Menachem Mendel (Lisser) Rawitsch (Raveteg) Litmanowitz

public profile

Is your surname Rawitsch?

Connect to 59 Rawitsch profiles on Geni

Menachem Mendel (Lisser) Rawitsch (Raveteg) Litmanowitz's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Menachem Mendel (Lisser) Rawitsch (Raveteg) Litmanowitz (Rawitsch)

Birthdate:
Birthplace: Lissa, Posen
Death: September 06, 1873 (67-76)
Zdunska Wola
Place of Burial: Zdunska Wola
Immediate Family:

Son of R' Eliezer Lipman Lichtenberg A.B.D. Rawitsch and Lissa and Tscharne Rawitsch (Naumberg)
Father of Abraham Abish Rawitsch
Brother of Rachel [?] Heldinstein - Waldenstein; Auguste Gitel, Julie Falk; Moses Lipman Rawicz (Rawitscher); Zerline (Sorel) Rawitsch; Zwi Hirsch Rawitsch and 5 others

Occupation: Rabbi, Av Beth Din (in Dunske-Wolle (Zdanka Wola))
Managed by: Raziel Yohai Seckbach
Last Updated:

About Menachem Mendel (Lisser) Rawitsch (Raveteg) Litmanowitz

About Menachem Mendel (Lisser) Rawitsch (Raveteg) Litmanowitz (עברית)

רבי מנחם מנדל ליסער

ה"גלריה" של אישים בקוצק היתה מגוונת ביותר. אין עוד חסידות כמו חסידות קוצק שהצטיינה בגוון של אישיה. כל אחד מהחסידים היה אישיות מיוחדת, "דמות". גם בגלריה זו התבלט רבי מנחם מנדל ליסער יליד אשכנז וחניך ישיבותיה, שהיה לחסיד קוצק בלב ובנפש. לכאורה, לא היה רבי מנדלה מתאים לאוירה של קוצק. היו לו את כל ה"חסרונות". גם "אשכנזי" היינו יליד גרמניה, גם עשיר, גם יחסן גדול ואף על פי כן היה לאחד הבחירים בחסידות זו. נתאר תחילה את ה"יחסן" שבו. הוא היה בן רבי אליעזר, בן רבי אביגדור מליסא. אמו, טשארנה, היתה בתו של רבי יהודה ליב נומברג, אב"ד ראוויטש. רבי יהודה ליב היה חתנו של גאון הגאונים רבי מאיר פוזנר. את רוב תורתו קיבל, כמו רוב רבני אשכנז, בישיבתו של רבי עקיבא איגר. בעודנו צעיר לימים נבחר לכהן כחבר בית הדין של קהילת ליסא, שבראשו עמד רבי יעקב לורברבוים, בעל ה"חוות דעת". בראותו את ההשכלה הכובשת את יהדות גרמניה, ויתר על משרתו הכבודה בליסא והסכים לקבל את רבנותה של עיירה קטנה בפולין שרק זה עתה נוסדה – קהילת זדונסקוואלה (זדונסקה-וולה). בהנהגתו היתה הקהילה לתפארת. היא גדלה לא רק בכמותה, אלא גם באיכותה, עד שנקראה "ירושלים של פולין". בעיר זו הכיר רבי מנדלי את החסידות. הוא החליט להצטרף אל החסידים. לפני נוסח אחד השפיע עליו סבי, רבי הירש טומשובר, נאמן ביתו של רבי מנדלי מקוצק, לנסוע לקוצק. על נסיעתו לקוצק מספר רבי אריה הפטקה מתל אביב, שלמרות שאינו סופר, כתב את תולדותיו של רבי מנדלי ליסער בטוב טעם ודעת: "לפני שנסע רבי מנדלה לקוצק עמד על "טיבם" של חסידי קוצק בז'דולה. למד והכיר כל אחד ואחד מהם. ראה דרך לימודיהם ותפילותיהם ומנהגיהם. לא כל מנהגיהם מצאו חן בעיניו, אבל בתור איש אמת ראה שכל מנהגם הוא בקדושה וטהרה. בפעם הראשונה לקוצק ור' דוד בנו בכורו של הרבי מקוצק שאלו: "למה זה רק עכשיו בא"? ענה לו ר' מנדלה: כתוב "אמת מארץ תצמח" כמו זרע שזורעים באדמה, וכן גם האמת. צריכים לזרוע בתוך הלב וכשהוא מבושל די צרכו, ז"א, שהוא בטוח שהאמת הוא אמת לאמיתו אז צריכים להראות אותו ברבים. בקוצק התייחסו לר' מנדלה בכבוד גדול. היה מהחבריה הקדושה יחד עם החידושי הרי"ם ועם ר' הניך וכו'. בקוצק ידעו להעריך את גאוניותו ואת ענותנותו וידעו להתייחס גם לקפדנותו. ר' מנדלה מצא בקוצק מה שהוא חיפש: אמת. אמת צרופה בלי פשרות. בכל נסיעה לקוצק ישב שבועות על גבי שבועות ועסק בתורה ובחסידות בחריפות של קוצק יומם וליל. הרבי מקוצק, שלא כרגיל, שמח איתו והשתעשע אתו בדברי תורה. על מצבתו של רבי מנדלי חרתו: "ידיד ה' וידיד קדושיו ויראיו מתנהג בחסידות מתאבק בעפר קדושי עליון ואיש אשר לו יאתה תהלה, שם לו בין הגדולים מגזע היחס גדולי ארץ. נזר ראשינו הרב מאור הגדול גאון וצדיק חריף ובקי חסיד ועניו אהוב על הבריות ומורה דרכי ה' לקהל ישורון אב"ד ור"מ דקהלתנו כבוד קדושת ש"ת מרנא ורבנא מנחם מענדיל בהרב אליעזר ליפמן זצלל"ה מ"ק ליסא נפטר ביום ט"ו אלול תרל"ג". רוב תושבי זדונסקה-ולה היו חסידי קוצק או וורקא, שישבו כמה שעות בבוקר ובערב ולמדו גמרא ותוספות, ובשביל פשוטי העם תיקן ר' מנדלה חברות, חברת משניות, חברת עין יעקב, חברת תהלים. בבוקר אחרי התפילה בציבור ובערב בין מנחה למעריב ישבו ולמדו. דאג למגידי שיעור בעלי כשרונות שיכולים להסביר וגם הוא עצמו לימד שעורים לבעלי בתים. הוא היה אומר כתוב (במשנה אבות פרק ד' משנה כ') "הלומד ילד למה הוא דומה... – לדיו כתובה על נייר מחוק" ואני מפרש את המשנה הלומד ילד לכומר, תעשה את עצמך כילד אפילו שאתה זקן. אז התורה תתקיים בידך, ואם תחשוב עצמך כ"זקן וחכם", התורה לא תתקיים בידך. החברות שייסד ר' מנדלה התקיימו עד הזמן האחרון.

לקוח מ"תשעים שרים", כרך ב', עמ' 340

הגאון רבי מנחם מענדיל אב"ד וואלה

בן הג"ר אליעזר ליפמן, דיין בליסא ונכד הגאון רבי יהודא אב"ד רייביץ שימש במקום אביו כדיין בליסה והשתדל בהתאם לרצון סבו הגדול לעבור לפולין. בשנת תקצ"ז התקבל כאב"ד בזדונסקה וואלה, בא לשם עם בתו היחידה שנפטרה באבה. וימאן אביה להנחם. אז הצטרף לעדת חסידי קוצק בא לשרף שבור ורצוץ, השמיע הרבי קושיה על גמרא מסוימת והרב תירץ, הקשה על רש"י ותוספות והרב תירץ נענה השרף ואמר: אם הגמרא צודקת, רש"י ותוספות צודקים הרי שגם הקב"ה צודק... מאז נמנה על תלמידי השרף והרבה לנסוע אליו ואחרי הסתלקותו - לאדמו"רים מגור ומאלקסנדר. נמנה על אחד מגדולי הרבנים מדורו, גאון וצדיק מופלא ונערץ הרבה ע"י בני קהלתו שסיפרו ממנו דברי מופת בהערצה רבה. על מצבת קברו בזדונסקה וואלה רשמו בני הקהלה: "ידיד ה' וידיד קדושיו ויראיו מתנהג בחסידות מתאבק בעפר קדושי עליון ואיש אשר לא יאתה תהלה, שם לא בין הגדולים מגזע היחס גדולי ארץ. נזר ראשנו הרב מאור הגדול גאון וצדיק חריף ובקי חסיד ועניו אהוב על הבריות ומורה דרכי ה' לקהל ישורון אב"ד ור"מ דקהלתנו כבוד קדושת ש"ת מרנא מנחם מענדיל בהרב אליעזר ליפמן זצללה"ה מק"ק ליסא נפטר ביום ט"ו אלול תרל"ג. תנצב"ה.

בית קוצק, יהודה אריה ליב לוין, הוצאת מוסד הרי"ם לוין, ירושלים תש"מ - עמוד קי"ז

הרב רבי מנחם מנדל ליסאר - ספר יזכור לקהילת זדולה וואלה