Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Anders Hansen Paus (1622 - 1689)
  Studerte ved Københavns Universitet og Universitetet i Franeker. Sogneprest i Jevnaker fra 1663 til 1689. Før det kapellan samme sted 1655–1663 og lærer ved Oslo katedralskole. Gift med Anna Torkildsda...
 • Sir Hans Povelsson Paus (c.1587 - c.1648)
  Det malte portrettet er av hans brors sønnesønn, Hans Povelsson Paus f. 1656 . Det finnes ikke noe portrett av Hans Povelsson Paus f. 1587.
 • Stud.med. Evald Pauss (1866 - 1890)
  Født 12. juli 1866 i Christiania. Sønn (og eneste barn) av cand.theol. Bernhard Cathrinus Pauss og første ektefelle Augusta Pauss f. Thoresen (datter av trelasthandler Hans Thoresen). Moren døde i 1875...
 • Povel Nicolai Paus (1911 - 2002)
 • Bernhard Paus (1909 - 1970)
  Adm. dir. Nora Fabrikker (som senere ble til Nora Industrier og deretter til Orkla)==Litteratur==* Wikipedia: Bernhard Paus (1909–1970)

Project about the Norwegian Paus family from Oslo, which is descended from the priests and brothers Hans (1587–1648) and Peder Povelsson Paus (1590–1653).

Norwegian speakers: Please see the much more detailed Norwegian description which includes a list of tasks and an overview of the family branches.

Read more

Se også

Introduksjon

Prosjekt om den norske embetsmannsslekten Paus, som stammer fra prestebrødrene Hans (1587–1648) og Peder Povelsson Paus (1590–1653) fra Oslo. Formålet med prosjektet er å utforske og dokumentere slektens historie. Alle er velkomne til å bidra –
se arbeidsoppgaver under.

Navnet Paus er kjent i Oslo allerede på 13– og 1400-tallet med bl.a. lagmannen Nikolas Paus (nevnt som lagmann i Oslo 1349) og bygården Paus (nevnt 1324–1482) som antagelig var navngitt etter lagmannen eller hans familie. Det fremstår ifølge Finne-Grønn som plausibelt at den senere slekten (og ikke minst slektsnavnet) har en eller annen form for forbindelse med disse, men forholdet er ikke klarlagt.

Slekten stammer ifølge Finne-Grønn antagelig fra kannik ved Mariakirken Hans Olufsson (død 1570), som trolig var farfar til de to prestene som lenge har vært kjent som de eldste kjente sikre stamfedre til hver sin linje av slekten: Hans Povelsson Paus (1587–1648) og Peder Povelsson Paus (1590–1653).

Den eldste broren Hans Povelsson Paus (1587–1648) var sogneprest i Fredrikstad og hadde flere etterkommere som var prester, offiserer og kjøpmenn på 16- og 1700-tallet. Den nålevende slekten stammer fra den yngre broren, Peder Povelsson Paus (1590–1653), som var prost i Øvre Telemark og sogneprest i Kviteseid og som fikk en stor etterslekt. Dagens slekt består av to hovedgrener som er etterkommere av to av dennes sønnesønner, sogneprest i Kviteseid Hans Povelsson Paus (1656–1715) og sorenskriver i Øvre Telemark Cornelius Povelsson Paus (1662–1723), som var brødre. På 16- og 1700-tallet var slektsmedlemmer prester, sorenskrivere og andre embedsmenn i Øvre Telemark, og fra rundt 1800 var to slektsgrener borgere i Drammen og Skien og virksomme som bl.a. skipsførere, skipsredere, proprietærer, grosserere, fabrikkeiere mm. Flere slektsmedlemmer har også vært godseiere i Sverige fra rundt 1900. Uttrykkene «Drammens-grenen» og «Skiens-grenen» brukes i historisk forstand og viser til disse grenenes geografiske tilhørighet på 1800-tallet, siden mange/de fleste i disse grenene fra utgangen av 1800-tallet var bosatt i Christiania eller andre steder.

Slektens mest kjente etterkommer er Henrik Ibsen; begge foreldrene tilhørte familien i biologisk eller sosial forstand og den var deres nærmeste slektninger i Ibsens barndom, ettersom Ibsens far var stesønn av Ole Paus og Ibsens mor var datter av Hedevig Paus, som tilhørte Skiens-grenen.

Se under for en systematisk oversikt over slekten.

Merk at det finnes en del personer som har tatt navnet i nyere tid (bl.a. på 1800-tallet) og som ikke tilhører slekten Paus.

Litteratur og forskning om slekten

Det finnes en betydelig litteratur om slekten og slektsmedlemmer, herunder boken Slekten Paus og en rekke artikler av S.H. Finne-Grønn, Norges ledende genealog på 1900-tallet. Andreas Bloms Efterladte historiske optegnelser inneholder særlig informasjon om slektene Blom (fra Skien) og Paus, og flere bøker av lokalhistorikeren J.L. Qvisling inneholder mye informasjon om slektsmedlemmer, bl.a. Øvre Telemarkens historie i det 17de aarhundrede. Også M.B. Landstads Gamle Sagn om Hjartdølerne inneholder informasjon om slektsmedlemmer. Videre finnes det mye annen lokalhistorisk litteratur som berører slekten, og slekten er tildels omfattende behandlet i litteraturen om Henrik Ibsen og i ulike verk av mer generell historisk natur. Endelig finnes generalmajor Ole Paus' hefter om slekten som ikke er offentlig tilgjengelige.

I slekten har bl.a. følgende personer vært aktive i forskning om slekten

 • Kammerherre Christopher Tostrup Paus (1862–1943), var aktiv i forskning om slekten fra 1880-årene og hadde også ansatt personer i dette arbeidet (bl.a. den senere dikteren Sigbjørn Obstfelder)
 • Grosserer Christopher Blom Paus (1878–1959)
 • Direktør i Vegdirektoratet Hans Wangensten Paus (1891–1975), interesserte seg også for slektshistorie og heraldikk, og var forøvrig aktiv som veihistoriker
 • Generalmajor Ole Paus (1910–2003), som skrev en omfattende slektshistorie som ble distribuert internt i familien

Les mer

Arbeidsoppgaver

Kartlegging og fotografering av eldre familieportretter

Kartlegging og fotografering av eldre familieportretter (særlig malte portretter fra 16-, 17-, 18- og begynnelsen av 1900-tallet), slik at de kan brukes her på Geni, på Wikipedia og andre steder, er et viktig fokus for prosjektet.

Du kan bidra

 • med fotografier av portretter, gjerne ved å laste dem opp på Geni på profilene til personene som er avbildet
 • ved å gi opplysninger om hvilke portretter som finnes (se listen under) og evt. hvor de befinner seg
 • ved å kontakte eiere av portretter du kjenner til og be om et fotografi dersom du ikke kan fotografere selv

For noen portretter finnes det gamle og dårlige svart-hvitt-fotografier, men er ønskelig med nye fargefotografier.

Etterlysninger av NYE fotografier av malte portretter hvor det finnes dårlige gamle fotografier

Etterlysninger av fotografier av malte portretter – ingen kjente tidligere fotografier

 • Krigskommissær Johan Altenborg Paus (1833–1894), maleri av Nils Gude (1886), mangler fotografi
 • Grosserer Ole Paus (1846–1931), skal visstnok eksistere maleri, informasjon/fotografi ønsket
 • føy gjerne til flere malerier du kjenner til på listen

Heraldikk

Samling av informasjon om, og fotografering av, utforminger av slektsvåpenet (med oksehode) og andre eldre våpen/segl brukt av slektsmedlemmer på 16-/17-/1800-tallet.

Kjente/fotograferte utforminger av oksehodevåpenet

 • Ex libris for kammerherre Christopher Tostrup Paus (våpen i gammel utforming; pre-Trætteberg)
 • Tegning av Hallvard Trætteberg i Norske by- og adelsvåben
 • Tegning av H.W. Paus
 • Versjon gjengittt på maleri av Christopher Tostrup Paus (enkelt skjold med rangkrone)
 • Våpen for dr.med. Bernhard Paus, bl.a. i Den Norske Frimurerordens stamhus (fysisk våpen) og som tegning (frimurerutforming)
 • Våpen for cand.jur. Vilhelm Paus (tegning; enkelt skjold)
 • Våpen for dr.med. Nikolai Nissen Paus
 • Christopher Tostrup Paus hadde trolig flere tegninger av våpenet i forskjellige utforminger; informasjon om hvor disse befinner seg/fotografier av dem er ønsket

Eldre våpen/segl

 • Sorenskriver Cornelius Paus (1662–1723), våpen gjengitt i Norsk heraldisk mønstring
 • Sorenskriver Peder Paus (1691–1759), våpen gjengitt i Norsk heraldisk mønstring
 • føy gjerne til andre kjente segl eller våpen for personer i slekten her

Genetisk slektsforskning

Kartlegging av Paus-slektens Y-DNA-haplogruppe vil kunne si noe om slektens røtter langt tilbake i tid. Det vil være nødvendig at flere personer som stammer fra slekten i mannslinjen (og som selv er menn siden bare menn er bærere av Y-kromosomet) tester seg. Minst et medlem hver av slektens to hovedgrener, dvs. etterkommere av Hans Povelsson Paus (1656–1715) (Drammens-grenen) og Cornelius Povelsson Paus (1662–1723) (Skiens-grenen). Hvis noen som stammer fra slekten i mannslinjen allerede har tatt en genealogisk DNA-test er det fint om de kan opplyse om hvilket Y-DNA-haplogruppe-resultat de fikk.


Systematisk oversikt

Oversikten består av et utvalg frem til ca. 1900, med noen få unntak. Den er delt inn i de første syv generasjonene, grenen fra Drammen og grenen fra Skien for oversiktens skyld.

De nålevende personene som har navnet Paus og som tilhører embetsmannsslekten Paus tilhører enten grenen etter Hans Povelsson Paus (1656–1715) eller grenen etter Cornelius Povelsson Paus (1662–1723).

De første syv generasjonene

Kannik ved Mariakirken i Oslo Hans Olufsson (d. 1570) var far til borger i Oslo Povel Hansson, som er antatt å være far til de to prestebrødrene Hans og Peder Povelsson Paus, som lenge har vært kjent som slektens to eldste sikre stamfedre. Deres nærmeste etterkommere var:

 • Hans Povelsson Paus (1587–1648), sogneprest i Fredrikstad, trolig gift første gang med en datter av borgermester i Oslo Anders Nilssøn og andre gang med Ingeborg Lemmich (–1696)
  • Povel Hansson Paus (1620–1658), magister og sogneprest i Lier, Bragernes og Strømsø
  • Anders Hansson Paus (1622–1689), sogneprest i Jevnaker
   • Hans Andersen Paus (1659–1727)
    • Anders Hansen Paus (1690–1745), trelasthandler
  • Inger Hansdatter Paus, gift med auditør Christen Nielsen på Godaker i Stange
  • Oluf Hansson Paus, fenrik 1660, død ung
  • Dorthe Hansdatter Paus (1629–)
  • (fra 2. ekteskap) Karen Hansdatter Paus, gift med handelsmann Jørgen Jørgensen Ovenberg
  • (fra 2. ekteskap) Cornelius Hansen Paus (ca. 1645–1682), premierløytnant
 • Peder Povelsson Paus (1590–1653), sogneprest i Kviteseid og prost i Øvre Telemark, gift med Johanne Madsdatter (–1667)
  • Povel Pedersson Paus (1625–1682), sogneprest i Hjartdal, gift med Ingrid Corneliusdatter Trinepol (1632–1694) fra Skien (siste felles forfar for slektens to nåværende hovedgrener, fra Drammen og Skien)
   • Hans Povelsson Paus (1656–1715), sogneprest i Kviteseid, gift med Susanne Amundsdatter Morland (1670–1747)
    • Peder Hansson Paus (1691–1759), sorenskriver i Øvre Telemark, gift første gang med Cathrine Medea Maj Hermansdatter Arentsen (–1736) fra Sjælland og andre gang med kusinen Hedvig Coldevin Corneliusdatter Paus (1711–1771) (jf. under)
     • Anna Susanna Paus (1720–1798), gift med assessor og bergmester ved Kongsberg Sølvverk Adam Ziener (1709)
     • Hans Pedersson Paus (1721–1774), sorenskriver i Øvre Telemark, gift med Andrea Jaspara Nissen (1725–1772) fra Jylland (stamfar til «grenen fra Drammen»; se under)
    • Christen Paus (1693–1746), kjøpmann i Risør, deretter gårdbruker og lensmann i Kviteseid 1721–1746
     • Hans Christensen Paus (1716–1765), sogneprest i Østermarie i Danmark
     • Susanne Paus (1727–1813), gift med Jens Christophersen Blom
    • Amandus Paus (1695–1764); mange av etterkommerne var inngiftet i storbondeslekter i Telemark; denne slektsgrenen er utdød i mannslinjen
     • Susanne Amandusdotter Paus (1722–1765)
     • Hans Amandusson Paus (1724–)
     • Aanon (Aanen) Amandusson Paus (1727–1805), trelasthandler, skipsreder og kjøpmann i Fredrikstad; morfar til maleren Thomas Fearnley
     • Anne Amandusdotter Paus (1728–1767)
     • Aase Christine Amandusdotter Paus (1731–1807)
     • Abraham Amandusson Paus (1736–)
     • Paul Amandusson Paus (1736–1807)
     • Amund Amandusson Paus (1740–)
   • Mathias («Mads») Paus (1658–1714), kaptein og kompanisjef i vesterlenske regiment, gift med Kristine Flood, og andre gang med Helena Erboe (barn i 1. ekt.)
    • Anne Paus (1704–1744)
    • Inger Paus (1706–)
   • Cornelius Povelsson Paus (1662–1723), sorenskriver i Øvre Telemark, gift med Valborg Jørgensdatter Rafn (1673–1726)
    • Paul Corneliusson Paus (1697–1768), prokurator og konstituert sorenskriver i Øvre Telemark, gift med Martha Christophersdatter Blom
     • Johanne Paus (1723–1807), gift med prost i Raabyggelaget Johan Christopher von Koss (1725–1778)
     • Cornelius Paus (1726–1799), skoginspektør i Øvre Telemark, gift med Christine Olsdatter Falck (1732–1798) (stamfar til «grenen fra Skien»; se under)
     • Cathrine (Medea Maj) Paus (1741–1776), gift med justisråd Anthon Jacob de Coucheron (1732–1802)
    • Jørgen Corneliusson Paus (1700–1763), kveghandler og lensmann i Sannidal fra 1741; etterkommerne kalte seg ikke Paus
    • Hedvig Coldevin Corneliusdatter Paus (1711–1771), gift med fetteren og farens etterfølger som sorenskriver, Peder Hansson Paus (1691–1759) (jf. over)
   • Johannes Paus (1666–1746), lensmann i Hjartdal fra 1697; etterkommerne kalte seg ikke Paus
  • Inger Pedersdotter Paus (1627), gift med Claus Clausen Køster (sønn av lagmann i Skien og brukseier Claus Køster og dattersønn av Engel Jensen og Karen von Ansbach) og andre gang med kjøpmann Oluf Tostensen (Inger har etterlatt seg slektsopptegnelser)
  • Helvig Pedersdotter Paus (1633–1693), gift 2. gang med François Cudrioux og 3. gang med kjøpmann i Skien Daniel Torstensen (Helvig har etterlatt seg slektsopptegnelser)
  • Kristine Pedersdotter Paus (ca. 1636), gift med fenrik Jens Madsen

Grenen fra Drammen

Grenen fra Drammen stammer fra sorenskriver Hans Pedersson Paus' (se over) sønn, lensmann i Kviteseid Nicolai Nissen Paus (1751–1841). Nicolai Nissen Paus var far til skipsfører og skipsreder Isaach Nicolai Nissen Pauss (1780–1849), som ved folketellingen i 1801 var styrmann og registrert i Arendal og som tok borgerskap på Strømsø i 1809. Denne slektsgrenen skrev i stor grad navnet Pauss på 1800-tallet, men de fleste medlemmene tok tilbake skrivemåten Paus fra rundt 1900. Grenen fra Drammen er den eldre av to nålevende hovedgrener av slekten.

 • Nicolai Nissen Paus (1751–1841), lensmann i Kviteseid, gift med Marte Isaksdatter (ca. 1744–1820)
  • Isaach Nicolai Nissen Pauss (1780–1849), skipsfører og skipsreder i Drammen (borgerskap på Strømsø 1809), gift med Marthe Marie Bech (1785–1846) fra Drammen
   • Lotte Nicoline Pauss (1805–1843), gift med skipsfører og losoldermann i Drammen Andreas Jacob Lund (han gift 2. gang med Anne Reinhardine Wilhelmine Juel)
   • Marcus Ziener Pauss (1807–1841), skipsfører på Tangen i Drammen
   • Nicolai Nissen Pauss (1811–1877), skipsfører og skipsreder i Drammen, gift med Caroline Louise Salvesen (1812–1887) fra Drammen
    • Ismar Mathias Pauss (1835–1907), skipsreder i Drammen, gift med Sina Mariane Høeg (1840) fra Drammen
     • Olav E. («Ole») Pauss (1863–1928), skipsreder, skipsmegler og svensk-norsk generalkonsul i Sydney, gift med Rachel Annie Scott
      • Olga Marian Pauss (1891), gift med geologen William Rowan Browne
      • Claire Henriette Pauss (1896), gift med legen Alfred Alexander Heath
     • Alf Paus (1869–1945), grosserer og fabrikkeier
      • Olav Paus (1912–1973), grosserer og generalkonsul for Senegal
     • Nicolay Nissen Paus (1885–1968), grosserer og fabrikkeier, gift med Else Margrethe Paus (1885) (se «grenen fra Skien»)
      • Fanny Paus (1911–1999), gift med ambassadør Henrik Andreas Broch
      • Lucie Paus (1917–2006), gift med godseier Axel Løvenskiold
    • Andrea Jacobine Charlotte Nicoline Pauss (1837–1904)
    • Bernhard Cathrinus Pauss (1839–1907), cand.theol. og skolemann, gift først med Augusta Thoresen og deretter med Anna Henriette Wegner
    • Nicoline Louise Pauss (1842–1885), gift med skipsreder Peter Hannibal Høeg
   • Gustava Hanna Andrea Pauss (1815), gift med skipsreder i Drammen Hartvig Frederik Eckersberg (1813–1893)
   • Isach Mathias Pauss (1820–1859), skipsfører i Drammen
    • Ismar Mathias Pauss (1846–1879), skipsfører i Drammen
     • Sigurd Pauss (1873–1952), industrileder
   • Susanne Marie Pauss (1825), gift med kjøpmann i Drammen John Jensen

Grenen fra Skien

Grenen fra Skien stammer fra skoginspektør i Øvre Telemark Cornelius Paus (1726–1799) (se over), som døde hos svigersønnen i Altenburggården i Skien i 1799. Hans tre barn Martha, Hedevig og Ole bosatte seg alle i Skien, der Ole Paus tok borgerskap i 1788. Grenen fra Skien er den yngre av to nålevende hovedgrener av slekten.

 • Cornelius Paus (1726–1799), skoginspektør i Øvre Telemark, gift med Christine Olsdatter Falck (1732–1798)
  • Martha Paus (1761–1786), gift med skipsreder og trelasthandler Hans Jensen Blom (1757–1808), sønn av ovennevnte Susanne Paus og Jens Blom
   • Mange etterkommere med navn Blom, bl.a. høyesterettsdommer Knut Blom
  • Hedevig Christine Paus (1763–1848), gift med skipsreder Johan Andreas Altenburg
  • Ole Paus (1766–1855), skipsfører, skipsreder og proprietær i Skien, gift med Johanne Ibsen f. Plesner (1770–1847)
   • Stesønn og halvbror til egne barn: Knud Ibsen (1797–1877), kjøpmann i Skien, gift med Marichen Altenburg (jf. over)
    • Henrik Ibsen (1828–1906), dramatiker
   • Henrik Johan Paus (1799–1893), prokurator, fogd og proprietær, gift med Sophie Lintrup
    • Ole Paus (1830–1897), distriktslege
     • Harald Paus (1868–), cand.jur.
    • Johan Altenborg Paus (1833–1894), major og krigskommissær, gift med Agnes Tostrup og Cathinka Charlotte Christensen
     • Christopher Tostrup Paus (1862–1943), godseier, kammerherre, greve
     • Alf Paus (1888–1955), major og intendant i Oslo Militære Samfund
    • Christopher Paus (1843–1919), grosserer i Manchester, gift med Ellen Sophie Lord
     • Rudolph Henrik Paus (1874–1935), grosserer i Manchester
     • Charles Johan Paus (1876–1959), grosserer i Manchester
     • Ellen Sophie Paus (1878), gift med Robert M. Platt
      • Robert Paus Platt (1905–1946), britisk diplomat
     • Oscar Lionel Paus (1880–1917), grosserer i Manchester
     • Christopher Lintrup Paus (1881–1963), britisk handelsråd og konsul i Oslo, gift med Gunda Resch Knudsen
    • Tollef Lintrup Paus (1843–1915), kaptein og jernbaneingeniør, gift med Hedevig Holmsen
     • Olaf Paus (1878–1954), jernbaneingeniør
      • Thorleif Lintrup Paus (1912–2006), ambassadør
      • Ulf Olafsøn Paus (1923), direktør i Norsk Hydro
     • Hans Wangensten Paus (1891–1975), sivilingeniør og direktør i Vegdirektoratet, gift med Gudrun Egeland
   • Christian Cornelius Paus (1800–1879), byfogd i Skien, konstituert amtmann i Bratsberg og stortingsrepresentant, gift med Edvarda Margrethe Irgens f. Qvale (1807–1880)
    • Edvarda Margrethe Paus (1847–1903), gift med major og brigadelege Jørgen Magnus Grønn (1843–1914)
   • Maria Marthine Paus (1802)
   • Christine Pauline Paus (1803), gift van Deurs
   • Nicolai Kall Paus (1804)
   • Jacob von der Lippe Paus (1806–1826)
   • Mariane Nicoline Elisabeth Paus (1808)
   • Christopher Blom Paus (1810–1898), skipsreder og bankdirektør i Skien, gift med Erasmine Ernst (1817–1914) fra København
    • Ole Paus (1846–1931), grosserer og bankdirektør, gift med Birgitte Halvordine Schou (1848–1923)
     • Martha Marie Paus (1876), gift med adelshistorikeren Otto von Munthe af Morgenstierne (1871–1945)
     • Christopher Blom Paus (1878–1959), grosserer
      • Else Birgitte Paus (1909–1986), gift med pavelig kammerherre, advokat Gunnar Garth-Grüner (1903–1993), Danmark
      • Per Christian Cornelius Paus (1910–1986), grosserer, cand.jur., gift med komtesse Hedevig Wedel-Jarlsberg
       • Cecilie Birgitte Cornelia Paus (1939), gift med arkitekt Petter Christian Vogt
       • Christopher Paus (1943), skipsreder, gift med skipsreder Cecilie Wilhelmsen, medeier i Wilh. Wilhelmsen
        • Cecilie Alexandra Pontine Paus (1973), designer og forretningskvinne, medeier i Wilh. Wilhelmsen
        • Caroline Victoria Olympia Paus (1976), forretningskvinne, medeier i Wilh. Wilhelmsen
       • Peder Nicolas Paus (1945), investor, gift med Nine Olrich de Olaso
     • Thorleif Paus (1881–1976), fabrikkeier, godseier og generalkonsul i Wien, gift med Gabrielle («Ella») Stein (1883–1971) fra Wien og andre gang med grevinne Ella Moltke f. Glückstadt (1899) fra København
      • Helvig Paus (1909–1976)
      • Ole Paus (1910–2003), generalmajor, gift med Else Corneliussen (1916–1951) og Susanne Petri (1931) fra København
       • Ole Paus (1947), visesanger
        • Marcus Paus (1979), komponist
     • Else Margrethe Paus (1885), gift med grosserer og fabrikkeier Nicolay Nissen Paus (se «grenen fra Drammen»)
    • Caroline Amalie Paus (1848), gift med konsul og skipsreder i Skien Christian Moltzau Winsnes
    • Christian Edvard Paus (1851–1916), fabrikkeier, gift med Anna Størmer
    • Carl Ludvig Paus (1856–1953), ingeniør og fabrikkeier, gift med Elise Schaft Gjør
     • Herman Christopher Paus (1897–1983), godseier, Herresta, gift med grevinne Tatiana Tolstoy (1914–2007)
      • Christopher Paus (1941), godseier, Herresta
       • Fredric Paus (1971), godseier, Herresta
      • Greger Paus (1943), godseier, Näsbyholm
      • Tatiana Paus (1945), gift med direktør Magnus Uvnäs
      • Peder Paus
     • Eyvind Paus (1900), fabrikkeier
     • Karl Paus (1902), godseier, Närsjö gård, gift med Helga Omsted (1901)
     • Walborg Elise Paus (1907), gift med ingeniør Carl Borgen
   • Johanne Caroline Paus (1813)