Rabbi Akiva Porush

Is your surname Porush?

Research the Porush family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Rabbi Akiva Porush

Hebrew: הגאון ר' עקיבא פרוש
Birthdate:
Death: November 28, 1921 (36-45)
Jerusalem, Jerusalem District, Israel
Immediate Family:

Son of Harav Shlomo Zalman Glickman-Porush, Rabbi and Malka Yenteh Porush
Husband of שרה ביילא פרוש and חיה רייזל פרוש [פריינד]
Father of Doba Mindl Rothman; הענדל רבקה Porush and Malka Dinah Landa
Brother of Rabbi Naftali Tzvi Porush; Sara Liba Salomon; Rabbi Eliezer Lipa Glickman-Porush; Shaina Gittel Porush; Yehoshua Mordechai Porush, Rabbi and 3 others

Managed by: Moishe Brand
Last Updated:

About Rabbi Akiva Porush

מחבר ספר משנת רבי עקיבה בנגלה, ומרכבת שלמה בתורת הנסתר.

About הגאון ר' עקיבא פרוש (עברית)

נולד בשנת תרמ"א. חתם שמו בה"א, לאחר שערך שאלת חלום כפי שעשה בעל ה"אור זרוע" בשעתו, ונראה לו בחלום הפסוק: "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" - סופי תיבות 'עקיבה'. משחר ילדותו ניכר בקדושתו ובתפילותיו שנאמרו מתוך השתפכות הנפש. בהגיעו לגיל מצוות, הכירו עליו חרדת קדושה מיוחדת ויראת הרוממות לקראת קבלת עול תורה ומצוות.

אביו הכין אותו לקראת היום הנשגב והוא ערך הנהגות מיוחדות לשם כך. בין השאר, לא דיבר דברים בטלים ושמר עיניו מכל משמר במשך ארבעים יום קודם בר המצווה. זמן קצר לאחר מכן, נכנס למחיצתו של הגאון הצדיק רבי יהושע צבי מיכל שפירא בעל "ציץ הקודש", ונעשה תלמידו המובהק. רבו זה היה מונה את שבחי תלמידיו, ואת רבי עקיבה היה מכנה בתואר "הצדיק".

עסק בהצנע בתורת הנסתר התפלל ע"פ כוונת האר"י ז"ל בלא להתבלט בכך.

בערוב ימיו הגיה את הברייתות דרבי עקיבא ורבי ישמעאל כהן גדול, קראו בשם "מרכבה שלמה" והקדים לו הקדמה בחכמת הנסתר וקילסוה מקובלים מפורסמים.

סיפר רבי יעקב מאיר זוננפלד בן מרן הגרי"ח, כי רבי עקיבה הראה למרן הגרי"ח זוננפלד את גיליונותיו בתורת הנסתר ושניהם הסתודדו זמן ניכר. לאחר שיצא, זלגו עיניו של מרן דמעות.

רבי עקיבה הביא לדפוס את ספרו בעילום שם. ביום שישי הובאו הגיליונות האחרונים מבית הדפוס ובליל שבת נפל למשכב.

בשכבו על ערש דווי, מסר לאחיו ר' אהרן יעקב את מפתחות ארונו וביקש ממנו להיזהר על כתביו וספריו שלא ייפלו לידיים לא אמונות.

בחצות ליל יום ראשון, ז"ך במרחשון תרפ"ב, נפטר, כשהוא בן מ"א שנה בלבד.

מרן הגרי"ח ליווה אותו רגלי עד הר הזיתים ואמר עליו בהספדו שהיה ראוי שתשרה עליו השכינה, אלא שאין הדור ראוי לכך.

צדיק נשגב מפארי ירושלים אשר הקדיש את כל חייו לעשות רצון קונו וזכה לישב כל ימיו באהלה של תורה, ללמוד תורה לשמה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.==מחבר ספר משנת רבי עקיבה בנגלה, ומרכבת שלמה בתורת הנסתר.==

ואוסיף כאן מגילת יוחסין שכתב הגאון רבי עקיבה פרוש אולי יהיה לעזר למישהו [%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D הכתב יד נמצא בסוף הספר אבני שיש לחתנו הגאון ר' יעקב רוטמן].- עקיבא בהרב המפורסם שלמה זלמן פרוש ז"ל [%D7%90%D7%A9%D7%A8 יסד גמילת חסד הכללי בעיה"ק ירושלם ת"ו] בהרב הגאון הצדיק המפורסם מוהר"ר נפתלי צבי פרוש זצ"ל, בהרב הגאון אליעזר ליפמאן זצ"ל. אימו של אדוני אבי היא האישה החשובה מרת לאה בת חיה שרה בת הרב הצדיק רבי עקיבא ר"א דק"ק סלוצק זצ"ל בהרב הגדול המפורסם ר' יהושע בהרב המפורסם מו"ה משה מק"ק הראדאווא מגזע אלטשולר. אימו של הרב רבי עקיבא הנזכר היא נכדתו של הגאון המפורסם מוה"ר עקיבא זצ"ל אב"ד דק"ק בארימאוו. בן הגאון הגדול אב"ד דק"ק מאהליב ר' אליעזר ונתקבל לאב"ד בגליל העליון דק"ק מינסק ===[%D7%94%D7%95%D7%90 רבי אליעזר הנ"ל אחד מחמישה אחים שר"ת שלהם "אנשים" אנשי שם מפורסמים: הגאון רבי אליעזר הנ"ל, השני הרב הגאון החסיד המפורסם איש המופת מו"ה נטע זצ"ל אב"ד דרדישקעוויץ, השלישי הרב הגאון הגדול מו"ה שמואל אב"ד דק"ק ראקוב, הרביעי הרב הגאון הגדול מו"ה יצחק זצ"ל אב"ד דק"ק סלוצק ונתקבל לאב"ד בגליל העליון בניד?],=== בן הרב הגאון הגדול החסיד מופת הדור המקובל מוה"ר משה דאב אב"ד דגליל העליון הנזכר. הגאון רבי משה דאב הנזכר נתקבל לרב ואב"ד בפיורדא. אחי הגאון הגדול החסיד מו"ה יוסף יאסקי אב"ד דק"ק דובנא בעל המחבר ספר יסוד יוסף, בני הגאון החסיד מו"ה יהודא יודיל אב"ד דק"ק קאוולי, בן הגאון המפורסם ר' משה ז"ל בן הגאון המפורסם ר' צבי סבא בהגאון רשכבה"ג ר' יוסף יאסקי אב"ד בק"ק נין ונכד להגאון רשכבה"ג ==מהר"ל מפראג==, ושלשלת יחוסם הולך ועולה עד משפחת התנא ==רבי יהודה הנשיא==
.אשתו של הגאון הצדיק ר' עקיבא מסלוצק הנזכר מרת לאה זצ"ל היא בת הרב הצדיק הישיש המפורסם בדורו מו"ה יהושע זצ"ל ראב"ד מגיד מישרים ומו"צ בקאפוליא משך ארבעים שנה, ושו"ב [%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%98 ובודק], ונדפס שמו בהסכמתו לספר דרך הולך בשנת תקנ"ה, בן הרב המפורסם מו"ר אורי שרגא פייויש ז"ל ===[%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%91 ר' אורי שרגא פייויש הנזכר היו שמונה בנים: א. הר"ר יהושע הנזכר. ב. הרב ר' משה זצ"ל אב"ד בלאהויסד, ולו שני בנים הרב ר' מרדכי דק"ק בריסאוו והר"ר זלמן לאהאדער סמוך לדשקביץ. ג. הרב ר' אברהם אב"ד בקוידינוב. ד.הרב ר' אליעזר מגיד מישרים דק"ק קינשברג. ה. הרב ר' יצחק מק"ק דרוי. ו. הרב הקדוש החסיד המפורסם מק"ק דרוי שמת ע"י אדון אחד בעת שעמד בתפילת שמו"ע ולא הפסיק באמצע התפילה לדבר עימו. ז. הרב ר' יונתן. ח. הרב ר' ישראל ונעלם מקום מושבם]=== אחיו של הרב ר' אורי שרגא הנזכר נקרא ר' ראובן מדורוי ויתר משפחתם עד למעלה לראש מגזע גאונים וצדיקים יחוסי ארץ. אשתו של הגאון ר' עקיבא מבאריסאוו היא בת הגאון מו"ה משה ז"ל בן הגאון המקובל מו"ה מנדיל אב"ד ור"י במדינת רייסין חתן הגאון המפורסם ר' יחיאל היילפרין ז"ל בעל == סדר הדורות==, אב"ד דק"ק מינסק.

view all

Rabbi Akiva Porush's Timeline

1880
1880
1921
November 28, 1921
Age 41
Jerusalem, Jerusalem District, Israel
????
????
????