Start your family tree now Is your surname Tomaš?
There are already 100 users and 3,096 genealogy profiles with the Tomaš surname on Geni. Explore Tomaš genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Tomaš Genealogy and Tomaš Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!
view all

Profiles

About the Tomaš surname

This was written by Professor Filip Škrabić in IZ POVIJESTI: RAZVOJ PREZIMENA I OBITELJI U BRELIMA.

http://www.brela.com/brolanenses/prezimena/index.htm

TOMAŠ

Prezime Tomaš je postalo od osobnog imena Toma. Toma znači "blizanac" ili nevjerni (nevjeran). Toma-čovjek koji ne vjeruje, nepovjerljiv čovjek (po biblijskoj priči nije povjerovao u uskrsnuće Kristovo). Ime Toma svrstava se u grupu monoleksemnih imena. Monoleksemna imena počela su se napuštati već u praslavensko doba jer su se dvočlana imena smatrala na razini društvene zajednice finija, ozbiljnija, vrednija u odnosu na kraća imena i izvedena imena pa je tako Toma postao Tomislav. Dvočlana imena naslijeđena su iz praslavenskog doba. U zbomiku Codeks diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae, Slavoniae L, koji obasiže vrijeme od 743. do 1100. godine zabilježena su hrvatska dvočlana imena između kojih je i Tomislav. Jezično podrijetlo predstavlja veliko šarenilo jer prezime nastaje: gotovo od svih vrsta osobnih imena i nadimaka. Za prezime Tomaš postoje u arhivskim dokumentima brojni zapisi iz kojih je vidljivo da je preinačivano derivacijom (domaćom, a posebice stranom) a u osnovi je ostalo uvijek prepoznatljivo. Od imena Toma-Tomislav-Tomo-Tomaša-Tomasevich-Tomas do današnjeg breljanskog prezima Tomaš. Oko 1830. godine Tomaši su imali građevinske objekte-kuće, dvorišta i staje - u šest zaseoka: Zaveterju, Gornoj Maloj, Pod Radonjicom, Pročioku, Zelićima i Kristićima.

 a) Prvi trag ovog prezimena nalazimo u najstarijem popisu obitelji u Brelima u turskom defteru među poreznim obveznicima iz 1477. godine. Na defteru je upisano 18 obitelji, ime kućevlasnika i njegova oca (nema prezimena). Pod rednim brojem 6. upisan je Ivaniš sin Tomaša.
 b) Obitelj Mije Tomaševića s jedanaest članova nalazi se na popisu Vinjančana koji su se trebali smjestiti u selo Stupi. Selo se vjerojatno nije nikad osnovalo, a stanovnici su se raselili po Žeževici, Zadvarju, Brelima, Slimenu ili su se vratili u rodni kraj. U opisanim granicama nema vidljivih ostataka napuštenog naselja osim zaseoka Šodani, gdje nema građevina u koje bi se moglo smjestiti 49 obitelji s 382 osobe. Na istom popisu nalaze se i dvije obitelji Ursića, a drugi Ursići se nalaze na popisu starosjedilaca u Brelima, što navodi na pretpostavku da su Tomaševići i Ursići pogreškom dospjeli na navedeni popis. Popis je sačinio Jurju Calergi 27. lipnja 1686. Tomaši se ne susreću u Imotskoj krajini već Tomaševići, a jedino spomenuta obitelj među doseljenim Vinjančanima 1686. godine je stara, a sve druge obitelji su mlađe od breljanskih Tomaševića (Tomaša), Aržano 1863., Imotski (Glavina) 1725. godine, a tamo odavno ne žive.
 c) Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. u Brelima je živjelo osam obitelji koje uz prezime Tomaš imaju dodatak Ursić-Tomas ili Tomas-Ursić. Dvojno prezime nije karakteristično za druga breljanska prezimena pa bi bilo zanimljivo istražiti razlog postanka ovog dodatka. Na popisima duša za približno isto razdoblje i ranije nema dodatka Ursić. Ovaj popis vršili su strani bilježnici pa im je prezime Tomas najvjerojatnije nalikovalo na ime pa su ga željeli pobliže locirati dodavši naziv susjednog zaseoka Ursića. Obitelji Tomaš a matičnoj knjizi se vode:

- pod brojem 41.

 Ivo Tomaš-Ursić 76 godina
 Luca, žena
 Dominko, sin Ive 18 godina
 Matuka, kći Ive
 Kata, kći Ive
 Ivanica, žena Dominika
   ukupno 6 članova	 - pod brojem 44.
 Jozo Ursić-Tomaš 55 godina
 Ivanica, žena
 Ante, sin Joze 3 godine
   ukupno 3 člana

- pod brojem 45.

 Toma Ursić-Tomaš pok. Ante 40 godina
 Ivanica, žena
 Matija, kći Tome
 Jela, kći Tome
   ukupno 4 člana	 - pod brojem 46.
 Josip Ursić-Tomaš pok. Ante 37 godina
 Ivanica, žena
 Božica, kći Josipa
 ukupno 3 člana

- pod brojem 47.

 Ivo Ursić-Tomaš pok Stjepana 77 godina
 Kata, žena
 Ivanica, kći Ive
 Pera, kći Ive
 Ilija, pok. Stjepana 75 godina
   ukupno 5 članova	 - pod brojem 48.
 Ivo Ursić-Tomaš pok. Joze 40 godina
 Luca, žena
 Tadija, sin Ive 22 godine
   ukupno 3 člana

- pod brojem 49.

 Grgo Ursić-Tomaš 60 godina
 Jela, žena
 Ante, sin Grge 23 godine
 Jelica, kći Grge
 Matija, kći Grge
   ukupno 5 članova	 - pod brojem 50.
 Mate Ursić-Tomaš 55 godina
 Matija, žena
 Nikola, sin Mate 18 godina
 Marko, sin Mate 16 godina
 Ante, sin Mate 11 godina
 Mijo, sin Mate 6 godina
 Kata, kći Mate
 Matija, kći Mate
 Jela, kći Mate
   ukupno 9 članova

U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine navodi se samo prezime Tomaš bez dodatka a susrećemo ih kao vlasnike objekata i zemljišta u više zaselaka, a bili su uknjiženi:

 - Podradonjica - na imena Ivana pok. Tadije, Grge, Ilije, Ivana, Ante, Mije pok. Mate, Paula,
 - Zelići - na ime Nikole,
 - Pročiok- na imena Mate, Ilije, Ante pok. Darija,
 - Kristići - na imena Ante i Josipa
 - Gomja Mala - na imena Mate, Mate, Ante pok. Josipa, Mije, Nikole, Paula, Tadije, Ilije pok. Grge, Ilije pok. Marka, Filipa, Marka, Mate pok. Darija,
 - Zaveterje - na imena Josipa ua zajednici sa Zelić Šimunom, Jelene, Mate, Josipa, Petra.

Tomaši su najvjerojatnije najprije živjeli a Zaveterju u blizini granice između Osmanijskog carstva i Venecije to su gradili staje i kuće na sigurnijim mjestima kako bi zaštitili stoku i imovinu, to konobe u primorju kao većina Gornjih Breljana, gdje su pojedinci ostali živjeti i tako stvarali nove obitelji. Prilikom popisa stanovništva iz 1948 - godine u Republici Hrvatskoj Tomaši su živjeli u 61 mjestu. U Brelima je živjelo 107 Tomaša u 19 obitelji, a breljanska skupina Tomaš bila je po veličini druga u Republici.

TOMAŠ

Surname Tomaš comes from the personal name Thomas. Thomas means twin or unfaithful. Tom-man who does not believe, shy man (according to the biblical story does not believe in the resurrection of Christ). Name Tom belongs to the group monoleksicon names. Monoleksicon names started to disappear during the old Slavic period because the binomial name was considered higher class or more serious, more valuable than the shorter names, and names evolved like Tom became Tomislav. Binomial names are inherited from the Slavic period. In zbornik Codeks diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae, Slavoniae L, obasiže period from the years 743-1100 were recorded in Croatia binomial names between them and Tom. Linguistic origin of a large colorful name arises because, with nearly all types of personal names and nicknames. For the surname Tomaš exists in the archival documents of numerous records which show that the derivative preinačivano (domestic and especially foreign) and basically stayed still recognizable. From the name of Tom comes: Tomislav Tomo-Tomaša-Tomasevich-Tomas, up to today's surname from Brela Tomaš.

Around 1830, Tomaš had the buildings: houses, courtyards and stables - in six hamlets: Zaveterju, Gornja Mala, Pod Radonjic, Pročioku, Zelić and Kristić. a) The first track of the names is found in the oldest census of families in Brela in the Turkish defter among taxpayers in 1477. On the defter is enrolled 18 families, homeowners and the name of his father (no names). Under the ordinal number 6 is entered Ivaniš son Tomaš.

b) Family Mijo Tomašević with eleven members is listed Vinjančana that were to be placed in the village of Stup. The village probably was never established, and residents were displaced by Žeževica, Zadvarju, Brela, Slime or returned to his birthplace. In these limits there are no visible remains of the abandoned villages except village Sodano, where there are no buildings in that could accommodate 49 families with 382 persons. At the same list there are two families Ursić. Ursić and others are on the list of inhabitants of Brela, which leads to the assumption that Tomašević and Ursić are intermixed in error due to the above list. The list was compiled by George Calergi June 27, 1686 Tomaš does not meet the Imotski but Tomašević, and only mentioned among immigrant families Vinjančanima in 1686, and all the other families are under the Brela families Tomašević (Tomaš), Aržano in 1863, Imotski (hub) in 1725, and where they no longer live.

c) Listed in he home book of 1799 in Omis, in Brela lived eight families who have the surname Tomaš in addition to Ursić-Tomaš and Tomaš-Ursić. Binomial name was not typical of other Brela families surnames so it would be interesting to investigate the causes of this amendment. For the list of souls during approximately the same period and earlier does not includes Ursić. This list is written on the side of the notebook, so the name Tomaš probably resembled the name and was like adding more detail to locate the name of the neighboring hamlet Ursić.

- the number 41.

 Ivo Tomaš-Ursić 76 years old
 Luca, wife of Ivo
 Dominko, son of Ivo 18 years
 Matuka, daughter of Ivo
 Kata, daughter of Ivo
 Ivanica, wife of Dominiko
   total 6 members	 

- the number 44.

 Jozo Ursić-Tomaš 55 years old
 Ivanica, wife of Jozo
 Ante, son of Jozo 3 years
   total 3 members

- the number 45.

 Toma Ursić-Tomaš son of the late Ante, 40 years old
 Ivanica, wife of Toma
 Matija, daughter of Toma
 Jela, daughter of Toma
   total 4 members	 

- the number 46.

 Josip Ursić-Tomaš son of the late Ante, 37 years
 Ivanica, wife of Josip
 Božica, daughter of Josip
 total 3 members

- the number 47.

 Ivo Ursić-Tomaš son of the late Stjepan, 77 years old
 Kata, wife of Ivo
 Ivanica, daughter of Ivo
 Pera, daughter of Ivo
 Ilija, son of the late Stjepan, 75 years old
   total 5 members	 

- the number 48.

 Ivo Ursić-Tomaš son of the late Joze, 40 years old
 Luca, wife of Ivo
 Tadija, son of Ivo, 22 years
   total 3 members

- the number 49.

 Grgo Ursić-Tomaš, 60 years old
 Jela, wife of Grgo
 Ante, son of Grgo, 23 years
 Jelica, daughter of Grgo
 Matija, daughter of Grgo
   total 5 members	 

- the number 50.

 Mate Ursić-Tomaš, 55 years old
 Matija, wife of Mate
 Nikola, son of Mate, 18 years
 Marko, son of Mate, 16 years
 Ante, son of Mate, 11 years
 Mijo, son of Mate, 6 years
 Kata, daughter of Mate
 Matija, daughter of Mate
 Jela, daughter of Mate
   total 9 members

The Report of Austrian cadastral survey of 1830 lists only name, without adding a Tomaš encounter them as owners of buildings and land in several villages, and were Booked:

- Podradonjica - the name Ivan son of the late Tadije, Grge, Ilija, Ivan, Ante, Mije son of the late Mate, Paula,

 - Zelići - Nikola,
 - Pročiok- the names Mate, Ilija, Ante son of the late Darijo,
 - Kristići - the names Ante and Josip
 - Gomja Mala - the names Mate, Mate, Ante son of the late Josip, Mije, Nikole, Paula, Tadije, Ilij son of the late Grgo, Ilija son of the late Marko, Filip, Marko, Mate son of the late Darijo,
 - Zaveterje - the names Josip owned with Zelić Šimun, Jelene, Mate, Josip, Petar.

Tomaš probably first lived in a Zaveterju near the border between the Empire and Venice Osmanijskog to have built barns and houses in a safe place to protect livestock and property, to taverns along the coast in the majority of the Gornja Brela, where individuals lived and others created new families . During the census of 1948 - in the Republic of Croatia, Tomaš families lived in 61 places. In Brela lived 107 Tomaš members in 19 families. The group of Brela Tomaš families was the second largest in the Republic of Croatia.