Dina Katz Heschel (Wahl Katzenellenbogen) -

public profile

Is your surname Katz Heschel (Wahl Katzenellenbogen) "De Gedole"?

Research the Katz Heschel (Wahl Katzenellenbogen) "De Gedole" family

Dina Katz Heschel (Wahl Katzenellenbogen) -'s Geni Profile

Records for Dina Katz Heschel (Wahl Katzenellenbogen) "De Gedole"

5 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

About Dina Katz Heschel (Wahl Katzenellenbogen) -

About דינה כ"ץ-העשיל וואהל-קצנלנבוגן (עברית)

יג. הגאון מאוה״ג מדברנא דאומתי/ רבי נפתלי הכהן הגדול ראש המדינה ומ״מ

דק״ק, פראג, פרוםטיץ, ניקלסבורג ומדינת מעהרען ואה״כ אב״ד פיגסק, ולבסוף אבד״ק

לובלין, מועד דד״א בליטא, ובועד פולין, התן האלוף, נשיא בישראל, ר , ישעי, ליברליש

ז״ל, פרימוס ודיין מורה שוד, בפראג, בן מוה״ר יצהק ליברליש ז״ל.

הערת הכותב: כך העתקתי מס׳ היחס שבסוף ס׳ חשבה לטובה להה״ק מאלכסנדר זצ״ל. מיהו

שאר כותבי ד״ה יודעים ששם אשת רבי נפתלי מלובלין, הרבנית דינה, בת הג״ר שמואל יהודה וואהל בן

הגאון השר ד׳ שאול וואהל (קאצינאילנבוגין) זצ״ל. בס׳ אבות עטרה לבנים מוגה י״ג בניו של ר׳ שאול

המלך הפולני ור׳ שמואל יהודה הוא החמשי, והוא מונה שם י״א בנים ובנות לרבי נפתלי מפוזנא, ומוסר

שאחר פטירת רבי נפתלי מלובלין, ניסת אשתו דינה להג״מ רבי ר׳ העשיל מקראקא. ואפשר שבזוו״ר

הי׳ רבי .נפתלי מלובלין חתן ר׳ ישעי׳ לוברילש ולא ידוע בנים ממנה. רבי יצחק מםטעפאן הנ״ל אבי

רבי נפתלי מפוזן, הוא בנה של הרבנית דינה נכדת הגר׳׳ש וואהל, וכן נרשם לעיל בערך האדמו״ר זצ״ל

מקעשמוב. מיהו בם׳ שלשלת זהב פי״א טעה המדפיס לכתוב שרבי נפתלי מלובלין הי׳ בנה של הצי

דינה וזה טעות דמינכר, כי רבי נפתלי הי׳ בנה של הרבנית פיגלא בת המהר׳ל ז״ל.

עיין הקדמת סמיכת חכמים עמ׳ נ״ט וז׳׳ל: וענין זה וכר אימא בי׳ מילתא בשם

אדוני אבי זקני, הגאון המפורסם אשר שמו בקרבי, מוהר״ר נפתלי כהן צדק ז״ל, ה״ה ר״מ

ואב״ד דק״ק לובלין וכו׳ עיי״ש.

רבי נפתלי היבר ספר שו״ת פירות גינוםר ובסופו תשובות ים גינוסר לנכדו רבי

נפתלי, ונדפס בפפד״מ בשנת שי״ג ואין בנמצא כלל.

נפטר ה׳ תשרי ת״י, ועל מצבת קבורתו בלובלין הרות: בוצינא דקדישא, אספקלריא

המאירה מורנו ורבנו עטרת ראשנו, גאוננו הכהן הגדול מאחיו, הגאון הגדול מ׳ נפתלי

כהן צדק, החזיק בדק, הבר סדק, אשר אור תורתו הי׳ זורה פה״ק לובלין והגליל עיר

ואם בעולם.

רבי נפתלי הראשון הזה עם אחיו הבכור הגאון רבי היים כ״ץ ז״ל, אב״ד ניקאלםבורג,

פראג, פראנקפורט ופוזנא, ואהותם הלמדנית המפורסמת מרת חוה ע״ה, אם אבי אביו של

הגאון בעל הו״י ז״ל (עיין בהקדמת שו״ת הות יאיר), כל אלה היו בני

יג. הגאון מאוה״ג מדברנא דאומתי/ רבי נפתלי הכהן הגדול ראש המדינה ומ״מ

דק״ק, פראג, פרוםטיץ, ניקלסבורג ומדינת מעהרען ואה״כ אב״ד פיגסק, ולבסוף אבד״ק

לובלין, מועד דד״א בליטא, ובועד פולין, התן האלוף, נשיא בישראל, ר , ישעי, ליברליש

ז״ל, פרימוס ודיין מורה שוד, בפראג, בן מוה״ר יצהק ליברליש

הערת הכותב: כך העתקתי מס׳ היחס שבסוף ס׳ חשבה לטובה להה״ק מאלכסנדר זצ״ל. מיהו

שאר כותבי ד״ה יודעים ששם אשת רבי נפתלי מלובלין, הרבנית דינה, בת הג״ר שמואל יהודה וואהל בן

הגאון השר ד׳ שאול וואהל (קאצינאילנבוגין) זצ״ל. בס׳ אבות עטרה לבנים מוגה י״ג בניו של ר׳ שאול

המלך הפולני ור׳ שמואל יהודה הוא החמשי, והוא מונה שם י״א בנים ובנות לרבי נפתלי מפוזנא, ומוסר

שאחר פטירת רבי נפתלי מלובלין, ניסת אשתו דינה להג״מ רבי ר׳ העשיל מקראקא. ואפשר שבזוו״ר

הי׳ רבי .נפתלי מלובלין חתן ר׳ ישעי׳ לוברילש ולא ידוע בנים ממנה. רבי יצחק מםטעפאן הנ״ל אבי

רבי נפתלי מפוזן, הוא בנה של הרבנית דינה נכדת הגר׳׳ש וואהל, וכן נרשם לעיל בערך האדמו״ר זצ״...

view all 27

Dina Katz Heschel (Wahl Katzenellenbogen) -'s Timeline

1600
1600
1608
1608
Prague, Prague, Hlavní město Praha, Czech Republic
1610
1610
Praha, Prague
1630
1630
Age 20
Krakau
1655
1655
Age 45
Kraków, Małopolskie, Polska
1664
1664
Age 54
1664
Age 54
Lubelskie, Poland
1664
Age 54
????
????