Surnames » 河南洛陽 » Profiles
Photo
Name

Empress Wende née Zhangsun (601 - 636)

Zhangsun Shi (wife of Li Shimin) 長孫氏(李世民妻) Zhangsun(1) Huanghou [31066] XTS, 51.1327-1328. — RMH

Princess Ch'ang-lo of Western Wei (deceased)

Princess Anle of Western Wei (deceased)

Princess Yiyang of Western Wei (deceased)

Princess Huayang of Northern Wei (b. - 524)

Princess Huaiyang of Northern Wei (deceased)

Princess Ji'nan of Northern Wei (deceased)

Princess Yiyang of Northern Wei (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

Princess Nanyang of Northern Wei (deceased)

Princess Shunyang of Northern Wei (deceased)

Princess Changshan of Northern Wei (deceased)

Princess Lelang 樂浪 (deceased)

Princess Chenliu of Northern Wei (deceased)

Princess Le'an of Northern Wei (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (b. - 551)

【(河南洛陽)】 長孫氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 長孫氏 (deceased)

Song Shi of Zhao Kuang Yin ) 宋氏(趙匡胤妻) (952 - 995)

Song Shi of Zhao Kuang Yin ) 宋氏(趙匡胤妻)

【(河南洛陽)】 富氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 富氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 富氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 富氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 長孫氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 張氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 張氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 閻氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 閻氏 (637 - 690)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 陸氏 (deceased)

Chen Shi (wife of Wu Shunzhi) 陳氏(吳順之妻) (deceased)

Chen Shi of Wu Shun Zhi ) 陳氏(吳順之妻) Chen(1) Shi(16) [5147] Zhou Bida, WJ, 31.15a-18b. CBD, 2, 1167. — RMH

Zhang Shi (wife of Xiang Minzhong) 張氏(向敏中妻) (deceased)

Zhang Shi (wife of Xiang Minzhong) 張氏(向敏中妻) Index year algorithmically generated: Rule 4W;

Cheng Shi (wife of Han Zhen) 程氏(韓縝妻) (1020 - 1068)

Cheng Shi of Han Zhen ) 程氏(韓縝妻) Cheng(1) Furen [5038] Liu Ban, WJ, 39.10a-11b. CBD, 5, 4156. — RMH

Fu Shi (daughter of Fu Yan) 富氏(富言女) (1016 - 1087)

Fu Shi of Fu Yan) 富氏(富言女) Fu(6) Furen [5118] Fan Zuyu, WJ, 39.1a-3a. CBD, 1, 456. — RMH

Lü Shi of Zhao Yun Cheng ) 呂氏(趙允誠妻) (996 - 1014)

Lü Shi of Zhao Yun Cheng ) 呂氏(趙允誠妻) Lu(9) Furen(2) [37411] Xia Song, WJ, 29.22a-24b.

Wang Shi (wife of Chen Anshi) 王氏(陳安石妻) (1017 - 1038)

Wang Shi (wife of Chen Anshi) 王氏(陳安石妻) Wang Shi(3) [5380] Yin Zhu, 14.4b-5b. CBD, 3, 2566. — RMH

Jia Qiong 賈 (deceased)

Jia Qiong 賈 [11714] See documentation for great grandfather, Yi(2) [3220]. — RMH

Zhao Shi (wife of Wang Yuan) 趙氏(王元妻) (1034 - 1063)

Zhao Shi of Wang Yuan ) 趙氏(王元妻) Zhao(1) Shi(2) [5140] Chao Buzhi, WJ, 67.13a-14a. CBD, 1, 104. — RMH

Yin Shi of Zhang Jing Xian ) 尹氏(張景憲妻) (1026 - 1087)

Yin Shi of Zhang Jing Xian ) 尹氏(張景憲妻) Yin(2) Junjun [5010] Wife #2 of Zhang(1) Jingxian [205]. Fan Zuyu, WJ, 39.3a-5a. CBD, 3, 2415. — RMH

Murong Shi (wife of Zhao Wangzhi) 慕容氏(趙望之妻) (1078 - 1142)

Murong Shi of Zhao Wang Zhi ) 慕容氏(趙望之妻) Murong(1) Furen [5421] YLDD, 539.14b-16a (she died in 1142 at age 65). — RMH

Wang Shi (wife of Sun Changqing) 王氏(孫長卿妻) (1007 - 1059)

Wang Shi of Sun Chang Qing ) 王氏(孫長卿妻) Wang(2) Xianjun(7) [5112] Wang Anshi, WJ, 100.1028-29: Lu Dian, WJ, 15.19b-20a (identical to inscription drafted by Wang(2) Anshi [1762] and Lu(5) Dian [8098] rece...

Huang Shi (wife of Yue Huguo) 黃氏(樂許國妻) (998 - 1039)

Huang Shi of Le Hu Guo ) 黃氏(樂許國妻) Huang(2) Shi(6) [5157] Yin Zhu, WJ, 15.6b-7a. CBD, 5, 3829. — RMH

Murong Shi (wife of Zhao Cong'ai) 慕容氏(趙從藹妻) (999 - 1054)

Murong Shi of Zhao Cong Ai ) 慕容氏(趙從藹妻) Murong(1) Shi [5168] Ouyang Xiu, WJ, 37.6a-6b. CBD, 4, 3573. — RMH

Shi Zhi 石 (deceased)

Shi Zhi 石 [10232] See documentation for great grandson, Xizai [8112]. — RMH

Wang Shi (mother of Jia Dang) 王氏(賈讜母) (1054 - 1128)

Wang Shi of Jia Dang) 王氏(賈讜母) Wang(2) Taifuren(2) [5248] Hu Yin, WJ, 26.28a-30a. CBD, 4, 3077. — RMH

Diao Shi (mother of Teng Zongliang) 刁氏(滕宗諒母) (968 - 1039)

Diao Shi of Teng Zong Liang) 刁氏(滕宗諒母) Diao(1) Shi(2) [5311] Fan Zhongyan, WJ, 12.2b-3b. — RMH

Shi Shi (wife of Zhao Zhongxi) 石氏(趙仲奚妻) (1046 - 1088)

Shi Shi of Zhao Zhong Xi ) 石氏(趙仲奚妻) Shi(4) Shi(2) [5350] Fan Zuyu, WJ, 47.12b-13b. CBD, 4, 3466. — RMH

Shi Zhongben 石 (deceased)

Shi Zhongben 石 [12795] See documentation for son-in-law, Zhao(1) Zhongxi [13408]. — RMH

Xie Fen 謝 (deceased)

Xie Fen 謝 [18523] See documentation for descendant, Tao [7105]. — RMH

Situ Yu 司徒 (895 - 960)

Situ Yu 司徒 [29921] See also documentation for descendant, Taigongren [29915]. JWDS, 128.1691-1692. — RMH

Doulu Mou 豆盧某 (b. - 726)

Doulu Mou 豆盧某 Death year estimated by Tackett (cc726) — RMH

Doulu Mou 豆盧某 (b. - 800)

Doulu Mou 豆盧某 Death year estimated by Tackett (cc800) — RMH

Doulu Mou 豆盧某 (b. - 763)

Doulu Mou 豆盧某 Death year estimated by Tackett (cc763) — RMH

Zhangsun Shi (daughter of Zhangsun Zongchong) 長孫氏(長孫從重女) (768 - 834)

Yu Ti 于 (b. - 816)

Yu Ti 于 [31493] Zaixiang of Xianzong. XTS, 72C.61b. JTS, 156.4129-4133. — RMH

Yu Shi (daughter of Yu Gui) 于氏(于珪女) (840 - 871)

Yu Shi of Yu Gui) 于氏(于珪女) cf. 補遺 9:419-421 — RMH

Cui Shi of Cui Ling) 崔氏(崔倰女) (808 - 870)

YP NewEpitaphID=3362

Yu Shi (daughter of Yu Gui) 于氏(于珪女) (836 - 865)

YP NewEpitaphID=3315

【(河南洛陽)】 竇氏 (b. - 693)

Dou Shi (empress of Li Dan) 竇氏(李旦皇后) Dou(1) Huanghou [32010] XTS, 76.22b-24b.

Yuan Shi of Yuan Jun) 源氏(源俊女) (724 - 750)

YP NewEpitaphID=2277

Li Shi of Li Sheng) 李氏(李晠女) (745 - 805)

Li Shi of Li Sheng) 李氏(李晠女) cf. 河洛墓刻拾零 490

Yuan Shi 元氏 (776 - 809)

Yuan Shi 元氏 [32258] Yuan Zhen, WJ, 58.1a-2b. See also documentation for mother, Zheng(1) Taijun [32250].

Yuan Shi (wife of Lu Han) 元氏(陸翰妻) (770 - 804)

Yuan Shi (wife of Lu Han) 元氏(陸翰妻) cf. 全唐文 655:6661-6663

Yuan Shi of Yuan Yi Duan) 元氏(元義端女) (651 - 677)

YP NewEpitaphID=1383

Dugu Sheng 獨孤 (b. - 757)

Dugu Sheng 獨孤 [32935] QTW, 391.6b-7a.

Zhangsun Shi (wife of Dugu Tongli) 長孫氏(獨孤通理妻) (694 - 757)

Zhangsun Shi (wife of Dugu Tongli) 長孫氏(獨孤通理妻) Zhangsun Shi [32924] QTW, 393.6a-6b.

【(河南洛陽)】 王氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 王氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 王氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 陳氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 程氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 程氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 楚氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 張氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 張氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 張氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 范氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 豆盧氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 王氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 王氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 王氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 王氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 程氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 竇氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 于氏 (798 - 718)

【(河南洛陽)】 豆盧氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 陸氏 (631 - 665)

【(河南洛陽)】 羅氏 (516 - 565)

【(河南洛陽)】 穆氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 元氏 (deceased)

【(河南洛陽)】 尉氏 (454 - 519)