Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Mensen achter de eerste Oost-Indië expedities (pre-1595)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Jan Huygen van Linschoten (c.1563 - 1611)
  historiek.net... ; .wikipedia- see pictures... * De Nederlandse koopman en ontdekkingsreiziger Jan Huygen van Linschoten (ca. 1563-1611) werkte jarenlang voor de Portugezen in Azië. Toen hij terugkeerd...
 • Cornelis Pietersz Houtman (1565 - 1599)
  Zie Wikipedia... *Son of Pieter Cornelisz Houtman and Agniesje Fredriks*Brother of Stijntje Pieters Houtman and Frederik Pietersz Houtman
 • Petrus Plancius (1552 - 1622)
  Zie Wikipedia... * See Wikipedia... Petrus (Platvoet) Plancius 1522-1622 Vlaams astronoom, theoloog, cartograaf, geograaf, bewindhebber van VOC en predikant ontvluchte in 1585 de Zuidelijke Nederlanden...
 • Cornelis Claesz (Leuven 1551 - 1609 Amsterdam)
  • Uitgever en boekdrukker te Amsterdam, gehuwd met Trijn Garbrants (overleden te Enkhuizen 18/11/1625)
  • Hij wendde zich op 17/04/1592 tot de Staten-Generaal en maakte bekend dat hij op aanraden van Dominee Plancius een stel kaarten had aangekocht van Bartolomeo de Lasso, cosmograaf van de koning van Spanje. Het ging om...

"... vijf en twintig particuliere zeekaarten, bevattende alle de zeekusten van den ganschen eertbodem, eensamentlyck alle diepten en de ondiepten, drooghten, steenclippen, capen, voergebercbten, haffen ende haven, alle liggende onder hare behoorlijke elevatien des poli ofte graden der breedte distantien en de streken der winden, hebbende daarenboven by claren gescrifte in Spaenscher tale, oyck gecregen de secreten van der zeevaert van de Oost- ende West-Indien, Africa, China ende andere diergelyke landen, inhoudende aanwysinghe van de eygenscbappen der volken, vrucbten ende waren of koopmanschappen."

De Staten-Generaal verleenden onmiddellijk octrooi tot het drukken van deze 25 kaarten én meteen een octrooi voor de uitgave van...

"... eene groote land- en zeekaart der werelt, mitsgaders't gene daertoe behoeft, als eene groote algemeyne zeecaerte, eene Asiatische chaerte gemaect door een expert mr. der zeevaert tot Goa in Oost-Indie, diewelcke Mr. Peeter Plancius d'Heeren Staten-Generaal gedediceerd en den 15 dezes Hare Ed gepresenteert had."

 • Petrus Plancius
 • Cornelis de Houtman
  • Wordt in 1592 voor een periode van twee jaar als spion van enkele Amsterdamse kooplieden naar Lissabon gestuurd "ten eynde hij hem tot Lisbona in Portugael soude transporteren en aldaar secreete informatie nemen op het stuck van den Oost-Indischen en Molukschen handel..."
 • Jan Huyghen van Linschoten
  • Linschoten bracht een deel van zijn jeugd door in Spanje, en nadien jaren in Goa als secretaris van de Portugese aartbisschop. Hij observeerde de Portugese handel in het Oosten en hield daarover een journaal bij. In september 1592 belandt Linschoten in Holland, waar hij met Petrus Plancius de mogelijkheden in het Oosten uitvoerig besprak. Zijn journaal werd in 1595 gepubliceerd: "Reys-gheschrift vande navigatien der Portugaloysers in Orienten"
 • Dirck Gerritsz Pomp (alias Dirck Gerritsz China) (1544-1604)
  • Geboren rond 1544 te Enkhuizen, belandt hij in 1555 te Lissabon (waar twee tantes woonden die getrouwd waren met Hollandse kooplui). in 1568 scheept hij naar Goa, waar hij later een nauwe vriend wordt van Jan Huyghen van Linschoten. Van Goa uit maakt hij twee reizen naar China en Japan (hij is vermoedelijk de eerste Hollander ooit die Japan bezocht). In 1590, voor het eerst in 35 jaar, is hij terug in Enkhuizen. Zijn mondeling gebrachte lotgevallen met belangrijke informatie over het Oosten zijn opgetekend en gepubliceerd door Linschoten en door Lucas Jansz Waghenaer.