Sierck Pybes van Eminga

Is your surname van Eminga?

Research the van Eminga family

Sierck Pybes van Eminga's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Sierck Pybes van Eminga

Birthdate:
Birthplace: Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Death:
Immediate Family:

Son of Pybe Feddekos Wijaerda and Claer van Eminga
Husband of Saeck Ndr, b. c1365
Father of Sjuck van Eminga
Brother of Sjoerd Pybes Wiarda, the fifteenth potestaat (or elected governor) of Friesland; Ids Pybes Wijaerda; Oene Pybes Wiarda and Frouck Pybes van Wiarda

Managed by: Private User
Last Updated:

About Sierck Pybes van Eminga

http://www.simonwierstra.nl/EMINGA.htm

 Genealogie van het adellijk geslacht van Eminga
                              Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.
                              Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.
                  Met het overlijden van Tiberius Pepinus van Eminga in 1733 stierf dit geslacht uit.
    I Sierck van Eminga.

Hij woonde te Stiens en wordt daar genoemd in OFO I-29 d.d.14-4-1418 en in OFO IV-5,6,7 d.d.2-2-1418,14-4-1418 en 11-6-1418 (met vrouw Sacka).

Sierck was gehuwd met Saeck Ndr.

Kleinzoon (?) Minne heeft een dochter Saeck.

Uit dit huwelijk:

     1  misschien Sjuck van Eminga, volgt onder II.
   II Sjuck van Eminga, misschien zoon van Sierck van Eminga (I) en Saeck Ndr., volgens SFA een zoon van Pybe van Wiarda en Claer van Eminga.

Sjuck van Eminga en Ids van Eminga worden genoemd te Stiens.

SFA: Sjuck zou geboren zijn als Ids Pybes Wiarda en zou als Ids van Eminga de naam Eminga van zijn moeder hebben aangenomen ( vanwege het Emingabezit te Stiens).

Mij lijken Ids en Sjuck verschillende personen.Sjuck heeft kleindochters met de namen Saack en Frouck, maar geen Claer.

Claer, de moeder van Ids, zou een tante kunnen zijn van Sjuck.

Ook Ids zou een zoon Minne gehad kunnen hebben, waaruit éen zoon Idzardus Mennonis, in 1460 ingeschreven als student te Keulen (zie onder IV-b)

Sjuck was gehuwd met Frouck van Wiarda, afkomstig uit Goutum, misschien dochter van Oene van Wiarda.

Zij zal een zuster geweest zijn van Tjomme van Wiarda,die als laatste mannelijke Wiarda op Wiardastate woonde.

Als Tjomme is overleden in 1473 wordt haar kleinzoon Syds bewoner van Wiardastate.

Frouck hertrouwde met Hotze van Minnema.

Zie ook grafschriften Roorda IV-128.

Uit dit huwelijk:

     1  Minne van Eminga, afkomstig uit Stiens, volgt onder III.
   III Minne van Eminga, afkomstig uit Stiens, overleden aldaar 5 apr 1467, begraven Goutum (?) ,opschrift, zoon van Sjuck van Eminga (II) en Frouck van Wiarda.

Met zijn vrouw vermeld in een oorkonde uit 1462.

Hij woonde op Emingastate te Stiens.

Volgens SFA had hij maar één zoon Ids en zouden zijn andere kinderen kleinkinderen zijn.

Dit is chronologisch niet aannemelijk, ook niet gelet op de namen van de kinderen en zijn kleinkinderen (3x Tjemck).Vermoedelijk is de vader van Ids een andere Minne van Eminga (zie II).

Ook P.N.Noomen in Leeuwarder Historische Reeks VI-77 ziet Minne als de vader van deze kinderen.

Zie verder grafschriften Roorda IV-31,128.

Minne was gehuwd met Tjemck van Cammingha, overleden n 6 sep 1479, begraven Goutum (?) ,opschrift, dochter van Peter van Cammingha en Site Lousma, ,ook Syts.

Zij en haar zuster worden genoemd in het testament van hun tantezegger Graets.

OFO IV-53 d.d.6-9-1479:er is een geschil met haar over het testament van Graets.

Zie ook grafschriften Roorda IV-31,128.

Uit dit huwelijk:

     1  Auck van Eminga.

Auck was gehuwd met Rienck van Hemmema, overleden 1496 ?, zoon van Hette van Hemmema en Ebel Riencksdr van Juwsma.

Op 5-1-1505 een vermelding van Rienck Hemmema kinderen op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

     2  Syts van Eminga.

Zij overleed kinderloos.

Syts was gehuwd met Douwe van Aebinga, overleden n 1492, zoon van Goffe van Aebinga en Catharina van Roorda.

Hij woonde in Stiens en wordt genoemd in OFO IV-39 d.d.24-6-1472.

Hij testeerde in 1492.Zie verder GJB 1994-145.

Douwe is eerder getrouwd 1468 met Ael Sippesdr van Heemstra, dochter van Sippe van Heemstra en Ansck Poppesdr van Heemstra.

     3  Fouwel van Eminga, overleden 1518.

Fouwel is getrouwd 1485 met Pieter van Cammingha, overleden Leeuwarden 1521, zoon van Haye van Jelmera, ,later Heringa en Cammingha en Doedt Sjucksdr van Dokema.

Heer van Ameland.

OFO IV-140,157:Genoemd als olderman van Leeuwarden en grietman van Leeuwarderadeel (1506,1510) en Tietjerksteradeel (1504,1506,1510);ook in OFO II-250 d.d.2-4-1511.

Eigenaar en bewoner van het Amelandshuis in Leeuwarden.

Hij was als Schieringer betrokken bij het bieroproer in 1487 te Leeuwarden.

Hij sloot mee op 28-6-1492 (OFO II-182) namens Leeuwarden het verbond met Sneek,Franeker en Bolsward en was tegen een verbond met Groningen,maar volgens Pax-73 d.d.5-11-1492 sluit hij zich dan aan bij het verbond tussen Leeuwarden en Groningen van 10-10-1492.

Op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 onder 113 (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 heeft Pieter Hayes van Cammingha te Leeuwarden veel bezit in Leeuwarden en ook daar buiten.

Hij testeerde te Leeuwarden op 26-11-1521 (EEE 2-307,516,F.T.98 en OFO IV-236)).

Sicke krijgt Heringastate bij Rauwerd,Wytze krijgt Jelmerastate op Ameland,Haye krijgt zijn state in Leeuwarden en voor Graets zijn er sieraden.

Vermoedelijk begraven te Leeuwarden in de Jacobijnerkerk (onduidelijk grafschrift).

     4  Saeck van Eminga, overleden v 1531.

Saeck was gehuwd met Eda Keimpes van Jongema, overleden 1531/1533, zoon van Keimpe Aedes van Jongema en Ansck N..

Eda woonde eerst in Kornwerd en later in Rauwerd.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd met zijn broer Hessel.

OFO II-223 d.d.20-11-1497;genoemd als grietman van Rauwerderhem.

Bij RvA 1511 heeft Ede Jongema van Rauwerd veel bezit o.a.ook te Goutum.

Hij testeerde te Rauwerd op 20-4-1531 (OFO II-357 en F.T.126);hij heeft in 1531 een zoon Aede en een dochter Wompke,getrouwd met Eelke van Heringa.

Eda was later gehuwd met Ath Ndr.

     5  Frouck van Eminga.

Frouck was gehuwd met Hessel van Foppinga, overleden 1504/1511 ,1510 ?, zoon van Ofcke van Foppinga en Rints Sjoerdsdr van Popma.

Hij wordt genoemd te Dronrijp en staat op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 Hessel Foppinga erven met bezit te Dronrijp.

     6  Syds van Eminga, volgt onder IV-a.
     7  ? Ids van Eminga, volgt onder IV-b.
     8  Sjuck van Eminga, volgt onder IV-c.
     9  Rienck van Eminga, ,later van Cammingha, overleden 1531, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,onduidelijk grafschrift.

Rienck zal als jongste zoon van Minne en Tjemck geboren zijn omstreeks 1465.

Hij is geen zoon van Ids zoals wel wordt vermeld in het SFA en in HvR.

Ook de LeeuwarderHistorische Reeks VI-75,77 vermeldt hem als zoon van Minne.

Hij woonde met zijn vrouw op het slot Camminghaburg (Camminghabuur).

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1499-1531.

OFO IV-119 d.d.17-3-1501:namens Leeuwarderadeel bij de besluiten van de Leppa.

Op 5-1-1505 als Rienick Kamingabuyr op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 heeft Rienck Eminga/Cammingha van Leeuwarden veel bezit.

In 1515 bij de heerschappen als Rienick Buyr (Winsemius).

Rienck is getrouwd ± 1495 met Sjouck Hayesdr van Cammingha, geboren ± 1460, overleden 1515, dochter van Haye van Jelmera, ,later Heringa en Cammingha en Doedt Sjucksdr van Dokema.

Haar moeder Doedt schonk haar de stins Camminghaburg.

Zij vernoemde haar zonen naar haar eerste man en diens vader.

Zie ook Leeuwarder Historische Reeks-77.

Sjouck is eerder getrouwd 1477 met Wytze van Dekema, overleden Wirdum 1493, zoon van Watze Abbes van Dekema en Wick Wytzesdr van Oenema.

 IV-a Syds van Eminga, overleden 6 jul 1515 *, begraven Leeuwarden ,Galileërklooster, zoon van Minne van Eminga (III) en Tjemck van Cammingha.

Na de dood van Tjomme van Wiarda in 1473 wordt hij bewoner van Wiardastate te Goutum (daar nog in 1511).Zie verder de Vrije Fries XII-157/214 voor de Eminga's als bewoners van Wiardastate.

In 1495 met zijn broer Sjuck genoemd bij een vergadering in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden.

? Op 9-7-1504 ondertekent hij als Siuert Eminga de reversaalbrief (nr.77).

Sijdts Eminga op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Leeuwarderadeel.

Bij RvA 1511 heeft Syds Eminga van Goutum veel bezit, o.a ook te Finkum/Hijum (in 1540 is dit bezit voor zijn kinderen).

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Sydts Eminga (lijst Thabor), als Sijdts Emingha (lijst Winsemius).

Zie voor hem en zijn vrouw Ansck ook HvF 16687-142 d.d.1528.

Syds was gehuwd met Ansck Hobbesdr van Liunga, overleden 25 okt 1533 *, begraven Leeuwarden ,Galileërkerk, dochter van Hobbe van Liunga en Bauck van Burmania.

HvF 16481-490 d.d.30-7-1536:Ansck Eminga was gedaagde.

Ook als Ansck van Eminga bij HvF 16688-152 d.d.1535,HvF 16689-52 d.d.1538 en HvF 16689-215 d.d.4-7-1542.

Uit dit huwelijk:

     1  Hobbe van Eminga, geboren ± 1486, overleden 29 nov 1562 ,76 jaar, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift.

Hij was broeder in het Galileërklooster en werd daar begraven (zie grafschriften Roorda IV-157).

     2  Minne van Eminga, volgt onder V-a.
     3  Syts Sydsdr van Eminga, overleden 20 feb 1529, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift.

Syts was gehuwd met Frans van Minnema, geboren 18 mrt 1506, overleden 23 apr 1540, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift, zoon van Frans Sipckes van Minnema en Luts Hesselsdr van Feytsma.

HvF 16481-527 d.d.27-10-1536:Frans Minnema met zijn 3 zusters Rints,Imck en Luts als gedaagden.

HvF 16481-807 d.d.20-12-1537:idem

Met hem stierf het geslacht Minnema uit in de mannelijke lijn.

Frans was later gehuwd met Wyts Goslicksdr van Juwinga, overleden 1562, dochter van Goslick van Juwinga, ,ook Jongema en Ydt Sytzesdr van Harinxma.

     4  Tjemck Sydsdr van Eminga, overleden 21 feb 1544 *, begraven Menaldum ,grafschrift.

Zie ook Grafschriften IV-123.

Tjemck was gehuwd met Keimpe van Donia, overleden 19 nov 1561, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Sierck van Donia en Syts Hettesdr van Hemmema.

Hij woonde op Hemmemastate bij Menaldum.

Vermoedelijk de aangeklaagde bij HvF 16481-275 d.d.15-7-1539.

Zie Grafschriften IV-123.

Volgens het "Dootboeck" zou hij zijn overleden in 1562.

     5  Jets Sydsdr van Eminga, overleden 28 apr 1554, begraven Witmarsum ,grafschrift.

Jets was gehuwd met Pieter Aggema van Walta, overleden 24 jul 1538, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Alef Aggema van Walta en Ints Epesdr van Aylva.

HvF 16481-625 d.d.30-1-1537:Pieter Aggema als gedaagde.

HvF 16481-293 d.d.30-9-1539:Jets,Pieter Aggema weduwe,als aangeklaagde.

Pieter was weduwnaar van Bauck Sybrensdr van Sierdsma, overleden 31 aug 1510, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Sybren van Sierdsma.

     6  Bauck Sydsdr van Eminga, overleden 25 feb 1556 *

Zij was non in het klooster Bethlehem.

     7  Anna Sydsdr van Eminga, ,ook Rixt.
 IV-b Ids van Eminga, overleden voor 1511 , begraven 1507 te Goutum (?) ,opschrift, zoon van Minne van Eminga

Misschien is deze Ids een kleinzoon van Ids van Eminga (zie bij II) en zoon van een andere Minne van Eminga (niet III) en dus geen kleinzoon van Sjuck van Eminga (zie bij II).

SFA vermeldt een Minne van Eminga met slechts éen zoon Ids.

De naam van dochter Claer wijst ook in die richting; Claer van Eminga was de moeder van Ids van Eminga (zie bij II).

Op 15-1-1460 wordt Edzardus Mennonis Eminga van Stiens ingeschreven als student te Keulen.

Genoemd in OFO II-182 d.d.28-6-1492 bij het verbond tussen Leeuwarden en Sneek/Franeker.

Op 9-7-1504 tekent Ids Eminga de reversaalbrief (nr.76).

RvA 1511: Idsz Eminghen, Tzalingh Enten en Jemme Heer Juwsma met gezamenlijk bezit te Oudkerk (I-197).

Ids Emijnga kinderen hebben in 1511 bezit te Wanswerd (II-112), bij RvA 1540 in bezit van Jelger Feijsma toe Huijsum.

Zijn dochter Claer was in 1511 eigenaar van Gerbadastate bij Hallum.Zie N.O.I-173/174 (Ferwerderadeel)

.

Volgens een opschrift te Goutum zou hij omstreeks 1490 zijn overleden en was hij getrouwd met een Wiarda (dat is niet juist, verward met Ids van Eminga Sr onder II ?)

Mij lijken de opschriften te Goutum alle na 1600 gelijktijdig te zijn aangebracht in chronologische volgorde en daarom niet betrouwbaar.

Zie ook grafschriften Roorda IV-31,128.

Ids was gehuwd met Saepck van Nittema, overleden 1502.

Uit dit huwelijk:

     1  Claer van Eminga, overleden na 1511

In 1511 is zij als Ids Emingadochter eigenaar van Gerbadastate bij Hallum (II-7), maar heeft ze ook bezit te Driesum (I-181)

Claer was gehuwd met Jelger Hessels van Feytsma, overleden na 1540, zoon van Hessel Jelgers van Feytsma en His Gerroltsdr van Herema.

Bij R.v.A 1540 met bezit te Huizum (Feytsmastate) en vermeld als eigenaar van Gerbadastate te Hallum,verkregen door zijn vrouw (II-7), eveneens bezit van haar kant te Wanswerd (II-112).

 IV-c Sjuck van Eminga, overleden 1541, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Minne van Eminga (III) en Tjemck van Cammingha.

Siuck Eminga tekende op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.2 en nr.122)

Op 5-1-1505 staat Siuck Eminga op de lijst van edelen uit Leeuwarderadeel.

In OFO IV-157 (1506/1510) wordt hij vermeld als schuldeiser.

Bij RvA 1511 en 1540 heeft Sjuck Eminga van Goutum veel bezit.

In 1515 bij de heerschappen,die Karel V huldigen, als Siuck Eminga (Thabor), als Siuck Emingha (Winsemius).

Zie ook grafschriften Roorda IV-31,128.

Sjuck was gehuwd (1) met Ynts Feyckesdr van Sierdsma, dochter van Feycke van Sierdsma.

Uit dit huwelijk:

     1  Tjemck van Eminga, overleden 22 okt 1529 *, begraven Deinum ,grafschrift.

Zie ook grafschriften Roorda IV-20.

Tjemck was gehuwd met Ruurd Hessels van Feytsma, geboren ± 1476, overleden 18 okt 1556 ,80 jaar, begraven Deinum ,grafschrift, zoon van Hessel Jelgers van Feytsma en His Gerroltsdr van Herema.

Zijn schoonmoeder was een Sierdsma en zo kwam Ruurd in het bezit van Sierdsmastate te Deinum (GJB 1964-18).

RvA 1511:eigenaar van Sierdsmastate.

Bij RvA 1540 met bezit ook te Wirdum.

Ook in 1542 genoemd te Deinum (Oorkonden St Anthonygasthuis I-313).

GJB 1964-19:na de dood van zijn vrouw in 1529 is hij hertrouwd met een Kathryn (genoemd in HvF 16481-blz.247,WW2 d.d.7-5-1539);zie ook GJB 1984-25.

Zie ook grafschriften Roorda IV-20.

Ruurd was later gehuwd met Catharina Sebastiaansdr, overleden v 1580. Catharina is later getrouwd v 1560 met Doecke van Eninga, overleden 1567, begraven Leeuwarden,Oldehove ,grafschrift, zoon van Tjaert Hanckes en Lisck Doeckesdr Sippens.

Sjuck was gehuwd (2) met Agatha Hesselsdr van Feytsma, overleden 25 mei 1561, begraven Goutum, dochter van Hessel Jelgers van Feytsma en His Gerroltsdr van Herema.

Bij RvA 1540 met bezit te Huizum,dat in 1511 op naam stond van haar moeder His Jelgers.

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

Agatha was weduwe van Jarich (Epe) van Hottinga, overleden Rome 1500, zoon van Jarich van Hottinga en Swob Douwesdr van Sjaerda.

Uit het huwelijk van Sjuck en Agatha:

     2  Ids van Eminga, volgt onder V-b.
  V-a Minne van Eminga, overleden 9 sep 1541 *, begraven Goutum, grafschrift 8-9-1541 naam niet leesbaar, zoon van Syds van Eminga (IV-a) en Ansck Hobbesdr van Liunga.

Hij was na zijn vader bewoner van Wiardastate te Goutum.

OFO II-356 d.d.28-3-1531:Minne en zijn vrouw Eelck verkopen renten aan haar oom Lieuwe Hettes Albada en zijn vrouw Frouck Roorda.

In de jaren 1531/1540 procedeerde hij mede namens zijn vrouw regelmatig voor het Hof van Friesland (zie HvF 16687,16688,16689).

HvF 16481-394,676 d.d.14-3-1536 en 15-5-1537:Minne procedeert namens Eelck,zijn vrouw,tegen Poppe van Mellema.

HvF 16481-578 d.d.20-12-1536:Minne wegens zijn vrouw als erfgenaam van Amcke Jarla voor het gerecht gedaagd.

HvF 16481-707 d.d.14-7-1537:Minne wegens zijn vrouw Eelck contra Edo van Martena inzake de erfenis van Amcke Jarla (erfgoed van Amcke's vader Minne en diens broer Gabbe).

HvF 16481-805 d.d.20-12-1537:De weduwe van Tjalling Botnia procedeert tegen hem.

HvF 16481-200 d.d.15-2-1539:hij behartigt de zaken van zijn vrouw Eelck als Popcke van Mockema en Poppe van Mellema een zaak aanspannen inzake land bij Oostrum.

RvA 1540:hij heeft veel bezit te Goutum (in 1511 van zijn vader),maar ook bezit te Ferwerd en Blija,dat in 1511 op naam stond van Doed Offinga,grootmoeder van zijn vrouw.

Minne was gehuwd met Eelck Bottesdr van Jarla, overleden 24 okt 1557 *, begraven Goutum, grafschrift 23-10-1557 naam niet leesbaar, dochter van Botte van Jarla en Jildu Hettesdr van Albada.

OFO II-356 d.d.28-3-1531:zij en haar man verkopen aan Lieuwe Hettes van Albada en Frouck van Roorda (Lieuwe is haar oom).

Na overlijden van haar man blijft ook zij procederen voor het Hof van Friesland, zie hiervoor o.a. HvF 16689-241,275 en 280 d.d.1542 en 1543 en HvF 16690-131 d.d.1551.

Uit dit huwelijk:

     1  Botte van Eminga, volgt onder VI-a.
     2  Syds van Eminga, volgt onder VI-b.
     3  Pybe van Eminga, volgt onder VI-c.
     4  Sytze van Eminga.

Ongetrouwd overleden in het buitenland.

     5  Jildu Minnesdr van Eminga, overleden 26 okt 1543 , begraven Goutum, grafschrift onleesbaar.

Zij was niet getrouwd.

     6  Rixt Minnesdr van Eminga, overleden 29 aug 1605 *, begraven Tzummarum.
     7  Bauck Minnesdr van Eminga, overleden 1584 ?.

Zij was non in het klooster Sion.

     8  Syts Minnesdr van Eminga, overleden 5 jun 1598 *, begraven Hallum ,grafschrift.

HvF 16692-472 d.d.11-12-1563:Sytke van Eminga,weduwe van Haring van Sythiema.

Syts was gehuwd met Haring van Sythiema, afkomstig uit Hallum, overleden 22 mrt 1557 *, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Syds van Sythiema en Womck Lieuwesdr van Juckema.

Bij RvA 1540 en ook in 1549 genoemd als landheer op Sythiemastate te Hallum.

In 1540 ook bezit te Hallum,dat in 1511 behoorde aan zijn grootmoeder Eesck.

Grietman van Ferwerderadeel 1551/1557.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw op een zerk in de kerk van Hallum (de Vrije Fries XXIII).

Zie N.O.I-155 (Ferwerderadeel) voor zijn graf en van zijn vrouwen.

Haring was weduwnaar van Jey Johansdr van Sickinghe, overleden 19 dec 1551 *, begraven Hallum, dochter van Johan van Sickinghe en N.N..

     9  Ansck Minnesdr van Eminga, overleden 21 dec 1605 *, begraven Engelum.

Ansck was gehuwd (1) met Botte van Mockema, overleden 20 sep 1573 *, begraven Dokkum ,grafschrift onduidelijk, zoon van Popcke van Mockema en Tieth van Sjoerda.

HvF 16480-306 d.d.29-1-1529:Juffrouw Alyt van Groeningen contra Botte Mockema;zij beweert dat hij haar huwelijksbeloften heeft gedaan,maar hij ontkent.

HvF 16687-199,218 d.d.29-1-1529,15-3-1529 over dezelfde zaak.

HvF 16481-417 d.d.28-3-1536:Botte Mockema contra Mr.Gercke Popckema;de eiser krijgt het recht opnieuw te citeren volgens def.sent.d.d.4-4-1536. Over deze zaak ook HvF 16688-230,16689-25 d.d.8-3-1536,20-5-1538.

HvF 16481 d.d.4-6-1538):Botte Mockema contra Mr.Gercke Popckema,voorheen pastoor te Goutum.Botte had nog recht op 60 goudguldens;gedaagde verschijnt niet en de eis wordt toegewezen.

In 1543 met bezit in Lichtaard (B.B.149a,150a).

HvF 16691-111 d.d.16-9-1555:Christoffel van Hubitz voor zijn vrouw Cunira van Martena contra o.a.Botte Mockema als man van Womck Tjaerda.

HvF 16692-162 d.d.28-2-1561:Anna Feytsma,weduwe Frans van Humalda,voor zich en haar kinderen contra de broers Botte en Julius over het bezit van een sate.

HvF 16692-278 d.d.13-3-1562:Frans Canters,man van Geel van Humalda,contra de broers Botte en Julius (zie ook GJB 1978-79).

HvF 16692-455 d.d.25-10-1563:Botte Mockema te Dokkum contra Andries Havinga te Hallum inzake ontruiming Jouwsmastate.

HvF 16701-249 d.d.22-12-1585:zijn kinderen als erfgenamen contra zijn schoonzuster His van Hermana.

Hij bouwde in 1556 een nieuwe Mockemastins in Dokkum,op de plaats van het huidige Admiraliteitshuis (GsvD-175).

Botte was weduwnaar van Womck Sydsdr van Tjaerda, overleden 6 jun 1554 *, begraven Dokkum ,grafschrift onduidelijk, dochter van Syds van Tjaerda en Moedt Sydsdr van Sythiema.

Botte was weduwnaar van Bernsck Scheltesdr van Scheltema, overleden 23 mei 1566 *, begraven Dokkum, dochter van Schelte van Scheltema en Ursel van Herckema.

Ansck was gehuwd (2) met Foppe van Grovestins, overleden Leeuwarden 28 mei 1607 *, begraven Engelum 3 jun 1607, zoon van Idzart van Grovestins en Tjets van Oenema.

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1580-1607.

Foppe was weduwnaar van Jouck Fransdr van Cammingha, dochter van Frans van Cammingha en Jouck Piersdr van Walta.

    10  Saeck Minnesdr van Eminga.
    11  Minne van Eminga, volgt onder VI-d.
  V-b Ids van Eminga, overleden 23 mei 1551, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Sjuck van Eminga (IV-c) en Agatha Hesselsdr van Feytsma.

Genoemd bij RvA 1540 met bezit te Goutum, in 1511 bezit van zijn vader Sjuck.

HvF 16689-250,459 d.d.1543 en 8-10-1546:Ids van Eminga namens zijn echtgenote.

Zie ook grafschriften Roorda IV-31,128.

Ids was gehuwd met Wick Poppesdr van Heemstra, geboren ± 1514, overleden 1602 ,88 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, dochter van Poppe van Heemstra en Teth Auckesdr van Unia.

HvF 16481-266 d.d.11-6-1539:zij hoort bij de erfgenamen van haar grootvader Taecke Heemstra (Ids Eminga is man en voogd).

HvF 16692-86 d.d.13-5-1561:Johannes Heemstra,haar neef,contra Wick Heemstra,weduwe Ids Eminga te Goutum.

HvF 16692-481 d.d.1563:Wick Eminga,weduwe Ids Eminga.

HvF 16702-179 d.d.1587:Wick vermeld als moeder van Sjuck,Hessel en Teth.

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

Uit dit huwelijk:

     1  Sjuck van Eminga, geboren ± 1540, volgt onder VI-e.
     2  Hessel van Eminga, geboren ± 1542, volgt onder VI-f.
     3  Teth van Eminga, geboren ± 1543, overleden 15 dec 1624 ,81 jaar, begraven Ee ,grafschrift.

HvF 16704-36 d.d.1590:Teth van Eminga met broer Hessel te Goutum en moeder Wick van Heemstra.

Zie grafschriften Roorda IV-23 en N.O.II-296.

Teth was gehuwd met Lieuwe van Wytsma, geboren ± 1547, overleden Leuven 4 dec 1619 ,72 jaar, begraven aldaar ,grafschrift te Ee, zoon van Gerrit Oenes van Wytsma en Dorothea van Albada.

Hij woonde te Ee,maar in 1580 met zijn vrouw als balling buiten Friesland (C.E.).

Zie ook grafschriften Roorda IV-23 en N.O.II-296.

 VI-a Botte van Eminga, overleden 1560/1585, zoon van Minne van Eminga (V-a) en Eelck Bottesdr van Jarla.

Hij woonde te Wetzens.

HvF 16692-525 d.d.1564:Botte van Eminga.

In 1585 is zijn broer Syds voogd over zijn kinderen.

Botte was gehuwd met Syts Sydsdr van Tjaerda, overleden n 1540, dochter van Syds van Tjaerda en Moedt Sydsdr van Sythiema.

Uit dit huwelijk:

     1  Minne Bottes van Eminga, overleden 11 mrt 1598 *, begraven Sneek 14 mrt 1598.

T327-1433:wederkerig testament van Minne en Luts uit 1594.

Testament Minne op 12-2-1598 (zie ook T313-23 over legaat 1598).

Minne was gehuwd met Luts van Dekema, overleden 16 nov 1594, begraven Sneek *,grafschrift, dochter van Sicke van Dekema en Luts Sickesdr van Liauckema.

T327-1433:testament uit 1594 van Minne van Eminga en Luts van Dekema (kopie uit 1602).

Zij is overleden in een kraambed en had geen kinderen en werd begraven te Sneek (grafschriften Roorda I).

     2  Syds Bottes van Eminga.
     3  Womck Bottes van Eminga, overleden 16 dec 1590, begraven Minnertsga ,grafschrift.

Womck was gehuwd met Johannes van Hermana, geboren ± 1558, overleden 12 nov 1615 *, begraven Minnertsga ,onduidelijk grafschrift, zoon van Wybren van Hermana en Hylck van Roorda.

BAR E4 d.d.1600:Johan van Hermana te Minnertsga,42 jaar.

Johannes was later gehuwd met Anna van Dekema, overleden 1616, dochter van Sicke van Dekema en Luts Sickesdr van Liauckema.

 VI-b Syds van Eminga, overleden 26 jul 1605 *, begraven Schingen, zoon van Minne van Eminga (V-a) en Eelck Bottesdr van Jarla.

Hij woonde te Schngen.

PI 1578: Syds van Eminga aangeslagen te Schingen.

HvF 16701-249 d.d.1585: Syds van Eminga te Schingen,broer van Botte,en voogd over diens kinderen.

Syds was gehuwd (1) met Doedt van Sjoerda, ,ook Sjorda.

Uit dit huwelijk:

     1  Rixt van Eminga, overleden 1555, begraven Bolsward ,grafschrift.

Syds was gehuwd (2) met Catharina van Roorda, dochter van Johan van Roorda en Anna van Walta.

Uit dit huwelijk:

     2  Pybe van Eminga, volgt onder VII-a.
     3  Johan van Eminga.

Hij is jong overleden.

     4  Rixt van Eminga, overleden 29 aug 1605 *, begraven Tzummarum.

Bij ondertrouw in 1597 uit Schingen.

Rixt is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 4 feb 1597 ,gerecht en getrouwd aldaar 4 apr 1597 ,gerecht met Bocke van Humalda, geboren 1572, overleden 4 jan 1637 ,64 jaar, begraven Metslawier, zoon van Sjuck van Humalda en Maria Bockesdr van Herema.

Hij woonde in 1602 te Tzummarum,maar hij erfde in 1615 Roptastate te Metslawier van Carel van Sternsee op voorwaarde dat hij zich Bocke van Sternsee zou noemen.Daarna woonde hij te Metslawier.

Bocke was later gehuwd met Catharina van Herema, geboren 1578, overleden 20 apr 1641 ,in het 63e jaar, begraven Metslawier, dochter van Douwe van Herema en Luts Ivodr van Frittema.

     5  Eelck van Eminga, overleden Haarlem 6 jul 1609 *

Non te Haarlem evenals haar zusters Anna,Doedt en Tryn.

     6  Anna van Eminga.

Non te Haarlem.

Zij testeerde op 4-7-1627 en in 1634.

     7  Doedt van Eminga.

Non te Haarlem.

Zij testeerdemet haar zuster Anna op 4-7-1627.

     8  Tryn van Eminga.

Non te Haarlem

 VI-c Pybe van Eminga, overleden jan 1571, begraven Hantumhuizen ,grafschrift, zoon van Minne van Eminga (V-a) en Eelck Bottesdr van Jarla.

Pibo Eminga wordt op 22-11-1555 student te Keulen.

Begraven bij de steen van Amcke Jaerla (opschrift bij de kerk van Hantumhuizen).

Zie ook grafschriften Roorda IV-35.

Pybe was gehuwd met Bjuck Tjepckesdr van Sjoerda, ,ook Sjoorda, overleden mrt 1563, begraven Hantumhuizen ,grafschrift.

Zie grafschriften Roorda IV-35.

Uit dit huwelijk:

     1  Anna Pybesdr van Eminga, overleden 6 jul 1611 *, begraven Edens.

Anna was gehuwd met Ofcke van Bawema, overleden Ee 3 jul 1608 *, begraven aldaar 7 jul 1608.

2 Eelck Pybesdr van Eminga, geboren rond 1560, overleden 15 feb 1618 *

Eelck was ondertrouwd Leeuwarden 30 april 1602 met Tjaert van Tiara, geboren 14 sep 1560, overleden 22 okt 1618, begraven te Beers, grafschrift.

Dr.Theodardus van Tiara was advocaat bij het Hof van Friesland. Bij trouwen met Eelck was hij weduwnaar van Ydt Jans van Buygers.

3 3 Bjuck Pybesdr van Eminga, overleden 23 aug 1595 *, begraven Hantumhuizen.

Bjuck was gehuwd met haar neef Haring van Sythiema, overleden Dokkum 24 jun 1612 *, begraven Hantumhuizen, zoon van Haring van Sythiema en Syts Minnesdr van Eminga.

Haring was later gehuwd met His Hesselsdr van Eminga, overleden n 20 sep 1660, dochter van Hessel van Eminga (VI-f) en Wick van Hermana.

 VI-d Minne van Eminga, geboren 1540, overleden 11 mrt 1600*, begraven Goutum ,60 jaar, grafschrift , zoon van Minne van Eminga (V-a) en Eelck Bottesdr van Jarla.

Menno Eminga wordt op 13-5-1558 student te Keulen.

Bezitter en bewoner van Wiardastate te Goutum na het overlijden van zijn vader.

Hij was de jongste zoon en is geboren in 1540.

Genoemd bij HvF 16701-185 d.d.1585 als voogd over de kinderen van Sytse Riencks.

T318:een brief van Minne van Eminga te Goutum uit 1587.

HvF 16702-468 en HvF 16703-246 d.d.1588 en 1589:Minne van Eminga te Goutum,getrouwd met Frouck van Wytsma.

HvF 16703-276 d.d.1589: Minne van Eminga voor de gemeente Goutum.

T327-1421:overeenkomst tussen Minne van Eminga en Sicke van Dekema,1595.

T313-183: hij testeerde met zijn vrouw Frouck van Wytsma op 5 maart 1600 te Goutum; hij is dan “swack en cranckelyck” ; erfgenamen zijn de 4 genoemde kinderen Gerrit,Eelck,Dorothea en Bauck.

Minne was gehuwd met Frouck Gerritsdr van Wytsma, geboren ± 1543, overleden 19 feb 1613 *,begraven Goutum, grafschrift , dochter van Gerrit Oenes van Wytsma en Dorothea van Albada.

Uit dit huwelijk:

     1  Dorothea Minnesdr van Eminga, geboren ± 1570, overleden 27 sep 1616 ,46 jaar.

Dorothea is getrouwd 1592 met Gale van Galama, overleden n 1616, zoon van Hans van Galama en Riem Herckesdr van Popma.

Als hij na 1616 nog hertrouwd is zal zijn leeftijd bij overlijden van 45 jaar niet juist zijn.

Gale was later gehuwd met Jelck Roelofsdr van Donia.

     2  Bauck Minnesdr van Eminga, geboren ± 1577, overleden 26 dec 1658 ,81 jaar, begraven Goutum ,grafschrift.

Bauck was gehuwd met Frans van Eminga, geboren ± 1574, volgt onder VII-b.

     3  Gerrit van Eminga, overleden 19 nov 1626 *, begraven Goutum 27 nov 1626.

Gerrit was gehuwd met Tryn van Galama, dochter van Seerp van Galama en His van Botnia.

Zij bleef vermoedelijk op Wiardastate wonen tot haar nicht Riem,na haar huwelijk met Syds van Eminga,er intrek nam.

Tryn is later getrouwd Leeuwarden 22 aug 1627 met Sjuck Deytses van Wynia, overleden n 1627, zoon van Deytse van Wynia en Eeck van Burmania.

     4  Eelck Minnesdr van Eminga, overleden 13 mrt 1634, begraven Witmarsum ,grafschrift.

Eelck was gehuwd met Pieter Aggema van Walta, overleden 26 jun 1601 *, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Pieter Aggema van Walta en Jets Sydsdr van Eminga.

 VI-e Sjuck van Eminga, geboren ± 1540, overleden 1586, zoon van Ids van Eminga (V-b) en Wick Poppesdr van Heemstra.

Suffridus Eminga wordt op 23-3-1556 student te Keulen.

Encyclopedie van Friesland:hij vluchtte in 1567 naar Emden, streed in 1568 bij Heiligerlee en werd watergeus.

Hij was in 1574 bij de inname van Stavoren en was in 1575 in Bolsward.

In 1580 genoemd als grietman van Dantumadeel.

Zie voor Sjuck mede namens zijn vrouw Fouwel ook HvF 16700-83,128,133,228,271 en 281 d.d.1582 en 1583.

Ook HvF 16701-58,66,147,285 en HvF 16702-39 d.d.1584,1585 en 1586.

Sjuck was gehuwd met Fouwel van Holdinga, overleden 19 dec 1608 *, dochter van Tjaert van Holdinga en Anna van Oenema.

HvF 16702-224 d.d.1587:Fouwel als weduwe van Sjuck van Eminga.

HvF 16703-330 d.d.1589:Fouwel,weduwe van Sjuck,nu te Leeuwarden en getrouwd met Hoorntckens.

Fouwel was later gehuwd met Albert Hoornckes, afkomstig uit Groningen.

Uit het huwelijk van Sjuck en Fouwel:

     1  His van Eminga, geboren ± 1576, overleden 30 mei 1649 ,73 jaar, begraven Dokkum ,grafschrift.

Zij testeerde op 12-8-1644.

His is getrouwd 5 feb 1626 * met George van Quadt, ,ook Jurjen, geboren ± 1567, overleden 21 aug 1650 ,83 jaar, begraven Dokkum.

George is eerder getrouwd Delfzijl 5 feb 1606 met N.N., overleden v 1625.

     2  Ids van Eminga, overleden Delfzijl 14 feb 1635.

Edzardus Eminga is in 1582 student te Erfurt.

Hij had geen kinderen en wordt genoemd als kapitein,later als kolonel(Delfzijl1635).

Ids is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 mrt 1605 en getrouwd aldaar 10 apr 1605 met Womck van Mockema, overleden Coevorden nov 1606 *, begraven Leeuwarden ,bij haar ouders, dochter van Syds van Mockema en Eets Ulckesdr Douma van Oenema, ,ook Jets.

     3  Tjaert van Eminga, overleden Groningen 1619 *

Hij had geen kinderen.

Tjaert was gehuwd met Elisabeth Mellesdr Coenders.

     4  Botte van Eminga, overleden 28 jun 1601.

HvF 16703-390 d.d.1589:Botte als zoon van de overleden Sjuck van Eminga.

  VI-f Hessel van Eminga, geboren ± 1542, overleden 8 jul 1605 *,63 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Ids van Eminga (V-b) en Wick Poppesdr van Heemstra.

HvF 16698-106 d.d.1579:Hessel van Eminga.

HvF 16699-238 en HvF 16700-20 d.d.1582:Hessel van Eminga te Goutum als voogd over de kinderen van Wybrant Hermana en Hylck Roorda,oom en tante van zijn vrouw.

Zie ook HvF 16700-265 d.d.1583,HvF 16701-3 d.d.1584,HvF 16702-107,157 d.d.1586

en HvF 16703-326 d.d.12-7-1589.

Hessel was gehuwd met Wick van Hermana, geboren ± 1550, overleden 19 okt 1592 *,42 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, dochter van Frans van Hermana en Bauck van Aylva.

Uit dit huwelijk:

     1  Frans van Eminga, geboren ± 1574, volgt onder VII-b.
     2  Agatha Hessels van Eminga, overleden n 4 okt 1637.

Op 26-2-1656 liet Sixtus van Dekema haar testamenten registreren bij het Hof van Friesland (EEE-I-495/498).Zij testeerde als weduwe te Weidum op 21-6-1633 en op 4-10-1637 en liet daarbij aan haar dochters Juliana en Victoria land na te Tzum en de rest aan haar zoon Julius.

Agatha was gehuwd met Sytze van Dekema, overleden 11 feb 1626 *, begraven Weidum, zoon van Julius van Dekema, ook Juw en Jel Sytzesdr van Harinxma.

T327-1515:In 1611 geven Sytze van Dekema c.s. aan de advocaat Suffridus Nijenhuis opdracht om te procederen tegen Adam van Paffenrode inzake land op het Nieuwland buiten Leeuwarden.

Zijn naam staat op de kerkklok van Weidum uit 1626.

Hij overleed ten huize van His van Eminga,zijn schoonzuster (Dootboeck).

     3  His Hesselsdr van Eminga, overleden na 20 sep 1660.

Zij testeerde op 26-3-1657 (EEE 2-352) en op 20-9-1660.

His was gehuwd met Haring van Sythiema, overleden Dokkum 24 jun 1612 *, begraven Hantumhuizen, zoon van Haring van Sythiema en Syts Minnesdr van Eminga.

In het Fries Museum is een portret van Haring van Sythiema en His van Eminga uit 1603.

 VII-a Pybe van Eminga, overleden 10 jan 1611 *, zoon van Syds van Eminga (VI-b) en Catharina van Roorda.

Pybe was gehuwd met Perck van Roorda, overleden 18 aug 1643, begraven Franeker, dochter van Sybrant van Roorda en Teth van Goslinga.

Zij woont in 1636 als weduwe op Roordaburg onder Franeker.

Zie GJB 1952-26 op basis van LWD-142-104 d.d.3-6-1636.

In 1642 behoorde jufr.Perck van Roorda te Franeker, weduwe van Piebe van Eminga, tot de genodigden voor het gastmaal na het overlijden van Jarich van Liauckema.

N.L.1886:het wapenbord voor haar in de Martinikerk te Franeker met 8 kwartieren van haar:Roorda,Hottinga,Naerden,Zuilen,Goslinga,Oenema,Sjaerda,Epinga.

Uit dit huwelijk:

     1  Albertus Sybrandus van Eminga, overleden 9 jan 1662, begraven Franeker ,grafschrift.

Grietman van Franekeradeel 1652-1661,wonende op Roordaburg.

Zijn naam en die van zijn tweede vrouw op de kerkklok van Peins uit 1654.

Zie voor hem ook T326-125,180,659 en T347-953,959.

Hij testeerde met zijn eerste vrouw in 1646 (EEE 1-419/421 en EEE 4-358) en overleed zonder kinderen.

In de kerk van Franeker (nu in het Fries Museum) een rouwbord met de 16 kwartieren van zijn betovergrootouders:

Eminga-Luinia, Jarla-Tziaerda, Roorda-Hermana, Walta-Dekema, Roorda-Hottinga, Naerden-Zuillen, Goslinga-Unema en Tzyarda-Epinga.

Zijn betovergrootouders zijn: Syds van Eminga x Ansck van Liunga, Botte van Jarla x Jildu van Albada, Juw van Roorda x Catharina van Hermana, Douwe van Walta x Hylck van Dekema, Sybrant van Roorda x Haring van Hottinga, Maerten van Naerden x Petronella van Zuylen, Tjepcke van Goslinga x Frouck van Oenema en Pier Bonninga van Sjaerda x N. van Epinga.

Albertus was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 23-7-1642 (1) met Maria van Schwartzenberg en Hohenlansberg, overleden Franeker 29 okt 1646.

In 1642 behoorden Jhr.Albert van Eminga met zijn vrouw, echtpaar te Franeker, tot de genodigden voor het gastmaal na het overlijden van Jarich van Liauckema.

In het Fries Museum is een huwelijksbord van Albert Sybrant van Eminga en Maria thoe Schwartzenberg.

Daar is ook een portret van haar uit 1645.

Zij testeerde op 7-7-1646.

Albertus was gehuwd (2) met Foockel Doeckesdr van Botnia, geboren ± 1606, overleden 22 feb 1673 *, 67 jaar, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Doecke van Botnia en Ymck van Dekema.

In de kerk van Franeker (nu in het Fries Museum) een rouwbord met 16 kwartieren van haar betovergrootouders:

Botnia-Hottinga, Ockinga-Minnema, Walta van Jongema-Hermana, Walta van Juwinga-Heerma, Dekema-Hottinga, Liauckama-Minnema, Tamminga-Ripperda en Sickenge-Ghisens

Haar betovergrootouders zijn: Juw van Botnia x Foockel van Hottinga, Joost van Ockinga x Luts van Minnema, Agge van Walta x Fedt van Hermana, Tjerck van Walta x Tieth van Herema, Juw van Dekema x Catryn van Hottinga, Sicke van Liauckema x Ymck van Minnema, Abel van Tamminga x Helena van Ripperda en Johan van Sickinghe x Anna Harm Gysensdr.

Zij testeerde als weduwe op 22-5-1662,geregistreerd 15-4-1673,waarbij Helena van Botnia als erfgename werd benoemd (EEE 4-150 en T323-02,25).

Zie verder GJB 1998-142.

Foockel was weduwe van Julius van Eysinga, overleden Padua 31 jan 1647 ?, zoon van Aede van Eysinga en Foeck Jeltesdr van Eelsma.

     2  Catharina van Eminga, overleden 1675.

Bij ondertrouw in 1628 van Roordaburg bij Franeker.

Catharina is getrouwd Franeker 7 jun 1628 ,voor het gerecht, met Alef Aggema van Walta, overleden 1690/1691, zoon van Pieter Aggema van Walta en Eelck Minnesdr van Eminga.

Bij ondertrouw in 1628 afkomstig van Witmarsum, waar hij later ook woonde met zijn vrouw.

Alef testeerde op 20-1-1690 te Bolsward als Adolphus Johannes van Aggema (EEE5-335, geregistreerd 26-6-1691).

     3  Syds van Eminga, volgt onder VIII-a.
 VII-b Frans van Eminga, geboren ± 1574, overleden 28 mei 1653 ,79 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Hessel van Eminga (VI-f) en Wick van Hermana.

Franciscus Eminga wordt op 25-10-1595 student te Keulen.

T345-58,381:hij koopt een boerderij met landerijen te Warstiens in 1639.T318-08,nr.1:het testament van hem en van zijn vrouw (1660).

Frans was gehuwd met Bauck Minnesdr van Eminga, geboren ± 1577, overleden 26 dec 1658 ,81 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, dochter van Minne van Eminga (VI-d) en Frouck Gerritsdr van Wytsma.

Uit dit huwelijk:

     1  Minne van Eminga, geboren ± 1607, volgt onder VIII-b.
     2  Wick van Eminga, geboren ± 1608, overleden 15 mei 1633 ,25 jaar, begraven Goutum ,grafschrift.
     3  Jetscke van Eminga, geboren ± 1611, overleden 11 feb 1630 *,19jaar, begraven Goutum ,grafschrift.
     4  Hessel Herman van Eminga, geboren 1620, overleden 4 okt 1645 ,25 jaar, begraven Goutum ,grafschrift.

Tweelingbroer van Dorothea.

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

     5  Dorothea van Eminga, geboren 1620, overleden 21 jul 1645 ,24 jaar, begraven Goutum ,grafschrift.

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

     6  Frouck van Eminga, overleden 1680.

T313-146: Frouck van Eminga verkoopt land te Goutum aan Syds van Eminga (1671).

T313-216,217,218,219: Frouck,als weduwe Buygers.

T313-223,224:inventaris Frouck van Eminga,overleden 1680.

T318-08,nr.1,3: haar testament als weduwe te Leeuwarden op 28-11-1679 (EEE5-54v/56v,geregistreerd 29-3-1682).

Haar dochter Barbara wordt erfgename.

Frouck was gehuwd met Lolle van Buygers, overleden v 1658, zoon van Wigle van Buygers, ,ook Viglius en Elisabeth van Ockinga.

Lolle is eerder getrouwd 1643 met Barbara van Aytta, overleden n 27 jan 1646, dochter van Wigle van Aytta, ook Viglius en Cunira Pietersdr van Teetlum.

     7  Sjuck van Eminga.
     8  Ids van Eminga, overleden n 1643.

Hij testeerde te Goutum in 1644 (DDD1-359).

     9  Hessel van Eminga, volgt onder VIII-c.

VIII-a Syds van Eminga, overleden Goutum n 1638 ,oud 74 jaar, zoon van Pybe van Eminga (VII-a) en Perck van Roorda.

Op Wiardastate te Goutum (stem 24).

Zie voor hem T313-142,144 (1650,1653).

Zijn elders vermelde sterfjaar 1631 is onjuist.

Syds is getrouwd 1637 ,19-10-1637 3e pr.Leeuwarden met Riem Galesdr van Galama, geboren 21 okt 1612 ?, dochter van Gale van Galama en Dorothea Minnesdr van Eminga.

Met het jaartal 1636 zijn de familiewapens van Riem en haar eerste man Sicke van Aebinga buiten op de voorpoort van Wiardastate uitgehouwen (de Vrije Fries XII-190).

HOF 16792 d.d.17-2-1638 (acte 497):Schelte van Aebinga wordt aangewezen als cur.div. voor scheiding der vaderlijke goederen t.b.v.Dorothea van Aebinga,nu haar moeder Riem is hertrouwd met Syds van Eminga.

HOF 16792 d.d.28-2-1638 (acte 500):Gerlant van Liauckema vraagt als grootmoeder van Dorothea van Aebinga voogdij voor haar aan .

Schelte van Liauckema (oom van Dorothea) wordt cur. p.g.

Riem was weduwe van Sicke van Aebinga, overleden 16 okt 1636, begraven Hallum, zoon van Schelte van Aebinga en Gerlant Scheltesdr van Liauckema.

Uit het huwelijk van Syds en Riem:

     1  Sicke van Eminga, ,ook Sixtus,, volgt onder IX-a.

VIII-b Minne van Eminga, geboren ± 1607, overleden 7 aug 1662 ,55 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Frans van Eminga (VII-b) en Bauck Minnesdr van Eminga.

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

Minne was gehuwd met His van Buygers, geboren ± 1626, overleden 16 mrt 1677 ,51 jaar, begraven Goutum, dochter van Wigle van Buygers, ,ook Viglius en Elisabeth van Ockinga.

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

Uit dit huwelijk:

     1  Frans van Eminga, geboren 1659, overleden 13 okt 1720 ,in het 61e jaar, begraven Goutum ,grafschrift.

Hij was eerst ritmeester en later kolonel in het leger.

T7-09,61:ingekomen brieven van ritmeester Frans Minnes Eminga,1697.

Zie ook T347-768 d.d.21-1-1699.

T313-53:over de verdeling van de nalatenschap van Frans Minnes van Eminga,1721

Zie grafschriften Roorda IV-128.

     2  Elisabeth Wegelina van Eminga, geboren ± 1660, overleden 8 apr 1716 ,56 jaar, begraven Goutum ,grafschrift.

Bij ondertrouw in 1679 uit Goutum.

Zij testeerde in 1716 met haar man (T313-130).

Zie ook grafschriften Roorda IV-128.

Elisabeth is getrouwd in Leeuwarderadeel 8 nov 1681 ,gerecht met Ruurd Juckema van Burmania, gedoopt Ferwerd 13 nov 1659, overleden 10 nov 1732 ,of 10-11-1733,74 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Jarich van Burmania en His van Camstra.

Bij ondertrouw in 1679 uit Ferwerd.

Hij testeerde op 28-12-1730.

     3  Beatrix Jacquelina van Eminga, geboren ± 1661, overleden Hallum 23 jul 1693.

Bij ondertrouw in 1679 afkomstig uit Goutum en voor haar huwelijk had zij toestemming nodig van het Hof van Friesland.

Beatrix is getrouwd Leeuwarderadeel 6 mei 1679 ,gerecht met haar neef Frans van Eminga, volgt onder IX-b.

VIII-c Hessel van Eminga, overleden n 1677, zoon van Frans van Eminga (VII-b) en Bauck Minnesdr van Eminga.

Hessel van Eminga en Doedt van Donia kochten na 1640 Doniahuis te Oosterend en zijn daarvan in 1677 eigenaars (HEN 47-545).

Hessel is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 11 jun 1640 en getrouwd 1640 , 24-6-1640 3e pr.gerecht Leeuwarden, met Doedt Sydsdr van Donia, dochter van Syds van Donia, ,ook Sixtus en Syts Oenesdr van Wytsma.

Zij wordt met haar man genoemd bij verkoop te Brongergakerk (HvF 16816-71).

Uit dit huwelijk:

     1  Cecilia van Eminga, geboren ± 1642, overleden 5 feb 1665 ,23 jaar, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift.

Zij was non in het Galileërklooster en werd daar begraven (zie grafschriften Roorda IV-157).

     2  Syds van Eminga, geboren ± 1643, overleden Oosterend,op Doniastate 25 jun 1706 ,63 jaar.

Hij was majoor bij de cavallerie en resideerde op Doniastate te Oosterend.

Zie voor Syds/Sixtus : T313-150 (1677), T313-151 (HvF 1677), T313-152 (schuldbekentenis), T313-153,154 (koop en verkoop 1678/1679) en verder T313-155/159.

Hij testeerde op 14-11-1700 te Leeuwarden (EEE6-398v/400v,geregistreerd 28-7-1707)

Erfgenaam is zijn broer Idzert en er is een legaat voor de jongste broer Gerrit.

     3  Idzert van Eminga, geboren ± 1655, overleden 13 okt 1707 ,52 jaar.
     4  Frans van Eminga, volgt onder IX-b.
     5  Gerrit van Eminga, overleden Leeuwarden 1716.

Gerrit is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 10 mei 1710 ,gerecht met Titia Johansdr van Coenders, gedoopt Leeuwarden 26 aug 1664, dochter van Johan Coenders en Margrieth van Walta.

Titia is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 mrt 1703 ,gerecht en getrouwd Jelsum 8 apr 1703 met Bonne van Donia, overleden v 1710, zoon van Feye Harinxma van Donia en Alegonda van Hania.

Titia is later in ondertrouw gegaan Workum 6 mrt 1717 en getrouwd Longerhouw 21 mrt 1717 met Charles Morgan.

     6  Sjuck van Eminga.

Jong overleden.

     7  Maria Dorothea van Eminga.

Maria is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 jun 1688 ,gerecht en getrouwd in Westdongeradeel 9 jul 1688 ,gerecht met Adam Mans.

Hij was sergeant-majoor in het leger.

 IX-a Sicke van Eminga, ,ook Sixtus,, overleden 12 sep 1682, zoon van Syds van Eminga (VIII-a) en Riem Galesdr van Galama.

Hij woonde op Wiardastate te Goutum.

T327-615:Sixtus van Eminga verkoopt land te Achlum en Oostermeer (1663,1664).

Zie ook T313-145.148 (1669,1675).

Hij testeerde te Goutum met zijn vrouw op 26-7-1659;dit testament is te vinden bij de stukken van HvF 11381 d.d.22-2-1724(T.P.van Eminga contra wed.Cammingha) Hij testeerde ook zelf in 1681 (EEE 7-254).

Sicke is getrouwd in Leeuwarderadeel 16 mei 1656 ,voor het gerecht, met Frouck van Aylva, overleden 7 aug 1659, dochter van Tjepcke van Aylva en Frau van Douma.

Bij huwelijk in 1653 uit Menaldum.

Volgens het stamboek F.A. overleden op 13-8-1659,maar dat zal de datum van de begrafenis zijn.

Frouck is eerder getrouwd in Menaldumadeel 22 apr 1653 ,voor het gerecht, met Wigle van Aytta, overleden Swichem 1654/1655, zoon van Wigle van Aytta, ook Viglius en Foockel van Roorda.

Uit het huwelijk van Sicke en Frouck:

     1  Tjepcke van Eminga, ,ook Tiberius Pepinus, geboren ± 1657, overleden 7 sep 1733 ,in het 77e jaar, begraven Goutum ,grafschrift.

Tiberius Pepinus was eigenaar van Wiardastate te Goutum.

Hij overleed zonder kinderen en met hem stierf het geslacht Eminga uit.

Zie ook grafschriften Roorda IV-128.

Tjepcke is getrouwd Amsterdam 1682 ,3-7-1682 3e pr.gerecht Leeuwarderadeel (1) met Lucia Emerentia van Ornia, afkomstig uit Amsterdam in 1682, overleden 9 jul 1703.

T313-161: huwelijksvoorwaarden d.d.1682 Tiberius Pepinus Eminga en Lucia Ornia.

T313-162: inventarus d.d. 1682 van goederen,die Lucia bij haar huwelijk inbrengt.

Tjepcke is getrouwd jul 1705 ,18-7-1705 3e pr.gerecht Leeuwarderadeel (2) met Christina Genoveva van der Goes, afkomstig uit Leiden in 1705, geboren ± 1675, overleden Goutum 14 mrt 1713 ,38 jaar.

Tjepcke is getrouwd Goutum 26 nov 1719 (3) met His Mary van Burmania, geboren ± 1694, overleden Leeuwarden 17 sep 1757 ,63 jaar,, begraven Goutum ,grafschrift, dochter van Ruurd Juckema van Burmania en Elisabeth Wegelina van Eminga.

Zij hertrouwde op 6-11-1735 met Ulbe Ulbes Sixma van Andla,overleden 1760,weduwnaar van Remia Bartholtsdr van Douma.

 IX-b Frans van Eminga, overleden Hallum 4 feb 1694, zoon van Hessel van Eminga (VIII-c) en Doedt Sydsdr van Donia.

Bij ondertrouw in 1673 was hij vaandrig.

T313-201: processtukken van de zaak van Frans van Eminga als erfgenaam van Haring Sythiema tegen o.a. Perck van Rinia (1680).

Hij woonde met zijn vrouw op Sythiemastate te Hallum en testeerde daar in 1694 (EEE 5-463).

Frans is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 okt 1673 ,gerecht en getrouwd in Ferwerderadeel 28 okt 1673 ,gerecht (1) met Frouck Suzanna Haringsdr van Sythiema, geboren ± 1657, overleden 18 jul 1675 ,18 jaar, begraven Hallum ,grafschrift, dochter van Haring van Sythiema en Perck van Rinia.

Bij ondertrouw in 1673 had zij als voogd Horatius Hobbema.

Zie ook N.O.I-155.

Uit dit huwelijk:

     1  N. van Eminga, geboren ± 1674.

Jong overleden.

Frans is getrouwd Leeuwarderadeel 6 mei 1679 ,gerecht (2) met zijn nicht Beatrix Jacquelina van Eminga, geboren ± 1661, overleden Hallum 23 jul 1693, dochter van Minne van Eminga (VIII-b) en His van Buygers.

Uit dit huwelijk:

     2  Syds Hessel van Eminga, geboren ± 1682, overleden 8 okt 1708 ,26 jaar.

Sieds Hessel van Eminga was in 1698 eigenaar van Doniahuis te Oosterened, in 1677 in bezit van zijn grootouders.

Bij overlijden was hij majoor in het leger.

view all

Sierck Pybes van Eminga's Timeline

1365
1365
Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
1400
1400
Goutum, Leeuwarden, Friesland, Nederland
????