Brita Johansdotter Fleming, af Torlax

Is your surname Fleming?

Connect to 30,407 Fleming profiles on Geni

Brita Johansdotter Fleming, af Torlax's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Brita Johansdotter Fleming, af Torlax

Brita Johansdotter Fleming

SDHK-nr: 42464

Utfärdat: 15110304, Faenza Innehåll: (Penitentiarians) regens Johannes Barcelo beviljar Magnus Nilsson (Balk) och hans hustru (Birgitta Johansdotter Fleming) från Åbo stift dispens (att fortsätta vara gifta och) få sin avkomma betraktad som legitim. Paret ingickoch fullbordade sitt äktenskap utan vetskap om släktskapen dem emellan i fjärde led.

Kan möjligen heta Måns Nilsson Balk

Beakta även följande i detta samanhang avseende Johan Henriksson Flemming

SDHK-nr: 42463

Utfärdat: 15110304, Faenza Innehåll: (Penitentiarians) regens Johannes Barcelo beviljar Johan Fleming och Birgitta Gunnarsdotter, från Åbo stift dispens (att fortsätta vara gifta och) få sin avkomma betraktad som legitim. Paret ingick, men fullbordade inte, sitt äktenskap utan vetskap om släktskapen dem emellan i fjärde led som uppstått genom att Birgittas förste make var släkt med Johan i fjärde led.


FMU - 6263

Matts Larsson (Poitz) konfirmerar 1525 sin hustru Annas (Johansdotter Fleming) och hennes syster Britas skifte av de gods, som i arv tillfallit dem efter deras moster.

Aktstycket förefinns blott i nedanstående av J. Peringsköld gjorda referat (i hans saml. ”Genealog. efterrättelser om in- och utländska släkter”, svenska riksarkivet), vilket referat har i vänstra margen årtalet 1525 ävensom en teckning av Poitz'ska vapenskölden med bokstäverna M. L. däröver, och förövrigt nedtill anmärkningen: ”N. B. Detta origin. har postmästaren i Riga”.

Mass Larsson confirmerar sin hustrus Anne (hon har tvifuels utan tilörene ägt Olof Lille, som varit död barnlös) och sin hustru sijsters Beretthe af Torlax (som har tvifuels uthan ägt Mons Nilsson), som ägde Torsten Salmunsson, i deras jungfrudom giorde syster skiffte, sedan Olof Lille och Mons Nielsson woro döde, af det godz, som dem i arf tilfallit war effter deras morsijster, öfwer hwilket arfskiffte Pär Skrifware i Borhgo sokn, Knuth af Serkelax (= Sarflaks), Knuth Biörsson af Perno kirkebij och her Bertil kijrkoherre ther samestädes den tijden hade warit til städes på hustru Annas sida, och Jöns Juthe, Per Nielsson Pepoth, Henrich Bentsson på hustru Berettes wengne, och hafuer Anna fått på sin andel thesse godz i Finland, nembligen en parth af Torlax och en gård i Jälkessarij, en gård i Lethe sochn, som heter Karekulla, en fierde part af Tiuxstheby samt godzen i Niland nemligen Lassedal, Rosendal, Ström och Ythr Lassedal, jtem Finibij, Siögård, 3 garda i Jnggebij, 3 gårdar i Gamblebij, 1 gård i Katerriböle(!). Men hustru Berethe feck 1 parth af Torlax, Kaijssenes och husset, Tiussöö 1 gård, och 3 gårdar i Akerbij, 2 goss i Gamble gård i Baggeböle och i Bareböle i Böthesiö.

Se även http://forum.genealogi.se/index.php?topic=66836.0 där följande skrivs:

Ang Birgitta Gunnarsdotter nämns hon i FMU 4333 vara dotterdotters dotter till Olof Balk: Fornempde Gwnnar hade en dotter heet Birgitta; hennes mann Albrect Henricson, wäpnare, byrdad aff Heykela wedh Åbo, gaff henne til morghongåffwa Lilla Perkio och Ierffwenpæra; skildis barnlös och hustrw Birgitta doo seneren ok testementerede nogre sin godz wnder Lockalax cappel, huilke sedhan löstis for hwan tyonde pening, dock epter Westerårs recess, och ærffdis for itt bak arff thil hustrv Birgittis gambla mödernis ätt (aff Balks slächt), ty hon war gamble Oloff Balkx dotter dotter dotter till tredie grad.] (Se även Anthonis artikel om Vemosläkten Balk i Genos 38 (1967) där det tydligen inte är helt rätt släktskap med Olof Balk)

Observera: På medeltiden var syssling det samma som kusin på mödernet

4333 Uppteckning om tillgången vid invigningen den 13 oktober 1490 af Lokalaks kyrkogård, å hvilken sedermera tvenne adelsmän, Gunnar Elefsson och Albert Henriksson, läto uppföra ett träkapell. Samtida uppteckning i "Allehanda upplysande handskrifter rörande svenska historien", sign. E. 133, fol. 66, i Uppsala universitetsbibliotek.

Anno 1490 benedictum & consecratum est cimiterium in Lockalax ipso die Edwardi regis et confessoris per reuerendum in Christo patrem et dominum dominum Magnum Nicolai Serkelax, diuina et apostolice sedis gracia episcopum Aboensem, in honorem sancte trinitatis, passionis Christi et saluatoris necnon et in memoriam compassionis gloriosissime virginis Marie omniumque sanctorum et sancte Katherine virginis et martiris gloriose, in presentia plurium de sua familia, clericorum et secularium, presertim magistri Pauli Lingonis, ecclesie Aboensis canonici, et parente eciam cancellario et fratre Henrico Lelle, lectoris (= –re) sacre theologie, qui primam missam tunc in eodem cimiterio cantando solenniter in presentia eiusdem reuerendi patris celebrauit et predicauit. Hec facta sunt ad instantias et procuraciones nobilium virorum Gwnnari Eleffson & Alberti Henricson, eius generj, Dei ad honorem et fidelium animarum ad salutem, qui eciam post hoc ibidem capellam ligneam construi fecerunt, vbi ad inuocaciones nominis sancte Katherine postmodum Dominus multa miracula dignatus est operari ad laudem et gloriam sui nominis et omnium sanctorum.

Översatt till svenska med Google===>

Under 1490, välsignade och helgade kyrkogården Lockalax tiden för kung Edward Bekännaren, en respekterad i Kristus far och master stor Nicholas Serkelax på grund av den apostoliska se grace biskop Aboensem uppkallat efter den heliga Treenigheten, passion och vår också observerades i minnet av medkänsla strålande Jungfru Maria och alla helgon, St Catherine och Marina ära i närvaro av flera av hans familj, präster och lekmän, särskilt lärare, Paul Lingonis kyrka Aboensis lag, och föräldern är också kanslern och hans bror Henry Lelle läsare (åter) heliga teologi, kyrkogården av låtarna i massan, högtidligt, först läser han i närvaro av densamma i samma pastor far firade sedan massa och predikade. Detta har varit förekomsten och procuraciones ädla män Gwnnari Eleffson & Albert Henricson, det generj av äran och trogen säkerheten att även efter detta finns kapell och en träkonstruktion göras om åkallan av St. Catherine efter mirakel passar att arbeta beröm och ära hans namn och alla helgon.

[Uti Ivar Flemings jordebok läses (fol. 53) under rubriken Lockalax följande, som äger sammanhang med ofvanstående,

En gård i Lockalax by, kallas Storegården, vty Vemo sochen, gamalt frelsse; ther wpå bodde i fortiden Gwnnar, en frelsissmann, huilken forst funderede sampt med sin mågh Albrect Henricson capellid ibidem 1409 (!), (benedictum et consecratum per reuerendum d. Magni Niexj (!) Serkelax). Fornempde Gwnnar hade en dotter heet Birgitta; hennes mann Albrect Henricson, wäpnare, byrdad aff Heykela wedh Åbo, gaff henne til morghongåffwa Lilla Perkio och Ierffwenpæra; skildis barnlös och hustrw Birgitta doo seneren ok testementerede nogre sin godz wnder Lockalax cappel, huilke sedhan löstis for hwan tyonde pening, dock epter Westerårs recess, och ærffdis for itt bak arff thil hustrv Birgittis gambla mödernis ätt (aff Balks slächt), ty hon war gamble Oloff Balkx dotter dotter dotter till tredie grad.]


se även de andra justeringar som J Barcelo beviljar samma dag

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Johannes+Barcelo&f=True&EndastDi...

Om Johannes Barcelo finns följande anteckning ca 1507

https://books.google.se/books?id=3BEwDgAAQBAJ&lpg=PA62&ots=ZEiPAM8D...

samt detta från 1525

Noch im gleichem Register dieses Jahres stossen wir von f. 275 ab in den Fiat- Vermerken auf den Namen des M(ercurius) de VIpera, der hiernach nicht erst unter Leo X., sondern schon unter Julius II. zum Regens ernannt wurde. Vielfach begegnet uns sein Name auch in den Vermerken des Johannes Barcelo. So^ wenn es einmal heisst : videat eam rev. p. d. Mercurius de Vipera, sacri palatii causarum auditor. Fiat Jo... Er signiert nach den Re gistereintragungen noch 1525 (Clem. VII. a III.), wiewohl doch schon auf den Originalen Adrians VI. L(udovicus) Gomez erscheint.

ref: https://archive.org/stream/kirchengeschicht00sepp/kirchengeschicht0...Person: Ancestry Family Trees - 1,1030::0 - Ancestry.com - Ancestry Family Tree

view all 16

Brita Johansdotter Fleming, af Torlax's Timeline

1495
1495
1520
1520
Finland
1530
1530
Salentaka, Willnäs, Turku Pori, Finland
1531
1531
Finland
1532
1532
Finland
1532
Finland
1540
1540
Finland
1542
1542
Finland
1566
July 25, 1566
Age 71
Reval, Tallinn, Harju County, Estonia