindrer også opprettelse av doble profilgrener (skyggetrær).

Kjent navn

Hvis navnet brukes av en person er kjent, brukes dette navnet i stedet for standardnavnet..

Ulike talespråk m.r.t. dåpsrekordspråket

Hvis personen snakket finsk eller karelsk, og dåpsposten er på svensk eller russisk:

 • Sett inn navnet i finsk eller finsk-karelsk standardformat på engelsk og/eller finsk og/eller karelsk språkside
 • Sett inn navnet på svensk eller russisk på svensk eller russisk språkside (det russiske navnet med det kyrilliske alfabetet)

Samme talespråk w.r.t. dåpsrekordspråket

Hvis personen snakket på samme språk som teksten i dåpsposten (svensk, russisk), er navnet ikke oversatt, men det er behov for å skrive det i standardformatet til engelskspråklige siden.

Språket som brukes av en person er ikke kjent

Hvis språket brukes av en person er ikke kjent og han/hun kommer tydeligvis fra et område der to eller flere forskjellige språk med stor sannsynlighet vil være talespråk (særlig den østrobotniske kysten), er dåpsnavnet for det svenske eller russiske språket er først og fremst registrert i henhold til kirkebokspråket.

Andre navneformer

Andre navnformer, for eksempel forskjellige navnformer som finnes i kirkebøkene, kan legges til "Kjent også som" -feltet. De gamle finske kvinnelige navnene som slutter med -tar eller -tär, kan skrives her.

Ingen skråstreker

Det anbefales ikke at forskjellige navneformer kombineres med skråstrek (for eksempel Valborg/Valpuri/Wappu/Walborg Kinnunen/Kinnutar/Kinnu) - dette øker kun arbeidsbelastningen til personer som slår sammen profiler i treet.

Kvinnenes etternavn

Bare etternavn ved fødsel er skrevet for kvinner - de beholdt deres opprinnelige navn fra fødselen til slutten av livet. Det er to unntak fra dette: (1) kvinner hvis etternavn er forandret til ektemannens etternavn (denne vanen ble vanligere i øverste klasse av samfunnet på 1800-tallet), og (2) kvinner som døde etter begynnelsen av det 20. århundre (og spesielt etter loven for etternavn).

Patronyms

Patronym (eller matronym i tilfelle av barn født utenfor ekteskapet) skrives normalt bare til personer som ble født før år 1900.

Vest-finske navn

I følge tradisjonen i Vest-Finland var patronymer det mest brukte, og et ekstranavn ble ofte brukt. Forskjellen mellom et ekstranavn og etternavn endres vanligvis for både menn og kvinner i henhold til deres bosted, og ble ikke arvet som etternavn. Det vanligste ekstranavnet var navnet på huset; men navnet på landsbyen eller øya, der huset lå, ble også brukt som et ekstranavn. Finlands første etternavnslov trådte i kraft i 1920, noe som gjorde etternavnet obligatorisk for alle og utelot bruk av ekstranavn.

Det ekstranavnet kan legges til etternavnsfeltet i Geni. Flere påfølgende ekstranavn fortløpende, atskilt med komma. Navn skal ikke kombineres med en skrå- eller bindestrek eller på annen måte skrives sammen. Tilsvarende kan soldatnavnet legges inn i etternavnfeltet.

Hvis personen er født eller bodde i Olonets-, Hvitehavs-, Tver-, Tikhvin- eller Valdaj-Karelen, er navnet i formatet:

Fornavn Patronym Finsk-karelsk etternavn-russisk etternavn. For eksempel, "Arhippa Ivaninpoika Maaninen-Manijev" til den finske språksiden, og "Архип Иванов Маниев" til den russiske språksiden.

I de russiske patronymer brukes formatet i bruk før den russiske revolusjonen, som Ivanov, Ivanova (Иванов, Иванова), ikke Ivanovitj, Ivanovna (Иванович, Ивановна).

Finlande et Carélie - Norme de nomenclature

Retour à la page principale du projet Finlande et Carélie


Norme de nomenclature

Il est important qu'un nom standardisé soit utilisé au moins dans une page de langue du profil, car Geni est une base de données commune de l'arbre généalogique. Sinon, il y a un risque que plus tard nous devons fusionner d'énormes "arbres d'ombre". Les noms standardisés varient généralement selon les régions.

Utilisation des pages de langue d'un profil

Il y a deux écoles parmi les généalogistes finlandais: certains aimeraient que les noms soient traduits en finnois et certains aimeraient qu'ils restent comme dans les archives de baptême. Nous utilisons une solution, où les deux écoles sont prises en compte: les noms sont ajoutés de deux façons, en utilisant les pages de langue de profil de Geni.

Si la personne a parlé finlandais ou carélien, et que le récit de baptême est en suédois ou en russe:

 • Insérer le nom dans le formulaire standard finlandais ou finlandais-carélien sur la page anglaise et / ou finlandaise et / ou carélienne
 • Insérer le nom en suédois ou en russe sur la page suédoise ou en langue russe (le nom russe avec l'alphabet cyrillique)

Si la personne a parlé la même langue que l'enregistrement de baptême (suédois, russe), le nom n'est pas traduit, mais il est nécessaire de l'écrire sous la forme standard à la page de langue anglaise.

D'autres formes de noms, telles que différentes formes de noms présentes dans les livres de l'église, peuvent être ajoutées au champ "Connu aussi que". Les anciens noms féminins finlandais se terminant par -tar ou -tär peuvent être écrits ici.

Pas de barre oblique

Il n'est pas recommandé de combiner différents types de noms avec une barre oblique (par exemple, Valborg / Valpuri / Wappu / Walborg Kinnunen / Kinnutar / Kinnu), ce qui ne fait qu'accroître la charge de travail des personnes effectuant des fusionnements dans l'arbre.

Les noms de femmes

Pour les femmes, seuls les noms de naissance sont écrits. Elles ont conservé leurs noms originaux depuis leur naissance jusqu'à la fin de leur vie. Il y a deux exceptions à cela: (1) les femmes dont les noms de famille sont changés en noms de leurs maris (cette habitude est devenue plus fréquente dans la classe supérieure de la société dans les années 1800) et (2) les femmes décédées après le début du 20ème siècle (et surtout après la loi sur le nom de famille).

Patronymes

Le patronyme (ou la matrone dans le cas d'enfants nés hors mariage) est écrit normalement uniquement aux personnes nées avant l'an 1900.

Noms dans Olonets, Mer Blanche, Tver, Tikhvine et Valdai Carélie

Si la personne en question est née ou habite à Olonets, White Sea, Tver, Tikhvine ou Valdai Carélie, le nom se trouve au format:

Prénom Patronym Nom de famille finlandais-carélien-russe. Par exemple, "Arhippa Ivaninpoika Maaninen-Manijev" à la page de langue finlandaise, et "Архип Иванов Маниев" à la page de langue russe.

Dans les patronymes russes, la forme utilisée avant la Révolution russe est utilisée, comme Ivanov, Ivanova (Иванов, Иванова), et non Ivanovitš, Ivanovna (Иванович, Ивановна).

Finnland und Karelien - Allgemeiner Benennungsstandard

Zurück zur Hauptseite des Projekts Finnland und Karelien


Allgemeiner Benennungsstandard

Es ist wichtig, dass mindestens auf einer Seite des Profils ein Standardname verwendet wird, da es sich bei Geni um eine allgemeine Familienstammbaum-Datenbank handelt. Sonst besteht die Gefahr, dass wir später riesige "Schattenbäume" verschmelzen müssen. Die Standardnamen variieren typischerweise nach Regionen.

Verwendung von Sprachseiten eines Profils

Da gibt es zwei Schulen, obwohl unter den finnischen Genealogen: einige möchten, dass die Namen in Finnisch übersetzt werden, und einige möchten, dass sie wie in den Taufaufzeichnungen bleiben. Wir verwenden eine Lösung, bei der beide Schulen berücksichtigt werden: Die Namen werden auf beide Arten hinzugefügt, indem die Profilsprachenseiten von Geni verwendet werden.

Wenn die Person Finnisch oder Karelisch sprach und die Taufaufzeichnung auf Schwedisch oder Russisch ist:

 • Tragen Sie den Namen im finnischen oder finnisch-karelischen Standardformular auf der englischen und/oder finnischen und/oder karelischen Seite ein
 • Fügen Sie den Namen in Schwedisch oder Russisch auf der schwedischen oder russischen Seite ein (der russische Name mit kyrillischem Alphabet)

Wenn die Person die gleiche Sprache wie die Taufaufzeichnung (Schwedisch, Russisch) spricht, wird der Name nicht übersetzt, aber es muss in der Standardform auf die englische Seite geschrieben werden.   Andere Namensformen, wie zum Beispiel verschiedene Namensformen, die in den Kirchenbüchern vorhanden sind, können dem Feld "Bekannt als auch" hinzugefügt werden. Die alten finnischen weiblichen Namen, die mit -tar oder -tär enden, können hier geschrieben werden.

Keine Schrägstriche

Es wird nicht empfohlen, dass verschiedene Namensformen mit einem Schrägstrich kombiniert werden (z. B. Valborg/Valpuri/Wappu Walborg Kinnunen/Kinnutar/Kinnu) - dies erhöht nur die Arbeitsbelastung von Personen, die Zusammenführungen im Baum durchführen.

Nachnamen der Frauen

Für Frauen sind nur Geburtsnamen geschrieben - sie behielten ihren ursprünglichen Namen von ihrer Geburt bis zum Ende ihres Lebens. Es gibt zwei Ausnahmen: (1) Frauen, deren Familiennamen zu den Nachnamen ihrer Ehemänner geändert werden (diese Gewohnheit wurde in der Oberschicht der Gesellschaft in den 1800er Jahren häufiger), und (2) Frauen, die nach dem Beginn des 20. Jahrhunderts starben (und vor allem nach dem Familiennamegesetzgebung).

Patronyme

Das Patronym (oder das Matronym) wird normalerweise nur an Personen geschrieben, die vor dem Jahr 1900 geboren wurden.

Namen in Olonez, Weiß-, Twer-, Tichwin- und Waldaikarelien

Wenn die betreffende Person in Olonez-, Weiß-, Twer-, Tichwin- oder Waldaikarelien geboren oder gelebt hat, lautet der Name:

Vorname Patronym Finnisch-Karelischer Familienname-Russischer Familienname. Zum Beispiel "Arhippa Ivaninpoika Maaninen-Manijev" für die finnische Seite und "Архип Иванов Маниев" für die russische Seite.

In den russischen Patronaten wird die Form verwendet, die vor der russischen Revolution verwendet wurde, wie Ivanov (Iwanow), Ivanova (Iwanow) (Иванов, Иванова), nicht Ivanovitš (Iwanovitsch), Ivanovna (Iwanowna) (Иванович, Ивановна).