Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Dynastie książęce Rzeczpospolitej Obojga Narodów

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Barbara Radziwill, Queen of Poland and GDL (1520 - 1551)
  Barbara Radziwiłł (c.1520-1551) was Queen of Poland and Grand Duchess of Lithuania as consort of Sigismund II Augustus, the last male monarch of the Jagiellon dynasty. Barbara, a great beauty and alrea...
 • Sigismund II Augustus, King of Poland (1520 - 1572)
  Zygmunt II August – od 1529 wielki książę litewski, od 1530 król Polski (koregent), samodzielne rządy od 1548, od 1569 władca zjednoczonego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wikipedia PL ==Lin...
 • Krzysztof Wiesiołowski h. Ogończyk (c.1580 - 1637)
  Krzysztof Wiesiołowski The 16th century Polish Nobility of arms Ogończyk; Consort Aleksandra Marianna Wiesiołowska; Issuenone Full name Krzysztof Wiesiołowski herbu Ogończyk; Noble family Wiesiołowski;...
 • Józef Potocki h. Pilawa (Srebrna) (1673 - 1751)
  Józef Potocki (hetman wielki koronny) ózef Potocki (Polish pronunciation: [%CB%88juz%C9%9Bf pɔˈtɔt͡skʲi]; 1673–1751) was a Polish nobleman (szlachcic), magnate, Great Hetman of the Crown.Józef was cons...
 • Wincenty Gaweł Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sr. (1740 - 1825)
  Wincenty Potocki herbu Pilawa – podkomorzy nadworny koronny (1773-1794), generał-lejtnant wojsk koronnych (od 1773), szef regimentu gwardii koronnej, starosta lubelski (1774-1785), kolekcjoner sztuki. ...

A. Dynastie stare (status książąt sprzed 1569 r., zatwierdzony przez Unię Lubelską)

A.1. Istniejące do dziś, które po rozbiorach uznano w państwach zaborczych (Austrii lub Prusach) za rody równe panującym (przyznano tytulaturę Durchlaucht, czyli Jaśnie Oświecony, zarezerwowaną tradycyjnie dla dynastii panujących, oraz tytuł Fürst dla głowy rodu)

Czartoryscy (Księstwa: Czartoryskie, Klewańskie) • Sanguszkowie (Księstwa: Kowelskie, Koszyrskie, Niesuchojeskie)
Radziwiłłowie (Księstwa: Nieświeskie, Ołyckie, Birżańskie, Dubińskie, Kleckie, Słucko-Kopylskie, Birżańskie, Żółkiew)

A. 2. Dynastie istniejące do dziś, które po rozbiorach nie uzyskały statusu równego domom panującym

Czetwertyńscy (Księstwo Czetwertyńskie) • Woronieccy ze Zbaraża (część Księstwa Zbaraskiego) • Druccy (fragmenty Księstwa Druckiego) • Trubeccy (Księstwo Trubeckie)

A. 3. Dynastie wygasłe

Piastowie (Księstwo Mazowieckie, Księstwa Śląskie) • Jagiellonowie (królowie polscy, Księstwo Oświęcimsko-Zatorskie, Księstwo Kobryńskie, Księstwo Pińskie) • Gryfici (Bytów i Lębork) • Olelkowicze (Księstwo Kopylsko-Słuckie) • Holszańscy (Księstwo Holszańskie) • Ostrogscy (Księstwo Ostrogskie i Stepańskie) • Zasławscy (Księstwo Zasławskie i Ostrogskie) • Zbarascy (Księstwo Zbaraskie) • Wiśniowieccy (Księstwo Wiśniowieckie) • Koreccy (Księstwo Koreckie) • Kettlerowie (Księstwo Kurlandii i Semigalii) • Hohenzollernowie (linia albertyńska) (Księstwo Pruskie)

B. Dynastie nowe (status książąt uzyskany po 1569 r.)

B.1. Dynastie istniejące do dziś, które po rozbiorach uznano w państwach zaborczych (Austrii lub Prusach) za rody równe panującym (przyznano tytulaturę Durchlaucht, czyli Jaśnie Oświecony, zarezerwowaną tradycyjnie dla dynastii panujących, oraz tytuł Fürst dla głowy rodu)

Sapiehowie (dawne Księstwo Holszańskie, Hrabstwo Bychowskie, Księstwo Niesuchojeskie) • Lubomirscy (Księstwa: Łańcuckie, Stepańskie; Ordynacja Ostrogska) • Sułkowscy (Ordynacja Rydzyńska, Księstwo Bielskie) • Bironowie-Kurlandzcy (Księstwo Kurlandii i Semigalii, księstwo Żagańskie, Sycowskie Wolne Państwo Stanowe) • Hohenzollernowie (linia elektorska) (Księstwo Pruskie, Lębork i Bytów) • Wettinowie (królowie polscy, Księstwo Kurlandii i Semigalii)

B. 2. Dynastie istniejące do dziś, które po rozbiorach nie uzyskały statusu równego domom panującym

Poniatowscy (ród królewski) • Wielopolscy (Ordynacja margrabstwa pińczowskiego)

B. 3. Dynastie wygasłe, które po rozbiorach uzyskały status równy domom panującym

Jabłonowscy (Księstwo Ostrogskie) • Ponińscy

B. 4. Dynastie wygasłe

OssolińscyMyszkowscy (Ordynacja margrabstwa pińczowskiego) • Mohyłowie (Księstwo Mołdawskie i Wołoskie) • MassalscyWazowie (ród królewski, książęta opolscy) • Batorowie (ród królewski, książęta siedmiogrodzcy)

C. Panowie na miarę książąt

Rody trwale przynależące do warstwy magnackiej a dodatkowo spełniające przynajmniej jeden z znastępujacych warunków: a) posiadanie dawnego księstwa; b) posiadanie hrabstwa uznanego przez rodzimego władcę; c) posiadanie ordynacji; d) sprawowanie władzy królewskiej; e) posiadanie tytułu książąt Rzeszy (ale nie uznanego w Rzeczpospolitej); f) sprawowanie władzy hetmana wielkiego przez przedstawicieli rodu.

C. 1. Rody istniejące

Potoccy (Księstwa: Zbaraskie, Łańcuckie) • Zamoyscy (Ordynacja Zamojska) • Tyszkiewiczowie (Księstwo Łohojskie) • Krasiccy (dawne Księstwo Koszyrskie) • Chodkiewiczowie (Hrabstwo Szkłowskie)

C. 2. Rody wygasłe

Sobiescy (ród królewski, Księstwo Oławskie, Żółkiew) • Leszczyńscy (ród królewski, Księstwo Lotaryngii, Księstwo Czartoryskie i Koreckie, Leszno) • KoniecpolscyRzewuscy (dawne Księstwo Kowelskie) • Mniszchowie (Księstwo Wiśniowieckie) • Pacowie (Księstwo Czartoryskie) • Sieniawscy (Hrabstwo Szkłowskie) • Tarnowscy (Ordynacja Jarasłowska)

D. Stare dynastie, które przed 1569 r. utracił status książąt, ponownie uksiążęcone w XIX w.

OgińscyGiedroyciowiePuzynowie

Źródło:

Kowalski M., 2013, Księstwa Rzeczpospolitej: państwo magnackie jako region polityczny, IGiPZ PAN, Warszawa.

Kowalski M., 2014, Księstwa i książęta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów, (w:) Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7 - s. 293-318.

Kowalski M., 2018, Dynastie książęce Rusi Koronnej, [w:] WIELKI PROJEKT. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658–2018, Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa-Hadziacz, s. 32-33.