Trond Tordson Benkestok

Is your surname Benkestok?

Research the Benkestok family

Trond Tordson Benkestok's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Related Projects

Trond Tordson Benkestok

Norwegian: Trond 1 Tordson Benkestok
Birthdate:
Birthplace: Rogaland, Norway
Death: circa 1371 (27-43)
Finnøy, Rogaland, Norway
Immediate Family:

Son of Tord Benkestok; Tord Benkestokk and nn Benkestok
Husband of Steinvor Eriksdatter Ims and Ingeborg Benkestok
Father of Gudrun Toresdatter Benkestok; Jon Tordson Talgje; Henrik Trondson Benkestok; Private; Bjørn Tordson Tordson Talgje and 1 other

Occupation: Adelsmann
Managed by: Ken Nilsen
Last Updated:

About Trond Tordson Benkestok

Trond Tordsen Benkestokk. Trond Benkestokk Perhaps the son of Tord Trond Benkestokk in Strand In 1399, we will have knowledge of the Bench Trond Benkestokk. In the same Schedule [Bishop Øystein Aslakssons store jordebok] over old debt to the church is under the Skriksvik (nå Skredsvik) church in Ranrike prosti: "jtem af Þronde Bænkstok iiij. mf "(Røde Bok, s. 537). Translated: addition of Trond Benkestokk mark ancient ceremonies. You mentioned no heirs, nor that he was dead. He may still have been dead then, but it is more likely that he was still alive 1399. Skredsvik ligger is 15 km west northwest of Uddevalla.

Trond Tordsen Benkestokk. Trond Benkestokk

Muligens sønn av Tord Benkestokk i Strand.3

I 1399 får vi kjennskap til Trond Benkestokk. I den samme fortegnelsen [Biskop Øystein Aslakssons store jordebok] over gammel gjeld til kirkene står det under

Skriksvik (nå Skredsvik) kirke i Ranrike prosti: «jtem af Þronde Bænkstok iiij. m. f.» (Røde Bok, s. 537). Oversatt: dessuten av Trond Benkestokk 4 mark

forngild. Her nevnes det ingen arvinger og heller ikke at han var død. Han kan selvsagt allikevel ha vært død da, men det er mer sannsynlig at han ennå var i

live 1399. Skredsvik ligger 15 km vestnordvest for Uddevalla.4

Børn af Trond Benkestokk og _____:

.

Tord (Trondsson? Jonsson?).


Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes

Birth: 1300 in Andenes

Death: Before.1371 in Hundvåg.Norway

Sex: M

Father: Torgils Barn-Andenes b. Cal 1270

Mother:

  

 N.N Toresdatter Onarheim (Wife) b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway 

Marriage: 0002

Children:

Torgils Trondsson Nordbø b. Cal 1330 in Hundvåg.Norway

Tor Trondsson Barn-Andenes b. 1340 in Hundvåg.Norway

Bård Trondsson Linland-Mandal


http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/295

-------------------------------------------------------------

De før ste slektsleddene et ter «den før ste»

Tord på Kristinas farsside, er ikke helt kla re,

men Vi ge rust har fun net noe in for ma sjon fra

1399 om en Trond Benke stok på en an nen

gård i nær he ten av Udde valla (Skredsvik). Så

må vi yt ter li ge re 50 år fram i tid for å fin ne

spor i do ku men te ne et ter en Benkestok, nem -

lig en ny Trond. Hvor dan slekt ska pet var

mel lom dis se Trond/Tordene vet vi ikke helt

eks akt, an net enn at slekt ska pet må ha vært

nært.

I for bin del se med de kon flik te ne som

opp sto rundt 1440 mellom det nors ke riks -

rådet og den dansk-nors ke kon gen Erik av

Pommeren, var Trond (som Vigerust kal ler

for Trond 2), med som un der skri ver på opp -

sigelsesbrevet til Erik. På det te tids punk tet

ble han ran gert som nr. 3 av de 21 frem ste

embedsmenn i Nor ge et ter de 20 riksråds -

medlemmene. Da Trond ble ut nevnt som

riks råd i 1444, og riksrådet ble re du sert til 12

med lem mer, ble han ran gert midt på tre et,

nem lig som nr. 6, på lin je med an dre kjen te

his to ris ke per so ner på den ne tida som Ei rik

Sæ mundson (Skanke).

Etter at Erik av Pommeren var avsatt, og

etter at Kristoffer av Bayern døde kort tid

etter at han var blitt «ansatt», støttet Trond 2,

i likhet med mange an dre nordmenn, kandi -

daturet til svenskekongen, Karl Knutson

Bon de som norsk konge. Nå tapte kong Karl

striden om den norske tronen til Kristian den

1. De politiske omkalfatringene som fulgte,

fikk kon sekvenser for Trond 2 Benkestok og

for mange av hans meningsfeller som ser ut

til å ha mistet en del av sine verv og posi -

sjoner, Erik Sæmundson ble f.eks. myrdet av

dans k ene.

Vigerust har fun net en væp ner i Ber gen i

1472-73 med nav net Trond Benkestok, men

det er usik kert om det te er den opp rin ne li ge

Trond 2 fra Båhuslen, men umu lig er det

ikke.

Trond Tordson BENKESTOK

BIRTH: 1336, Benkestok, Rogaland, Norway

Father: Benkestok TORD TORDSON

Family 1:

+Tord BENKESTOK

             _                         Tord BENKESTOK I STRAND _
_            Benkestok TORD TORDSON _|

| |__________________________

|

|--Trond Tordson BENKESTOK

|

http://www.foxvog.org/gen/d4/g89.htm#I5083

2.2.1. Trond Tordsson Benkestok

1490? født, til Meløy (Rødøy prgj. Nordland) og Jordanger (Hafslo prgj Sogn) og Hananger i Vanse prgj, sønn av Tord Trondsson Benkestok [1965]

1490? født, Trond Benkestok, av Tord (Torleif) Trondssøn Benkestok og Adelia Eriksdatter [www]

0000 født, sønn av Torleif Trondsson Benkestok og Adelus Eriksdtr Kruckow [www]

1495 født: Trond Tordson Benkestok, av Torleif Trondsen Benkestok og Adelus Eriksdtr. Kruckow [www]

0000 Trond Benkestok til Melø og Jordanger var søn av en Torleif Benkestok, hvis mor "Bergiuth" var en datterdatter av Ulvilde Jonsdatter Smør, søster av N.R.R. hr Svale Jonssøn Smør. [1934]

0000 Torleif Benkestok hadde sønnen Trond Benkestok til Melø og Jordanger. [1934]

0000 Trond Tordssons sønnesønn var Trond Benkestok til Meløy og Hananger, gift med Anne Jonsdatter Haar. [1932]

1490? født, sønn av Tord Trondsson Benkestok. [1928]

0000 han var skrevet til Hananger i Vest-Agder, Jordanger i Sogn og Meløy på Helgeland. Det var han som grunnla familiesetet på Meløya. [1965]

0000 Skrevet til Meløy (Radøy prgj. Helgeland), Jordanger (Hafslo prgj) og Hannanger (Vanse prgj). [1928]

0000 Han er den første av slekten som vi vet bodde på Meløy [1965]

0000 Han var adelsmann [1928]

0000 Levde i fyrste halvdel av 1500-talet. [www]

0000 Nemd i manuskript angåande arven etter jomfru Magdalena Olsdtr. [www]

0000 Han budde visstnok på Hananger. [www]

0000 var sysselmann i Lærdal [www]

1523 fekk han som len Lærdal og andre skipreider [1928]

1523-29 var skibsreder i Sogn [www]

1529 18. august, Esge Bilde anbefaler Thrond Benkestok, der er indstevnet til Oslo af Hr. Vincents Lunge, til (sin Svigerfaders) Hr. Henrik Krumedikes Bistand hos Hertug Christian, til hvem han nu reiser. [DN (b.II s.809)]

1529 fekk han som len Herjedalen [1928]

1529-40 var (:skibsreder?) i Jemtland [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.27.11.1569), de hadde 6 barn [1965]

0000 gm Anne Jonsdatter (Haar) (1510-27.11.1569) [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.1569, sk 1570 i Bjørgvin, er gravlagd i domkyrkja i Bergen). [1928] Haar

0000 barn: Jon Trondsson Benkestok [1965]

0000 barn: Berete Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Adelus Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Kristine Trondsdtr Benkestok [1965]

1530? barn: Kirstine, dtr av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1928]

1532 8. februar, Thrond Benkestok, Hans Bagge og Jon Teiste tilraades at komme til Bergen og hjælpe med Raad og Daad til Rigets Bedste, i Anledning af Kong Christiern II.s Indfald i Riget. [DN (b.XVI s.675)]

1532 10. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok [DN (b.IX s.723)]

1535 11. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok i forb.m. en sak i Trondheim [DN (b.XVI s.725)]

0000 barn: Brynhilda Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Tord Trondsson Benkestok [1928]

1540? Thrond Benkestok minder Hr. Esge Bilde om sine Tab ved Christiern IIs. sidste Ophold i Norge, og beder ham som Erstatning herfor om at forlenes med Erkebiskoppens Rente af Nils Skredders Len Gildeskaal (i Nordland). [DN (b.II s.842)]

1541 13. okt, Thrond Benkestok anbefales at erholde en Forlening, hvorom han ansøger, da han er den mest anseede og forstandige Adelsmand nordenfjelds, hvor han vil kunne gjøre Kongen megen Nytte. [DN (b.XVI s.763)]

1541 og 1547-48 fekk han som len Sunnmøre [1928]

1541-58 var (:skibsreder?) på Sunnmøre. [www]

1545 22. juni, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XVI s.789)]

1547 11. juli, nevnes ved en landsskyldsak i Oslo som væpner Trond Benkestok til Melöen [DN (b.XII s.755)]

1547 30. juli, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XII s.757)]

1532 6. juni, nevnes Thrond Benkestok i forb. med en sak i Stavanger [DN (b.XI s.775)]

1554 17. juni, nevnes [DN (b.IV s.835)]

1555 fogd på Bergenhus [1965]

1555 vart han fut på Bergenhus [1928]

1555 1.-2. august, Thrond Benkestok nevnes som "Befalingsmand paa Bergenhus i Christopher Huitfeldts

Fraværelse" [DN (b.XV s.766)]

0000 De første vi med sikkerhet vet eide gården Bø i Karmsund, er adelsmannen Trond Benkestok, gm Anna Jonsdtr (d 27.11.1569) av den adelige Hårætta. De eide en mengde jordegods omkring i landet. Foruten Bø eide de i Rogaland, Sundfør og Fjon, og i Melhus ved Egersund. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i

Bergen 6.9.1570. I Bø eide de jord til en skyldverdi av 3 tønner korn, d.v.s. 1 1/2 pund eller 36 spann etter

skyldverdien i 1661/68, ca en tredjedel av Bø. Det er ikke utenkelig at gården kan ha vært adelssete (i såfall frigård). [1979]

1558 død [1965]

1558 14.feb, død [1928]

0000 Han er gravlagd i domkyrkja i Bergen [1928]

1561 19.des, Trond og Annas bolig i Bergen brant [www]

1565 Anna Jonsdtr er nevnt ved datteren Brynhildas bryllup i Bergen. [1965]

1568 18. juli (Ørsta), 3 svorne lagrettemenn i Sørluten på Sunnmøre gir Olav Urbansson på Barstad vitnemål om at han er rett odelsarving til 5 mællagsleier i Åm, som Olavs frende Simon Clausson hadde pantsatt til Trond Benkestokk for et sølvstaup til 16 lodd, og som Tronds arvinger har beholdt. [DN (b.XXI s.877)]

1570 skiftet etter ham er utgangspunktet når det gjelder eierforholdene til Meløy gard og Meløy-godset. Hans eldste sønn Jon fikk alt jordegods på Helgeland med hovedgården Meløy. [1965]


Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes

Birth: 1300 in Andenes

Death: Before.1371 in Hundvåg.Norway

Sex: M

Father: Torgils Barn-Andenes b. Cal 1270

Mother:

  

 N.N Toresdatter Onarheim (Wife) b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway 

Marriage: 0002

Children:

Torgils Trondsson Nordbø b. Cal 1330 in Hundvåg.Norway

Tor Trondsson Barn-Andenes b. 1340 in Hundvåg.Norway

Bård Trondsson Linland-Mandal


http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/295

-------------------------------------------------------------

De før ste slektsleddene et ter «den før ste»

Tord på Kristinas farsside, er ikke helt kla re,

men Vi ge rust har fun net noe in for ma sjon fra

1399 om en Trond Benke stok på en an nen

gård i nær he ten av Udde valla (Skredsvik). Så

må vi yt ter li ge re 50 år fram i tid for å fin ne

spor i do ku men te ne et ter en Benkestok, nem -

lig en ny Trond. Hvor dan slekt ska pet var

mel lom dis se Trond/Tordene vet vi ikke helt

eks akt, an net enn at slekt ska pet må ha vært

nært.

I for bin del se med de kon flik te ne som

opp sto rundt 1440 mellom det nors ke riks -

rådet og den dansk-nors ke kon gen Erik av

Pommeren, var Trond (som Vigerust kal ler

for Trond 2), med som un der skri ver på opp -

sigelsesbrevet til Erik. På det te tids punk tet

ble han ran gert som nr. 3 av de 21 frem ste

embedsmenn i Nor ge et ter de 20 riksråds -

medlemmene. Da Trond ble ut nevnt som

riks råd i 1444, og riksrådet ble re du sert til 12

med lem mer, ble han ran gert midt på tre et,

nem lig som nr. 6, på lin je med an dre kjen te

his to ris ke per so ner på den ne tida som Ei rik

Sæ mundson (Skanke).

Etter at Erik av Pommeren var avsatt, og

etter at Kristoffer av Bayern døde kort tid

etter at han var blitt «ansatt», støttet Trond 2,

i likhet med mange an dre nordmenn, kandi -

daturet til svenskekongen, Karl Knutson

Bon de som norsk konge. Nå tapte kong Karl

striden om den norske tronen til Kristian den

1. De politiske omkalfatringene som fulgte,

fikk kon sekvenser for Trond 2 Benkestok og

for mange av hans meningsfeller som ser ut

til å ha mistet en del av sine verv og posi -

sjoner, Erik Sæmundson ble f.eks. myrdet av

dans k ene.

Vigerust har fun net en væp ner i Ber gen i

1472-73 med nav net Trond Benkestok, men

det er usik kert om det te er den opp rin ne li ge

Trond 2 fra Båhuslen, men umu lig er det

ikke.

Trond Tordson BENKESTOK

BIRTH: 1336, Benkestok, Rogaland, Norway

Father: Benkestok TORD TORDSON

Family 1:

+Tord BENKESTOK

             _                         Tord BENKESTOK I STRAND _
_            Benkestok TORD TORDSON _|

| |__________________________

|

|--Trond Tordson BENKESTOK

|

http://www.foxvog.org/gen/d4/g89.htm#I5083

2.2.1. Trond Tordsson Benkestok

1490? født, til Meløy (Rødøy prgj. Nordland) og Jordanger (Hafslo prgj Sogn) og Hananger i Vanse prgj, sønn av Tord Trondsson Benkestok [1965]

1490? født, Trond Benkestok, av Tord (Torleif) Trondssøn Benkestok og Adelia Eriksdatter [www]

0000 født, sønn av Torleif Trondsson Benkestok og Adelus Eriksdtr Kruckow [www]

1495 født: Trond Tordson Benkestok, av Torleif Trondsen Benkestok og Adelus Eriksdtr. Kruckow [www]

0000 Trond Benkestok til Melø og Jordanger var søn av en Torleif Benkestok, hvis mor "Bergiuth" var en datterdatter av Ulvilde Jonsdatter Smør, søster av N.R.R. hr Svale Jonssøn Smør. [1934]

0000 Torleif Benkestok hadde sønnen Trond Benkestok til Melø og Jordanger. [1934]

0000 Trond Tordssons sønnesønn var Trond Benkestok til Meløy og Hananger, gift med Anne Jonsdatter Haar. [1932]

1490? født, sønn av Tord Trondsson Benkestok. [1928]

0000 han var skrevet til Hananger i Vest-Agder, Jordanger i Sogn og Meløy på Helgeland. Det var han som grunnla familiesetet på Meløya. [1965]

0000 Skrevet til Meløy (Radøy prgj. Helgeland), Jordanger (Hafslo prgj) og Hannanger (Vanse prgj). [1928]

0000 Han er den første av slekten som vi vet bodde på Meløy [1965]

0000 Han var adelsmann [1928]

0000 Levde i fyrste halvdel av 1500-talet. [www]

0000 Nemd i manuskript angåande arven etter jomfru Magdalena Olsdtr. [www]

0000 Han budde visstnok på Hananger. [www]

0000 var sysselmann i Lærdal [www]

1523 fekk han som len Lærdal og andre skipreider [1928]

1523-29 var skibsreder i Sogn [www]

1529 18. august, Esge Bilde anbefaler Thrond Benkestok, der er indstevnet til Oslo af Hr. Vincents Lunge, til (sin Svigerfaders) Hr. Henrik Krumedikes Bistand hos Hertug Christian, til hvem han nu reiser. [DN (b.II s.809)]

1529 fekk han som len Herjedalen [1928]

1529-40 var (:skibsreder?) i Jemtland [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.27.11.1569), de hadde 6 barn [1965]

0000 gm Anne Jonsdatter (Haar) (1510-27.11.1569) [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.1569, sk 1570 i Bjørgvin, er gravlagd i domkyrkja i Bergen). [1928] Haar

0000 barn: Jon Trondsson Benkestok [1965]

0000 barn: Berete Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Adelus Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Kristine Trondsdtr Benkestok [1965]

1530? barn: Kirstine, dtr av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1928]

1532 8. februar, Thrond Benkestok, Hans Bagge og Jon Teiste tilraades at komme til Bergen og hjælpe med Raad og Daad til Rigets Bedste, i Anledning af Kong Christiern II.s Indfald i Riget. [DN (b.XVI s.675)]

1532 10. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok [DN (b.IX s.723)]

1535 11. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok i forb.m. en sak i Trondheim [DN (b.XVI s.725)]

0000 barn: Brynhilda Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Tord Trondsson Benkestok [1928]

1540? Thrond Benkestok minder Hr. Esge Bilde om sine Tab ved Christiern IIs. sidste Ophold i Norge, og beder ham som Erstatning herfor om at forlenes med Erkebiskoppens Rente af Nils Skredders Len Gildeskaal (i Nordland). [DN (b.II s.842)]

1541 13. okt, Thrond Benkestok anbefales at erholde en Forlening, hvorom han ansøger, da han er den mest anseede og forstandige Adelsmand nordenfjelds, hvor han vil kunne gjøre Kongen megen Nytte. [DN (b.XVI s.763)]

1541 og 1547-48 fekk han som len Sunnmøre [1928]

1541-58 var (:skibsreder?) på Sunnmøre. [www]

1545 22. juni, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XVI s.789)]

1547 11. juli, nevnes ved en landsskyldsak i Oslo som væpner Trond Benkestok til Melöen [DN (b.XII s.755)]

1547 30. juli, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XII s.757)]

1532 6. juni, nevnes Thrond Benkestok i forb. med en sak i Stavanger [DN (b.XI s.775)]

1554 17. juni, nevnes [DN (b.IV s.835)]

1555 fogd på Bergenhus [1965]

1555 vart han fut på Bergenhus [1928]

1555 1.-2. august, Thrond Benkestok nevnes som "Befalingsmand paa Bergenhus i Christopher Huitfeldts

Fraværelse" [DN (b.XV s.766)]

0000 De første vi med sikkerhet vet eide gården Bø i Karmsund, er adelsmannen Trond Benkestok, gm Anna Jonsdtr (d 27.11.1569) av den adelige Hårætta. De eide en mengde jordegods omkring i landet. Foruten Bø eide de i Rogaland, Sundfør og Fjon, og i Melhus ved Egersund. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i

Bergen 6.9.1570. I Bø eide de jord til en skyldverdi av 3 tønner korn, d.v.s. 1 1/2 pund eller 36 spann etter

skyldverdien i 1661/68, ca en tredjedel av Bø. Det er ikke utenkelig at gården kan ha vært adelssete (i såfall frigård). [1979]

1558 død [1965]

1558 14.feb, død [1928]

0000 Han er gravlagd i domkyrkja i Bergen [1928]

1561 19.des, Trond og Annas bolig i Bergen brant [www]

1565 Anna Jonsdtr er nevnt ved datteren Brynhildas bryllup i Bergen. [1965]

1568 18. juli (Ørsta), 3 svorne lagrettemenn i Sørluten på Sunnmøre gir Olav Urbansson på Barstad vitnemål om at han er rett odelsarving til 5 mællagsleier i Åm, som Olavs frende Simon Clausson hadde pantsatt til Trond Benkestokk for et sølvstaup til 16 lodd, og som Tronds arvinger har beholdt. [DN (b.XXI s.877)]

1570 skiftet etter ham er utgangspunktet når det gjelder eierforholdene til Meløy gard og Meløy-godset. Hans eldste sønn Jon fikk alt jordegods på Helgeland med hovedgården Meløy. [1965]


Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes

Birth: 1300 in Andenes

Death: Before.1371 in Hundvåg.Norway

Sex: M

Father: Torgils Barn-Andenes b. Cal 1270

Mother:

  

 N.N Toresdatter Onarheim (Wife) b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway 

Marriage: 0002

Children:

Torgils Trondsson Nordbø b. Cal 1330 in Hundvåg.Norway

Tor Trondsson Barn-Andenes b. 1340 in Hundvåg.Norway

Bård Trondsson Linland-Mandal


http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/295

-------------------------------------------------------------

De før ste slektsleddene et ter «den før ste»

Tord på Kristinas farsside, er ikke helt kla re,

men Vi ge rust har fun net noe in for ma sjon fra

1399 om en Trond Benke stok på en an nen

gård i nær he ten av Udde valla (Skredsvik). Så

må vi yt ter li ge re 50 år fram i tid for å fin ne

spor i do ku men te ne et ter en Benkestok, nem -

lig en ny Trond. Hvor dan slekt ska pet var

mel lom dis se Trond/Tordene vet vi ikke helt

eks akt, an net enn at slekt ska pet må ha vært

nært.

I for bin del se med de kon flik te ne som

opp sto rundt 1440 mellom det nors ke riks -

rådet og den dansk-nors ke kon gen Erik av

Pommeren, var Trond (som Vigerust kal ler

for Trond 2), med som un der skri ver på opp -

sigelsesbrevet til Erik. På det te tids punk tet

ble han ran gert som nr. 3 av de 21 frem ste

embedsmenn i Nor ge et ter de 20 riksråds -

medlemmene. Da Trond ble ut nevnt som

riks råd i 1444, og riksrådet ble re du sert til 12

med lem mer, ble han ran gert midt på tre et,

nem lig som nr. 6, på lin je med an dre kjen te

his to ris ke per so ner på den ne tida som Ei rik

Sæ mundson (Skanke).

Etter at Erik av Pommeren var avsatt, og

etter at Kristoffer av Bayern døde kort tid

etter at han var blitt «ansatt», støttet Trond 2,

i likhet med mange an dre nordmenn, kandi -

daturet til svenskekongen, Karl Knutson

Bon de som norsk konge. Nå tapte kong Karl

striden om den norske tronen til Kristian den

1. De politiske omkalfatringene som fulgte,

fikk kon sekvenser for Trond 2 Benkestok og

for mange av hans meningsfeller som ser ut

til å ha mistet en del av sine verv og posi -

sjoner, Erik Sæmundson ble f.eks. myrdet av

dans k ene.

Vigerust har fun net en væp ner i Ber gen i

1472-73 med nav net Trond Benkestok, men

det er usik kert om det te er den opp rin ne li ge

Trond 2 fra Båhuslen, men umu lig er det

ikke.

Trond Tordson BENKESTOK

BIRTH: 1336, Benkestok, Rogaland, Norway

Father: Benkestok TORD TORDSON

Family 1:

+Tord BENKESTOK

             _                         Tord BENKESTOK I STRAND _
_            Benkestok TORD TORDSON _|

| |__________________________

|

|--Trond Tordson BENKESTOK

|

http://www.foxvog.org/gen/d4/g89.htm#I5083

2.2.1. Trond Tordsson Benkestok

1490? født, til Meløy (Rødøy prgj. Nordland) og Jordanger (Hafslo prgj Sogn) og Hananger i Vanse prgj, sønn av Tord Trondsson Benkestok [1965]

1490? født, Trond Benkestok, av Tord (Torleif) Trondssøn Benkestok og Adelia Eriksdatter [www]

0000 født, sønn av Torleif Trondsson Benkestok og Adelus Eriksdtr Kruckow [www]

1495 født: Trond Tordson Benkestok, av Torleif Trondsen Benkestok og Adelus Eriksdtr. Kruckow [www]

0000 Trond Benkestok til Melø og Jordanger var søn av en Torleif Benkestok, hvis mor "Bergiuth" var en datterdatter av Ulvilde Jonsdatter Smør, søster av N.R.R. hr Svale Jonssøn Smør. [1934]

0000 Torleif Benkestok hadde sønnen Trond Benkestok til Melø og Jordanger. [1934]

0000 Trond Tordssons sønnesønn var Trond Benkestok til Meløy og Hananger, gift med Anne Jonsdatter Haar. [1932]

1490? født, sønn av Tord Trondsson Benkestok. [1928]

0000 han var skrevet til Hananger i Vest-Agder, Jordanger i Sogn og Meløy på Helgeland. Det var han som grunnla familiesetet på Meløya. [1965]

0000 Skrevet til Meløy (Radøy prgj. Helgeland), Jordanger (Hafslo prgj) og Hannanger (Vanse prgj). [1928]

0000 Han er den første av slekten som vi vet bodde på Meløy [1965]

0000 Han var adelsmann [1928]

0000 Levde i fyrste halvdel av 1500-talet. [www]

0000 Nemd i manuskript angåande arven etter jomfru Magdalena Olsdtr. [www]

0000 Han budde visstnok på Hananger. [www]

0000 var sysselmann i Lærdal [www]

1523 fekk han som len Lærdal og andre skipreider [1928]

1523-29 var skibsreder i Sogn [www]

1529 18. august, Esge Bilde anbefaler Thrond Benkestok, der er indstevnet til Oslo af Hr. Vincents Lunge, til (sin Svigerfaders) Hr. Henrik Krumedikes Bistand hos Hertug Christian, til hvem han nu reiser. [DN (b.II s.809)]

1529 fekk han som len Herjedalen [1928]

1529-40 var (:skibsreder?) i Jemtland [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.27.11.1569), de hadde 6 barn [1965]

0000 gm Anne Jonsdatter (Haar) (1510-27.11.1569) [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.1569, sk 1570 i Bjørgvin, er gravlagd i domkyrkja i Bergen). [1928] Haar

0000 barn: Jon Trondsson Benkestok [1965]

0000 barn: Berete Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Adelus Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Kristine Trondsdtr Benkestok [1965]

1530? barn: Kirstine, dtr av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1928]

1532 8. februar, Thrond Benkestok, Hans Bagge og Jon Teiste tilraades at komme til Bergen og hjælpe med Raad og Daad til Rigets Bedste, i Anledning af Kong Christiern II.s Indfald i Riget. [DN (b.XVI s.675)]

1532 10. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok [DN (b.IX s.723)]

1535 11. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok i forb.m. en sak i Trondheim [DN (b.XVI s.725)]

0000 barn: Brynhilda Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Tord Trondsson Benkestok [1928]

1540? Thrond Benkestok minder Hr. Esge Bilde om sine Tab ved Christiern IIs. sidste Ophold i Norge, og beder ham som Erstatning herfor om at forlenes med Erkebiskoppens Rente af Nils Skredders Len Gildeskaal (i Nordland). [DN (b.II s.842)]

1541 13. okt, Thrond Benkestok anbefales at erholde en Forlening, hvorom han ansøger, da han er den mest anseede og forstandige Adelsmand nordenfjelds, hvor han vil kunne gjøre Kongen megen Nytte. [DN (b.XVI s.763)]

1541 og 1547-48 fekk han som len Sunnmøre [1928]

1541-58 var (:skibsreder?) på Sunnmøre. [www]

1545 22. juni, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XVI s.789)]

1547 11. juli, nevnes ved en landsskyldsak i Oslo som væpner Trond Benkestok til Melöen [DN (b.XII s.755)]

1547 30. juli, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XII s.757)]

1532 6. juni, nevnes Thrond Benkestok i forb. med en sak i Stavanger [DN (b.XI s.775)]

1554 17. juni, nevnes [DN (b.IV s.835)]

1555 fogd på Bergenhus [1965]

1555 vart han fut på Bergenhus [1928]

1555 1.-2. august, Thrond Benkestok nevnes som "Befalingsmand paa Bergenhus i Christopher Huitfeldts

Fraværelse" [DN (b.XV s.766)]

0000 De første vi med sikkerhet vet eide gården Bø i Karmsund, er adelsmannen Trond Benkestok, gm Anna Jonsdtr (d 27.11.1569) av den adelige Hårætta. De eide en mengde jordegods omkring i landet. Foruten Bø eide de i Rogaland, Sundfør og Fjon, og i Melhus ved Egersund. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i

Bergen 6.9.1570. I Bø eide de jord til en skyldverdi av 3 tønner korn, d.v.s. 1 1/2 pund eller 36 spann etter

skyldverdien i 1661/68, ca en tredjedel av Bø. Det er ikke utenkelig at gården kan ha vært adelssete (i såfall frigård). [1979]

1558 død [1965]

1558 14.feb, død [1928]

0000 Han er gravlagd i domkyrkja i Bergen [1928]

1561 19.des, Trond og Annas bolig i Bergen brant [www]

1565 Anna Jonsdtr er nevnt ved datteren Brynhildas bryllup i Bergen. [1965]

1568 18. juli (Ørsta), 3 svorne lagrettemenn i Sørluten på Sunnmøre gir Olav Urbansson på Barstad vitnemål om at han er rett odelsarving til 5 mællagsleier i Åm, som Olavs frende Simon Clausson hadde pantsatt til Trond Benkestokk for et sølvstaup til 16 lodd, og som Tronds arvinger har beholdt. [DN (b.XXI s.877)]

1570 skiftet etter ham er utgangspunktet når det gjelder eierforholdene til Meløy gard og Meløy-godset. Hans eldste sønn Jon fikk alt jordegods på Helgeland med hovedgården Meløy. [1965]


Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes

Birth: 1300 in Andenes

Death: Before.1371 in Hundvåg.Norway

Sex: M

Father: Torgils Barn-Andenes b. Cal 1270

Mother:

  

 N.N Toresdatter Onarheim (Wife) b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway 

Marriage: 0002

Children:

Torgils Trondsson Nordbø b. Cal 1330 in Hundvåg.Norway

Tor Trondsson Barn-Andenes b. 1340 in Hundvåg.Norway

Bård Trondsson Linland-Mandal


http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/295

-------------------------------------------------------------

De før ste slektsleddene et ter «den før ste»

Tord på Kristinas farsside, er ikke helt kla re,

men Vi ge rust har fun net noe in for ma sjon fra

1399 om en Trond Benke stok på en an nen

gård i nær he ten av Udde valla (Skredsvik). Så

må vi yt ter li ge re 50 år fram i tid for å fin ne

spor i do ku men te ne et ter en Benkestok, nem -

lig en ny Trond. Hvor dan slekt ska pet var

mel lom dis se Trond/Tordene vet vi ikke helt

eks akt, an net enn at slekt ska pet må ha vært

nært.

I for bin del se med de kon flik te ne som

opp sto rundt 1440 mellom det nors ke riks -

rådet og den dansk-nors ke kon gen Erik av

Pommeren, var Trond (som Vigerust kal ler

for Trond 2), med som un der skri ver på opp -

sigelsesbrevet til Erik. På det te tids punk tet

ble han ran gert som nr. 3 av de 21 frem ste

embedsmenn i Nor ge et ter de 20 riksråds -

medlemmene. Da Trond ble ut nevnt som

riks råd i 1444, og riksrådet ble re du sert til 12

med lem mer, ble han ran gert midt på tre et,

nem lig som nr. 6, på lin je med an dre kjen te

his to ris ke per so ner på den ne tida som Ei rik

Sæ mundson (Skanke).

Etter at Erik av Pommeren var avsatt, og

etter at Kristoffer av Bayern døde kort tid

etter at han var blitt «ansatt», støttet Trond 2,

i likhet med mange an dre nordmenn, kandi -

daturet til svenskekongen, Karl Knutson

Bon de som norsk konge. Nå tapte kong Karl

striden om den norske tronen til Kristian den

1. De politiske omkalfatringene som fulgte,

fikk kon sekvenser for Trond 2 Benkestok og

for mange av hans meningsfeller som ser ut

til å ha mistet en del av sine verv og posi -

sjoner, Erik Sæmundson ble f.eks. myrdet av

dans k ene.

Vigerust har fun net en væp ner i Ber gen i

1472-73 med nav net Trond Benkestok, men

det er usik kert om det te er den opp rin ne li ge

Trond 2 fra Båhuslen, men umu lig er det

ikke.

Trond Tordson BENKESTOK

BIRTH: 1336, Benkestok, Rogaland, Norway

Father: Benkestok TORD TORDSON

Family 1:

+Tord BENKESTOK

             _                         Tord BENKESTOK I STRAND _
_            Benkestok TORD TORDSON _|

| |__________________________

|

|--Trond Tordson BENKESTOK

|

http://www.foxvog.org/gen/d4/g89.htm#I5083

2.2.1. Trond Tordsson Benkestok

1490? født, til Meløy (Rødøy prgj. Nordland) og Jordanger (Hafslo prgj Sogn) og Hananger i Vanse prgj, sønn av Tord Trondsson Benkestok [1965]

1490? født, Trond Benkestok, av Tord (Torleif) Trondssøn Benkestok og Adelia Eriksdatter [www]

0000 født, sønn av Torleif Trondsson Benkestok og Adelus Eriksdtr Kruckow [www]

1495 født: Trond Tordson Benkestok, av Torleif Trondsen Benkestok og Adelus Eriksdtr. Kruckow [www]

0000 Trond Benkestok til Melø og Jordanger var søn av en Torleif Benkestok, hvis mor "Bergiuth" var en datterdatter av Ulvilde Jonsdatter Smør, søster av N.R.R. hr Svale Jonssøn Smør. [1934]

0000 Torleif Benkestok hadde sønnen Trond Benkestok til Melø og Jordanger. [1934]

0000 Trond Tordssons sønnesønn var Trond Benkestok til Meløy og Hananger, gift med Anne Jonsdatter Haar. [1932]

1490? født, sønn av Tord Trondsson Benkestok. [1928]

0000 han var skrevet til Hananger i Vest-Agder, Jordanger i Sogn og Meløy på Helgeland. Det var han som grunnla familiesetet på Meløya. [1965]

0000 Skrevet til Meløy (Radøy prgj. Helgeland), Jordanger (Hafslo prgj) og Hannanger (Vanse prgj). [1928]

0000 Han er den første av slekten som vi vet bodde på Meløy [1965]

0000 Han var adelsmann [1928]

0000 Levde i fyrste halvdel av 1500-talet. [www]

0000 Nemd i manuskript angåande arven etter jomfru Magdalena Olsdtr. [www]

0000 Han budde visstnok på Hananger. [www]

0000 var sysselmann i Lærdal [www]

1523 fekk han som len Lærdal og andre skipreider [1928]

1523-29 var skibsreder i Sogn [www]

1529 18. august, Esge Bilde anbefaler Thrond Benkestok, der er indstevnet til Oslo af Hr. Vincents Lunge, til (sin Svigerfaders) Hr. Henrik Krumedikes Bistand hos Hertug Christian, til hvem han nu reiser. [DN (b.II s.809)]

1529 fekk han som len Herjedalen [1928]

1529-40 var (:skibsreder?) i Jemtland [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.27.11.1569), de hadde 6 barn [1965]

0000 gm Anne Jonsdatter (Haar) (1510-27.11.1569) [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.1569, sk 1570 i Bjørgvin, er gravlagd i domkyrkja i Bergen). [1928] Haar

0000 barn: Jon Trondsson Benkestok [1965]

0000 barn: Berete Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Adelus Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Kristine Trondsdtr Benkestok [1965]

1530? barn: Kirstine, dtr av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1928]

1532 8. februar, Thrond Benkestok, Hans Bagge og Jon Teiste tilraades at komme til Bergen og hjælpe med Raad og Daad til Rigets Bedste, i Anledning af Kong Christiern II.s Indfald i Riget. [DN (b.XVI s.675)]

1532 10. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok [DN (b.IX s.723)]

1535 11. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok i forb.m. en sak i Trondheim [DN (b.XVI s.725)]

0000 barn: Brynhilda Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Tord Trondsson Benkestok [1928]

1540? Thrond Benkestok minder Hr. Esge Bilde om sine Tab ved Christiern IIs. sidste Ophold i Norge, og beder ham som Erstatning herfor om at forlenes med Erkebiskoppens Rente af Nils Skredders Len Gildeskaal (i Nordland). [DN (b.II s.842)]

1541 13. okt, Thrond Benkestok anbefales at erholde en Forlening, hvorom han ansøger, da han er den mest anseede og forstandige Adelsmand nordenfjelds, hvor han vil kunne gjøre Kongen megen Nytte. [DN (b.XVI s.763)]

1541 og 1547-48 fekk han som len Sunnmøre [1928]

1541-58 var (:skibsreder?) på Sunnmøre. [www]

1545 22. juni, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XVI s.789)]

1547 11. juli, nevnes ved en landsskyldsak i Oslo som væpner Trond Benkestok til Melöen [DN (b.XII s.755)]

1547 30. juli, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XII s.757)]

1532 6. juni, nevnes Thrond Benkestok i forb. med en sak i Stavanger [DN (b.XI s.775)]

1554 17. juni, nevnes [DN (b.IV s.835)]

1555 fogd på Bergenhus [1965]

1555 vart han fut på Bergenhus [1928]

1555 1.-2. august, Thrond Benkestok nevnes som "Befalingsmand paa Bergenhus i Christopher Huitfeldts

Fraværelse" [DN (b.XV s.766)]

0000 De første vi med sikkerhet vet eide gården Bø i Karmsund, er adelsmannen Trond Benkestok, gm Anna Jonsdtr (d 27.11.1569) av den adelige Hårætta. De eide en mengde jordegods omkring i landet. Foruten Bø eide de i Rogaland, Sundfør og Fjon, og i Melhus ved Egersund. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i

Bergen 6.9.1570. I Bø eide de jord til en skyldverdi av 3 tønner korn, d.v.s. 1 1/2 pund eller 36 spann etter

skyldverdien i 1661/68, ca en tredjedel av Bø. Det er ikke utenkelig at gården kan ha vært adelssete (i såfall frigård). [1979]

1558 død [1965]

1558 14.feb, død [1928]

0000 Han er gravlagd i domkyrkja i Bergen [1928]

1561 19.des, Trond og Annas bolig i Bergen brant [www]

1565 Anna Jonsdtr er nevnt ved datteren Brynhildas bryllup i Bergen. [1965]

1568 18. juli (Ørsta), 3 svorne lagrettemenn i Sørluten på Sunnmøre gir Olav Urbansson på Barstad vitnemål om at han er rett odelsarving til 5 mællagsleier i Åm, som Olavs frende Simon Clausson hadde pantsatt til Trond Benkestokk for et sølvstaup til 16 lodd, og som Tronds arvinger har beholdt. [DN (b.XXI s.877)]

1570 skiftet etter ham er utgangspunktet når det gjelder eierforholdene til Meløy gard og Meløy-godset. Hans eldste sønn Jon fikk alt jordegods på Helgeland med hovedgården Meløy. [1965]


Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes

Birth: 1300 in Andenes

Death: Before.1371 in Hundvåg.Norway

Sex: M

Father: Torgils Barn-Andenes b. Cal 1270

Mother:

  

 N.N Toresdatter Onarheim (Wife) b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway 

Marriage: 0002

Children:

Torgils Trondsson Nordbø b. Cal 1330 in Hundvåg.Norway

Tor Trondsson Barn-Andenes b. 1340 in Hundvåg.Norway

Bård Trondsson Linland-Mandal


http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/295

-------------------------------------------------------------

De før ste slektsleddene et ter «den før ste»

Tord på Kristinas farsside, er ikke helt kla re,

men Vi ge rust har fun net noe in for ma sjon fra

1399 om en Trond Benke stok på en an nen

gård i nær he ten av Udde valla (Skredsvik). Så

må vi yt ter li ge re 50 år fram i tid for å fin ne

spor i do ku men te ne et ter en Benkestok, nem -

lig en ny Trond. Hvor dan slekt ska pet var

mel lom dis se Trond/Tordene vet vi ikke helt

eks akt, an net enn at slekt ska pet må ha vært

nært.

I for bin del se med de kon flik te ne som

opp sto rundt 1440 mellom det nors ke riks -

rådet og den dansk-nors ke kon gen Erik av

Pommeren, var Trond (som Vigerust kal ler

for Trond 2), med som un der skri ver på opp -

sigelsesbrevet til Erik. På det te tids punk tet

ble han ran gert som nr. 3 av de 21 frem ste

embedsmenn i Nor ge et ter de 20 riksråds -

medlemmene. Da Trond ble ut nevnt som

riks råd i 1444, og riksrådet ble re du sert til 12

med lem mer, ble han ran gert midt på tre et,

nem lig som nr. 6, på lin je med an dre kjen te

his to ris ke per so ner på den ne tida som Ei rik

Sæ mundson (Skanke).

Etter at Erik av Pommeren var avsatt, og

etter at Kristoffer av Bayern døde kort tid

etter at han var blitt «ansatt», støttet Trond 2,

i likhet med mange an dre nordmenn, kandi -

daturet til svenskekongen, Karl Knutson

Bon de som norsk konge. Nå tapte kong Karl

striden om den norske tronen til Kristian den

1. De politiske omkalfatringene som fulgte,

fikk kon sekvenser for Trond 2 Benkestok og

for mange av hans meningsfeller som ser ut

til å ha mistet en del av sine verv og posi -

sjoner, Erik Sæmundson ble f.eks. myrdet av

dans k ene.

Vigerust har fun net en væp ner i Ber gen i

1472-73 med nav net Trond Benkestok, men

det er usik kert om det te er den opp rin ne li ge

Trond 2 fra Båhuslen, men umu lig er det

ikke.

Trond Tordson BENKESTOK

BIRTH: 1336, Benkestok, Rogaland, Norway

Father: Benkestok TORD TORDSON

Family 1:

+Tord BENKESTOK

             _                         Tord BENKESTOK I STRAND _
_            Benkestok TORD TORDSON _|

| |__________________________

|

|--Trond Tordson BENKESTOK

|

http://www.foxvog.org/gen/d4/g89.htm#I5083

2.2.1. Trond Tordsson Benkestok

1490? født, til Meløy (Rødøy prgj. Nordland) og Jordanger (Hafslo prgj Sogn) og Hananger i Vanse prgj, sønn av Tord Trondsson Benkestok [1965]

1490? født, Trond Benkestok, av Tord (Torleif) Trondssøn Benkestok og Adelia Eriksdatter [www]

0000 født, sønn av Torleif Trondsson Benkestok og Adelus Eriksdtr Kruckow [www]

1495 født: Trond Tordson Benkestok, av Torleif Trondsen Benkestok og Adelus Eriksdtr. Kruckow [www]

0000 Trond Benkestok til Melø og Jordanger var søn av en Torleif Benkestok, hvis mor "Bergiuth" var en datterdatter av Ulvilde Jonsdatter Smør, søster av N.R.R. hr Svale Jonssøn Smør. [1934]

0000 Torleif Benkestok hadde sønnen Trond Benkestok til Melø og Jordanger. [1934]

0000 Trond Tordssons sønnesønn var Trond Benkestok til Meløy og Hananger, gift med Anne Jonsdatter Haar. [1932]

1490? født, sønn av Tord Trondsson Benkestok. [1928]

0000 han var skrevet til Hananger i Vest-Agder, Jordanger i Sogn og Meløy på Helgeland. Det var han som grunnla familiesetet på Meløya. [1965]

0000 Skrevet til Meløy (Radøy prgj. Helgeland), Jordanger (Hafslo prgj) og Hannanger (Vanse prgj). [1928]

0000 Han er den første av slekten som vi vet bodde på Meløy [1965]

0000 Han var adelsmann [1928]

0000 Levde i fyrste halvdel av 1500-talet. [www]

0000 Nemd i manuskript angåande arven etter jomfru Magdalena Olsdtr. [www]

0000 Han budde visstnok på Hananger. [www]

0000 var sysselmann i Lærdal [www]

1523 fekk han som len Lærdal og andre skipreider [1928]

1523-29 var skibsreder i Sogn [www]

1529 18. august, Esge Bilde anbefaler Thrond Benkestok, der er indstevnet til Oslo af Hr. Vincents Lunge, til (sin Svigerfaders) Hr. Henrik Krumedikes Bistand hos Hertug Christian, til hvem han nu reiser. [DN (b.II s.809)]

1529 fekk han som len Herjedalen [1928]

1529-40 var (:skibsreder?) i Jemtland [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.27.11.1569), de hadde 6 barn [1965]

0000 gm Anne Jonsdatter (Haar) (1510-27.11.1569) [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.1569, sk 1570 i Bjørgvin, er gravlagd i domkyrkja i Bergen). [1928] Haar

0000 barn: Jon Trondsson Benkestok [1965]

0000 barn: Berete Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Adelus Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Kristine Trondsdtr Benkestok [1965]

1530? barn: Kirstine, dtr av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1928]

1532 8. februar, Thrond Benkestok, Hans Bagge og Jon Teiste tilraades at komme til Bergen og hjælpe med Raad og Daad til Rigets Bedste, i Anledning af Kong Christiern II.s Indfald i Riget. [DN (b.XVI s.675)]

1532 10. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok [DN (b.IX s.723)]

1535 11. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok i forb.m. en sak i Trondheim [DN (b.XVI s.725)]

0000 barn: Brynhilda Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Tord Trondsson Benkestok [1928]

1540? Thrond Benkestok minder Hr. Esge Bilde om sine Tab ved Christiern IIs. sidste Ophold i Norge, og beder ham som Erstatning herfor om at forlenes med Erkebiskoppens Rente af Nils Skredders Len Gildeskaal (i Nordland). [DN (b.II s.842)]

1541 13. okt, Thrond Benkestok anbefales at erholde en Forlening, hvorom han ansøger, da han er den mest anseede og forstandige Adelsmand nordenfjelds, hvor han vil kunne gjøre Kongen megen Nytte. [DN (b.XVI s.763)]

1541 og 1547-48 fekk han som len Sunnmøre [1928]

1541-58 var (:skibsreder?) på Sunnmøre. [www]

1545 22. juni, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XVI s.789)]

1547 11. juli, nevnes ved en landsskyldsak i Oslo som væpner Trond Benkestok til Melöen [DN (b.XII s.755)]

1547 30. juli, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XII s.757)]

1532 6. juni, nevnes Thrond Benkestok i forb. med en sak i Stavanger [DN (b.XI s.775)]

1554 17. juni, nevnes [DN (b.IV s.835)]

1555 fogd på Bergenhus [1965]

1555 vart han fut på Bergenhus [1928]

1555 1.-2. august, Thrond Benkestok nevnes som "Befalingsmand paa Bergenhus i Christopher Huitfeldts

Fraværelse" [DN (b.XV s.766)]

0000 De første vi med sikkerhet vet eide gården Bø i Karmsund, er adelsmannen Trond Benkestok, gm Anna Jonsdtr (d 27.11.1569) av den adelige Hårætta. De eide en mengde jordegods omkring i landet. Foruten Bø eide de i Rogaland, Sundfør og Fjon, og i Melhus ved Egersund. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i

Bergen 6.9.1570. I Bø eide de jord til en skyldverdi av 3 tønner korn, d.v.s. 1 1/2 pund eller 36 spann etter

skyldverdien i 1661/68, ca en tredjedel av Bø. Det er ikke utenkelig at gården kan ha vært adelssete (i såfall frigård). [1979]

1558 død [1965]

1558 14.feb, død [1928]

0000 Han er gravlagd i domkyrkja i Bergen [1928]

1561 19.des, Trond og Annas bolig i Bergen brant [www]

1565 Anna Jonsdtr er nevnt ved datteren Brynhildas bryllup i Bergen. [1965]

1568 18. juli (Ørsta), 3 svorne lagrettemenn i Sørluten på Sunnmøre gir Olav Urbansson på Barstad vitnemål om at han er rett odelsarving til 5 mællagsleier i Åm, som Olavs frende Simon Clausson hadde pantsatt til Trond Benkestokk for et sølvstaup til 16 lodd, og som Tronds arvinger har beholdt. [DN (b.XXI s.877)]

1570 skiftet etter ham er utgangspunktet når det gjelder eierforholdene til Meløy gard og Meløy-godset. Hans eldste sønn Jon fikk alt jordegods på Helgeland med hovedgården Meløy. [1965]


Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes

Birth: 1300 in Andenes

Death: Before.1371 in Hundvåg.Norway

Sex: M

Father: Torgils Barn-Andenes b. Cal 1270

Mother:

  

 N.N Toresdatter Onarheim (Wife) b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway 

Marriage: 0002

Children:

Torgils Trondsson Nordbø b. Cal 1330 in Hundvåg.Norway

Tor Trondsson Barn-Andenes b. 1340 in Hundvåg.Norway

Bård Trondsson Linland-Mandal


http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/295

-------------------------------------------------------------

De før ste slektsleddene et ter «den før ste»

Tord på Kristinas farsside, er ikke helt kla re,

men Vi ge rust har fun net noe in for ma sjon fra

1399 om en Trond Benke stok på en an nen

gård i nær he ten av Udde valla (Skredsvik). Så

må vi yt ter li ge re 50 år fram i tid for å fin ne

spor i do ku men te ne et ter en Benkestok, nem -

lig en ny Trond. Hvor dan slekt ska pet var

mel lom dis se Trond/Tordene vet vi ikke helt

eks akt, an net enn at slekt ska pet må ha vært

nært.

I for bin del se med de kon flik te ne som

opp sto rundt 1440 mellom det nors ke riks -

rådet og den dansk-nors ke kon gen Erik av

Pommeren, var Trond (som Vigerust kal ler

for Trond 2), med som un der skri ver på opp -

sigelsesbrevet til Erik. På det te tids punk tet

ble han ran gert som nr. 3 av de 21 frem ste

embedsmenn i Nor ge et ter de 20 riksråds -

medlemmene. Da Trond ble ut nevnt som

riks råd i 1444, og riksrådet ble re du sert til 12

med lem mer, ble han ran gert midt på tre et,

nem lig som nr. 6, på lin je med an dre kjen te

his to ris ke per so ner på den ne tida som Ei rik

Sæ mundson (Skanke).

Etter at Erik av Pommeren var avsatt, og

etter at Kristoffer av Bayern døde kort tid

etter at han var blitt «ansatt», støttet Trond 2,

i likhet med mange an dre nordmenn, kandi -

daturet til svenskekongen, Karl Knutson

Bon de som norsk konge. Nå tapte kong Karl

striden om den norske tronen til Kristian den

1. De politiske omkalfatringene som fulgte,

fikk kon sekvenser for Trond 2 Benkestok og

for mange av hans meningsfeller som ser ut

til å ha mistet en del av sine verv og posi -

sjoner, Erik Sæmundson ble f.eks. myrdet av

dans k ene.

Vigerust har fun net en væp ner i Ber gen i

1472-73 med nav net Trond Benkestok, men

det er usik kert om det te er den opp rin ne li ge

Trond 2 fra Båhuslen, men umu lig er det

ikke.

Trond Tordson BENKESTOK

BIRTH: 1336, Benkestok, Rogaland, Norway

Father: Benkestok TORD TORDSON

Family 1:

+Tord BENKESTOK

             _                         Tord BENKESTOK I STRAND _
_            Benkestok TORD TORDSON _|

| |__________________________

|

|--Trond Tordson BENKESTOK

|

http://www.foxvog.org/gen/d4/g89.htm#I5083

2.2.1. Trond Tordsson Benkestok

1490? født, til Meløy (Rødøy prgj. Nordland) og Jordanger (Hafslo prgj Sogn) og Hananger i Vanse prgj, sønn av Tord Trondsson Benkestok [1965]

1490? født, Trond Benkestok, av Tord (Torleif) Trondssøn Benkestok og Adelia Eriksdatter [www]

0000 født, sønn av Torleif Trondsson Benkestok og Adelus Eriksdtr Kruckow [www]

1495 født: Trond Tordson Benkestok, av Torleif Trondsen Benkestok og Adelus Eriksdtr. Kruckow [www]

0000 Trond Benkestok til Melø og Jordanger var søn av en Torleif Benkestok, hvis mor "Bergiuth" var en datterdatter av Ulvilde Jonsdatter Smør, søster av N.R.R. hr Svale Jonssøn Smør. [1934]

0000 Torleif Benkestok hadde sønnen Trond Benkestok til Melø og Jordanger. [1934]

0000 Trond Tordssons sønnesønn var Trond Benkestok til Meløy og Hananger, gift med Anne Jonsdatter Haar. [1932]

1490? født, sønn av Tord Trondsson Benkestok. [1928]

0000 han var skrevet til Hananger i Vest-Agder, Jordanger i Sogn og Meløy på Helgeland. Det var han som grunnla familiesetet på Meløya. [1965]

0000 Skrevet til Meløy (Radøy prgj. Helgeland), Jordanger (Hafslo prgj) og Hannanger (Vanse prgj). [1928]

0000 Han er den første av slekten som vi vet bodde på Meløy [1965]

0000 Han var adelsmann [1928]

0000 Levde i fyrste halvdel av 1500-talet. [www]

0000 Nemd i manuskript angåande arven etter jomfru Magdalena Olsdtr. [www]

0000 Han budde visstnok på Hananger. [www]

0000 var sysselmann i Lærdal [www]

1523 fekk han som len Lærdal og andre skipreider [1928]

1523-29 var skibsreder i Sogn [www]

1529 18. august, Esge Bilde anbefaler Thrond Benkestok, der er indstevnet til Oslo af Hr. Vincents Lunge, til (sin Svigerfaders) Hr. Henrik Krumedikes Bistand hos Hertug Christian, til hvem han nu reiser. [DN (b.II s.809)]

1529 fekk han som len Herjedalen [1928]

1529-40 var (:skibsreder?) i Jemtland [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.27.11.1569), de hadde 6 barn [1965]

0000 gm Anne Jonsdatter (Haar) (1510-27.11.1569) [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.1569, sk 1570 i Bjørgvin, er gravlagd i domkyrkja i Bergen). [1928] Haar

0000 barn: Jon Trondsson Benkestok [1965]

0000 barn: Berete Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Adelus Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Kristine Trondsdtr Benkestok [1965]

1530? barn: Kirstine, dtr av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1928]

1532 8. februar, Thrond Benkestok, Hans Bagge og Jon Teiste tilraades at komme til Bergen og hjælpe med Raad og Daad til Rigets Bedste, i Anledning af Kong Christiern II.s Indfald i Riget. [DN (b.XVI s.675)]

1532 10. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok [DN (b.IX s.723)]

1535 11. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok i forb.m. en sak i Trondheim [DN (b.XVI s.725)]

0000 barn: Brynhilda Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Tord Trondsson Benkestok [1928]

1540? Thrond Benkestok minder Hr. Esge Bilde om sine Tab ved Christiern IIs. sidste Ophold i Norge, og beder ham som Erstatning herfor om at forlenes med Erkebiskoppens Rente af Nils Skredders Len Gildeskaal (i Nordland). [DN (b.II s.842)]

1541 13. okt, Thrond Benkestok anbefales at erholde en Forlening, hvorom han ansøger, da han er den mest anseede og forstandige Adelsmand nordenfjelds, hvor han vil kunne gjøre Kongen megen Nytte. [DN (b.XVI s.763)]

1541 og 1547-48 fekk han som len Sunnmøre [1928]

1541-58 var (:skibsreder?) på Sunnmøre. [www]

1545 22. juni, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XVI s.789)]

1547 11. juli, nevnes ved en landsskyldsak i Oslo som væpner Trond Benkestok til Melöen [DN (b.XII s.755)]

1547 30. juli, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XII s.757)]

1532 6. juni, nevnes Thrond Benkestok i forb. med en sak i Stavanger [DN (b.XI s.775)]

1554 17. juni, nevnes [DN (b.IV s.835)]

1555 fogd på Bergenhus [1965]

1555 vart han fut på Bergenhus [1928]

1555 1.-2. august, Thrond Benkestok nevnes som "Befalingsmand paa Bergenhus i Christopher Huitfeldts

Fraværelse" [DN (b.XV s.766)]

0000 De første vi med sikkerhet vet eide gården Bø i Karmsund, er adelsmannen Trond Benkestok, gm Anna Jonsdtr (d 27.11.1569) av den adelige Hårætta. De eide en mengde jordegods omkring i landet. Foruten Bø eide de i Rogaland, Sundfør og Fjon, og i Melhus ved Egersund. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i

Bergen 6.9.1570. I Bø eide de jord til en skyldverdi av 3 tønner korn, d.v.s. 1 1/2 pund eller 36 spann etter

skyldverdien i 1661/68, ca en tredjedel av Bø. Det er ikke utenkelig at gården kan ha vært adelssete (i såfall frigård). [1979]

1558 død [1965]

1558 14.feb, død [1928]

0000 Han er gravlagd i domkyrkja i Bergen [1928]

1561 19.des, Trond og Annas bolig i Bergen brant [www]

1565 Anna Jonsdtr er nevnt ved datteren Brynhildas bryllup i Bergen. [1965]

1568 18. juli (Ørsta), 3 svorne lagrettemenn i Sørluten på Sunnmøre gir Olav Urbansson på Barstad vitnemål om at han er rett odelsarving til 5 mællagsleier i Åm, som Olavs frende Simon Clausson hadde pantsatt til Trond Benkestokk for et sølvstaup til 16 lodd, og som Tronds arvinger har beholdt. [DN (b.XXI s.877)]

1570 skiftet etter ham er utgangspunktet når det gjelder eierforholdene til Meløy g


Trond 1 Torgilsson Barn-Andenes

Birth: 1300 in Andenes

Death: Before.1371 in Hundvåg.Norway

Sex: M

Father: Torgils Barn-Andenes b. Cal 1270

Mother:

  

 N.N Toresdatter Onarheim (Wife) b. 1310 in Onarheim.Tysnes.Hordaland.Norway 

Marriage: 0002

Children:

Torgils Trondsson Nordbø b. Cal 1330 in Hundvåg.Norway

Tor Trondsson Barn-Andenes b. 1340 in Hundvåg.Norway

Bård Trondsson Linland-Mandal


http://www.gencircles.com/users/khand/1/data/295

-------------------------------------------------------------

De før ste slektsleddene et ter «den før ste»

Tord på Kristinas farsside, er ikke helt kla re,

men Vi ge rust har fun net noe in for ma sjon fra

1399 om en Trond Benke stok på en an nen

gård i nær he ten av Udde valla (Skredsvik). Så

må vi yt ter li ge re 50 år fram i tid for å fin ne

spor i do ku men te ne et ter en Benkestok, nem -

lig en ny Trond. Hvor dan slekt ska pet var

mel lom dis se Trond/Tordene vet vi ikke helt

eks akt, an net enn at slekt ska pet må ha vært

nært.

I for bin del se med de kon flik te ne som

opp sto rundt 1440 mellom det nors ke riks -

rådet og den dansk-nors ke kon gen Erik av

Pommeren, var Trond (som Vigerust kal ler

for Trond 2), med som un der skri ver på opp -

sigelsesbrevet til Erik. På det te tids punk tet

ble han ran gert som nr. 3 av de 21 frem ste

embedsmenn i Nor ge et ter de 20 riksråds -

medlemmene. Da Trond ble ut nevnt som

riks råd i 1444, og riksrådet ble re du sert til 12

med lem mer, ble han ran gert midt på tre et,

nem lig som nr. 6, på lin je med an dre kjen te

his to ris ke per so ner på den ne tida som Ei rik

Sæ mundson (Skanke).

Etter at Erik av Pommeren var avsatt, og

etter at Kristoffer av Bayern døde kort tid

etter at han var blitt «ansatt», støttet Trond 2,

i likhet med mange an dre nordmenn, kandi -

daturet til svenskekongen, Karl Knutson

Bon de som norsk konge. Nå tapte kong Karl

striden om den norske tronen til Kristian den

1. De politiske omkalfatringene som fulgte,

fikk kon sekvenser for Trond 2 Benkestok og

for mange av hans meningsfeller som ser ut

til å ha mistet en del av sine verv og posi -

sjoner, Erik Sæmundson ble f.eks. myrdet av

dans k ene.

Vigerust har fun net en væp ner i Ber gen i

1472-73 med nav net Trond Benkestok, men

det er usik kert om det te er den opp rin ne li ge

Trond 2 fra Båhuslen, men umu lig er det

ikke.

Trond Tordson BENKESTOK

BIRTH: 1336, Benkestok, Rogaland, Norway

Father: Benkestok TORD TORDSON

Family 1:

+Tord BENKESTOK

             _                         Tord BENKESTOK I STRAND _
_            Benkestok TORD TORDSON _|

| |__________________________

|

|--Trond Tordson BENKESTOK

|

http://www.foxvog.org/gen/d4/g89.htm#I5083

2.2.1. Trond Tordsson Benkestok

1490? født, til Meløy (Rødøy prgj. Nordland) og Jordanger (Hafslo prgj Sogn) og Hananger i Vanse prgj, sønn av Tord Trondsson Benkestok [1965]

1490? født, Trond Benkestok, av Tord (Torleif) Trondssøn Benkestok og Adelia Eriksdatter [www]

0000 født, sønn av Torleif Trondsson Benkestok og Adelus Eriksdtr Kruckow [www]

1495 født: Trond Tordson Benkestok, av Torleif Trondsen Benkestok og Adelus Eriksdtr. Kruckow [www]

0000 Trond Benkestok til Melø og Jordanger var søn av en Torleif Benkestok, hvis mor "Bergiuth" var en datterdatter av Ulvilde Jonsdatter Smør, søster av N.R.R. hr Svale Jonssøn Smør. [1934]

0000 Torleif Benkestok hadde sønnen Trond Benkestok til Melø og Jordanger. [1934]

0000 Trond Tordssons sønnesønn var Trond Benkestok til Meløy og Hananger, gift med Anne Jonsdatter Haar. [1932]

1490? født, sønn av Tord Trondsson Benkestok. [1928]

0000 han var skrevet til Hananger i Vest-Agder, Jordanger i Sogn og Meløy på Helgeland. Det var han som grunnla familiesetet på Meløya. [1965]

0000 Skrevet til Meløy (Radøy prgj. Helgeland), Jordanger (Hafslo prgj) og Hannanger (Vanse prgj). [1928]

0000 Han er den første av slekten som vi vet bodde på Meløy [1965]

0000 Han var adelsmann [1928]

0000 Levde i fyrste halvdel av 1500-talet. [www]

0000 Nemd i manuskript angåande arven etter jomfru Magdalena Olsdtr. [www]

0000 Han budde visstnok på Hananger. [www]

0000 var sysselmann i Lærdal [www]

1523 fekk han som len Lærdal og andre skipreider [1928]

1523-29 var skibsreder i Sogn [www]

1529 18. august, Esge Bilde anbefaler Thrond Benkestok, der er indstevnet til Oslo af Hr. Vincents Lunge, til (sin Svigerfaders) Hr. Henrik Krumedikes Bistand hos Hertug Christian, til hvem han nu reiser. [DN (b.II s.809)]

1529 fekk han som len Herjedalen [1928]

1529-40 var (:skibsreder?) i Jemtland [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.27.11.1569), de hadde 6 barn [1965]

0000 gm Anne Jonsdatter (Haar) (1510-27.11.1569) [www]

0000 gm Anna Jonsdtr Haar (d.1569, sk 1570 i Bjørgvin, er gravlagd i domkyrkja i Bergen). [1928] Haar

0000 barn: Jon Trondsson Benkestok [1965]

0000 barn: Berete Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Adelus Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Kristine Trondsdtr Benkestok [1965]

1530? barn: Kirstine, dtr av Trond Tordsson Benkestok og Anna Jonsdtr Haar [1928]

1532 8. februar, Thrond Benkestok, Hans Bagge og Jon Teiste tilraades at komme til Bergen og hjælpe med Raad og Daad til Rigets Bedste, i Anledning af Kong Christiern II.s Indfald i Riget. [DN (b.XVI s.675)]

1532 10. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok [DN (b.IX s.723)]

1535 11. juni, nevnes som væpner Thrond Benkestok i forb.m. en sak i Trondheim [DN (b.XVI s.725)]

0000 barn: Brynhilda Trondsdtr Benkestok [1965]

0000 barn: Tord Trondsson Benkestok [1928]

1540? Thrond Benkestok minder Hr. Esge Bilde om sine Tab ved Christiern IIs. sidste Ophold i Norge, og beder ham som Erstatning herfor om at forlenes med Erkebiskoppens Rente af Nils Skredders Len Gildeskaal (i Nordland). [DN (b.II s.842)]

1541 13. okt, Thrond Benkestok anbefales at erholde en Forlening, hvorom han ansøger, da han er den mest anseede og forstandige Adelsmand nordenfjelds, hvor han vil kunne gjøre Kongen megen Nytte. [DN (b.XVI s.763)]

1541 og 1547-48 fekk han som len Sunnmøre [1928]

1541-58 var (:skibsreder?) på Sunnmøre. [www]

1545 22. juni, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XVI s.789)]

1547 11. juli, nevnes ved en landsskyldsak i Oslo som væpner Trond Benkestok til Melöen [DN (b.XII s.755)]

1547 30. juli, nevnes som væpner Trond Benkestok [DN (b.XII s.757)]

1532 6. juni, nevnes Thrond Benkestok i forb. med en sak i Stavanger [DN (b.XI s.775)]

1554 17. juni, nevnes [DN (b.IV s.835)]

1555 fogd på Bergenhus [1965]

1555 vart han fut på Bergenhus [1928]

1555 1.-2. august, Thrond Benkestok nevnes som "Befalingsmand paa Bergenhus i Christopher Huitfeldts

Fraværelse" [DN (b.XV s.766)]

0000 De første vi med sikkerhet vet eide gården Bø i Karmsund, er adelsmannen Trond Benkestok, gm Anna Jonsdtr (d 27.11.1569) av den adelige Hårætta. De eide en mengde jordegods omkring i landet. Foruten Bø eide de i Rogaland, Sundfør og Fjon, og i Melhus ved Egersund. Dette går fram av dødsboskiftet deres som ble holdt i

Bergen 6.9.1570. I Bø eide de jord til en skyldverdi av 3 tønner korn, d.v.s. 1 1/2 pund eller 36 spann etter

skyldverdien i 1661/68, ca en tredjedel av Bø. Det er ikke utenkelig at gården kan ha vært adelssete (i såfall frigård). [1979]

1558 død [1965]

1558 14.feb, død [1928]

0000 Han er gravlagd i domkyrkja i Bergen [1928]

1561 19.des, Trond og Annas bolig i Bergen brant [www]

1565 Anna Jonsdtr er nevnt ved datteren Brynhildas bryllup i Bergen. [1965]

1568 18. juli (Ørsta), 3 svorne lagrettemenn i Sørluten på Sunnmøre gir Olav Urbansson på Barstad vitnemål om at han er rett odelsarving til 5 mællagsleier i Åm, som Olavs frende Simon Clausson hadde pantsatt til Trond Benkestokk for et sølvstaup til 16 lodd, og som Tronds arvinger har beholdt. [DN (b.XXI s.877)]

1570 skiftet etter ham er utgangspunktet når det gjelder eierforholdene til Meløy gard og Meløy-godset. Hans eldste sønn Jon fikk alt jordegods på Helgeland med hovedgården Meløy. [1965]


Trond Tordson Benkestok was born in 1336 in Rogaland, Norway. He died in 1371 at the age of 35.

The origin of the family's name, allegedly meaning ‘tree-trunk seat’, has not been established. According to a myth, the family's founding father saved the King of Norway from Swedish soldiers by hiding him in a wooden bench, wherefore he was rewarded with noble status, name, and arms.T

he family's coat of arms is divided per pale. The dexter field has on a background Azure a half lily Argent. The sinister field is divided party per bend, where the lower part is Argent and the upper part is Azure. Being reminiscent of a tree trunk, the latter is probably an allusion to the family name.

view all 11

Trond Tordson Benkestok's Timeline

1336
1336
Rogaland, Norway
1371
1371
Age 35
Rogaland, Norway
1373
1373
Age 35
Finnøy, Rogaland, Norway
1380
1380
Age 35
1380
Age 35
????
????
Strond.Forshelle.Uddevalla.Båhuslen.Sweden