Is your surname Schaft?

Research the Schaft family

Hannie Schaft's Geni Profile

Records for Jannetje Johanna (Hannie) Schaft

22,505 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Jannetje Johanna (Hannie) Schaft

Birthdate: (24)
Birthplace: Haarlem, Noord-Holland, Netherlands
Death: April 17, 1945 (24)
Bloemendaal, Noord-Holland, Netherlands (Executed by the Nazi's)
Place of Burial: Overveen, Bloemendaal, North Holland, The Netherlands
Immediate Family:

Daughter of Pieter Claasz Schaft and Aafje Talea Johanna Vrijer
Sister of Anna Johanna Petronella Schaft

Managed by: Johanna van Beusekom
Last Updated:

About Hannie Schaft

Jannetje Johanna (roepnaam: Hannie) Schaft, lid van de groep Raad van Verzet in Haarlem, is geboren te Haarlem op 16 september 1920 en terechtgesteld op 17 april 1945 in Bloemendaal. Zij was de dochter van Pieter Schaft, onderwijzer, en Aafje Talea Vrijer.

Schaft liep de Haarlemse Tetterodeschool en daarna de Hogere Burgerschool aan het Santpoorterplein af. Daarbij toonde zij zich een schuw en eenzelvig kind, dat weinig contact had met medeleerlingen, maar wel, zoals tekeningen en opstelletjes bewijzen, een sterk gevoel bezat voor recht en humaniteit. Haar meisjesideaal was kinderrechter te worden. Om rechten te studeren legde zij in 1938 met glans het vereiste staatsexamen af. Zij werd in 1938 als student rechten ingeschreven aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Als gevolg van de Duitse overval en bezetting van Nederland in mei 1940 veranderde haar hele levenspatroon. Zij brak haar studie af en keerde terug naar het ouderlijk huis in Haarlem, vanwaaruit zij contact zocht met het verzet. Reeds had zij als studente, vooral geschokt door de anti-joodse maatregelen van de bezetter, geweigerd de zogeheten loyaliteitsverklaring te tekenen, en levend vanuit het haar dierbaar motto 'Ik dien', haar inspanning gewijd aan werk voor onderduikers, het rondbrengen van illegaal verkregen bonkaarten, het ontvreemden van persoonsbewijzen om er joodse onderduikers mee te helpen en gelijktijdige hulp aan de vrouwen van gearresteerde landgenoten.

In haar geboorteplaats vond Schaft de weg naar de groep Haarlem van de Raad van Verzet, een harde verzetsorganisatie geschoold in gewapende acties. Haar belangrijkste contacten werden hier de zusters Truus en Freddy Oversteegen, alsmede de voormalige staalarbeider bij de Hoogovens Jan Bonekamp. Hen verbond niet alleen een felle verzetsgeest, maar ook persoonlijke liefde. Na zijn dood (juni 1944) door politiekogels in Zaandam na een door hen beiden ondernomen mislukte actie, stortte haar wereld tijdelijk in. Haar terugkeer was des te heviger. Nu vooral samen met de zusters Oversteegen opereerde zij met consequente genadeloosheid tegen collaborateurs en landverraders, op wie de Haarlemse groep het bovenal begrepen had. Bij de eens zo terughoudende, stille studente was een indrukwekkende gedaanteverwisseling vast te stellen. Zij gaf haar gedachtengang van praktische humaniteit in zekere zin op voor die van het wrekende geweld. Zij maakte zich door haar acties en aanslagen uitermate gehaat bij de Sicherheitspolizei, die onder leiding van de beruchte Willy Lages vanuit Amsterdam de jacht op haar opende. 'Het meisje met het rode haar' en haar harde verzetswerk obsedeerde de Sicherheitsdienst (SD). Volgens T. Kors zou Hitler zelf in arren moede de directe opsporing van Schaft en haar militante vriendinnen hebben bevolen. Schaft werd, waarschijnlijk in een moment van vermoeidheid, bij een Duitse wapencontrole aan de Jan Gijzenbrug in Haarlem opgepakt, toen zij daar op de fiets met de illegale Waarheid en een revolver in haar tas passeerde. Zij ontkende de beschuldigingen tegen haar (vijf aanslagen en moorden) niet. Aangenomen wordt dat zij haast al meteen na de ontdekking dat de SD in haar het gezochte roodharige meisje had gevat, het hopeloze van haar situatie heeft beseft. Dit ondanks het akkoord dat tussen bezetters en Binnenlandse Strijdkrachten (de nieuwe bundeling van het verzet) was gesloten, om over en weer geen doden meer te maken, zeker geen vrouwen. Een moedige poging van haar strijdmakker Truus Oversteegen om haar met een list te bevrijden liep mis. De Germaanse trouw van de nazi's en hun handlangers bleek opnieuw zonneklaar, toen Schaft op 17 april 1945, een drietal weken voor de bevrijding, door een groepje Duitse SD-ers en de beruchte NSB-rechercheur Maarten Kuiper uit de Amsterdamse gevangenis werd gehaald om naar de duinen ter hoogte van Bloemendaal te worden gebracht. Daar schoten zowel de Duitser Schmitz als de landverrader Kuyper, die achter haar liepen, op haar. De laatste loste de dodelijke schoten.

In november 1945 werd Schaft opgegraven en ter aarde besteld op de nieuwe Erebegraafplaats (van het verzet) in Overveen, in aanwezigheid van de koninklijke familie. Beschamend is de wijze waarop de Nederlandse regering in de Koude Oorlogsjaren na 1950 het door het sluiten van de Erebegraafplaats politieke en jeugdorganisaties onmogelijk maakte hun jaarlijkse hulde aan Schaft en andere gevallenen te bewijzen. Het zinde velen slecht dat Schaft vooral door communisten, oude en jonge, in deze jaren van verscherpte polarisatie der sympathieën, werd gezien en opgeëist als symbool van de communistische bijdrage aan het antifascistisch verzet in Nederland. Onweerlegbaar feit blijft dat Schaft al voor, maar zeker na haar opname in de Raad van Verzet, waarin de communisten zo'n sterk bestanddeel vormden, tot de studie van het marxisme-leninisme was gekomen, en de daarin vastgelegde wereldbeschouwing tot de hare had gemaakt. Anderzijds is het even onweerlegbaar dat voor Schaft de idee van de verdediging der nationale waarden en vrijheden een grote inspiratie van haar verzetswerk is geweest. Zij werd postuum geëerd met het Wilhelmina-verzetskruis en een onderscheiding van de Amerikaanse opperbevelhebber D. Eisenhower voor uitzonderlijke moed en verdienste in de strijd tegen de Duitse nationaal-socialistische vijand.

In English:

(Nickname: Hannie), member of the Group Council of Resistance in Haarlem, was born in Haarlem on September 16, 1920 and executed on April 17, 1945 in Bloemendaal. She was the daughter of Peter Schaft, teacher, and Aafje Talea Freer. Schaft was the Haarlem Tetterode School and then the Secondary School at the Santpoorter 'Square. In addition, they showed a shy and introverted child, who had little contact with fellow students, but as evidence drawings and opstelletjes, possessed a strong sense of justice and humanity. Her baby girl was perfect judge. To study law she laid in 1938 with the required gloss law examination. She was right registered at the Municipal University of Amsterdam in 1938. As a student As a result of the German invasion and occupation of the Netherlands in May 1940 changed her life pattern. She broke her studies and returned to the family home in Haarlem, from which they made ​​contact with the resistance. Already she had as a student, especially shocked by the anti-Jewish measures of the occupying forces, refused to sign the so-called declaration of loyalty and living from her dear motto "I serve, dedicated her efforts to work for hiding it around bringing illegally obtained ration cards, the theft of identity cards to make Jewish people to help and simultaneous assistance to women arrested compatriots.

in her hometown Schaft found the way to Haarlem group of Resistance, a strong resistance movement trained in armed action. Its main contacts were here the sisters Hilda and Freddy Oversteegen and the former steelworker at the Hoogovens Jan Bonekamp. United them not only a fierce resistance spirit, but also personal love. After his death (June 1944) by police bullets in Zaandam after a failed action taken by both of them, her world collapsed temporarily. Her return was more violent. Now, especially with the sisters Oversteegen it operated with consistent ruthlessness against collaborators and traitors, to whom the Haarlem group had understood the above. In the once reticent, silent student was an impressive metamorphosis fix. She gave her reflection of humanity in a practical sense for those of vindictive violence. She made ​​herself through her ​​actions and attacks extremely hated by the Security Police, who led the infamous Willy Lages from Amsterdam began hunting her. 'The girl with the red hair' and her hard work done obsessed the Sicherheitsdienst (SD). According to T. Kors Hitler would weary the direct detection of Schaft and her militant friends have recommended. Confused in itself Was purchased, probably picked up in a moment of fatigue, a German arms control at the Jan Gijzen Bridge in Haarlem as she wason the bike with the illegal Truth passedand a revolver in her purse. They denied the allegations against her (five attacks and assassinations) does not. It is believed that it has almost realized. Hopeless her situation immediately after the discovery that the SD searched redheaded girl had caught in her This is despite the agreement between occupiers and Interior Forces (the new combination of the resistance) was closed, to make sure no women. Over and over again no more deaths A brave attempt by her comrade Hilda Oversteegen to free her with a trick backfired. The Germanic loyalty of the Nazis and their accomplices appeared again obvious when Schaft three weeks before the liberation, was persuaded to by a group of German SD-ers and the infamous NSB Detective Martin Cooper from the Amsterdam prison on April 17, 1945, the dunes at the height of Bloemendaal be charged. Since both the German Schmitz shots as the traitor Kuyper, who walked behind her, on her. The latter fired the deadly shots.

Purchased in November 1945 was exhumed and interred in the new War Cemetery (the resistance) in Overveen, in the presence of the royal family. Shameful is the way in which the Dutch government in the Cold War Years after 1950 made ​​it impossible by closing the War Cemetery political and youth organizations to prove. Their annual tribute to Schaft and other fallen The blistering many bad Schaft mainly by communists, old and young, in these years of increased polarization of sympathies, was seen and claimed as a symbol of the communist contribution to the anti-fascist resistance in the Netherlands. Irrefutable fact remains that Schaft already, but certainly after its inclusion in the Council of Resistance, which the Communists formed such a strong component, had come to the study of Marxism-Leninism and its fixed worldview to hers had made . On the other hand, it is equally undeniable that the Schaft idea of the defense of national values ​​and freedoms a great inspiration of her work has been done. She was posthumously honored with the Wilhelmina resistance cross and an award from the American commander D. Eisenhower for exceptional courage and achievement in the fight against the German Nazi enemy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extrene links

Vermeldingen

Hannie Schaft, het meisje met het rode haar

Jannetje Johanna Schaft was a Dutch communist resistance fighter during World War II. She became known as the girl with the red hair. Her secret name in the resistance movement was Hannie

view all

Hannie Schaft's Timeline

1920
September 16, 1920
Haarlem, Noord-Holland, Netherlands
1945
April 17, 1945
Age 24
Bloemendaal, Noord-Holland, Netherlands
November 27, 1945
Age 24
Overveen, Bloemendaal, North Holland, The Netherlands