Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Georgi rist I Ilmasõjas (eestimaalased)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Philibert* Johannes Lauba (1893 - d.)
  Sünd - Küsimuslehed passi saamiseks; ERA.1583.1.53; 15.11.1918-09.12.1918 Võeti tsaarisõjaväkke: Saaga EAA.47.1.113:372 Teenis 1. maailmasõjas Ihukaardiväe Izmailovski polgus, sai haavata: . Autas...
 • Gustav Mend (deceased)
  Георгиевская медаль IV-й степени (За храбрость)
 • Vassili Valvas (1891 - d.)
  Kutsealune 1912 Должность/Звание ст. писарь Воинская часть 87-й пехотный Нейшлотский полк Наименование награды Георгиевский крест IV-й степени (Солдатский) Номер награждения 421705 Дата вручения нагр...
 • Paul Voldemar Tenno (1891 - 1985)
  TENNO : EELK Võnnu kogudus Personaalraamat IV (Kurista, Hammaste, Võnnu, ...; EAA.3172.1.130; 1889-1939 : EELK Tartu Maarja kogudus Personaalraamat Tammaja-Tens; EAA.3148.1.199; 1880-1936 -
 • Juhan Tõrvand (1883 - 1942)
  1921 abiellus Anna kindralstaabi ülema kindralmajor Juhan Tõrvandiga (hiljem sõjavägede staabiülem ning kaitsevägede staabiülem), kes oli samuti üksi tütart kasvatav lesk. 1925–1935 oli Juhan Tõrvand E...

Koondame siia projekti kõik eestimaalastest Georgi risti omanikud I Ilmasõjas

 1. esimest anti kõigile Vabadussõjast osavõtnutele,
 2. teist haavata ja põrutada saanutele ning
 3. kolmandat välismaalastele, kes võtsid osa Eesti Vabadussõjast.

algusest kõigist lahinMteft osa wöinud, filä kord haawatud (srhrap-nelli kildudega). Mati külmawere» line.

-Märtsikuu» tull ülemuse poolt küsimine: kes tahab oma rooduga üle P. jõe waenlase selja taha minna? Ekker küsis oma meeste käest: „Äas tahate MMid teenida?" ühel häälel kõlas hüüd: „Kus Teie lähete, saal oleme meie ühas!" Läksid siis öösel kell 2 üle jõe ja mõisid waenlase käest küla ära. Hommikul nägi maenlane, et wenelast ainult üksi road üle jõe tuli ja hakkas ägedalt ümber piirama kolmest küljest, selja taga oli meie roodul P. jõgi. Et wajstupanemine asjata oli, käskis Ekker oma roodu kõik jõkke minna ja üle ujuda (lodjad olid waenlase tule all purustatud), küna ta ise waenlase pool jõe kaldal istus ja haawatuid üle --jõe tagasi wiia käskis. Kui kõik üle tulnud, mõttis Ekker rewolwrk, et igal juhtumisel ennast elusalt alla ei «rima. Siis hüüdis üks priitahtlikkudest r „Wennad, meie roodukomandör on ükst seal!" ja hüppas jõkke, ujus tagasi ja mõttis Ekkexi käe alt kinni, tõukas tema jõkke ja ujutas waenlase kuulirahe all üle jõe. Ta jäi meelemärkuseta kaldale liiwakünka taha lamama, kus poole tunni pärast märkusele tull ja sealt särgiwäel lähemasse külasse (üle 2 wersta) soo. jendama läks. Teisel päemal saatis sõjawägede lllem-

juhataja S Georgi risti ja 10 auraha roodule ja wabasias toodn kolmeks nädalaks puhkusele, wägeioa tbö eest, Ekker sai mägede Ülemjuhataja käest tänuamalduse ja kästi aumärgi saamiseks ette panna. Ta on üks nendest, kes sõjas kõik on läbi elanud. Tikuwõitkustel näeme teda alati esimestes ridades. Ta naljatab alati ja lõbustab raskemal minutil oma mehi mõne sõnaga. Memus peab temast suurt lugu ja ta arwati üheks nendest Snnelikudest, keda ette seatakse kui polgu wahwamatest Keiserlikule Suurusele. Eestlased on meie polgus ülemuse silmas kõik wahwad mehed, kes oma isamaale au teemad, suurem jagu Georgi risti kandjad ja wähemalt iga ühel W Georgi lindi otsas auraha ..Wahwuse eest". Eduard Teilbera

Lali.ngnwäljale sõites

terwitawad ja jätawad jumalaga: Uue st-PeierHofist — I. Mssenblatt, Al. Seire, Aug. Kints, W. Galle, Cd. Wõrk, Fcl. Wlllup, Aug. Prits. EV. liin, O. Ekstein. Kari Kambera, Rub. Sardis. Martin Wärk, Joh. Brandmaim, Ioh. Wanja, K. 'Walten, Nik. lirass, Al. Adelbert, J. Triisa, Al. Klaase, Rud. Pindus, li. Paimets, J oh. Korjus, Aug. Wästrik ja Gust. Wormund Iärwamaalt. Petrogradist 1. jaan. 1916. Wlad. Erünthal Tallinnast, Al. Heituirhson Pärnust, Meinhard

Rammul, Paul Tolmoro, B. Org, Aug. Tsnil ja Rud. Tou Wõrumaalt. Saul Summer, wabatabtlik Wõtikwerest, Emil Martmson. wabatahtl. Tallinnast, Jul. Kaiwandes ja Joonas Jesmin Emmastest, Rich. Tomson Pärnust, WasW Maitinson Tahlurannast, Eust. Korvlow lärwam., Al. Mulla Gatshinait. Nicder Pärger Wönnust, Rich. Kiisel Tallinnast ja Jüri Pella Kloostrist. J. Jams Suure-Jaanist.

Petro orad ist Joh. Reemann ja Madis Ülem Kosarcst. Jüri Ahwen ja Jaan Tukk. Riiast Erich Waldmann ja Walter Kesa Tallinnast.

Olin sõja algusest ladinouliinil, sain 4. juulil seljast haawata ja olin 5V 2 lund Wladimiri linnas parandusel. Nüüd olen t-rwe ja saadeti jõulu-lau-päero sõjaliini poole teele. Terwitan südamest 3 aastat nägemata omakseid, sõpru, kodumaalasi ia iseäranis Eesti neiusid. ~ August Rätsep Zuljalt. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19160114.2.20&srp...