Is your surname Everaerts?

Connect to 2,199 Everaerts profiles on Geni

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Pieter Everaerts

Also Known As: "Pieter Everhard", "Pieter Everard", "Pieter Everaerts", "Pieter Evesaert", "Pieter Everaert"
Birthdate:
Birthplace: Bruijsaert
Death: March 15, 1664 (28-37)
Immediate Family:

Ex-partner of Catharina "Groote Catrijn" van Paliacatta, SM/PROG
Father of Petronella Everardsz, SM
Brother of Antoinet Evrard; Margaret Evrard and Anna Evrard

Managed by: J Herman Potgieter
Last Updated:

About Pieter Everaerts

http://www.e-family.co.za/ffy/g5/p5746.htm

 • of interest - http://www.mypeoplepuzzle.co.za/general_files/ancestors_of_pieter_w...
 • Groote had a relationship with Pieter Everaerts (Stamvader). Marriage status: unmarried. Pieter died in Mar 1664 and was buried on 17 Mar 1664 in Cape Town, Cape Province.
 • Their children were: i. Petronella Everaerts (Twin) (Twin) was born in Aug 1665, was christened on 6 Se
 • 1665 in Cape Town, Cape Province, and died in 1682 in Cape Colony at age 17. ii. Anthony Everaerts (Twin) (Twin) was born in Aug 1665 and was christened on 6 Sep
 • WILL OF PIETER EVRARD
 • [Transcription and notes by Mansell Upham in Cape Mothers]
 • CA: (Cape Town Deeds) CTD, pp. 120 & 132 (Will: Pieter Evrardt (from Cruijsart), 13 March 1664)
 • Op huijden den 13en Maert anno 1664 compareerde voor mij Hendrick Lacus secret[ari]s van den
 • Commandeur ende Raed van't Fort de Goede Hoope &a. aen Cabo de Bonne Esperance ende de getuijgen
 • naergenoemt Pieter Evrardt van Cruijsart, vaendrigh in dienst van de E.[edele] Generaele Nederlantse
 • Geoctroijeerde Oost Indische Compgnie ende bescheijden in dese Fortresse sieckelijck te koij leggende doch
 • zijn verstant spraecke ende memorie volcomen machtich ende gebruijckende als ons claerlijck bleeck ende wij
 • niet anders sien off mercken conden, overdenckende de broosheijt des menschelijcken nature ende dat 'er niet
 • seeckerder is dan de doot ende niet onseeckerder als de uijre derselver, willende daer omme van dese werelt niet
 • scheijden sonder alvoorens van zijne tijdelijcke goederen te disponeren dienvolgende verclaert uijt sijn eijgen
 • vrije wille (sonder inductie ofte persuatie van ijmanden) te revoceren doot ende te niet te doen geleijck hij doet
 • bij desen alle voorgaende bij hem gemaecte testamenten off eenige andere maeckinge hoedanigh die oocq soude
 • mogen wesen houdende deselve voor nul, crachteloos en van onwaerden ende op nieuws disponerende legateert
 • aen Catharina van Bengalen omme van de E.[edele] Comp[agni]e. In minderinge sijner te goed hebbende
 • gagie te genieten een somme van hondert vijftigh guldens te XL grooten stuck ende dat tot sustentie ende
 • opvoedingh van een jongh kint daervan deselve Catharina in corten staet verlost te worden doch met die
 • reserve dat ingevalle het kint doot ter werelt in het baeren quame te overlijden dat alsdan 't gelegateerde
 • wederom sal keeren aen sijne naeste vrunden ab intestato ende aen Jan van Laer van Amsterdam soldaet ten
 • reguarde van eenige diensten aen hem bewesen zijn dagelijcx bruijn sargie cleet neffens een swarte ronde
 • gebolden hoet aen de cant met silver geboort ende noch een wit sargie pack aen Gerrit van der Laen meester
 • mede omdat hem in zijn sieckte heeft bijgestaan ende geholpen ende in't overschietende mitsgaders sijne
 • voordere goederen en effecten die noch ergens mochten wesen ofte ab intestato toevallen institueerde den
 • comparant tot universele erfegenaemen sijne susters Antoinet, Margriet ende Anna Evrardts van Cruijsart
 • wonende aldaer en dicht aldaer omtrent ende bij deselver afflijvicheijt sijn naeste vrunden ad reges.
 • Versoeckende hij testateur seer onderdanichlijck aen de Ed[el]e. Heeren Bewinthebberen der
 • meergemelte Comp[agni]e. voor sooveel haer Ed[el]e. desen mochten aengaen over deselve als executeurs te
 • staen ende na sijn overlijden 't effect te voldoen ende want 't geene voorsz alsoo zijn testaeurs wille ende
 • begeeren is, soo wille en begeere hij dat al het selve na zijn overlijden alsoo sal achtervolgt ende naergecomen
 • worden 't sij bij forme van testament, codicille, donatie onder de levende off uijt saecke des doots ofte eenige
 • andere maeckinge sulcx 't selve na rechten best sal cunnen off mogen subsisteren alwaer 't dat eenige
 • solemniteijten gerequireert in desen niet en waeren geobserveert ja enige van dien geomitteert.
 • Aldus gedaen ande gepasseert in't Fort de Goede Hoope ten dage ende jaere voorsz, ten huijse ende
 • woonplaetse van de voorsz comparant ter presentie van S[ieu]r. Abraham Gabbema, ondercoopman ende
 • Pieter van Clinckenbergh, opperchirurgijn getuijgen van goeden gelove hier toe versoght ende geroepen ende
 • was geteekent PIETER EVRARD ter sijden stont ons present als getuijgen ABRAHAM GABBEMA,
 • P[iete]r. CLINCKENBERGH.
 • Mij present H.[endrick] LACUS secret.[aris]
 • Naer gedane collatie is desen met d'originale minute bevonden t'accorderen. Bij mij H
view all

Pieter Everaerts's Timeline

1631
1631
Bruijsaert
1664
March 15, 1664
Age 33
August 1664

1665: 6 September; Petronella daughter of Catharina is baptised in Cape Town. Referred to by Pieter Evrard in his testament as his unborn child. (Upham 2014, Cape Mothers)