Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Edustajat Porvoon valtiopäivillä 1809 - Ledamöterna vid Borgå lantdag 1809

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Carl Arvid Krabbe (1779 - 1835)
  Gift andra gången med sin första frus syster. Vasa 1807-13 Vasa 1814-21 g: Vasa 1822-33
 • Pietari Isaksson Västi (1751 - 1826)
 • Henrik Magnus Fredrik Magnusson Clementeoff (1736 - 1815)
  Rovaniemi > rippikirja, 1765-1786 > 113: Murola Volontär vid Österbottens regemente 9/1 1752; förare 8/2 1755; rustmästares lön 16/3 1757; sergeant vid Pyhäjoki komp. utan lön 12/7 1758; fältväbel ut...
 • Carl Magnus Gripenberg d.ä. (1754 - 1818)
  Carl Magnus Gripenberg, född 1751, var svensk officer (major) under finska kriget 1808-1809. Carl Magnus Gripenberg var son till lagmannen i Åbo Magnus Wilhelm Gripenberg och Johanna Margareta Bl...
 • Petter Väänänen (1764 - 1846)
  Väänänen tai Petter Wänänen (1. tammikuuta 1764, Murtolahti, Nilsiä – 19. huhtikuuta 1846, Taipalsaari) oli suomalainen kansanrunoilija ja valtiopäivämies. Väänäsen vanhemmat olivat talollinen Laur...

Borgå lantdag sammankallades av kejsar Alexander I av Ryssland medan 1808-1809 års krig ännu pågick. De enligt svensk riksdagsordning i Borgå samlade finska ständerna svor kejsaren trohet och denne avgav sin regentsförsäkran den 29 mars 1809. Kejsaren bibehöll landets lagar, religion och språk från den svenska tiden. Finland blev inte en del av Ryssland, utan ett autonomt storfurstendöme under ryska kejsaren "upphöjd för framtiden bland nationernas antal, under sina lagars skydd", såsom kejsaren uttryckte det i sitt avslutningstal.[1] Samma regentförsäkran om att styra Finland i enlighet med landets egna lagar upprepades av samtliga Alexanders efterföljare.

Alexander I anlände till Borgå den 27 mars 1809 och installerade sig i Slottet på Ågatan 12. De finska ständerna höll sin första session samma dag.

 • Adelns 75 ledamöter samlades i stora salen i rådhusets andra våning och utsåg R. W. de Geer till lantmarskalk. Riddarhussecreterartjänsten förrättades av constituerade assessoren i Wasa Hofrätt Herr Baron och Riddaren A. Mellin.
 • Borgarståndets 20 ledamöter samlades i lilla salen i rådhusets andra våning och utsåg köpman Kristian Trapp från Åbo till talman. Till ståndets secreterare var Herr Rådmannen Johan Fredric Stichaeus ifrån Helsingfors antagen.
 • Prästståndets 9 ledamöter samlades i domkapitlets lokaler i gymnasiet och valde biskop Jacob Tengström från Åbo till talman.
 • Bondeståndets 31 ledamöter samlades i Orraeus’ hus på Kyrkotorget och valde häradsdomare Petter Klockars från Nykarleby till talman och till secreterare Borgmästaren i Borgå Herr Lagman A.F. Orraeus.

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Porvoon_valtiop%C3%A4iv%C3%A4t_1809

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=226239.KA

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1276726

http://www.1809.fi/porvoon_valtiopaeivaet/sv.html

http://fi.wikipedia.org/wiki/Porvoon_valtiop%C3%A4iv%C3%A4t

Porvoon valtiopäivien talonpoikaissäädyn valtiopäivämiehet oli valittu Porvoon valtiopäiville kaikkialta maasta. Vaikka sääty oli lukumääräisesti laajin, oli sillä vain 28 edustajaa. Aatelissäädyllä, jossa olivat edustettuina suvut, oli suurin edustajamäärä, joka kohosi jopa 75:een. Porvarisäädyn edustajamäärä oli 19, papiston kahdeksan.

Porvoon maapäivien pappissäädyn valtiopäivämiehet oli valittu vuoden 1809 Porvoon maapäiville kaikkialta maasta. Papistolla oli pienin valtiopäivämiesmäärä, kahdeksan. Porvariston edustajamäärä oli 19, talonpoikaissäädyn 28 ja aateliston jopa 75. (Prästerskapets företrädare för riksdagen)


Säädyn sihteerinä toimi lehtori M. Alopaeus

Porvarissäädyn edustajat valtiopäivillä (borgarnas företrädare för riksdagen)

Adelns representanter

ANDRA CLASSEN

TREDJE KLASSEN