Ulrik Henriksson Carstenius

Is your surname Carstenius?

Research the Carstenius family

Ulrik Henriksson Carstenius's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Ulrik Henriksson Carstenius

Latin: Ulricus Henrici Nylandus
Birthdate:
Birthplace: Helsinki, Finland
Death: circa August 06, 1677 (32-48)
Porvoo, Finland
Place of Burial: Porvoo, Finland
Immediate Family:

Son of Henrik Fredriksson Carstens and Anna Johanna Henriksdotter Vitticius
Husband of Elisabet Reinholdintytär Boisman
Father of Anna Ulriksdotter Carstenia; Elisabet Ulriksdotter Carstenia; Katarina Ulriksdotter Carstenia; Ulrik Ulriksson Carstenius and Erik Ulriksson Carstenius
Brother of Bishop Henrik Henrikson Carstenius, Sr.; Johanna Henriksdotter Carstenia; Elin Henriksdotter Carstenia and Anna Henriksdotter Carstenia

Occupation: Porvoon kirkkoherra 1667, Valtiopäivämies, Kirkkoherra
Managed by: Jorma Laine
Last Updated:

About Ulrik Henriksson Carstenius

Ulrik Carstenius, Ulricus Henrici, Nylandus 1044. Vht: Helsingin pormestari Henrik Fredriksson Carstenius († ~1659) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1654/55 [Carstenius] Ulric. Henrici Nyl. [_ 51]. — Viipurin ratsuväkirykmentin (Erik Pistolhielmin rykm.) rykmentinpastori (1661). Porvoon kirkkoherra 1667. Valtiopäivämies 1675. ‡ Porvoossa 6.10.1678.

(kts Genos 1 /2018 Tiedonantoja: Korrigering av släkten Karsten ... Ulrik ja Henrik molemmat Henrik Fredrikssonin poikia.)

Pso: Elisabet Boisman tämän 1. avioliitossa.

Veli: Viipurin piispa, FM Henrik Carstenius 970 (yo (1653), † 1683), Veljenpoika: Henrik Carstenius 1045 (yo 1654/55).

Poika: Askolan kappalainen Ulrik Carstenius 4200 (yo 1696, † 1713).

Släktbok TAB. 53.

Ulrik Carstenius (son till Henrik C., tab. 1). Student (nyl.) i Åbo 1654, i Uppsala 1666. Kyrkoherde i Borgå efter brodern 1669. Agde Käpikylä hemman,sedermera rusthåll, i Vahjärvi by av Askola kapell. Kallas stundom prost. Död »8 veckor före 6 okt.» 1677. Vitsordad för skicklighet och lärdom. - Gift med Elisabet Böisman, som levde ännu 1723, men var död 1730. Hon erhöll 1678 förskoning på krigshjälpen såsom »medellös, häftande av skuld och eljest av många sina barn överhopad.»

Barn:

Elisabet, levde ännu 1739. - Gift 1:o i Viborg 21 jan. 1692 med kyrkoherden i Impilaks, sedan i Jämsä (prosten?) Stefan Sylvester, död 19 apr. 1720; 2:o 8 okt. 1723 med kronofogden Henrik Löfman, f. 1673, död 29 (!) febr. 1725.

Anna, återvände från flykten 1722. Ägde Pyhäniemi i Hollola. Levde ännu 1735. - Gift i Viborg 21 jan. 1692 med kyrkoherden i Hollola och kontraktsprosten, magister Gustaf Berner, i hans andra gifte, död i Nora i Sverige 9 febr. 1716.

Katarina. Gift i Viborg 4 juni 1695 med slutligen kyrkoherden i Borgå, prosten, magister Arvid Alopaeus, f. i Jääskis 16 mars 1651, död 16 jan. 1722.

Ulrik, kapellan, död 9 apr. 1713. Tab. 54.

Viittauksia:

HYK ms., Index s. 39a; KA valtakunnanregistratuura 20.4.1667 f. 58 (Collation för H: Ulrich Carstenio på Pastoratet Borgo i Finlandh), 5.8.1671 f. 116 (Öppet Breef för Kyrckioherden M:r Ulric Carstenio på Taxan), 28.10.1678 f. 233 (Öpet Bref, för Samuel Reuter 423, at wara Pastor i Borgo ... Kyrkoherde Embetet uti Bårgo Stad och Sokn, förmedelst Ulrich Carstenii dödelige frånfälle, är ledigt bliwit); KA mf. ES 1720 (bb 7) Pernajan ja Myrskylän käräjät 20.–21.10.1668 f. 55v (för Kyrkeheerden wällärde H:r Ulrico Carstenio); KA mf. ES 1721 (bb 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 31.7.–1.8.1671 s. 90 (beropandes sigh jemwäl på Kyrckioherden her sammastädes H:r Ulricum Carstenium, som nu är förrest til Stockholm); KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–9.2.1672 s. 7 (Prästegården), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 12.–13.3.1675 s. 15 (Inlade Cronones Befallningzman Ehrborn och wälbe:dde Sigfred Zachrison et kiöpebref, gifwit af Leut:n wällb: Claas Skarpenfält till Kåkeijs d: 8 Janu: innewarande Åhr, där uthinnan han honom af frij willia och wällbetäncht modhe oplåter och alldeles försällier et sitt Skatte och Ryttare hemman i Borgo Sochn belägit Käpikylä be:nd (vertaa U265) ... Wijdare insinuerades nu för Rätta ett annat Skriftligit instrument eller kiöpebreef af Godhe herrar och Män såsom witne Underskrefwit d: 20 Feb: nästförledne, hwar med åther mehrbem:te Befallningzman Sigfredh Zachrison ... opdrager och sällier Kyrkioheerden här i Borgo Ehrewördige och wällärde H:r Ulrico Carstenio, des käre hustru, Erfwingar och efterkommande, detta Käpikylä Ryttare hemman för samma wärde Nembl: 250 D: Sölf:r m:t), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–18.11.1675 s. 73; KA mf. ES 1723 (bb 13) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 10.–11.11.1690 s. 150 (Förekom Cronones Befallningzman Wehlbet:de Sigfredh Zachrisson befullmechtigat aff Sahl: Kyrckioheerdens Ulrici Carstenj arfwingar å dheras bördes och Ryttarehemman Kepikylä wägnar); KA mf. ES 1727 (bb 25) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 19.–21.10.1705 f. 90v (Sahl: H:r Ulrichs Enckia i Käpikylä); KA mf. ES 1835 (jj 10) Ruokolahden käräjät 23.–25.2.1663 s. 14 (Regementz Pastoren Wällärde H:r Vlricus Charstenius framträdde och beklagadhe att honom är i Militie boken påfördh een bonde i Suikala by och Ruokolax Sochn Thomas Jonsson Näsäri medh 1662 åhrs Ränta, af huilken han ingen Ränta bekomma kan); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 3.12.1660 (Hanss Jabell prætenderade och på eet uthslagh uthj dhen långhståndige Saak, emellan Sahl: Hindrih Fredrihsons arffwingar och Sahl: Hindrih Krämers Enckia ... Jöran Larsson begärar ähn nu dilation till Vlricj Carsenij heem kompst), Helsingin RO 26.2.1661 (Då förekom D: Hulricus Carstenius och sade sig på samptliga sina Syskons wegnar wara fullmächtigat till at uthföra emoth Hökala Hindrichz Enkas Fullmächtig Rådhmannen Hans Jabel, angående dhen twist som dhem emellan hänger, härflytande af begge Sahl: Männernes gambla handlingar, hwillken Sach haffuer warit upskuten till dhen förlidne 3 Februarij, Inläggiandes derföre sin Rächning och sin Sahl: Faders gieldz book ... Hindrich Fredrichson), Helsingin RO 2.3.1661; KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 5.6.1675 (Förehades een Wedherqwarn byggiare be:d Sigfred Bertilson ifrån Österbåtn, Närpis Sochn och Kåtnääs by, som säger sig wara öf:r 70 Åhr Gammal, och der hoos förmedelst innelychte breef, för Kyrkioheerden här sammastädes wördige och wällärde H:r Ulrico Carstenio och Cronones Läntzman Johan Simonson Groopman, omsijdher bekändt sig äga twenne Laggifta hustrur, bägge i Lijfwet warande, den ena i bem:te Kåtnääs by och den andra här i Sochnen, Nembl: på Krogznääs Gård ... Lijfzstraffet), Porvoon RO 10.7.1699 (Sammaledes och upbodz första resan för detta Kyrkioherdens Ulrici Carstenij Enkias hustro Elisabetta Boissmans Linda be:d Tufwelbacka, som hon äfwen uplåtit genom kiöp be:te Rådman [Johan] Fabritius utan inspråk); KA mf. ES 1174 (b 11) Porvoon RO 25.6.1706 (Dito opbödz iämwähl 3:e resan Sahl: Körkherens H:r Ulricij Carstenij åker belägen i stora Sandåkeren som dess Enkia Elisabetha Boisman försolt till Collega Lars Gilstadium 2782 för 41 D: K: M: som iämwehl skedde uthan inkast). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 64 (XV); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 269 (20.4.1667), 331 (M:r‹!› Ulric Carstenio); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #53. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 106; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 304 (Carstenius Taulu 28); Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 733 (Karsten, Carstens Tab. 53); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 204; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2872D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #829, 1117D, 1529, 3486H (‡), 4386, 4387. Päivitetty 26.4.2013.

view all

Ulrik Henriksson Carstenius's Timeline

1637
1637
Helsinki, Finland
1672
January 21, 1672
Age 35
Viipuri, Finland
1677
August 6, 1677
Age 40
Porvoo, Finland
1678
October 6, 1678
Age 40
Porvoo, Finland
1680
1680
Age 40
Viipuri, Finland
1680
Age 40
Porvoo, Finland
????
????