Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Notaris in de familie

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

--WORK-in-PROGRESS-&-UNDER-CONSTRUCTION-but-COLLEGAE-WELOM!--to add-read-write-etc. new relatives with this profession in the NLD---

Ambt & Roeping

Notaris in de familie

STUDIE & OPLEIDING

  • Faculteiten Rechtsgeleerdheid Universteiten in LEIDEN • MAASTRICHT • TILBURG • NIJMEGEN • GRONINGEN • A'DAM • nog niet compleet !
  • Hogeschool voor JURIDISCH Beroepsonderwijs : HEAO etc.
  • nog aanvullen...

Iemand met ambitie voor dit beroep moet EERST KANDIDAAT-Notaris worden en in een NOTARIS-praktijk oefenen voor het moment dat hij de eed ook zelf af mag leggen.

WERK-zaamheden • NLD •

Alleen 'n ECHTE = BEVOEGDE notaris mag AUTHENTIEKE AKTEN opmaken volgens officiele regels die zijn vastgelegd .... waar/hoe nadat hij/zij staat ingeschreven bij..... zoe'kop Akten zijn -na passage ... - OPENBAAR en VRIJ in te ZIEN - tegenwoordig ook via het internet. Wilt u weten wie 't NOTARIAAT in uw regio vertegenwoordigt, kijk dan bv.

  • Personen-&-Familie-Recht : Huwelijkse voor-waarden • Testament • Echt-scheidings-akte • Verklaring erf-Recht • etcetera
  • Onroerende-zaak-Recht : akten van levering • hypotheek-akte • akte i.k.v. openbare veiling • enz.
  • Rechts-personen-Recht : oprichtings-akte • statuten-wijziging • akte van overdracht • uitgifte~emissie aandelen • akte juridische fusie-&-splitsing • et-Cetara •
  • Men kan 'n notaris ook vragen voor hem~haar~hen hele ANDERE akten in notariële vorm te gieten, bijv. akten die men anders onderhands ook zou kunnen regelen • meestal OVEREEN-KOMSTEN in allerlei soorten en maten en tussen enkele of meer personen of partijen •

WOORD-betekenis NOTARIS

• Uitspraak: noˈtarɪs de -woord (mannelijk) ‧ Zelfst. Naamw. ‧ beroep van iemand die belangrijke zaken opschrijft, zoals een erfenis of de koop van een huis ‧ notariskantoor zie: http://www.woorden.org/woord/notaris

• openbaar ambtenaaar ‧ bevoegd om authentieke akten te verlijden » http://www.woorden-boek.nl/woord/notaris

  1. openbaar ambtenaaar ‧ bevoegd om authentieke akten te verlijden » http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/notaris

• Voor het afsluiten van o.a. hypotheekovereenkomsten is volgens de wet tussenkomst van een notaris verplicht. Een notaris is een door de Kroon benoemde openbaar ambtenaar, die zorgdraagt voor opstelling van de benodigde stukken en deze via de officiële instanties ‧ zie ook: http://www.directhypotheken.nl/vraagenantwoord/Beg

• De Notaris wordt doorgaans gekozen door de KOPENDE partij, die de KOSTEN KOPER betaalt. Direct nadat u het eens bent geworden over de koopprijs, de datum, de overdracht en eventuele andere voorwaarden laat u het koopcontract opstellen door de notaris. Na ondertekening gaat de bedenktijd in. ... zie ook: http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/

• Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Elke hypotheek die in Nederland wordt verstrekt moet passeren via de notaris. Hoewel het vaak op hetzelfde moment gebeu... » http://www.hypohome.nl/hypotheek-woordenboek.htm

• Een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Elke hypotheek die in Nederland wordt verstrekt moet passeren via de notaris. Hoewel het vaak op hetzelfde moment gebeurt is het een a... » http://www.encyco.nl/nol.php

• Rechtsgeleerd persoon die van overheidswege bevoegd is tot het maken van een authentieke akte. De notaris wordt bij KB benoemd. Zie : http://www.encyclo.nl/lokaal/10474 en wordt gepubliceerd in de sTAATS-COURANT van Nederland -

• Openbaar functionaris, belast met het verlijden van authentieke akten en de uitvoering van andere hem door de wet opgedragen taken. In Drenthe werd het notariaat ingevoerd in 1811. Bij gebrek aan geschikte kandidaten fungeerden de eerste jaren de griffiers van de vredegerechten nog als notaris. ... » http://www.encyclopediedrenthe.nl/Notaris

• Let op: Spelling van 1858 notarius, Lat., een open-baar ambtenaar, na voorafgegaan onderzoek naar zijne bekwaamheid, door de hooge overheid aangesteld en beëedigd, om in geschrift te brengen, naar den vorm, bij de wetten en ordonnantiën voorgeschreven,... » http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

• Zelf-standig naam-woord : • iemand die afspraken tussen mensen wettelijk vastlegt - bijv: voor kopen HUIS moet je naar de notaris --- zelfstandig naamwoord: no-ta-ris ‧ de notaris ‧ de notarissen ‧ het notarisje » http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_N/W7451.HTM

• Een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiele stukken ( akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Elke hypotheek die in Nederland wordt verstrekt moet passeren via de notaris. Hoewel het vaak op hetzelfde moment gebeurt is het een apart... » http://www.hypotheek.cc/woordverklaring-notaris.ht

• Notaris, een notaris is een openbaar ambtenaar, bevoegd om akten te verlijden zoals een echtscheidingsconvenant. » http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

• [beroep] jurist die bevoegd is om authentieke documenten op te maken, te bewaren en uit te geven. » http://nl.wiktionary.org/wiki/notaris

a) Ambtenaar b) Beheerder van nalatenschappen c) Beroep d) Beroep, ambt of functie e) Beroepen en ambten f) Juridisch deskundige g) Openbaar ambt h) Openbaar ambtenaar i) Openbaar beroep j) Openbare ambtenaar k) Persoonsb... » http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/no

• Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken ('te verlijden') in de gevallen waarin (vergelijk in Nederland: artikel 2 lid 1 van de Wet op het notarisambt 1999). In Nederland geldt dat notarissen lid zijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en onder tucht... » http://nl.wikipedia.org/wiki/Notaris

• Openbaar ambtenaar, door de Koningin benoemd, bevoegd tot het opmaken van authentieke akten ten verzoeke van de partijen, voorzover niet andere ambtenaren bij uitsluiting zijn aangewezen. Ook verricht de notaris handelingen als het leiden van openbare veilingen, het verrichten van trekking bij loter... » http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/

NOTARIAAT Nederland

Groningen

GRONINGEN

Friesland ==Drenthe ==Overijssel ==Gelderland ==Flevoland

Noord-Holland

▶ HAARLEM

  • zie volgt

Zuid-Holland ==Utrecht ==Zeeland ==Noord-Brabant ==Limburg

Het NEDERLANDSE NOTARIAAT

BELGIE

grens-provincies zijn

Belgisch LIMBURG OOst-Vlaanderen - WEST - vlaanderen - kijk even inde BOS-atlats vanhet jaar waarin je iemand uit je familie wil opsporen, want die veranderen -dankzij de gemeentelijke herindelingen nietjaaarlijks m aar zelf snatiqparaistach drukken blijvean onbetaalbaar.

sorry, to be continued soorn.... jmuv

etc.