Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 60 genealogy profiles with the Løvenbalk surname on Geni. Join now to find your relatives.

Løvenbalk Genealogy and Løvenbalk Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all 60

Profiles

About the Løvenbalk surname

Slægten Løvenbalk

From finnholbek.dk

Ifølge et gammelt Sagn, hvis Rigtighed ikke drages i Tvivl, randt der kongeligt Blod i denne Slægts Aarer, idet dens Stamfader skulde være en Søn af Kong Christoffer II. i en illegitim Forbindelse med en Jomfru af de gamle Lunge'r. Vaabnet, en blaa Løve gaaende over to blaa Bjelker i Guld-Felt og paa Hjelmen en halv blaa Løve, kunde ogsaa tale for Sagnets Rigtighed.

Hr. Erik Eriksens Sigil fra 1486 har nærmest været Forbillede for hosstaaende Afbilding. En mærkelig Afvigelse i Vaabnet findes paa Hr. Stig Pedersen Krognos Gravsten fra Begyndelsen af det 15. Aarh. i Lund Domkirke, Blandt hans Ahnevaaben findes nemlig de Løvenbalkers Vaaben med Løven opreist foran tre Bjelker.

Slægtvaabnet har aabenbart givet Anledning til Slægtnavnet, der dog først kom i Brug i Slægtens allersidste Generation, i første Halvdel af det 16. Aarhundrede.

Det fortælles stundom, at den bekjendte Reformationspræst Broder Thøger Jensen var af Løvenbalkernes Slægt og Broder eller Søn! af Mogens Jensen til Avnsbjerg!

For den sidste Paastands Vedkommende er Urigtigheden selvindlysende, men den hele Fortælling turde ene bero paa en Misforstaaelse, opstaaet ved, at Løvenbalk-Vaabnet stod paa Skriftestolen i Viborg Domkirkes Kapel, og at Hr. Jens Nielsen Løvenbalks Gravsten paa Graabrødrekirkegaard er bleven forvexlet med Broder Thøgers

Anders Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1903 side 289

Ps.

Som det ses er Thøger-forbindelsen indtegnet på denne webside, selvom jeg hælder mest til Thisets opfattelse at der er tale om en misforståelse.

Der henvises i øvrigt til diskussionen på DIS-Forum, som ligger til grund for den benyttede opstilling, hvor Broder Thøger figurerer som Barnebarn af Mogens Jensen.