Is your surname Thøgersen?

Research the Thøgersen family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Peder Thøgersen

Norwegian: Peder
Birthdate:
Birthplace: Viborg, Viborg, Midtjylland, Denmark
Death: January 03, 1595 (62)
Viborg, Viborg, Midtjylland, Denmark
Place of Burial: Viborg, Viborg, Midtjylland, Denmark
Immediate Family:

Son of Thøger Jensen and Anne Pedersdatter
Husband of Margrethe Jensdatter
Father of Else Pedersdatter; Thøger Pedersen Løvenbalch; Jens Pedersen Løvenbalk; Anna Maria Pedersdatter; Maren Pedersdatter Løvenbalk and 5 others
Half brother of Mette Mortensdatter Hvass; Morten Mortensen Hvass; Thøger Mortensen Hvass; Mads Mortensen Hvass and Mette Mortensen Hvas

Occupation: Biskop i Viborg fra 1571-1595. 1558 præst Viborg Domkirke, Mag. Prest / Biskop, Borgmester og biskop 1571-1595 i Viborg. 1558 præst i Viborg domkirke
gift: ca. 1559 i Viborg domkirke
Managed by: Remi Trygve Pedersen
Last Updated:

About Peder Thøgersen

https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I11772&tree=2

http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Bis...

3. 1558 [r. Cap.* . .] Peder Thøgersen (Løvenbalck) af Vibg. Sortebr. K., f. 32; ~ F. D. Margrethe Jensdtr.; 2 S., 3 D.; see Jens P. L. her; Thøger P. L. t. Aalbg. Bud. K.; J. J. Holm her; Peder P. L. t. Viborg Sortebr. K.; C. N. Foss i Egaa; P. Villadsen t. Slag. St. Mik. K.; [Biskop over Viborg Stift, o. 8/7 1571; † 3/1 95; sørgede med Omhu for Skolen].

http://home.online.no/~rrostru/Wiberg/1313-14-Vibg.Dk.htm#PederLoev... Peder Thøgersen var biskop i Viborg fra 1571 til sin død i 1595.

I Viborg Domkirke rejstes en mindesten med følgende inskription: Oversat i P.H. Resens "Atlas Danicus" Viborg Bispedømme Side 24, "Nogle Inskriptioner i Domkirken" i Viborg: Oversættelse: Arvingerne oprejste dette Minde over Støvet af Mag. Peder Thøgersen, som beklædte Bispeembedet i Viborg i 25 Aar og som indsov Aar 1594 i sin Alder 63 Aar. Under denne Sten hviler Ligene af den ærværdiege og berømmelige Mand Hr. Mag. Peder Thøgersen, fordum denne Kirkes Kannik, Præst og Biskop, som hensov fromt i Christus 3. Jan. 1595 og af hans elskede Hustru Margrethe Jensdatter, med hvem han havde fået syv sønner og ligesaa mange Døtre, og som døde 1602 d. 23. December. I dag er mindestenen indmuret i væggen i det sydlige kirkeskib. Foto indsættes senere under "Kirker og Mindetavler". I Word-note under 612 Thøger Jensen står bl.a. om Peder Thøgersen: "Peder Thøgersen studerede teologi i København samt i udlandet og tog derefter magistergraden. I 1558 blev han kaldet til sognepræst ved Viborg Domkirke efter sin svigerfader. I 1571 udnævntes han til biskop efter sinn svoger Kjeld Juel. Peder Thøgersen fik det skudsmål, at han var "ulastelig i vandet, anset i stiftet og venanslrevet ved hoffet". Han underskrev sig på latin med Vibergius efter sin fødeby Viborg. I sit signet brugte han en slange på et kors, hvilket bl.a. kan ses på hans gravsten i Viborg Domkirke. Han var meget skoleinteresseret og sørgede på enhver måde godt for Viborg Latinskole, hvor han iøvrigt fra Påske til Mikkelsdag i 1560 var Rektor. Ved besøg i Viborg Somkirke i august 2001 fik Hans Ole nogle artikler om Peder Thøgersen. Artiklerne stammer fra "Viborg Domkirke Stad og Stift i 800 år" af Peter Severinsen fra O. Lohses forlag. Nedenfor gengives uddrag:

BISKOPPER I VIBORG STIFT

Kjeld Juul 1549 - 2/3 1571. S. 383.388. Peder Thøgersen 1571 - død 13/1 1595, født 1532 S. 388.393.398. Peder Villadsen 1661 - død 25/3 1673. S. 414

Side 388:

Da Kjeld Juul var død blev hans Svoger Domkirkens Præst Mag. Peder Thøgersen, der blev valgt. For en Gangs Skyld kan vi følge hele Handlingen. Kapitlet har mærkeligt nok først spurgt Kongen, om det var Majestøtens Vileje, at det skulde gaa til efter Ordinantsen eller anderledes. Derpaa bliver han valgt af Kapitlet i Viborg med alle Provsterne der udi Stiftet og sendt til Kongen, som lader ham prøve at de Højlærde og stadfæster ham. Endelig har en Præst i Stiftet beskrevet i sin Dagbog, at det med Indvielsen gik lige efter Ordinantsen. Den skete 4. Søndag efter Trinitatis i Domkirken ved Haandspaalæggelse af Biskop Laurids Berthelsen fra Aarhus samt af Oldinge og Nabopræster "efter den gamle apostoliske Skik". Man tog efter det af Bugenhagen forfattende Ritual Lægfolk med i Indvielseshandlingen. Han var Søn af Thøger Jensen, f. 15332, og altsaa kun 6 Aar, da Faderen døde. Men han fik Faderens Eftermand ved Sortebrødre Kirke Mag. Morten Hvas (død 1577) til Stiffader. Denne sørgede godt for hans uddannelse.

28-aarig blev han Domkirkens Præst efter Jens Hansen og ægtede dennes Datter.

I 1565 tog han Magistergraden i København.

Man har Indtryk af, at han har været en dygtig Biskop, men han har intet skrevet, som kan give os noget nærmere Billede af ham.

Peder Thøgersen var en indflydelsesrig Biskop og stod i et godt forholdtil Kansleren Niels Kaas til Thaarupgaard. Det har vel haft sin Betydning for, at han kunde opnaa en stoor kongelig Gave til Viborg Damskole og Domkapitel. Bispetienden var jo taget i Forvaring af Kongen til at bruges særlig til kristelig Oplysning. Det var en Udførelse af et Stykke af dette Program, da Kong Frederik 1569 stiftede Kommunitet ved Københavns Universitet, en rig Stiftelse til Bespisning af fattige Studenter. Noget tilsvarende opnaaedes for Viborg Skole ved et Kongebrev af 2. Februar 1574. Derved gaves den gamle Bispetiende, nu Kongetiende, af 39 Sogne i Stiftet til at underholde "30 Degne eller Peblinge" medMad og Øl.

Side 398:

Biskop Peder Thøgersen døde mellem 2. og 3. Januar 1595. Hans store Efterslægt betød da og senere meget i Viborg. En Del er allerede nævnt.

Vi giver en Oversigt.

Sønnen Mag. Jens Pedersen (opkaldt efter Morfaderen Jens Hansen) blev Sognepræst ved Domkirken og Provst (1592-1609).

Mag. Thøger Pedersen (opkaldt efter Farfaderen) var Hospitalsforstander i Viborg og derefter (1599-1629) Sognepræst ved Budolfi i Aalborg.

Maren var gift med Mag. Christen Foss, Anna med Mag.Peder Høg,

Else med Mag. Jakob Holm,Karen med Dr. med. Peder Iversøn, Kannik ved Domkirken.

Margrethe blev gift med Mag. Villads Nielsen,

og den yngste, Mag. Peder Pedersen (fød t8. Jan. 1580) blev Præst ved Sortebrødre Kirke (1612-1645).

Efter Biskoppens Død skete det noget paafaldende, at den alrende Enke ægtede Landstingshøreren Gunde Christensen Grøn (Gunde Skriver).

Biskoppens ældre Børn var forstemte og "vilde aldrig kalde Gunde Skriver Fader". Men Margrete og Peder var endnu saa smaa, at de fik Hjem hos Gunde Skriver, hvorfor denne ogsaa gav sin Stifsaøn en Gaard paa Nytorvet.

I denne slægt bevaredes Minderne fra Reformationsaareene, saaledes som vi senere finder dem optegnede af Peder Villadsen og Chr. Erichsen.

Villads Nielsen Brøns gav sig saa noget af med at være Historiker, og det er meget patriotisk, at han faar ført den danske Kongestamme helt op til Patriarken Jakobs Søn Dan.

http://awt.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=:2248100&id=I5537...


Peder Thøgersen var biskop i Voborg fra 1571 til sin død i 1595.

I Viborg Domkirke rejstes en mindesten med følgende inskription: Oversat

i P.H> Resens "Atlas Danicus" Viborg Bispedømme Side 24, "Nogle

Inskriptioner i Domkirken" i Viborg:

Oversættelse: Arvingerne oprejste dette Minde over Støvet af Mag. Peder

Thøgersen, som beklædte Bispeembedet i Viborg i 25 Aar og som indsov Aar

1594 i sin Alder 63 Aar. Under denne Sten hviler Ligene af den

ærværdiege og berømmelige Mand Hr. Mag. Peder Thøgersen, fordum denne

Kirkes Kannik, Præst og Biskop, som hensov fromt i Christus 3. Jan. 1595

og af hans elskede Hustru Margrethe Jensdatter, med hvem han havde fået

syv sønner og ligesaa mange Døtre, og som døde 1602 d. 23. December.

I dag er mindestenen indmuret i væggen i det sydlige kirkeskib. Foto

indsættes senere under "Kirker og Mindetavler".

I Word-note under 612 Thøger Jensen står bl.a. om Peder Thøgersen:

"Peder Thøgersen studerede teologi i København samt i udlandet og tog

derefter magistergraden. I 1558 blev han kaldet til sognepræst ved

Viborg Domkirke efter sin svigerfader. I 1571 udnævntes han til biskop

efter sinn svoger Kjeld Juel. Peder Thøgersen fik det skudsmål, at han

var "ulastelig i vandet, anset i stiftet og venanslrevet ved hoffet".

Han underskrev sig på latin med Vibergius efter sin fødeby Viborg. I sit

signet brugte han en slange på et kors, hvilket bl.a. kan ses på hans

gravsten i Viborg Domkirke. Han var meget skoleinteresseret og sørgede

på enhver måde godt for Viborg Latinskole, hvor han iøvrigt fra Påske

til Mikkelsdag i 1560 var Rektor.

Ved besøg i Viborg Somkirke i august 2001 fik Hans Ole nogle artikler om

Peder Thøgersen. Artiklerne stammer fra "Viborg Domkirke Stad og Stift i

800 år" af Peter Severinsen fra O. Lohses forlag. Nedenfor gengives

uddrag:

BISKOPPER I VIBORG STIFT

Kjeld Juul 1549 - 2/3 1571. S. 383.388.

Peder Thøgersen 1571 - død 13/1 1595, født 1532 S. 388.393.398.

Peder Villadsen 1661 - død 25/3 1673. S. 414

Side 388:

Da Kjeld Juul var død blev hans Svoger Domkirkens Præst Mag. Peder

Thøgersen, der blev valgt. For en Gangs Skyld kan vi følge hele

Handlingen. Kapitlet har mærkeligt nok først spurgt Kongen, om det var

Majestøtens Vileje, at det skulde gaa til efter Ordinantsen eller

anderledes. Derpaa bliver han valgt af Kapitlet i Viborg med alle

Provsterne der udi Stiftet og sendt til Kongen, som lader ham prøve af

de Højlærde og stadfæster ham. Endelig har en Præst i Stiftet beskrevet

i sin Dagbog, at det med Indvielsen gik lige efter Ordinantsen. Den

skete 4. Søndag efter Trinitatis i Domkirken ved Haandspaalæggelse af

Biskop Laurids Berthelsen fra Aarhus samt af Oldinge og Nabopræster

"efter den gamle apostoliske Skik". Man tog efter det af Bugenhagen

forfattende Ritual Lægfolk med i Indvielseshandlingen.

Han var Søn af Thøger Jensen, f. 15332, og altsaa kun 6 Aar, da Faderen

døde. Men han fik Faderens Eftermand ved Sortebrødre Kirke Mag. Morten

Hvas (død 1577) til Stiffader. Denne sørgede godt for hans uddannelse.

28-aarig blev han Domkirkens Præst efter Jens Hansen og ægtede dennes

Datter. I 1565 tog han Magistergraden i København.

Man har Indtryk af, at han har været en dygtig Biskop, men han har intet

skrevet, som kan give os noget nærmere Billede af ham.

Peder Thøgersen var en indflydelsesrig Biskop og stod i et godt forhold

til Kansleren Niels Kaas til Thaarupgaard. Det har vel haft sin

Betydning for, at han kunde opnaa en stoor kongelig Gave til Viborg

Damskole og Domkapitel. Bispetienden var jo taget i Forvaring af Kongen

til at bruges særlig til kristelig Oplysning. Det var en Udførelse af et

Stykke af dette Program, da Kong Frederik 1569 stiftede Kommunitet ved

Københavns Universitet, en rig Stiftelse til Bespisning af fattige

Studenter. Noget tilsvarende opnaaedes for Viborg Skole ved et Kongebrev

af 2. Februar 1574. Derved gaves den gamle Bispetiende, nu Kongetiende,

af 39 Sogne i Stiftet til at underholde "30 Degne eller Peblinge" med

Mad og Øl.

Side 398:

Biskop Peder Thøgersen døde mellem 2. og 3. Januar 1595. Hans store

Efterslægt betød da og senere meget i Viborg. En Del er allerede nævnt.

Vi giver en Oversigt. Sønnen Mag. Jens Pedersen (opkaldt efter

Morfaderen Jens Hansen) blev Sognepræst ved Domkirken og Provst

(1592-1609). Mag. Thøger Pedersen (opkaldt efter Farfaderen) var

Hospitalsforstander i Viborg og derefter (1599-1629) Sognepræst ved

Budolfi i Aalborg. Maren var gift med Mag. Christen Foss, Anna med Mag.

Peder Høg, Else med Mag. Jakob Holm,Karen med Dr. med. Peder Iversøn,

Kannik ved Domkirken. Margrethe blev gift med Mag. Villads Nielsen, og

den yngste, Mag. Peder Pedersen (født8. Jan. 1580) blev Præst ved

Sortebrødre Kirke (1612-1645). Efter Biskoppens Død skete det noget

paafaldende, at den alrende Enke ægtede Landstingshøreren Gunde

Christensen Grøn (Gunde Skriver). Biskoppens ældre Børn var forstemte og

"vilde aldrig kalde Gunde Skriver Fader". Men Margrete og Peder var

endnu saa smaa, at de fik Hjem hos Gunde Skriver, hvorfor denne ogsaa

gav sin Stifsaøn en Gaard paa Nytorvet. I denne slægt bevaredes Minderne

fra Reformationsaareene, saaledes som vi senere finder dem optegnede af

Peder Villadsen og Chr. Erichsen. Villads Nielsen Brøns gavsig saa noget

af med at være Historiker, og det er meget patriotisk, at han faar ført

den danske Kongestamme helt op til Patriarken Jakobs Søn Dan.


Magister, sognepræst og biskop i Viborg


Note: Peder Thøgersen var biskop i Voborg fra 1571 til sin død i 1595.

Peder Thøgersen (1532 – 3. januar 1595) var en dansk biskop, søn af den fra reformationens tid bekendte præst og læsemester i Viborg Thøger Jensen.

Man har jævnlig tillagt P. T. Slægtnavnet Løvenbalk, men næppe med Føje. Selv brugte han ikke dette Navn. Efter Faderens tidlige Død (1538) ægtede Moderen Eftermanden i Præsteembedet, M. Morten Hvas, der tog sig af Stifsønnen og holdt ham til Studeringerne. Ved Kjøbenhavns Universitet og ved udenlandske Højskoler fuldendte han sin Uddannelse, hvorpaa han først blev Kapellan og siden (1558) Sognepræst ved Viborg Domkirke. Det Kanonikat, hans Formand, M. Jens Hansen, en af Reformationens Fædre i Viborg, havde besiddet, blev omtrent samtidig tillagt P. T., der tillige ægtede Formandens Datter Margrethe, hvorved han blev Svoger til Stiftets Biskop, M. Kjeld Juel. 1565 tog han Magistergraden i Kjøbenhavn, og 1571 valgtes han efter nævnte K. Juels Død til Biskop i Viborg af Stiftets Kapitel og Provster. Da han efter Valget indfandt sig hos Kongen for at aflægge Superintendenteden, fik han Befaling om først at lade sig overhøre af Professorerne ved Universitetet. Efter at have bestaaet Prøven indviedes han s. A. i Viborg Domkirke af Biskop Laurids Bertelsen fra Aarhus. I en samtidig Beretning fremhæves stærkt, at denne Handling foregik med almindelig Samstemning af alle, saa vel gejstlige som verdslige, baade i Staden og i hele Stiftet. Der er da heller ingen Tvivl om, at P. T. med Dygtighed har gjort Fyldest som Biskop. Det venlige Forhold, hvori han stod til Kansler Niels Kaas, satte ham i Stand til at udvirke, at Viborg Skole 1574 modtog et betydeligt Tillæg af 38 Sognes Kongetiender til 30 «Degnes og Peblingers» Underhold ved Skolen, noget, der strax bevirkede en stærk Forøgelse af Discipeltallet. 1577 havde han den Glæde i Budolphi Kirke i Aalborg at indvie sin Svigersøn magister Jacob Jensen Holm til Biskop for dette Stift.

P. T. har ikke efterladt sig Skrifter, men en talrig og meget anset Efterslægt. Han døde 3. Jan. 1595. Hans ovennævnte Hustru, der er nævnt som Kilden til den længe i Viborg levende Tradition fra Reformationens Dage, ægtede 1598 den bekjendte Landstingshører Gunde Christensen (Grøn), almindelig kaldet Skriver, Borgmester i Viborg. Hun døde 1603 i «den store Død, som da grasserede udi Viborg».

http://ribewiki.dk/da/Peder_Villadsen_(biskop)


blev ved valget 1571 enstemmigt kåret til biskop.

Kilder:

  • Anetavler for berømte danskere, 1. saml., Carl Langholz, (Dansk Historisk Forlag), side 50-63, afsnit om St. St. Blicher .
  • Anetavler for berømte danskere, 1. saml., Carl Langholz, (Dansk Historisk Forlag), side 104-115, afsnit om Frederik Paludan-Müller .
  • Anetavler for berømte danskere, 1. saml., Carl Langholz, (Dansk Historisk Forlag), Anetavle for Marie Bregendahl, side 207-212
  • Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1945:II:95.
  • Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt, Aage Brask 1947, (Jens Ejgild Caspersen 2002), side 11.

GEDCOM Source

@R-1674925221@ Ancestry Family Trees Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members. Ancestry Family Tree http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=24882005&pid...

view all 15

Peder Thøgersen's Timeline

1532
January 23, 1532
Viborg, Viborg, Midtjylland, Denmark
1559
April 1559
Viborg, Viborg, Midtjylland, Denmark
1560
1560
Viborg Cathedral Parish, Viborg
1561
1561
Viborg, Danmark
1565
1565
Danmark
1570
1570
Viborg, Nørlyng, Viborg, Danmark
1570
1571
1571
Age 38
1575
1575
Viborg Cathedral Parish, Viborg, Jutland, Denmark