Surnames » » Documents

All documents associated with this surname

〔唐〕劉同墓誌銘

746

唐故東萊太守劉府君墓誌銘并敘

People: Liu Tong 劉同, Liu Zhenghui 劉政會, Liu Xuanyi 劉玄意 and 2 others.

〔唐〕杜楚客墓誌銘

656

大唐故嵩高徴士前工部尚書杜君墓誌銘并序

People: Du Chuke 杜楚客, Du Ruhui 杜如晦, Du Hui 杜徽 and 2 others.

Kho Kok Kheng-Hou Pu Kin Men

后浦 金門 = hòu pǔ jīn/kīn mén = ‘back waterfront’ village (or Hòu Pǔ village) at ‘Kinmen‘ island

People: Kho Kok Kheng (許公)

1-25 of 25 documents