Is your surname Aspa?

Research the Aspa family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Trond Aspa

Birthdate:
Birthplace: Averøy, Møre og Romsdal, Norway
Death: circa 1443 (54-72)
Aspa, Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
Place of Burial: Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
Immediate Family:

Son of Ukjent far til Trond og Ivar i Aspa and Ukjent mor til Trond og Ivar i Aspa
Husband of Jorann Aslaksdotter Aspa
Father of Archbishop in Nidaros Olav Trondsson Aspa; Arne Trondsson Aspa til Husby and Ivar Trondsson Aspa
Brother of Ivar NN

Occupation: Lagmann, Jordeier, Lagmann i Oslo ? - Stamf. Aspa-ætta (Bos. Bremsnes, Averøy ?), Lagmann i Oslo? / Erkestolens rådsmann på Nordmøre, væpnar, rådmann på Bremsnes, Nor-Møre, bodde i Bergen, erkestolens ombudsmann Trondheim, Lagmann i Oslo
Managed by: Private User
Last Updated:

Om Trond Aspa (Norsk)

Halvbror til Kristina "Smørhetta" Toraldesdotter Kruckow / Aspa / Hoven men uvisst om det er Kristinas far eller mor som er felles.

Trond Toraldesson eller muligens Trond Ivarsson? Trond var halvbror av Kristina Toraldesdatter, siden hans sønn nevner Kristina (Kirstine) som "farsøster".

Det pågår til stadighet diskusjoner om hvordan slektslinjene egentlig henger sammen, se f eks Digitalarkivets brukerdebatt.

Trond Toraldesson, mor trolig ikke Adelus - se flere artikler.

Magnus Marsdals teori

Fra artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidskrift, av Magnus Marsdal. Her beskrives Ragnhild Trondsdatter som mor til Trond Toraldesson:

"Når vi ikke hører noe om hr. Toralde før i 1388, kan dette tenkes å ha sammenheng med at hans ekteskap eller mangel på ekteskap ikke har skaffet ham noen fremstående posisjon. Før det standsmessige ekteskap med fru Adalis Erlingsdatter har han vært gift med eller bare levd sammen med en Ragnhild. I den tidligere nevnte notis om hr. Toraldes gave av de 2 öb til Våle kirke heter det nemlig at de var gitt til sjelemesse for "Roars Roarssunar ok Ragnhildo kono sinni." Det er intet som tyder på at denne Ragnhild har tilhørt noen særlig fremstående nett.

Jeg tror nemlig det ikke er urimelig å anta at hun er identisk med den Ragnhild Trondsdatter som er nevnt i et diplom fra Romerike 1354. Her kunngjorde Ivar og Tove Trondssønner med sin søster Ragnhilds samtykke salg av Hornås i Løken sogn, Romerike. Er min antagelse her riktig, kan Trond Toraldesson ha fått fornavnet etter sin morfar. Det kan også nevnes at navnet Ivar er brukt i den senere Aspa-slekt.

Den forholdsvis beskjedne posisjon Trond Toraldesson har innehatt sammenlignet med sin halvsøster hustru Kristina Toraldesdatter, kan være betinget av at han har vært ansett for "uekte" født. Hustru Kristina har derfor vært hovedarvingen, muligens enearving, etter hr. Toralde og fru Adalis, og det er av disse eiendommer hun senere så seg nødt til "for stora skuld og gield" å selge til sin brorsønn, erkebiskop Olav Trondsson.

Akkurat det forholdet som her er påpekt, hustru Kristina som hovedarving (eller enearving) etter sine foreldre, kan muligens bidra til å gjøre det sannsynlig at P.A. Munch hadde rett i sin antagelse at Magnus Assursson også hadde funksjon som Toralde Sigurdssons ombudsmann i Hardanger."

Synspunkter på Aspa-slekten på Nordmøre

Av Gullik Dahlstedt

Er Trond Toraldsson en konstruksjon?

For snart hundre år siden i En Krønike om Erkebiskopperne i Nidaros angav Ludvig Daae (1897:161), at erkebiskop Olav Trondsson var en sønnesønn av ridderen og riksråden Toralde Sigurdsson: "Ved Aslaks død valgte Domcapitlet til hans Efterfølger sin Medbroder Mag. Olaf Throndssøn. Han var 1430 indskreven som Studerende i Rostock og havde 1438 i Greifswald, hvorfra Universitetet midlertidig var henlagt paa Grund af Uroligheder, erhvervet Magistergraden. Skjønt han i Matrikelen anføres som pauper, var han dog af høiere Æt. Om Faderen vides vel intet, men Farfaderen Hr. Thorald Sigurdssøn havde været Rigsraad og forekommer i vigtige Statsagter, saaledes i Kalmar 1397." Daae (1897:169) grunnet sin påstand om erkebiskop Olav Trondssons byrd på dennes gavebrev til Nidaros domkirke fra 1473, i hvilket erkebiskopen kalte fru Kristina Toraldsdotter sin faster (fader søsthær).

Trygve Width (1926:9 f) fortsetter å hevde denne sammenhengen mellom Toralde Sigurdsson og erkebiskop Olav Trondsson og hans brødre i sin artikkel, "Aspeætten", i Aarsskrift for Nordmør Historielag 1926. Han skriver: "Men foruten disse døtre hadde Toralde Sigurdssøn også en søn: Trond Toraldessøn. Farsskapet er hævet over tvil, ti i gavebrevet til domkirken av 1473 kalder erkebiskop Olav og Ivar Trondssøn fru Kristina for deres fars søster. Et andet spørsmål er det imidlertid om Trond og fru Kristina var helsøskende." Width fortsetter: "Utænkelig er det derfor ikke at Trond er kommet til Nordmør som ombudsmand for en av disse sine slegtninger, helst kanske for Holte Jonssøn. Denne ga senere ialfald en del av sine eiendommer til erkestolen i Nidaros, og på denne måte kan Trond være trått i kirkens tjeneste og blit erkestolens rådsmand eller ombudsmand i distriktet. Det er nemlig langtfra usannsynlig at den intime forbindelse med erkestolen som karakteriserer Tronds efterslegt allerede er blit indledet av ham selv. Og professor Halvdan Koht har pekt på at han kanske er identisk med den Trond som i Aslak Bolts jordebok omtales som erkestolens rådsmand og som bodde på Bremsnes."

Oddvar Grønli holder påstanden om erkebiskop Olav og Ivar Trondssons byrd vedlike i Ei ættetavla frå reformasjonstida. Æltetavlen, som Grønli gjengir og gransker; begynner med Aslak Jonsson og hans hustru fru Gro og fire døtre. Ifølge et brev som ble opprettet i 1443, ga Aslak Jonsson halva Aspa m.m. til sin datter Jorunn Aslaksdotter og hennes arvinger. Her oppgir Grønli (1952:214): "Den Trond som sønene hennar har farsnavn etter, er Trond Toraldsson, son til riddaren og riksråden Torald Sigurdsson, som var med på unionsmøtet i Kalmar i 1397 og var avliden i 1403. Trond er ellers ikkje nemnd i kjeldone. Det kan tenkjast at han er den Trond som var rådsmann på Bremsnes for erkebispestolen i erkebiskop Aslaks tid."

I en artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i 1989, "Aspaslekten ? en nordmørsk stormannsslekt fra 1200tallet", har Magnus Mardal gransket og kastet lys over de to eldste dokumentene i Diplomatarium Norvegicum, hvor gården Aspa er blitt nevnt sammen med noen eiere av gården. Riktignok er det i disse dokumentene ikke utsagt at det er nettopp gården Aspa på Nordmøre det gjelder. Mardal har gått ut fra det. Som hovedbøle i et gods var kanskje gården Aspa i Frei sogn og Tingvoll prestegjeld på Nordmøre den mest kjente gården med dette navnet som ikke trengte noen nærmere angivelse. Dokumentene er fra 1319 og 1353.

Mardal regner fremdeles med at den Trond som Jorann Aslaksdotter var gift med var sønn av Toralde Sigurdsson. Da har allerede Finn Oldervik (1988:75f) lagt fram en annen påstand i Årsskrift for Nordmøre Historielag 1988: "Olav Trondsson og brørne hans, Ivar og Arne, var ikkje søner til ein Trond Toraldeson som det no har vore hevda i snart hundre år, og slik heller ikkje sønesøner til riksråden Toralde Sigurdson. Far til Olav, Ivar og Arne Trondsøner heitte Trond Ivarson og namnet hans vil ein finna i Aslak Bolts Jordebok s. 68. Riktignok er farsøster til brørne kalla Kristina Toraldsdtr.. Forklaringa på dette må vera at Kristina og Trond er halvsysken med same mor. Adalis Erlingsdtr. må altså ha vore gift med ein ukjent Ivar før ho vart gift med Toralde Sigurdson. Ved å samanhalda det ein kan finna om denne slekta i Diplomatarium Norvegicum, med arverettsreglane som gjaldt på den tida, meiner eg å kunna prova påstanden ovafor. Då dette er forholdsvis komplisert, og dessutan ligg utanfor det som var intensjonen med denne artikkelen, skal eg utelata dette her."

I Aslak Bolts Jordebog: Fortegnelse over jordegods og andre herligheder tilhørende erkebiskopsstolen i Nidaros, affattet ved erkebiskop Aslak Bolts foranstaltning mellem aarene 1432 og 1449, som ble utgitt av P. A. Munch i 1852, leser vi på s. 68 under Surnadals skipsrede og på s. 70 under Tingvolls skipsrede henholdsvis:

"Item fingo wi erchibiscop aslac af throndh ifwarsyni oc thorald hans magte iiij spanna 1. j steinsætrom j kirkiu rekning."

"Nata bygdo wij alf sigwurdsson lifsmaala hualfwiik som wij ærkibiscop As

lac fingom af tronde som radzman war i brymsness, ..."

Å dømme av disse to sitatene ser det ut som om Trond Ivarsson, som legger ut jord i kirkerekning til erkebiskopen, skulle kunne være identisk med Trond, som var erkebiskopens rådsmann på Bremsnes. Koht har vel ikke gitt akt på denne muligheten.

Neste spørsmål er om Trond, som var gift med Jorann Aslaksdotter fra Aspa, er identisk med denne Trond Ivarsson. Trond og Jorann Aslaksdotter hadde tre sønner ifølge ættetavla fra reformasjonstiden: Arne, Olav og Ivar. Ingen av disse sønnene hadde blitt døpt Toralde etter ridderen og riksråden Toralde Sigurdsson. Ingen var heller oppkalt etter morfaren, Aslak Jonsson i Aspa.

I en artikkel i Arkiv for nordisk filologi, Vore Forfædres Tro paa sjælevandring og deres Opkaldelsessystem, har Gustav Storm (1893 :217 f) sammenfattet: "... Overhovedet er Opkaldelse efter afdøde endnu praktiseret i det vestlige og nordlige Norge, medens der paa østlandet (ialfald Oplandene) har udviklet seg nye Regler, som vidner om Troens Ophør; først opkaldes Farfader, saa Morfader, saa Farbroder og Morbroder o.s.v., uafhængigt af om de er afdøde ... De ovenfor opstilte Regler for Opkaldelse har Betydning baade for Studiet af Personalhistorie og Genealogi samt for Kritiken af Sagn? og Litterærhistorie ..." Videre har Per Seland i en verdifull artikkel, Navneskikker i eldre og nyere tid, i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XXVI, presentert et dokumentarisk materiale fra tidsrommet 1700?1900, som er begrenset til enkelte bygder i Vest?Agder og Hedemarken. I Frit og bundet navnevalg skriver Bent Jørgensen (1986:145 f) ovenfor et dansk materiale: "... The naming?pattem is generally followed when the narres in question belong to the normal nomenclature but when the narre of a grandparent was for one reason or another considered to be old?fashioned parents in the 17th and 18th centuries did not feel obliged to obey 'the låws of naming' but were able deliberately to reject a narre and to make a free choice."

Vi går ut fra, at Toralde Sigurdsson døde c:a 1403 (Width 1926:8) og holder oss til, at præhum oppkalling (etter en som er i livet) ennå ikke ble praktisert i begynnelsen av 1400?tallet. Da burde Trond, om han var sønn av Toralde Sigurdsson, ha oppkalt noen av sine sønner etter sin far. Han kunne ha gjort det, men i tilfelle døde denne sønnen i ung alder og ble derfor ikke nevnt i kildene. Når Arne Trondsson ble født vet vi vikke. Olav Trondsson var født omkring 1405 (Width 1926:1 1). Ivar Trondsson vet vi ikke heller når han ble født, men han ble nevnt i livet 1453?1489. Ellers vet vi ikke, om "præhum" oppkalling etter farfar, morfar etc. allikevel ble praktisert allerede ved dette tidspunktet.

Sønnen Ivar Trondsson, som tok over som eier av den ene halvparten av Aspa etter sine foreldre og som gjennom en årrekke samlet et stort jordegods på Nordmøre, var også erkestolens ombudsmann på Nordmøre. Er det ikke rimelig å anse at Jorann Aslaksdotters mann er identisk med Trond Ivarsson, som også er nevnt som erkestolens mann i Aslak Bolts jordebok, og at deres sønn Ivar var oppkalt etter sin farfar? Er det videre også ikke rimelig åanse deres sønn Arne hadde blitt oppkalt etter en forfader nærmest på sin fars side?

Adalis Erlingsdatter må etter min oppfatning, som Oldervik allerede har framført i sin artikkel, ha vært gift med en ukjent Ivar før hun ble gift med Toralde Sigurdsson. En sønn i det første giftet var Trond Ivarsson, og en datter i det andre giftet var fru Kristina Toraldsdotter, som erkebiskop Olav Trondsson kalte sin faster.

Kilder: Fra "Aspa-seminaret"


Erkebiskop Olav Trondsson og hans bror Iver Trondsson i Aspa ga 1473 jordegods i gave til Nidaros domkirke, som de blant annet hadde kjøpt av sin farsøster fru Kirstine Toraldesdotter [Kilde: Dipl. Norv. II nr. 888 og Norske Herredags-Dombøger 1. række bind I (for 1578, utgitt 1893)]. Av teksten slutter jeg at Olav og Ivar var sønn av en Trond Toraldesson. (Remi)


Trond Toraldesson, født ca 1380, rådmann, død ca 1445 i Tingvoll.

Trond Toraldesson var 3. generasjon i en ridderslekt med tilknytning til Bjørgvin. 1.1.1. Trond Taraldssøn født 1375-80, gift Jorann Aslaksdtr, født OMK 1380, (datter av Aslak Jonssøn på Aspen og NN Sveinsdtr). Trond døde 1440-50. Trond var erkebiskopens ombudsmann. Bremsnes. Jorann: Jorann arvet halve Aspen (Aspa, Tingvoll). Hun fikk 3 sønner og 1 datter. Nevnt 1443RESIDENCE: Stamf. Aspa-ætta (Bos. på Bremsnes, Averøy ?) OCCUPATION: (Rådsmann for erkebiskop Aslak Bolt i Nidaros ?)

OCCUPATION: Lagmann i Oslo ?

BIRTH: ABT 1385, (noe usikker identitet) (s. av Ragnhild Torsteinsdatter ?) BAPTISM: (istedet sønn i Adelus' 2. ektesk. m. Toralde Sigurds. Galte ?) [1163] CHRISTENING: (= 'Trond Arnesson', bror av Adelus' sv.sønn Svein Arnesson ?) DEATH: ABT 1440, (før 1443) Nordmøre ? EVENT: 1463, Trond's barn tok ikke arv etter hans halvøster Kristina EVENT: 'Trond Ivarson' er nevnt i kildene (Aslak Bolt)


Mellom 1410 og 1420

Rådmann i Oslo [1]

Rådmann, død ca. 1445 i Tingvoll. Trond Toraldesson var 3. generasj on i en ridderslekt med tilknytning til Bjørgvin. Han giftet seg med Jora nn Aslaksdatter.Han var den første av ætten som bosatte seg på Nordmøre og ble på den måten stamfar til Aspen-ætta


Trond Thoraldeson Hvit kom til Aspa gjennom giftemålet med Joran Aslaksdatter. Det har vært satt opp ymse oversikter over slekta til Trond som skulle vise sammenheng lang bakover. Den mest kjente av disse listene starter med Gaut, f. 1113, og bodde på Ænes, Kvinnherad i Hordaland. Andre starter med Harald Hårfagre. Felles for disse ættelistene er at de inneholder et eller flere høyst usikre ledd.


Trond Toraldesson eller muligens Trond Ivarsson? Trond var halvbror av Kristina Toraldesdatter, siden hans sønn nevner Kristina (Kirstine) som "farsøster".

Det pågår til stadighet diskusjoner om hvordan slektslinjene egentlig henger sammen, se f eks Digitalarkivets brukerdebatt.

Trond Toraldesson, mor trolig ikke Adelus - se flere artikler.

Magnus Marsdals teori Fra artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidskrift, av Magnus Marsdal. Her beskrives Ragnhild Trondsdatter som mor til Trond Toraldesson:

"Når vi ikke hører noe om hr. Toralde før i 1388, kan dette tenkes å ha sammenheng med at hans ekteskap eller mangel på ekteskap ikke har skaffet ham noen fremstående posisjon. Før det standsmessige ekteskap med fru Adalis Erlingsdatter har han vært gift med eller bare levd sammen med en Ragnhild. I den tidligere nevnte notis om hr. Toraldes gave av de 2 öb til Våle kirke heter det nemlig at de var gitt til sjelemesse for "Roars Roarssunar ok Ragnhildo kono sinni." Det er intet som tyder på at denne Ragnhild har tilhørt noen særlig fremstående nett.

Jeg tror nemlig det ikke er urimelig å anta at hun er identisk med den Ragnhild Trondsdatter som er nevnt i et diplom fra Romerike 1354. Her kunngjorde Ivar og Tove Trondssønner med sin søster Ragnhilds samtykke salg av Hornås i Løken sogn, Romerike. Er min antagelse her riktig, kan Trond Toraldesson ha fått fornavnet etter sin morfar. Det kan også nevnes at navnet Ivar er brukt i den senere Aspa-slekt.

Den forholdsvis beskjedne posisjon Trond Toraldesson har innehatt sammenlignet med sin halvsøster hustru Kristina Toraldesdatter, kan være betinget av at han har vært ansett for "uekte" født. Hustru Kristina har derfor vært hovedarvingen, muligens enearving, etter hr. Toralde og fru Adalis, og det er av disse eiendommer hun senere så seg nødt til "for stora skuld og gield" å selge til sin brorsønn, erkebiskop Olav Trondsson.

Akkurat det forholdet som her er påpekt, hustru Kristina som hovedarving (eller enearving) etter sine foreldre, kan muligens bidra til å gjøre det sannsynlig at P.A. Munch hadde rett i sin antagelse at Magnus Assursson også hadde funksjon som Toralde Sigurdssons ombudsmann i Hardanger."

Synspunkter på Aspa-slekten på Nordmøre Av Gullik Dahlstedt

Er Trond Toraldsson en konstruksjon?

For snart hundre år siden i En Krønike om Erkebiskopperne i Nidaros angav Ludvig Daae (1897:161), at erkebiskop Olav Trondsson var en sønnesønn av ridderen og riksråden Toralde Sigurdsson: "Ved Aslaks død valgte Domcapitlet til hans Efterfølger sin Medbroder Mag. Olaf Throndssøn. Han var 1430 indskreven som Studerende i Rostock og havde 1438 i Greifswald, hvorfra Universitetet midlertidig var henlagt paa Grund af Uroligheder, erhvervet Magistergraden. Skjønt han i Matrikelen anføres som pauper, var han dog af høiere Æt. Om Faderen vides vel intet, men Farfaderen Hr. Thorald Sigurdssøn havde været Rigsraad og forekommer i vigtige Statsagter, saaledes i Kalmar 1397." Daae (1897:169) grunnet sin påstand om erkebiskop Olav Trondssons byrd på dennes gavebrev til Nidaros domkirke fra 1473, i hvilket erkebiskopen kalte fru Kristina Toraldsdotter sin faster (fader søsthær).

Trygve Width (1926:9 f) fortsetter å hevde denne sammenhengen mellom Toralde Sigurdsson og erkebiskop Olav Trondsson og hans brødre i sin artikkel, "Aspeætten", i Aarsskrift for Nordmør Historielag 1926. Han skriver: "Men foruten disse døtre hadde Toralde Sigurdssøn også en søn: Trond Toraldessøn. Farsskapet er hævet over tvil, ti i gavebrevet til domkirken av 1473 kalder erkebiskop Olav og Ivar Trondssøn fru Kristina for deres fars søster. Et andet spørsmål er det imidlertid om Trond og fru Kristina var helsøskende." Width fortsetter: "Utænkelig er det derfor ikke at Trond er kommet til Nordmør som ombudsmand for en av disse sine slegtninger, helst kanske for Holte Jonssøn. Denne ga senere ialfald en del av sine eiendommer til erkestolen i Nidaros, og på denne måte kan Trond være trått i kirkens tjeneste og blit erkestolens rådsmand eller ombudsmand i distriktet. Det er nemlig langtfra usannsynlig at den intime forbindelse med erkestolen som karakteriserer Tronds efterslegt allerede er blit indledet av ham selv. Og professor Halvdan Koht har pekt på at han kanske er identisk med den Trond som i Aslak Bolts jordebok omtales som erkestolens rådsmand og som bodde på Bremsnes."

Oddvar Grønli holder påstanden om erkebiskop Olav og Ivar Trondssons byrd vedlike i Ei ættetavla frå reformasjonstida. Æltetavlen, som Grønli gjengir og gransker; begynner med Aslak Jonsson og hans hustru fru Gro og fire døtre. Ifølge et brev som ble opprettet i 1443, ga Aslak Jonsson halva Aspa m.m. til sin datter Jorunn Aslaksdotter og hennes arvinger. Her oppgir Grønli (1952:214): "Den Trond som sønene hennar har farsnavn etter, er Trond Toraldsson, son til riddaren og riksråden Torald Sigurdsson, som var med på unionsmøtet i Kalmar i 1397 og var avliden i 1403. Trond er ellers ikkje nemnd i kjeldone. Det kan tenkjast at han er den Trond som var rådsmann på Bremsnes for erkebispestolen i erkebiskop Aslaks tid."

I en artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i 1989, "Aspaslekten ? en nordmørsk stormannsslekt fra 1200tallet", har Magnus Mardal gransket og kastet lys over de to eldste dokumentene i Diplomatarium Norvegicum, hvor gården Aspa er blitt nevnt sammen med noen eiere av gården. Riktignok er det i disse dokumentene ikke utsagt at det er nettopp gården Aspa på Nordmøre det gjelder. Mardal har gått ut fra det. Som hovedbøle i et gods var kanskje gården Aspa i Frei sogn og Tingvoll prestegjeld på Nordmøre den mest kjente gården med dette navnet som ikke trengte noen nærmere angivelse. Dokumentene er fra 1319 og 1353.

Mardal regner fremdeles med at den Trond som Jorann Aslaksdotter var gift med var sønn av Toralde Sigurdsson. Da har allerede Finn Oldervik (1988:75f) lagt fram en annen påstand i Årsskrift for Nordmøre Historielag 1988: "Olav Trondsson og brørne hans, Ivar og Arne, var ikkje søner til ein Trond Toraldeson som det no har vore hevda i snart hundre år, og slik heller ikkje sønesøner til riksråden Toralde Sigurdson. Far til Olav, Ivar og Arne Trondsøner heitte Trond Ivarson og namnet hans vil ein finna i Aslak Bolts Jordebok s. 68. Riktignok er farsøster til brørne kalla Kristina Toraldsdtr.. Forklaringa på dette må vera at Kristina og Trond er halvsysken med same mor. Adalis Erlingsdtr. må altså ha vore gift med ein ukjent Ivar før ho vart gift med Toralde Sigurdson. Ved å samanhalda det ein kan finna om denne slekta i Diplomatarium Norvegicum, med arverettsreglane som gjaldt på den tida, meiner eg å kunna prova påstanden ovafor. Då dette er forholdsvis komplisert, og dessutan ligg utanfor det som var intensjonen med denne artikkelen, skal eg utelata dette her."

I Aslak Bolts Jordebog: Fortegnelse over jordegods og andre herligheder tilhørende erkebiskopsstolen i Nidaros, affattet ved erkebiskop Aslak Bolts foranstaltning mellem aarene 1432 og 1449, som ble utgitt av P. A. Munch i 1852, leser vi på s. 68 under Surnadals skipsrede og på s. 70 under Tingvolls skipsrede henholdsvis:

"Item fingo wi erchibiscop aslac af throndh ifwarsyni oc thorald hans magte iiij spanna 1. j steinsætrom j kirkiu rekning."

"Nata bygdo wij alf sigwurdsson lifsmaala hualfwiik som wij ærkibiscop As

lac fingom af tronde som radzman war i brymsness, ..."

Å dømme av disse to sitatene ser det ut som om Trond Ivarsson, som legger ut jord i kirkerekning til erkebiskopen, skulle kunne være identisk med Trond, som var erkebiskopens rådsmann på Bremsnes. Koht har vel ikke gitt akt på denne muligheten.

Neste spørsmål er om Trond, som var gift med Jorann Aslaksdotter fra Aspa, er identisk med denne Trond Ivarsson. Trond og Jorann Aslaksdotter hadde tre sønner ifølge ættetavla fra reformasjonstiden: Arne, Olav og Ivar. Ingen av disse sønnene hadde blitt døpt Toralde etter ridderen og riksråden Toralde Sigurdsson. Ingen var heller oppkalt etter morfaren, Aslak Jonsson i Aspa.

I en artikkel i Arkiv for nordisk filologi, Vore Forfædres Tro paa sjælevandring og deres Opkaldelsessystem, har Gustav Storm (1893 :217 f) sammenfattet: "... Overhovedet er Opkaldelse efter afdøde endnu praktiseret i det vestlige og nordlige Norge, medens der paa østlandet (ialfald Oplandene) har udviklet seg nye Regler, som vidner om Troens Ophør; først opkaldes Farfader, saa Morfader, saa Farbroder og Morbroder o.s.v., uafhængigt af om de er afdøde ... De ovenfor opstilte Regler for Opkaldelse har Betydning baade for Studiet af Personalhistorie og Genealogi samt for Kritiken af Sagn? og Litterærhistorie ..." Videre har Per Seland i en verdifull artikkel, Navneskikker i eldre og nyere tid, i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XXVI, presentert et dokumentarisk materiale fra tidsrommet 1700?1900, som er begrenset til enkelte bygder i Vest?Agder og Hedemarken. I Frit og bundet navnevalg skriver Bent Jørgensen (1986:145 f) ovenfor et dansk materiale: "... The naming?pattem is generally followed when the narres in question belong to the normal nomenclature but when the narre of a grandparent was for one reason or another considered to be old?fashioned parents in the 17th and 18th centuries did not feel obliged to obey 'the låws of naming' but were able deliberately to reject a narre and to make a free choice."

Vi går ut fra, at Toralde Sigurdsson døde c:a 1403 (Width 1926:8) og holder oss til, at præhum oppkalling (etter en som er i livet) ennå ikke ble praktisert i begynnelsen av 1400?tallet. Da burde Trond, om han var sønn av Toralde Sigurdsson, ha oppkalt noen av sine sønner etter sin far. Han kunne ha gjort det, men i tilfelle døde denne sønnen i ung alder og ble derfor ikke nevnt i kildene. Når Arne Trondsson ble født vet vi vikke. Olav Trondsson var født omkring 1405 (Width 1926:1 1). Ivar Trondsson vet vi ikke heller når han ble født, men han ble nevnt i livet 1453?1489. Ellers vet vi ikke, om "præhum" oppkalling etter farfar, morfar etc. allikevel ble praktisert allerede ved dette tidspunktet.

Sønnen Ivar Trondsson, som tok over som eier av den ene halvparten av Aspa etter sine foreldre og som gjennom en årrekke samlet et stort jordegods på Nordmøre, var også erkestolens ombudsmann på Nordmøre. Er det ikke rimelig å anse at Jorann Aslaksdotters mann er identisk med Trond Ivarsson, som også er nevnt som erkestolens mann i Aslak Bolts jordebok, og at deres sønn Ivar var oppkalt etter sin farfar? Er det videre også ikke rimelig åanse deres sønn Arne hadde blitt oppkalt etter en forfader nærmest på sin fars side?

Adalis Erlingsdatter må etter min oppfatning, som Oldervik allerede har framført i sin artikkel, ha vært gift med en ukjent Ivar før hun ble gift med Toralde Sigurdsson. En sønn i det første giftet var Trond Ivarsson, og en datter i det andre giftet var fru Kristina Toraldsdotter, som erkebiskop Olav Trondsson kalte sin faster.

Kilder: Fra "Aspa-seminaret"


Erkebiskop Olav Trondsson og hans bror Iver Trondsson i Aspa ga 1473 jordegods i gave til Nidaros domkirke, som de blant annet hadde kjøpt av sin farsøster fru Kirstine Toraldesdotter [Kilde: Dipl. Norv. II nr. 888 og Norske Herredags-Dombøger 1. række bind I (for 1578, utgitt 1893)]. Av teksten slutter jeg at Olav og Ivar var sønn av en Trond Toraldesson. (Remi)


Trond Toraldesson, født ca 1380, rådmann, død ca 1445 i Tingvoll.

Trond Toraldesson var 3. generasjon i en ridderslekt med tilknytning til Bjørgvin. 1.1.1. Trond Taraldssøn født 1375-80, gift Jorann Aslaksdtr, født OMK 1380, (datter av Aslak Jonssøn på Aspen og NN Sveinsdtr). Trond døde 1440-50. Trond var erkebiskopens ombudsmann. Bremsnes. Jorann: Jorann arvet halve Aspen (Aspa, Tingvoll). Hun fikk 3 sønner og 1 datter. Nevnt 1443

view all 11

Trond Aspa's Timeline

1380
1380
Averøy, Møre og Romsdal, Norway
1385
1385
Age 5
Averøy, Møre og Romsdal, Norway
1405
1405
Norway
1405
Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1410
1410
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1440
1440
Age 60
Aspa, Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1443
1443
Age 63
Aspa, Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
????
????