Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Tekst op 5 juli 2014 overgedragen vanuit het project Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799. Dat project evolueert intussen naar een koepelproject rondom alles wat met de VOC te maken heeft. Deze pagina kan dienen als vraagbaak of 'parkeergarage' voor nieuwe projecten.

geni-#-proj-4168——2012-07-04-17:26pm.+GMT-summer-time—AM-jMu—meewerken-corrigeren-aanvullen? welkom! S.v.p. niet zomaar in de tekst wijzigen, maar vooral profiel- & document-links en verwijzingen naar bronnen, leuke verhalen of internet-URL's via de discussie-lijn ontvangen een warm onthaal en aandacht van het redactie-team. En hebt u zelf VOC-voorouders en kunt u de documentatie in profielen aanvullen met 'oral history', don't hesitate to contact profile-managers to get co-management to exchange your experience…

Inleiding~Introduction~Einladung~

NL: Hier plaatst of vindt u voorouders die op een of andere wijze een relatie met de VOC hadden. Intentie is dat via deze pagina niet alleen de hote-me-toten, maar ook schippers en bemanningsleden een 'gezicht' krijgen. Bekend zijn wel de mensen aan de wal, zoals de geldschieters/aandeelhouders, regenten/bestuurders en de admiraals en reders, maar er zijn heel wat matrozen, botteliers, etc. op die historische schepen met man en muis vergaan en lieten hier of in havensteden elders gezin of familie achter. Met elkaar kunnen zij via nu levende nakomelingen dit platform betreden om onze onderlinge -internationale- betrekkingen te illustreren en onderzoeken.

Het is mede dankzij de wereldreizen van de VOC dat Hollanders overal ter wereld nazaten hebben en via de belangrijke havensteden als Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen produkten op Europese markten kwamen. Interessante URL's -in alle talen- over de VOC zijn dan ook welkom. Via documenten of vermelding hier kunnen die de koopmansgeest, expansie-kracht en onorthodoxe werkwijzen van onze voorouders toelichten en illustreren.

Boek: Van VOC tot Werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg. Redactie J.B. Kist et al. 1986. Publ. Utrecht Stichting Matrijs. ISBN 90-70482-38-X

Bijdragen aan de ontstaansgeschiedenis van VOC. Geillustreerd met gravures, kaarten en bouwtekeningen. Inclusief informatie over archeologische opgravingen.

Tot slot: deze pagina is een kiemplantje, dat nog moet groeien. Hoe hoog de kruin wordt, hoe lang de takken of hoe groot de bladeren? Dat weten wij ook niet! Afhankelijk van uw en onze inzet wordt het vast nog eens 'n Portaal-pagina waar anderen even komen lezen, meewerken aan projecten, initiatieven nemen tot sub-projecten, bijvoorbeeld met bemanningen, reders of geschiedschrijvers over bepaalde schepen van de VOC... You name it, we care it.

 • FR: .....
 • DE: ....
 • ES: ...

EN: -under redaction- Here you will find or place your ancestors who somehow had a relationship with the East India Company. Intention is that through these pages not only the hote-me-toten, but skippers and crew a 'face' gain. Known are the people on shore, as the lenders / shareholders, regents / directors and the admirals and shipowners, but there are a lot of sailors, bottling irish, etc. on that historic ships with all hands perished and left here or in port cities elsewhere family or family behind. Together they now live offspring through this platform to enter our mutual international relations to illustrate and explore.

It is thanks to the fellow-world voyages of the Dutch East India Company that descendants around the world and through the major port cities like Rotterdam, Amsterdam and Antwerp products on European markets came. Interesting URLs in all languages​​-on-the East India Company are welcome. Through documents or mention here that the merchant can mind-expansion power and unorthodox methods of our ancestors to explain and illustrate.

Finally: This is a seedling that still needs to grow. How high is the crown, how long or how big the branches the leaves? We know not! Depending on your and our bet is probably still even have a portal page where others just come to read, participate in projects, initiatives taken to sub-projects, such as crews, vessel owners or historians of certain ships of the East India Company .. .

IT: Qui troverete luoghi o per i genitori che in qualche modo hanno un rapporto con la Compagnia delle Indie Orientali avuto. L'intenzione è che attraverso queste pagine non solo le hote-me-Toten, ma skipper e l'equipaggio un guadagno di 'volto'. Conosciuto sono le persone a terra, come i creditori / azionisti, reggenti / registi e gli ammiragli e gli armatori, ma ci sono un sacco di marinai, imbottigliamento irlandese, ecc su che navi storiche con tutte le mani sono morti e ha lasciato qui o nelle città portuali altrove famiglia o famiglia alle spalle. Insieme, essi ora vivono prole attraverso questa piattaforma per entrare nelle nostre reciproche relazioni internazionali, per illustrare ed esplorare.

E 'grazie ai compagni del mondo viaggi della Compagnia Olandese delle Indie Orientali che i discendenti di tutto il mondo e attraverso le principali città portuali come Rotterdam, Amsterdam e Anversa prodotti sui mercati europei è venuto. URL interessanti in tutte le lingue-on-the East India Company sono i benvenuti. Attraverso documenti o ricordare qui che il commerciante può mente espansione potere e metodi poco ortodossi dei nostri antenati per spiegare e illustrare.

Infine: Questo è un germoglio che deve ancora crescere. Quanto è alta la corona, per quanto tempo o quanto grande i rami le foglie? Noi non sappiamo! A seconda del e la nostra scommessa è probabilmente ancora neanche una pagina del portale dove gli altri appena arrivato a leggere, partecipare a progetti, iniziative prese per sotto-progetti, come ad esempio equipaggi, gli armatori o storici di alcune navi della Compagnia delle Indie Orientali .. ."

 • Vertalingen welkom, s.v.p. na overleg via discussiepagina ~ translation-/-translators welcome~gerne Uberzetsung-Hilfe~

Kamers van de VOC

info internet -VOC-

namen om te zoeken in uw stamboom - alfabetisch~chronologisch

SPECIAAL GEZOCHT .... dus maak uw familie snel compleet:

 • Jan Pieterszn. COEN » » » » » » » Jan was de stichter van BATAVIA en heeft in Ned.Indie tamelijk huisgehouden om de touwtjes in handen te krijgen. Dus interessant, niet alleen vanwege zijn DNA, maar ook om wat hij aan historische bagage meenam op zijn schepen ....

Gouverneurs-Generaal van de VOC ‧ 1610-1801

Onderstaande lijst zit al in het project http://www.geni.com/projects/index/12304

 • 1610-1614 ‧ Pieter BOTH
 • 1614-1615 ‧ Gerard REYNST
 • 1616-1619 ‧ Laurens REAEL
 • 1619-1623 ‧ Jan Pietersz. COEN
 • 1623-1627 ‧ Pieter de CARPENTIER
 • 1627-1629 ‧ Jan Pietersz. COEN
 • 1629-1632 ‧ Jacques SPECX
 • 1632-1636 ‧ Hendrik BROUWER
 • 1636-1645 ‧ Antonio van DIEMEN
 • 1645-1650 ‧ Cornelis van der LIJN
 • 1650-1653 ‧ Carel REYNIERSZ
 • 1653-1678 ‧ Joan MAETSUYCKER
 • 1678-1681 ‧ Rijckloff van GOENS
 • 1681-1684 ‧ Cornelis Janszoon SPEELMAN
 • 1684-1691 ‧ Joannes CAMPHUYS
 • 1691-1704 ‧ Willem van OUTHOORN
 • 1704-1709 ‧ Joan van HOORN
 • 1709-1713 ‧ Abraham van RIEBEECK
 • 1713-1718 ‧ Christoffel van SWOLL
 • 1718-1725 ‧ Hendricus ZWAARDECROON
 • 1725-1729 ‧ Mattheus de HAAN
 • 1729-1731 ‧ Diederik DURVEN
 • 1731-1735 ‧ Dirck van CLOON
 • 1735-1737 ‧ Abraham PATRAS
 • 1737-1741 ‧ Adriaan VALCKENIER
 • 1741-1743 ‧ Johannes THEDENS
 • 1743-1750 ‧ Gustaaf Willem, baron van IMHOFF
 • 1750-1761 ‧ Jacob MOSSEL
 • 1761-1775 ‧ Petrus Albertus van der PARRA
 • 1775-1777 ‧ Jeremias van RIEMSDIJK
 • 1777-1780 ‧ Reynier de KLERCK
 • 1780-1796 ‧ Willem Arnold ALTING
 • 1796-1801 ‧ Pieter Gerardus van OVERSTRATEN

actores

 • Louis van ASSENBERG ‧ c.1708-1713
 • Philippus BALDAEUS ‧ ‧
 • Johann BAX van HERENTALS ‧ ‧
 • Jacob BORGHOST ‧ ‧ goeverneur:1668-1670 ‧
 • Albert van BREUGHEL ‧ ‧
 • Paulus van CAERDEN ‧ ‧
 • Francois CARON ‧ ‧
 • Maurice de CHAVONNES ‧
 • Jan Pietersz. COEN ‧ ‧
 • Philips van DORP ‧ ‧
 • Lubert Jan baron van ECK ‧ ‧
 • Jan de la FONTAINE ‧ ‧
 • Isbrand GOSKE ‧ ‧
 • - van de GRAAFF ‧ ‧
 • Peter HACKIUS ‧ w:1670-1671 ‧
 • Jacob van HEEMSKERCK ‧ ‧
 • Frederik HENDRIK ‧ ‧
 • Piet HEYN ‧ ‧
 • Cornelis de HOUTMAN ‧ Gouda 2-041565-1599 sep-11 Nrd-Sumatra-Atjeh ‧ volgens overlevering gekookt en opgegeten ‧ zv. bierbrouwer Pieter Jacobszn. de Houtman
 • Frederik~Frederick de HOUTMAN ‧ Gouda 1571-1627 okt-21 Alkmaar ‧
 • Gerard Pietersz. HULFT ‧ ‧
 • Adrian van KERVEL ‧ ‧ w:1739 ‧
 • Pieter Dirkszoon KEYSER ‧ ‧ navigator ‧
 • Willem Jacobsz KOSTER ‧ ‧
 • Guyon LEFORT ‧ ‧
 • Jan Huygen van LINSCHOTEN ‧ ‧
 • Joan MAETSUYKER ‧ A'dam 14-okt 1606-1678 jan-24 Batavia ‧
 • Isaac le MAIRE ‧ ‧
 • Jacob le MAIRE ‧ ‧
 • Willem van NASSAU ‧ ‧
 • Maurits van ORANJE ‧ ‧
 • Cornelis van QUAELBERG ‧ ‧ goeverneur:1666-1668 ‧
 • Laurens REAEL ‧ A'dam 22-okt 1583-1637 okt-21 A'dam (de pest) ‧
 • John REINUS ‧ ‧
 • Jan van RIEBEEK ‧ Culemborg 21-apr 1619-1677 jan-18 Batavia ‧
 • Jan SCHREUDER ‧ x ‧
 • Abraham Josias SLUYSKEN ‧ x ‧
 • Abraham de SMIDT ‧ x ‧
 • Joris van SPILBERGEN ‧ Antwerpen 1568-1620 Bergen op Zoom ‧
 • Simon van der STEL ‧ 14-okt 1639-1712 jun-24 ‧ zv Adriaan vdS. & Maria LIEVENS ‧
 • Willem Adrian van der STEL ‧ Haarlem 24-aug 1664-1733 nov-11 Lisse ‧
 • Henry SWELLENGREBEL ‧ 1739-1757 ‧
 • Maarten TROMP ‧ x ‧
 • Ryk TULBAGH ‧ Utrecht 14-mei 1699-1771 aug-11 Cape Town ‧
 • Zacharias WAGENAER Dresden 10-mei 1614-1668 okt-12 A'dam ‧
 • Wijbrand van WARWIJCK ‧ 1566 of 1570-1615 jul-11 A'dam ‧
 • Sebald de WEERT ‧ 02-mei 1567-1603 mei/jun-30 ‧
 • Samuel Friedrich BODE/BOTHA 1766-1775

Schepen van de VOC o.a.

 • ―de-Aeolus―
 • ―de-Draak―
 • ―de-Eendracht―
 • ―de-Jager―
 • ―de-Hof-van-Delft―
 • ―de-Kievit―
 • ―de-Kijkuit―
 • ―de-Maan―
 • ―de Meeuw―
 • ―de-Morgenster―
 • ―de-Noord-Nieuwland
 • ―de-Noordbeek―
 • ―de-Ouderamstel―
 • ―de-Oudkarspel―
 • ―de-Peperboom―
 • ―de-Rijnhuizen―
 • ―de-Schonewal―
 • ―de-Voorschoten―
 • ―de-Westerveld―
 • ―de-Zon―
 • ―de-Zonnestein―

Shipwrecks VOC