Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

〔唐〕陪葬昭陵

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Li Keshi 李客師 (579 - 668)
  Li Keshi 李客師 [31313] JTS, 67.2482. — RMH
 • Li Jing 李靖 (570 - 649)
  Li Jing 李靖 [31312] JTS, 67.2475-2482. QTS, 152.12b-17a. 《唐代人物知識ベース》記其生卒年為:570 - 649. — RMH
 • Liu Xuanyi 劉玄意 (deceased)
  Liu Xuanyi 劉玄意 [20213] Yin Zhu in his funerary inscription for descendant, Ye [1251] (q.v.), records mingzi as Wuyi. XTS, 71A.38b. — RMH
 • 王大禮 (字儀) (613 - 669)
 • 孔志約 (deceased)

《唐會要》卷21

昭陵陪葬名氏。

 • 越國太妃燕氏
 • 趙國太妃楊氏
 • 紀國太妃韋氏(以山為墓,距離昭陵主陵最近,規格最高)
 • 賢妃鄭氏
 • 才人徐氏(徐賢妃,葬昭陵石室)
 • 鄭國夫人(身份不詳)
 • 彭城郡夫人(劉娘子,唐太宗乳母)
 • 蜀王愔
 • 趙王福
 • 紀王慎
 • 越王貞
  • 子琅琊王李沖
 • 嗣紀王澄(李鐵誠)
 • 曹王明
 • 蔣王惲
 • 清河公主 駙馬程處亮(程知節之子)
 • 晉國公主 駙馬韋思安
 • 豫章公主 駙馬唐善識(唐儉之子)
 • 新興公主 駙馬長孫曦
 • 蘭陵公主 駙馬竇懷哲(竇德素之子)
 • 高密公主 駙馬段綸(段文振之子)
 • 長樂公主 駙馬長孫沖(長孫無忌長子)
 • 遂安公主 駙馬王大禮
 • 南平公主 駙馬劉元意(劉政會之子)
 • 衡陽公主 駙馬阿史那社爾
 • 新城公主 駙馬韋政舉
 • 城陽公主 駙馬薛瓘
 • 長廣公主 駙馬楊師道(楊雄之子)
 • 襄城公主 駙馬蕭銳
 • 長沙公主 駙馬豆盧懷讓(豆盧寬之子)
 • 安康公主 駙馬獨孤彥雲(獨孤諶)
 • 臨川公主 駙馬周道務(周孝范之子)
 • 普安公主 駙馬史仁表
 • 中書令馬周
 • 中書令岑文本
  • 並男方倩
 • 英國公李勣
 • 衛國公李靖
 • 虞國公溫彥博
 • 宋國公蕭瑀
 • 申國公高士廉
 • 梁國公房玄齡
 • 鄭國公魏徵(以山為墓)
 • 高陽公許敬宗
 • 趙國公長孫無忌
 • 莒國公唐儉
 • 吏部侍郎馬載
 • 戶部尚書李大亮
 • 兵部尚書房仁裕
 • 禮部尚書張胤
 • 國子祭酒孔穎達
 • 禮部侍郎孔志約
 • 工部侍郎孔元惠
 • 太常卿褚亮
 • 禮部尚書虞世南
 • 工部尚書閻立德
 • 吏部侍郎姜晦
 • 太常卿姜皎
 • 殿中監唐嘉會
 • 學士姚思廉
 • 衛尉卿魏叔玉
 • 光祿大夫姜遠
 • 袐書監岑曼儔
 • 宗正卿李芝芳
 • 光祿卿房光義
  • 並男原州別駕暉
  • 咸陽縣丞房曜
 • 衛尉卿房光敏
  • 並男閬州刺史誕
 • 清河郡主婿贈鴻臚卿竇廷蘭
 • 金州刺史虞正松
 • 洪州刺史吳黑闥
 • 晉州刺史裴藝
 • 寧州刺史竇義節
 • 衡州刺史蕭鄴
 • 吏部郎中馬覬
 • 幽州都督長孫敞
 • 原州都督李政明
 • 臨淮公李規
 • 瑯琊公王珍
 • 常山公李倩
 • 千金公李俊
 • 中山王李琚
 • 汝州別駕房漸
 • 左清道率房恆
 • 江夏王道宗
 • 雍州長史李弼
 • 夔國公弘基
 • 觀國公楊恭仁
 • 原州都督史幼虔
 • 陝王府司馬史為謙
 • 芮國公豆盧仁業
 • 西平郡王李琛
 • 簡州刺史李震
 • 安南都督姜簡
 • 薛國公阿史那忠
 • 鄂國公尉遲敬德
 • 嘉國公周仁護
 • 丹陽公李客師
 • 雁門公梁建方
 • 虢國公張士貴
 • 胡國公秦叔寶
 • 周國公鄭仁泰
 • 大將軍薛咄摩(薛延陀伊特勿失可汗)
 • 大將軍蘇泥熱
 • 大將軍漢東公李孟嘗
 • 芮國公豆盧寬
 • 大將軍尉遲寶琳
 • 大將軍阿史那道真(阿史那社爾之子)
 • 大將軍丘行恭
 • 大將軍賀蘭整
 • 大將軍張世師
 • 大將軍許洛仁
 • 大將軍張延師
 • 大將軍瑯琊王駢
 • 大將軍懷德公于伯億
 • 左金吾大將軍梁仁裕(梁敏)
 • 大將軍史大奈
 • 大將軍王波利(王濤)
 • 大將軍姜確
 • 大將軍可汗阿史那步真
 • 大將軍史奕
 • 大將軍李森
 • 大將軍阿史那德昌
 • 大將軍公孫雅靖
 • 右監門將軍執失善
 • 左金吾將軍房先忠
 • 內侍張阿難
 • 橫野軍都督拔拽
 • 都督渾大寧
 • 于闐王尉遲光(伏闍信)
 • 盧國公程知節
 • 將軍仇懷古
 • 將軍杜君綽
 • 將軍麻仁靖
 • 將軍賀拔儼
 • 將軍何道
 • 將軍楊思訓
 • 將軍元仲文
 • 將軍豆盧承基
 • 將軍斛斯正貴
 • 將軍徐定成
 • 將軍康野
 • 將軍段志元
 • 將軍薛萬均
 • 將軍元思玄
 • 將軍李承祖
 • 將軍薛承慶
 • 右衛郎將軍尉遲昱
 • 左衛郎將軍姜昕
 • 中郎將段存爽
 • 太常卿薛收
 • 右衛大將軍李思摩
 • 薩寶王贊普
 • 新羅王女德真

初。長孫無忌自於昭陵封內。先造墳墓。至上元元年九月七日。許歸葬。

其他

 • 恆山王李承乾
 • 褒國公段志玄
 • 郢國令宇文士及
 • 邠國公豆盧貞松
 • 琅琊郡公牛進達
 • 中書令崔敦禮
  • 子吏部尚書姜遐
 • 邢國公王君愕
 • 涼國公安元壽
 • 將軍乙速孤晟
  • 子右武衛將軍乙速孤行儼
  • 孫將軍乙速孤神慶
 • 紫符觀道士薛賾
 • 邳國公長孫順德
 • 郯國公張公謹
 • 左戎衛大將軍杜君綽
 • 右武衛大將軍公孫武達
 • 太學博士王恭
 • 清河恭公斛斯政則
 • 涼國公契苾何力