Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

A branch of the Croatian Genealogy – Dalmatia project / Ovaj projekat je dio projekta Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija. Obitelji, prezimena, etimologija prezimena.

O mjestu:

Današnje se naselje Baćina nalazi na krškome dijelu uz Baćinska jezera, u blizini grada Ploča. Tragovi ljudskoga života od prapovijesti (gradine i groblja), antike (naselja i groblja) do srednjega i novoga vijeka (utvrde, naselja i groblja) razasuti su cijelim pločanskim područjem, a posebno se ističe sama Baćina koja se do sredine prošlog stoljeća sastojala od niza manjih zaselaka od kojih je danas većina napuštena (Marinović-Šutić-Viskić 2005: 11 − 75; slika 10.).Najvažniji arheološki ostatci s baćinskoga područja potječu iz Sladinca, naselja danas smještenoga uz Jadransku magistralu podno brežuljka na kojemu je prethodno bila prapovijesna gradina, a s uspostavom rimske vlasti naselje koje se smjestilo u njezino podnožje. Prema mišljenju pojedinih autora u Sladinac se smješta antička Pretoriaili možda Aroniakoji se spominju u više kasnoantičkih itinerara i zemljovida. Naselje je bilo važno zbog kopnene veze između biokovskoga područja i neretvanske doline te zbog blizine uvale Ploča kao pogodne luke (Vučić 2009: 134). Iz razdoblja seobe naroda na prostoru današnje Baćine najvažniji su ostatci ranokršćanske crkvi sv. Andrije s kraja 5. ili početka 6. stoljeća (Fisković 1980: 213 − 216; Vučić 2009: 174 − 175). Utvrđeno je da je crkva izgrađena na prijašnjemu rimskom groblju te da je za vrijeme svojega postojanja služila kao cemeterijalna tj. grobišna crkva, što pokazuje velik broj pronađenih grobova unutar same crkve i izvan nje. Među pronađenim se nalazima, osim dijelova kamene arhitekture te nalaza keramike i novca, posebno ističe fibula (kopča) u obliku ptice s dijademom i srebrenim naušnicama pronađenim u grobovima iz ranokršćanskoga razdoblja (Marinović-Šutić-Viskić 2005: 32). Crkva je jednobrodna građevina, čija je polukružna apsida pojačana kontraforima s vanjske strane, dok se sa sjeverne i južne strane glavnoga broda nalaze različite pomoćne prostorije koje su se upotrebljavale za bogoslužje ili pokope. Poslije se u ranome srednjem vijeku, u 9. stoljeću, crkva obnavlja tako da dobiva masivne kontrafore u unutrašnjosti broda i apside kako bi mogla nositi svod (Marasović 2008: 564). Posljednjom analizom kamenoga crkvenog namještaja potvrđena je dosadašnja datacija i postavljena pretpostavka da je crkva osim sv. Andriji, kako navodi narodna predaja, bila posvećena i sv. Dujmu (Vučić 2009: 174 − 175; slika 11.). Ponovna uporaba i obnova ranokršćanske crkve sv. Andrije u Sladincu u ranome srednjem vijeku pokazuje da se na baćinskome području moglo nalaziti važnije naselje koje je utemeljilo novopridošlo slavensko stanovništvo koje nakon konačnoga prihvaćanja kršćanstva ima potrebu za crkvom. Moguće je da je na tome mjestu bio jedan od gradova srednjovjekovne Paganije (Marinović-Šutić-Viskić 2005: 196)

Mjesto Baćina se nalazi 2,5 kilometra zapadno od grada Ploča, smještena uz ogranke planinskog masiva Biokova a to je točno na polovici Jadranskog magistralnog pravca Split – Dubrovnik.

Baćina ima 578 stanovnika.Od toga je 206 mlađih od 30 godina, 231 je stanovnika u dobi između 30 i 60 godina, dok su 141 stanovnika starija od 60 godina.

Baćinska jezera se nalaze u mjestu Baćina. Sastoje se od šest spojenih i jednog odvojenog jezera: Oćuša, Crniševo, Podgora, Sladinac, Vrbnik, Šipak i Plitko jezero. Dubina im je od 3 do 45 metara. Od mnogih izvora značajno je napomenuti da se na području Klokun kod Plitkog jezera nalazi izvor koji osigurava pitku vodu za grad Ploče i širu okolicu. Jezera su kriptodepresijska. Jezera su od 1912. g. spojena s tunelom i kanalom kod lučice Ploča s morskim zaljevom. Baćina je istočno mjesto Makarskog primorja, koje se proteže u razvedenoj morskoj obali u dužini od oko 68 km i dijeli se na Donje od Brela do Živogošća i na Gornje od Drvenika do Baćine.

Na položaju Sladinac su ostaci antičkih zidova i mozaika rimskog naselja Praetoria. Tu su nađeni ostaci starokršćanske bazilike iz VI. st. Kraj ruševina crkve sv. Andrije nalazila se nekropola stećaka, uglavnom sanduka i ploča.

Župa Baćinau povijesnim se vrelima spominje 1340., a u Kreševskoj povelji iz 1434. spominje se zapadni dio župe pod imenom Zavod(usp. zahod ‘zalazak Sunca, zapad’). Selo se Baćina potom spominje u ispravi mletačkoga dužda Moceniga iz 1571. (M. Vidović 2004:243) te 1626. (kao Bachigna; Ujdurović 2002:34). Arheološki nalazi u Baćini (ponajprije starokršćanska bazilika sv. Andrije u Sladincu) te mjesna toponimija upućuju na veliku starost i važnost sela. Naime, u Baćini se nalazi brdo Perun, nazvano po istoimenome slavenskom poganskom bogu munje i groma, a na njegovo štovanje upućuju i ojkonim Trišćana (zaselak u Baćini) i Trišćeni potoku kojima je uščuvan apelativ trisk ‘grom’, glavno Perunovo oružje. Štovanje se Perunovo pretočilo u našim krajevima u štovanja sv. Jurja, pa stoga nije nikakvo čudo da u Baćini postoji srednjovjekovna crkva sv. Jure. Samo ime Baćina vjerojatno je antroponimnoga postanja te je povezano s apelativom bač‘druga osoba u pastirskome poretku, najčešće zadužena za proizvodnju sira’. S vremenom je apelativ bač donekle izmijenio značenje te je označivao glavara pastirskoga stana (Sk 3:339). Dometak -ina obično označuje razvaline tako da bi ime Baćina označivalo područje s razrušenim pastirskim stanovima.

Pjesma o Baćini [https://www.youtube.com/watch?v=CemblDUKfqA]

Baćina Families / Baćina - obitelji

Bogunović, Giljević,Franić, Katić, Galov, Rohač, Marinović, Begović. Bošković

Baćina Surnames / Baćina - prezimena

Bogunović, Giljević, Franić, Katić, Galov, Rohač, Marinović, Begović. Bošković

Etymology of Surnames from Baćina / Etimologija prezimena iz Baćine

Župa Baćina


Župa Baćina pripada Gradu Pločama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Proteže se od Graca do Ploča, preko brdovitog kraja prema Baćinskim jezerima. Kršćanstvo je u tom kraju bilo rašireno već u prvim stoljećima, o čemu govore ostaci starokršćanske bazilike sv. Andrije u Sladincu iz VI. stoljeća, najveći spome­nik antičke kulture na širem području grada Ploča. Za vrijeme turske vladavine Baćinu su posluživali franjevci iz zaostroškog samostana. Župa je prvotno bila u zajedništvu s Podacom, a kasnije su je posluživali župnici iz Graca. Danas je poslužuje župnik-franjevac iz Pline-Stabline. Matične knjige su postojale od 1746. god., ali su stradale u Drugom svjetskom ratu zajedno sa župnom kućom. Župna crkva sv. Jurja, mučenika podignuta je na mjestu starije crkve 1872. go­dine. Za cijelo vrijeme komunističke vladavine u crkvi se nije mogla slaviti misa. Nije bilo dozvoljeno čak ni popravljanje crkve, iako je bilo vidljivo kako se krov urušava. U njoj je rečena sv. misa 1993. god., prvi put nakon 1941. godine, kada su neki župljani sa svojim fratrom pronašli zvona s crkve koja su bila zakopana 1945. Na crkvi je promijenjen krov 2012. U njoj se redovito danas vrši bogoslužje.

Bacina - Zupnici (od 1746 - danas)

 • fra Petar Gabric (1746-1770)
 • fra Pasko Kacic-Stipic (1770-1797)
 • fra Andrija Tomasevic (1797-1802)
 • fra Grgo Despot (1817-1820)
 • fra Pavao Vezic (1820-1824)
 • fra Andeo Urlic (1824-1827)
 • fra Luka Raos (1827-1836)
 • fra Grgo Urlic (1836-1847)
 • fra Ante Poljak (1847-1850)
 • fra Andeo Cvitanovic (1850-1852)
 • fra Andrija Kacic Miosic (1852-1853)
 • fra Srecko Vodanovic (1858-1860)
 • fra Ivan Raic (1860-1867)
 • fra Josip Raic (1867-1869)
 • fra Nikola Letica (1869-1878)
 • fra Vladislav Roscic (1878-1881)
 • fra Stanislav Boric (1881-1882)
 • fra Toma Brbic (1882-1898)
 • fra Serafin Puratic (1898-1901)
 • fra Klement Busic (1901-1903)
 • fra Jakov Bartulovic (1903-1908)
 • fra Josip Vuksa (1908-1914)
 • fra Pasko Bacic (1924-1928)
 • fra Vladimir Pavlov (1928-1929)
 • fra David Brbic (1929- 1934)
 • fra Ante Pavlov (1934-1935)
 • fra Frane Petricevic (1935-1938)
 • fra Ante Radic (1938-1944)
 • fra Anselmo Kamber (1944-1945)
 • fra Lovro Kovacevic (1946)
 • fra Bernard Ticic (1946-1961)
 • Dominik Radic (1961-1967)
 • fra Stanko Radic (1967-1973)
 • fra Aleksandar Ribicic (1973-1976)
 • fra Petar Sikavica (1976-1988)
 • fra Petar Rastocic (1988-1992)
 • fra Josip Cerlek (1992-1996)
 • fra Ante Sekelez (1996)
 • fra Frano Laco (1996-2009)
 • fra Jurisic Mario (2009-)