Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

PUTRIŲ kaimo gyventojai (Pasvalio rajonas)

PUTRIŲ kaimo gyventojai (Pasvalio rajonas)

Project Tags

view all

Profiles

 • Jonas Krivickas (c.1867 - 1944)
  Iš Putrių.Vedė 1902 m. vasario 12 d. Krinčino bažnyčioje.
 • Antanas Meiliūnas (c.1880 - d.)
  Gyveno Pasvalio parapijos Putrių kaime.Vedė Linkuvos bažnyčioje 1912 m. vasario 5 d.
 • Antanas Nerečionis (1892 - 1923)
 • Izidorius Kazėnas (c.1872 - d.)
  Iš Medinių Gyveno Pasvalio parapijos Putrių kaime. Vedė Pasvalio bažnyčioje 1904 m. spalio 26 d. Gyveno Skrebotiškio parapijos Putrių kaime. Minimas 1940 m. Putriuose

Putriai – kaimas centrinėje Pasvalio rajono dalyje, 2 km į vakarus nuo Tetirvinų.

Pasvalio bažnyčios senosiose knygose Putrių kaimas jau minimas 1745 metais, kai 1745 metų kovo mėn. 4 d. mirė Jokūbas Gasiunaytis 4 m vaikas, gyvenęs Putrių kaime.

 • 1902 m gyveno 95 gyventojai
 • 1959 m - 66 gyventojai
 • 1970 m - 10 gyventojų
 • 2011 m - 5 gyventojai

1942 metų surašymo metu kaime gyveno 32 šeimos.

Pokaryje iš kaimo dėl melioracijos dauguma gyventojų iškeldinta.

Putriai – kaimas centrinėje Pasvalio rajono dalyje, 2 km į vakarus nuo Tetirvinų.

1902 m gyveno 95 gyventojai 1959 m - 66 gyventojai 1970 m - 10 gyventojų 2011 m - 5 gyventojai

Pokaryje iš kaimo dėl melioracijos dauguma gyventojų iškeldinta.

PUTRIAI 1782 m. Putruose gyveno ūkininkai Jurgis Subatavičius Andrius Vilkickas. Žentas Mykolas Špineckas su dukterimi Ieva. Adomas Jozėnas su dukterimi Darata ir posūniais Pranciškumi, Baltramiejumi ir Petru. Jurgis Matulis su dukterimi Magdalena. Motiejus Labalaukis su dukterimis Domicele, Agota. 1790 m. karališkajai Šimonių seniūnijai Putrių kaime priklausė 4 dūmai. 1816 m. Putriuose gyveno Jurgio sūnus Matas Matulis su žmona Magdalena ir sūnumi Benediktu. Mato broliai Andrius su žmona Julijona ir Juozapas. Motiejaus sūnus Antanas Skvereckas. Ignaco sūnus Jonas Nerečionis su žmona Ieva ir vaikais Kazimieru, Ona, Juozapota, Marcijona. Jurgio sūnus Benediktas Nerečionis 1813 m. paimtas į rekrūtus. Mykolo sūnus Stanislovas Vaiša. Juozapo sūnus Kazimieras Krivickas. Kampininkai Ignacas ir Juozapas Valeika. Petro sūnus Petras ir Hilalijus Valeikos po 1850 m. perkelti į Medinių kaimą. Polikarpo brolis Hilarijus Matulis su vaikais Juozapu, Petru, Jonu po 1850 m. perkelti į kitą kaimą. 1858 m. Putriuose gyveno Jono sūnus Aleksandras Krivickas su seserimis Elžbieta ir Natalija. Tomo sūnus Adomas Ūsas su žmona Kotryna ir vaikais Justinu ir Rozalija. Tomo sūnus Tadas Nerečionis su seserimi Monika. Juozapo sūnus Kazimieras Nerečionis su žmona Marcijona ir vaikais Jonu, Antanu ir Ona. Juozapo sūnus Benediktas Nerečionis su žmona Barbora. Juozapo sūnus Kazimieras Kazėnas su žmona Honorata ir vaikais Juozapu, Antanu, Jonu, Kleopa, Veronika, Terese. Našlė Julijona Matulienė. Polikarpas Matulis. Anastazo sūnus Juozapas Šalučka su žmona Anastazija ir vaikais Jonu ir Juozapota. Juozapo brolis Stanislovas su žmona Elžbieta ir sūnumi Kazimieru. Motiejaus sūnus Jurgis Graiba (Grabauskas) su žmona Veronika ir sūnumi Jonu. Vincento sūnus Petras Vaičekonis su žmona Kristina ir vaikais Kazimieru, Juozapu, Honorata, Ona, Marijona. Klara Astrauskaitė su dukterimi Honorata. 19 a. viduryje Putriuose gyveno bajorai Chmieliauskai. Baltramiejaus sūnaus Ignaco Chmieliausko žmona Viktorija. Ignaco sūnus Aleksandras su žmona Prakseda ir dukterimis Ona, Elžbieta. Konstancija Chmieliauskienė. Jokūbo sūnus Antanas Chmieliauskas Antano brolis Jonas 1854 m. paimtas į rekrūtus. 1912 m. Putriuose buvo Juozapo sūnaus Juozapo Kazėno, Kazimiero sūnaus Jono Kazėno, Juozapo sūnaus Juozapo Kazėno, Kiprijono sūnaus Izidoriaus Kazėno, Juozapo sūnaus Juozapo Kazėno, Jono sūnaus Juozapo Tomkūno, Benedikto sūnaus Jono Nerečionio, Kazimiero sūnaus Antano Nerečionio, Tado sūnaus Antano Nerečionio, Juozapo sūnaus Jono Šalučkos, Stanislovo sūnaus Kazimiero Šalučkos, Petro sūnaus Kazimiero Vaičekonio, Aleksandro sūnaus Jono Krivicko, Jono sūnaus Kazimiero Vaivados, Juozapo sūnaus Antano Leveikos, Martyno sūnaus Jono Gumbelevičiaus, Jurgio sūnaus Jono Grabausko, Antano sųnaus Povilo Petrausko, Kazimiero sūnaus Jono Kiznio, Andriaus sūnaus Petro Veckos, Juozapo Vaitkevičiaus, Kazimiero sūnaus Antano Meiliūno, Marijonos Bitinienės žemės sklypai. 20 a. viduryje Putriuose gyveno Jono Pranskūno, Leonardo Zaleckio, Jono Gumbelevičiaus, Kazimiero Nerečionio, Povilo Nerečionio, Kazimiero Šalučkos, Kazimiero Vaišvilos, Jono Kazėno, Juozapo Kazėno, Kazimiero Kazėno, Izidoriaus Kazėno, Jono Vaivados, Kazimiero Vaivados, Jono Krivicko, Antano Meiliūno, Juozapo Vaitkevičiaus, Bernardo Vaitkevičiaus, Leono Vaitkevičiaus, Jono Pisarskio, Petro Veckos, Stepono Mikalajūno, Jono Kiznio, Povilo Astrausko, Antano Morkūno, Elžbietos Tonkūnienės, Petro Vaičekonio, Antano Rinkevičiaus, Jono Bačansko, Barboros Velžienės šeimos, Barbora Gumbelevičiūtė, Barbora Kazėnaitė ir kt.