Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Electors who once voted for Jan Casimir in 1648, for Jan III in 1674, for August II in 1697, and for Stanislaw August in 1764, the brightest of Polish Kings and Grand Dukes of Lithuania, etc. by Oswald Pietruski 1845.

If in your family tree you have persons that were participants of the above-listed elections, please add them to this project. It would be great if within the profile description there would be brief biography.

  • Within opened profile page use the 'Actions' button to "Add to project". Select this project (you must be on the list of collaborators in this project to see it on the selection list). You may add any public profile that you have permission to edit. If you do not have permission to edit the profile, a request is sent to the profile manager to add the profile to the project. Note: Only public profiles may be added to projects.
  • Suffragia - the list of electors that voted in Wola near Warsaw on June 27, 1697

Rinkėjai balsavę už valdovus Joną Kazimierą - 1648 m., Joną III - 1674 m., Augustą II - 1697 m., ir už Stanislovą Augustą - 1764 m. - ryškiausius Lenkijos karalius ir Lietuvos didžiuosius kunigaikščius, ir t.t. Sudarė Osvaldas Pietruskis 1845 m.

Jei jūsų administruojamame medyje yra aukščiau pateiktame šaltinyje paminėtų rinkimų dalyvių - pridėkite jų profilius prie šio projekto. Būtų šaunu, jei profilyje aprašysite bent trumpai asmens biografiją.

  • Atidarytame profilio puslapyje spauskite mygtuką "Veiksmai" ir pasirinkite paskyrą "Pridėti prie projekto". Pasirinkite šį projektą (jūs turite būti šio projekto bendradarbių tarpe, kad matyti jį atrankos sąraše). Jūs galite pridėti bet kokį viešąjį profilį, kurį turite leidimą redaguoti. Jei jūs neturite leidimo redaguoti profilio, prašymas bus siunčiamas profilio Vadybininkui pridėti profilį prie projekto.

Pastaba: tik viešieji profiliai gali būti įtraukti į projektus.

Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III. roku 1674, Augusta II. roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich, i.t.d. wydał Oswald Pietruski w 1845 r.

Proszę dodac do tego projektu osoby, które były Elektorzy Rzeczypospolity i są wymienione w powyższym źródle. Byłoby wspaniale, gdyby w opisie profilu znajdowała się krótka biografia.

  • W otwartej stronie profilu użyj przycisku "Akcje", aby "Dodaj do projektu". Wybierz ten projekt (musisz być na liście współpracowników w tym projekcie, aby zobaczyć go na liście wyboru). Możesz dodać tylko publiczny profil, do którego masz uprawnienia do edytowania. Jeśli nie masz uprawnień do edytowania profilu, do menedżera profilu zostanie wysłane żądanie, aby dodać profil do projektu.

Uwaga: do projektów mogą być dodane tylko profile publiczne.