Katarina Magnusdotter

How are you related to Katarina Magnusdotter?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Katarina Magnusdotter

Birthdate:
Death: after May 07, 1348
Immediate Family:

Daughter of Magnus Birgersson and NN
Wife of Ingemar Ragvaldsson
Mother of Märta Ingemarsdotter; Kristina Ingemarsdotter and NN Ingemarsdotter

Managed by: Erkki A Tikkanen (Geni Curator- ...
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Katarina Magnusdotter

Katarina Magnusdotter, konungens släkting (consanguinea nostra), en förmodad dotter till svenske prins Magnus Birgersson (1300-1320). Gift före 1347 med kammarmästare Ingemar Ragvaldsson

Den f. d. huvudredaktören för Svenskt Diplomatarium Jan Liedgren har påvisat att genom två brev 28/6 1347 och 7/5 1348 erhöll Ingemar Ragvaldsson och hans (dåvarande) hustru Katarina Magnusdotter samt deras arvingar av kung Magnus Eriksson gårdar i Österplana och Västerplana samt Hönsäter på Kinnekulle, vilka denne ärvt efter sin far hertig Erik. Ingemar Ragvaldssons hustru Katarina Magnusdotter kallas i brevet 28/6 1347 för konungens blodssläkting (consanguinea nostra), vilket enligt Liedgren kan tolkas så, att hon var dotter till kung Birger Magnussons son Magnus, som avrättades 1320.

Referens: http://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_Magnusdotter

Vad gäller Liedgrens artikel från 1988 så innehåller den enligt Hans Gillingstam (SoH 1998) vissa felaktigheter som undertecknad ännu inte penetrerat närmare. "Consanguinea nostra" Katarina Magnusdotter var enligt Liedgrens egen tolkning dotter av prins Magnus Birgersson. Har han rätt så måste hon ha varit en illegitim dotter, Magnus Birgersson blev ju aldrig gift. Däremot har jag sett uppgifter på att prins Magnus skall ha förlovat sig i april/maj 1313 med Euphemia, en dotter av furst Wizlaw III av Rügen (död 1325). ref: http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/92564.html?1155041423

SDHK-nr: 8437

Utfärdat: 13640107, Jönköping Innehåll: Kung Magnus utfärdar fullmakt för Ingemar Ragvaldsson, skattmästaren (fehirden) i Tönsberg Peter Niklasson och Halvard Djäken att öppna alla kistor och skrin, som förvaras i hans avlidna gemåls fatabu...

SDHK-nr: 8675

Utfärdat: 13650222, Tönsberg Innehåll: Berg Hermundsson, lagman i Tönsberg, Jon Gunnarsson och Arnvid Lodensson vidimerar kung Magnus' fullmakt 1364 7/1 (DS nr 6919) för Ingemar Ragvaldsson, Peter Niklasson och Halvard Djäken angående hans avlidna gemåls fatabur. Utfärdarna beseglar.

SDHK-nr: 5451

  • Utfärdat: 13470628, Tönsberg

Kung Magnus ger Ingemar Ragvaldsson och hans hustru Katerina Magnusdotter, kungens fränka, samt deras arvingar av sina egna fädernegods, dem kungens fader hertig Erik köpt för 1500 mark penningar, 2 gårdar i Österplana med 3 landbogårdar därstädes, 3 landbogårdar i Hönsäter, av ålder tillhörande nämnda gårdar, 3 landbogårdar i Västerplana m.m. Gåvan bevittnas av ärkebiskopen Hemming i Uppsala, biskoparna Peter i Linköping, Sigge i Skara, Thomas i Växjö m. fl. Ärkebiskopen Hemming i Uppsala, biskoparna Peter i Linköping, Sigge i Skara, Thomas i Växjö, Gisle Elinson, Nils Abjörnsson, Gösta Tuneson, Knut Folkeson, Karl Näskonungsson, Karl Tukeson, Amundus Sture, Lars Ulfsson, Lars Karlsson, Ketill Glysing, Israel Birgerson samt utfärdaren beseglar.

Brevtext:

Magnus dei gracia rex swecie noruegie [et] scanie Vniuersis presentes litteras inspecturis Salutem jn domino sempiternam Constare volomus (!) euidenter quod nos dilecto nobis Jngemaro rangualson et Katerine magnusse dotter consanguinee nostre et eorum veris heredibus ex ipsis pariter et directe procreandis presentium exhibitoribus bona nostra infraskrifta (!) que nostra sunt personalia et aduenticia ac nos per mortem dilectissimi patris nostri successiue contingencia videlicet duas curias nostras in o'strvplanda quarum vnam matrona ra'ghinmodis et alteram olaffuus pa'tarson pro tempore habuerat cura tribus colonis[-niis] eisdem curiis adiacentibus Jtem tres colonias jn ho'nsa'trum ad predictas curias jn o'struplanda ex antiquo pertinentes Jtem tres colonias in wa'stervpplanda quas go'staffuus clinter habuerat cum omnibus et singulis predictorum bonorum adiacenciis nouis et antiquis propinquis et remotis coniunctim et disiunctim positis infra sepes et extra tam in humidis quam in siccis nullis penitus exceptis quibuscumque nominibus censeantur cum omni integritate qua dominus et pater noster karissime [d.v.s.: - ssimus] Rex [d.v.s.: Dux] ericus bone memorie eadem bona comparauit nulla obstante donacione permutacione aut quacumque alia alienacione prius facta per quemcumque eorum qui dicta bona tenuerant sev aliquod predictorum Eciam si per monasteria uel ecclesias clericos aut laycos fuerint occupata deliberacione prehabita diligenti beniuolencia et consensu consortis nostre karissime blandhe (!) plene adhibitis et quesito consilio consiliariorum nostrorum regni swecie nostri infra scriptorum donamus danacione [d.v.s.: donacione] inperpetuum valitura Transferentes ipsos ingemarum et katerinam ac eorum iustos heredes in corporalem possessionem dictorum bonorum et cuiuslibet premissorum Ac apropriantes et scotantes eisdem singula bona predicta cum omni iure legum terre wesgocie et conswetudine approbata quibus hactenus vsus inoleuerat in vesgocia bona huiusmodi predialia vero possessori tradi et pariter assignari ad hoc quod eciam nobis et nostris heredibus ac cuiuscumque alteri tollatur occasio omnis uel facultas supradicta bona seu eorum aliquid aliquo iure canonico uel ciuili imposterum impetendi quia quod nobis licere non patimur nostris successoribus indicamus Jn cuius facti euidenciam et irretractabile testimonium sigillum nostrum et sigillum karissime consortis nostre predicte presentibus duximus apponendum Nos insuper ha'mminggus vpsalensis ecclesie archiepiscopus petrus lincopensis siggo scarensis et thomas vexionensis ecclesiarum episcopi gislo a'linson nicholaus abiornason gotzstauus tuna'son kanutus folkason karulus nestkunugsson karolus tukeson amundus sture laurencius vlffson laurencius karlsson katillus glysing et israel birgerson milites et consiliarii domini nostri regis predicti magni ne quis praue mentis contra dictam donacionem suam rite factam temptare audeat rogati sigilla nostra apposimus [d.v.s.: apposuimus] in robur et euidenciam premissorum Datum apud tonsberg Anno domini Millesimo cetera Jn [vigilia] Apostolorum petri et pauli.Magnus med gudz nadh konung sweriges norges oc skanes helsom allom them som thettæ breff see eller høre æwerdeligæ med gude wii viliom allom viterligit vara at wii varom kere Jngemare ragualsson oc katrine magnussa dotter vare frenkæ och theris sannæ arffum aff them retteligæ føddom var godz epterscriffna hulkin var ere egen aff arffs vegnæ epter vars kære faders døøt som ere II gorde j østrevplandom aff hulkom en regemodh och annan olyff pedersson hade med tre lanbo gorde them samom fornempdom gardom til liggendæ Jtem III lanbo gorde j hønsetrum til fornempdom gordom j østrevplandhom aff aller til hørande Jtem III lanbo gorde j vestrevplandom hulkæ gøstaff klinter hade med allom fornempdas godz tillagom och en gordh j østre hagneløss med allom tillagom nyom oc gamblom ner oc herren liggende jnan gorde oc vtan bade j vate oc tørre engno vndan tokno med allom them fulnade som vaar kære fader oc herre konungh erich gudh hans siel haffwe them sama gotz køpte for XV C mark swenskæ peningæ engo gaffuo byttæ eller nokre honde vmskyptæ motestondande som før gjort wart aff nokrom therra som fornempda godz hafua hafft j verio oc vm the aff kløstrum kirkiom klerkum eller lekmannom fingo varit hindrat med fortankom och godom velia och samtykkio vares kæres hustrv katrine **) blantze fulleligæ til haffdom och athspordæ radæ vares radhgiffueres j swerikes rike epterscriwandom giffuæ wii æwerdeligæ gyfft fornempde jngemare oc katrinæ och therre rettæ arffwm Jnførandis j fornempde godz egilse och hwars therre seer oc egnande och skafft førandæ them fornempdom al fornempda godz med allom retth och vesgøtzsk lagh och sidweniæ huar sider er ath gooz skulæ sannom egere faazs och til leggias ther til ath och wii aff oss oc varom arffwom och huariom androm afftagom al vilkor oc makt forscriffnæ godz eller nokot aff them j nokrom retth kirkiom eller kesaris her epter jghen ropa for thy huat wii oss ey tolom houas varom arffuom och epterkomandom til dømom til hulkens wære visso ok wgendraghande vitnisbyrdh vart Jncigle och vares kæres hustrws Jncigle hengiæ wii for thetta breff Oc wii hemmyngh vpsales kirkio erchebiscop peder lincopings sigge scares oc tomas vexios kirkiom biscopa gyslæ elinesson nicles abiorsson gøstaff tunæsson knwt fokkasson (!) karl nestkonungis son karl tukasson anundh stwre larens vlffsson lavens karlsson kætil glysinger jsrael birgerson riddere och radgiffuare konungs magnus vpa ath engen warngh [d.v.s.: wrangh] menniskæ mote thennæ forscripnæ gaffwa lagligæ giffnæ dyrffwes ath gøre tha hengiæ wii och wor jnciglæ bidnæ ther til for thettæ breff til mære vitnisbyrdh datum apud tonsberg anno domini M CCC XL VII° Jn vigilia apostolorum petri et pauli.

ref: http://www.nad.riksarkivet.se/?Sokord=+Ingemar+Ragvaldsson&EndastDi...

view all

Katarina Magnusdotter's Timeline

1320
1320
1348
May 7, 1348
Age 28
1349
1349
Hönsäter, Götene, Västergötland, Sweden
1350
1350
Sweden
1365
1365